Nr 157/2006 - Z wydziałów

SPIS TREŚCI | WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | AKTUALNOŚCI | Z SENATU | PUBLICYSTYKA | KRÓTKO | KONFERENCJE | RELACJE | Z PRAC SKN | Z WYDZIAŁÓW | RECENZJE | WSPOMNIENIA

Początek

 MIESIĘCZNIK NR 157 GRUDZIEŃ 2006 
Z WYDZIAŁÓW
Z WYDZIAŁÓW

Posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Certyfikat MTC dla dr. Jacka Markowskiego
Posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Żywności
Posiedzenie Rady Wydziału Rolniczego


Posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

18 października 2006

 W pierwszej części posiedzenia odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Pawęskiej. Rada Wydziału nadała doktorantce stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska.

 W ramach spraw dydaktycznych:

– wysłuchano sprawozdania z rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007 oraz sprawozdania z hospitacji zajęć dydaktycznych.

– podjęto uchwałę w sprawie zmian w planach studiów.

– podjęto uchwałę w sprawie punktów ECTS.

– wysłuchano informacji dotyczącej nowych indeksów i kart osiągnięć studenta.

– przedstawiono obsadę kadrową dla poszczególnych kierunków studiów.

– pozytywnie zaopiniowano dwa wnioski o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce za rok akademicki 2006/2007 oraz jeden wniosek za osiągnięcia sportowe.

 W sprawach doktorskich:

– powołano recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mariusza Zygmunta oraz określono egzaminy doktorskie i powołano komisje egzaminacyjne.

– wszczęto przewód doktorski mgr. inż. Dariuszowi Felcenlobenowi i na promotora wyznaczono dr. hab. Andrzeja Borkowskiego.

 Upoważniono dziekana do wystąpienia z wnioskiem do senatu o wyrażenie zgody na podejmowanie zatrudnienia w drugiej jednostce przez pracowników wydziału.

 Prof. Andrzej Drabiński zaproponował, aby zwrócić się do Izby Inżynierskiej w celu wskazania w planach studiów przedmiotów istotnych przy ubieganiu się o uprawnienia.

8 listopada 2006

 Odbyło się ślubowanie i wręczanie indeksów słuchaczom studiów doktoranckich przyjętych w roku akademickim 2006/2007.

 Odbyła się dyskusja z udziałem prorektor prof. Józefy Chrzanowskiej nad szczegółami nowego regulaminu studiów oraz podjęto uchwałę w sprawie zmian w planach studiów.

 Powołano komisje doktorskie dla mgr. inż. Tomasze Husa i mgr. inż. Radosława Stodolaka oraz wszczęto przewód habilitacyjny dr. inż. Romualdowi Żmudzie oraz powołano recenzentów.

 Rozstrzygnięto konkursy: na dwa stanowiska asystenta w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki i na stanowisko asystenta w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska.

 Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie prowadzenia wykładów przez adiunktów w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki.

 Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie powołania kierownika Zakładu Melioracji Wodnych w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska.

 Poparto wniosek o przyznanie dr inż. Małgorzacie Rojek i dr. inż. arch. Markowi Steffie medalu „Za zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

 Dr hab. Andrzej Borkowski poinformował o wykazie czasopism obowiązujących przy przyszłej ocenie parametrycznej oraz sposobie przypisania im liczby punktów za umieszczone w nich publikacje naukowe.

(icz)


Certyfikat MTC dla dr. Jacka Markowskiego

Na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji zajęcia w technice zdalnej odbywają się od 2003 roku na trzech kierunkach studiów (architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna i inżynieria środowiska) z niektórych przedmiotów. Wszystkie odbywają się z wykorzystaniem platformy Moodle. Odpowiedzialna za wdrażanie systemu Moodle w uczelni jest dr inż. Joanna Markowska, a certyfikat Moodle Teacher Certificate (jedyny w Polsce) ma kierownik Wydziałowego Laboratorium Komputerowego dr inż. Jacek Markowski.

(mwj)


Posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Żywności

24 października 2006

 Dopuszczono do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Agnieszkę Kitę.

