Nr 157/2006 - Krótko

SPIS TREŚCI | WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | AKTUALNOŚCI | Z SENATU | PUBLICYSTYKA | KRÓTKO | KONFERENCJE | RELACJE | Z PRAC SKN | Z WYDZIAŁÓW | RECENZJE | WSPOMNIENIA

Początek

 MIESIĘCZNIK NR 157 GRUDZIEŃ 2006 
KRÓTKO
KRÓTKO

Premier poparł dodatkowe 350 mln zł dla uczelni
George E. Killian doktorem honorowym wrocławskiej AWF
Markus Lüpertz doktorem honorowym wrocławskiej ASP
Władysław Włosiński doktorem honorowym Politechniki
Nominacje profesorskie
Posiedzenie KPUWiO
Obradowało Kolegium Prorektorów ds. Badań i Rozwoju
Instytut Zootechniki w Krakowie uzyskał status PIB
Nowi profesorowie – Halina KLESZCZYŃSKA
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Premier poparł dodatkowe 350 mln zł dla uczelni

Poparcie dla postulatu szkół wyższych o przyznanie im dodatkowych 350 mln zł w budżecie na przyszły rok zapowiedział premier Jarosław Kaczyński 7 listopada na spotkaniu z przedstawicielami nauki i szkolnictwa wyższego w Warszawie. W spotkaniu tym Akademię Rolniczą we Wrocławiu reprezentował rektor prof. Michał Mazurkiewicz. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone, jak zapewnił premier, na motywacyjny system finansowania wyższych uczelni. Według tego systemu, szkoła miałaby dostawać pieniądze nie tylko w zależności od liczby studentów, ale też od osiągnięć – np. od tego, jak często cytowane są na świecie publikacje pracujących w niej naukowców.

Premier zapowiedział ponadto, że będzie się starał utrzymać zapoczątkowaną w 2006 roku tendencję zwiększania nakładów na badania naukowe w budżecie państwa. Zastrzegł, że na razie bardzo odległe wydaje się osiągnięcie celów tzw. strategii lizbońskiej, która zakłada, że do 2010 roku gospodarka Unii Europejskiej stanie się najbardziej konkurencyjna na świecie. Państwa członkowskie mają to osiągnąć m.in. poprzez zwiększenie nakładów na badania naukowe do 3,5 proc. PKB. W polskim budżecie na 2006 rok nakłady na badania naukowe wyniosły 3,4 mld zł, czyli nieco ponad 1 proc. PKB.

Premier przekonywał, że warto pozyskiwać unijne środki na naukę. Poważną część tych funduszy można wykorzystać, przede wszystkim dla rozbudowy zaplecza badawczego i infrastruktury służącej nauce. Podkreślił, że w dużej mierze pomoże to polskim naukowcom skorzystać z innych, dużych unijnych funduszy na badania naukowe. Można o nie walczyć na drodze konkursów, w których ocenia się siłę poszczególnych ośrodków badawczych i uczelni, a także ich wyposażenie badawcze. Premier mówił też, że konieczna jest reforma systemu badań naukowych i szkolnictwa wyższego w Polsce w taki sposób, aby uczynić jednostki badawcze i uczelnie bardziej wydajne. O poparcie dla tych zmian zaapelował do naukowców i pracowników szkół wyższych. Premier zapowiedział kolejne spotkania z przedstawicielami środowisk naukowych i akademickich.

(mwj za PAP)


George E. Killian doktorem honorowym wrocławskiej AWF

Podczas uroczystej ceremonii zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia wrocławskiej AWF, która odbyła się 20 października, nadano tytuł doktora honoris causa wybitnemu amerykańskiemu działaczowi sportowemu George'owi E. Killianowi.

George E. KILLIAN jest absolwentem: Ohio Northern University, gdzie uzyskał licencjat z pedagogiki w 1949 roku, oraz University of Buffalo, w którym w roku 1954 uzyskał tytuł magistra. Wyjątkowa, kreatywna aktywność zawodowa spowodowała ustanowienie nagrody jego imienia przez Erie Community College dla osób, które poprzez swoje działania zawodowe przyczyniły się do rozwoju sportu akademickiego. Osiągnięcia merytoryczne i organizacyjne sprawiły, że został wyróżniony siedemnastoma nagrodami przyznanymi przez organizacje uniwersyteckie i społeczne. Z satysfakcją podkreśla się fakt uhonorowania go Złotym Medalem Polskiego Związku Koszykówki. George E. Killian jest doktorem honorowym uniwersytetów: Ohio Northern University (1989), United States Sport Academy z Alabamy (1998), Yeungnam University, Daegu Korea Płd., a ponadto profesorem honorowym Uniwersytetu w Pekinie.

(mwj)


Markus Lüpertz doktorem honorowym wrocławskiej ASP

Podczas uroczystości, którą zorganizowano w Auli Leopoldyńskiej 25 października, nadano tytuł doktora honoris causa wybitnemu niemieckiemu malarzowi, grafikowi i rzeźbiarzowi prof. Markusowi Lüpertzowi.

Markus LÜPERTZ – malarz, grafik i rzeźbiarz, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie, należy do najwybitniejszych postaci współczesnej sztuki, nie tylko niemieckiej, ale także europejskiej i światowej.

(mwj)


Władysław Włosiński doktorem honorowym Politechniki

Podczas dorocznego Święta Politechniki Wrocławskiej w dniu 15 listopada tytułem doktora honoris causa wyróżniono profesora Politechniki Warszawskiej, wybitnego specjalistę budowy i eksploatacji maszyn prof. Władysława Karola Włosińskiego.

Władysław Karol WŁOSIŃSKI – absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor honoris causa Politechniki Śląskiej i członek zagraniczny Chińskiej Akademii Nauk Technicznych, przewodniczący Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Jego specjalnością jest nauka o spajaniu materiałów.

(mwj)


Nominacje profesorskie

Prezydent Lech Kaczyński w dniu 24 października wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 60 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nich było sześć osób z Wrocławia: prof. Wiesław Apostoluk, prof. Mirosław Miller, prof. Janusz Trawczyński (nauki chemiczne) i prof. Krzysztof Bogdan (nauki matematyczne) z Politechniki Wrocławskiej, prof. Zbigniew Kurcz (nauki humanistyczne) z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Halina KLESZCZYŃSKA (nauki biologiczne) z Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

(mwj)