 W drugiej części posiedzenia odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Agnieszki Kity. Recenzentami byli: dr hab. Eleonora Ledóchowska z Politechniki Gdańskiej, prof. Jerzy Borowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Józef Korczak z Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz prof. Wacław Leszczyński z wrocławskiej Akademii Rolniczej. Rada Wydziału nadała habilitantce stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia.

6 listopada 2006

 Wyrażono zgodę na wystąpienie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych z wnioskiem o poszerzenie składu Rady Wydziału Nauk o Żywności w celu przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. Jackowi Bani z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

 Zaakceptowano wnioski o wystąpienie do senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. Wacławowi Leszczyńskiemu i prof. Henrykowi Góreckiemu z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

 Przyjęto rozprawy doktorskie i dopuszczono do publicznej obrony mgr inż. Annę Leszczyńską i mgr inż. Annę Sapetę.

 Powołano recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Chojnackiej.

 Powołano recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Brzezińskiej-Rodak, ustalono zakres egzaminów doktorskich oraz powołano komisje egzaminacyjne.

 Powołano komisje konkursowe do przeprowadzenia postępowania na stanowiska profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności oraz profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii.

 Zaakceptowano wniosek o wystąpienie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w sprawie nadania Radzie Wydziału Nauk o Żywności uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie: biotechnologia.

 Powołano zastępcę redaktora merytorycznego – przedstawiciela Wydziału Nauk o Żywności do Wydawnictwa AR.

(dw)


Posiedzenie Rady Wydziału Rolniczego

7 listopada 2006

 Dziekan prof. Danuta Parylak poinformowała o nadaniu przez Prezydenta RP tytułu naukowego profesora dr hab. Halinie Kleszczyńskiej, prof. nadzw AR i wręczyła nominacje na zastępców dyrektorów i kierowników zakładów w poszczególnych jednostkach wydziału.

 W sprawach osobowych Rada Wydziału:

– odrzuciła wniosek o dopuszczenie dr. inż. Józefa Cieża do kolokwium habilitacyjnego oraz poparła wniosek o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Elżbiety Pląskowskiej,

– poparła wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inżynierii Rolniczej prof. Stanisława Peronia,

– nie poparła wniosku komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego mgr inż. Magdaleny Giszczak,

– nadała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii mgr. inż. Maciejowi Skoczylińskiemu,

– wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Bojarczuka,

– wszczęła przewód doktorski, zatwierdziła temat pracy i promotora doktoratu mgr. inż. Marcina Baranowskiego,

– wyraziła zgodę na zatrudnienie w Instytucie Inżynierii Rolniczej na zasadzie umowy o dzieło i umowy zlecenia dr inż. Anny Cudzik,

– pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie przyznania stypendium habilitacyjnego dr. inż. Bogdanowi Stępniowi,

 W ramach spraw dydaktycznych Rada Wydziału zatwierdziła regulamin wyboru tematu prac magisterskich na Wydziale Rolniczym w roku akademickim 2006/2007,

 W sprawach organizacyjnych:

– pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie zasadności utworzenia stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, dwóch stanowisk profesora nadzwyczajnego w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin oraz powołano komisje konkursowe,

– pozytywnie zaopiniowano wnioski Kapituły o przyznanie medali „Za zasługi dla Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu”,

 W ramach spraw różnych dziekan prof. Danuta Parylak:

– poinformowała o nagrodzie drugiego stopnia w konkursie NOT uzyskanej przez zespół w składzie prof. Jan Banasiak i prof. Jerzy Bieniek, konieczności wykonania sprawozdań przez poszczególne jednostki wydziału w ramach programu USOJK, liście otwartym naukowców polskich w sprawie obrony ewolucjonizmu;

– zaprosiła pracowników wydziału na uroczystość poświęconą pamięci prof. Adama Pałczyńskiego oraz ceremonię nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu prof. Jerzemu Fabiszewskiemu, połączoną z promocją doktorską i wręczeniem dyplomów absolwentom kierunku ogrodnictwo.

(mk)

 

 Ostatnie zmiany wykonał  

W górę

Powrót