Posiedzenie KPUWiO

Pierwsze powakacyjne posiedzenie Kolegium Prorektorów ds. Kształcenia oraz Studenckich poświęcone rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz elektronicznej legitymacji studenckiej odbyło się 26 września w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Dr Edward Łazor z Politechniki Wrocławskiej poinformował, że podpisane zostało porozumienie pomiędzy uczelniami Wrocławia i Opola w sprawie przystąpienia do programu SELS. Uruchomiony został pilotażowy program emisji legitymacji obejmujący projekt wstępny, projekt techniczny oraz wdrożenie i eksploatację. Od decyzji uczelni zależy czy elektroniczne legitymacje dostaną wszyscy studenci, czy tylko studenci pierwszego roku. Na temat tegorocznej rekrutacji mówili prorektorzy z poszczególnych uczelni. Prof. Janusz Szafran z Politechniki Wrocławskiej ocenił, że spada zainteresowanie uczelniami technicznymi, a studenci wyjeżdżają z Polski. Na kilku wydziałach nie wypełniono limitów, na 7205 miejsc zgłosiło się 15000 kandydatów, przyjęto 5618 osób (po rekrutacji wrześniowej – 6443). Tragiczna sytuacja jest w ośrodkach zamiejscowych (np. 12 przyjętych na 80 miejsc). Spośród 5500 kandydatów, którzy zgłosili się na 1500 miejsc na Akademię Ekonomiczną, tylko połowa złożyła dokumenty. Dokonywano naboru z list rezerwowych. W przyszłym roku konieczne będzie obniżenie kryteriów rekrutacyjnych. Na Akademię Muzyczną liczba kandydatów była podobna do lat ubiegłych. Nowością na tej uczelni jest uruchomienie studiów doktoranckich. Na Papieskim Wydziale Teologicznym na 78 miejsc (dla świeckich) przyjęto 56 kandydatów, po rekrutacji wrześniowej – dodatkowo 19 osób. W Legnicy – 10 osób. Na studia zaoczne przyjęto 76 osób. Trudna jest sytuacja wśród starszych roczników – dużo urlopów dziekańskich i wyjazdów. Pomimo wcześniejszych obaw rzeczywistość rekrutacyjna na Akademii Wychowania Fizycznego okazała się łaskawa. Dokumenty złożyło 3000 osób, a przyjęto ponad 1000. Coraz mniej jest chętnych na studia niestacjonarne wieczorowe, natomiast coraz więcej na studia zaoczne II stopnia (przyjęto ponad limit). Liczba kandydatów i przyjętych na Uniwersytet Wrocławski nie sygnalizuje jeszcze niżu demograficznego. Problemy były jedynie z kierunkami studiów, na które przy przyjęciu brano pod uwagę wyniki z przedmiotów ścisłych. Na tych kierunkach obserwuje się też wyjątkowo niską skuteczność studiowania na I roku. Przy bardzo ostrej selekcji kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej (konkurs świadectw, testy sprawnościowe) przyjęto 167 kandydatów (plus 44 we wrześniu) na 385 miejsc. Do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej spośród 400 kandydatów na aktorstwo przyjęto 20 osób, 100 kandydatów na lalkarstwo – 18 osób oraz na reżyserię przyjęto 3 osoby. Podobnie, zdecydowanie mniej chętnych w porównaniu z latami ubiegłymi było na Politechnikę Opolską. Przyjęto 1850 osób. Niektóre kierunki obłożone były zaledwie w 30 proc. Dla wielu kandydatów na Uniwersytet Opolski dwustopniowy system studiów jest ciągle nieczytelny i budzący obawy. Wprawdzie odnotowano rekordową liczbę kandydatów: 8500 na studia stacjonarne, 2000 na niestacjonarne, to dane te wynikały z elektronicznej rejestracji, niektórzy bowiem rejestrowali się kilka razy. Na Akademię Sztuk Pięknych natomiast spośród 551 kandydatów na studia stacjonarne przyjęto 100 osób.

(ks, mwj)


Obradowało Kolegium Prorektorów ds. Badań i Rozwoju

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pawłowicach gościło prorektorów ds. badań naukowych i rozwoju uczelni w dniu 8 listopada. Rektor wrocławskiej Akademii Rolniczej prof. Michał Mazurkiewicz powitał członków kolegium zebranych na posiedzeniu oraz zaproszonych gości. Tym razem byli to: wiceprezydent Wrocławia Sławomir Najnigier, dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Ireneusz Ratuszniak i Mieczysław Ciurla – dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego. Z ramienia Akademii Rolniczej gościem spotkania był prof. Andrzej Drabiński, którego poproszono o przedstawienie informacji na temat Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych. Centrum zostało powołane w listopadzie 2003 roku jako jednostka międzyuczelniana utworzona przez senaty Akademii Rolniczej, Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. „Programu dla Odry 2006”, „Hydroprojekt Wrocław” Sp. z o.o., wrocławski oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Siedzibą Centrum jest Akademia Rolnicza, a podstawowymi zadaniami – integracja badań naukowych dotyczących poznania, modelowania i sterowania procesami hydrologicznymi oraz wdrażania wyników tych badań w praktyce gospodarczej. Centrum prowadzi swoją działalność, wykorzystując środki pochodzące z grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i instytucji międzynarodowych oraz innych źródeł i dotacji, w tym dotacji uczelni. Przedstawicielami Akademii Rolniczej we Wrocławiu w Radzie Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych są profesorowie Leszek Pływaczyk i Jerzy Sobota. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej odbyło się na Politechnice Wrocławskiej 9 maja ubiegłego roku.

W tym roku zakończył się kurs pt. „Współczesne metody obliczeń hydrologicznych” zorganizowany przez Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych oraz Instytut Inżynierii Środowiska AR dla kadr z biur projektów i innych jednostek związanych z gospodarką wodną (kierownik prof. Włodzimierz Czamara).

W dalszej części posiedzenia kolegium prorektorów mówiono o Regionalnym Programie Operacyjnym i możliwościach składania aplikacji, Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka”, a także Sieci Akredytowanych Laboratoriów i ich roli w regionie. Uczestnicy spotkania mieli też okazję obejrzenia filmu „Akademia Rolnicza we Wrocławiu – Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI”.

(mwj)


Instytut Zootechniki w Krakowie uzyskał status PIB

Status państwowego instytutu badawczego uzyskał Instytut Zootechniki w Krakowie. Rada Ministrów wydała w tej sprawie stosowne rozporządzenie w dniu 2 listopada 2006 roku. Będzie ono obowiązywać od 23 listopada, czyli po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(mwj)


Nowi profesorowie – Halina KLESZCZYŃSKA

Halina KLESZCZYŃSKA ukończyła Wydział Matematyki Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim w 1972 roku, uzyskując tytuł magistra fizyki w zakresie fizyki jądrowej. Po roku pracy jako nauczycielka fizyki w liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu, podjęła pracę w Katedrze Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Działalność naukowo-badawczą rozpoczęła pod kierunkiem prof. Stanisława Przestalskiego, włączając się w problematykę biofizyki błon. Tematyką tą zajmuje się do chwili obecnej. Prowadzone przez nią badania dotyczą w szczególności, molekularnego mechanizmu oddziaływania różnych substancji biologicznie aktywnych z błonami biologicznymi i modelowymi oraz pozwalają lepiej poznać strukturę i funkcję błony biologicznej, na podstawie zaburzeń powstałych w niej w wyniku działania różnych modyfikatorów. Pracę doktorską obroniła na Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1981, uzyskując tytuł doktora nauk przyrodniczych. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biofizyki otrzymała w 1999 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego.

Na dorobek naukowy prof. Kleszczyńskiej składa się ogółem 160 prac, w tym 73 stanowią oryginalne prace twórcze głównie w języku angielskim i opublikowane w większości w czasopismach zagranicznych, a także krajowych o zasięgu międzynarodowym.

W latach 1976–1989 uczestniczyła w resortowych problemach węzłowych dotyczących ochrony środowiska, współpracując z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Łódzkim. Następnie jako wykonawca i główny wykonawca brała udział w ośmiu projektach badawczych KBN, a jako kierownik w kolejnych dwóch, z których jeden jest obecnie realizowany.

Prof. Kleszczyńska prowadzi zajęcia z fizyki i biofizyki. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej przez kilka lat prowadziła dla studentów wykłady autorskie z ochrony radiologicznej. Jest współautorką dwóch skryptów dla studentów do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, biofizyki i agrofizyki. Odbyła kurs dla inspektorów ochrony przed promieniowaniem jonizującym i objęła funkcję inspektora, a następnie kierownika Uczelnianej Pracowni Izotopowej.

Była promotorem pracy doktorskiej i prac magisterskich, w tym także wykonywanych przez studentów Politechniki Wrocławskiej w ramach międzyuczelnianych studiów indywidualnych, których w 2002 roku została przedstawicielem powołanym przez prorektora AR. Studia te zostały utworzone przez cztery uczelnie wrocławskie i dwa instytuty PAN. Umożliwiają one zdolnym studentom zdobycie wiedzy i uzyskanie drugiego dyplomu z pokrewnego kierunku studiów na innej uczelni.

Prof. Halina Kleszczyńska uczestniczyła w organizacji 13 międzynarodowych Szkół Biofizyki Transportu Membranowego w latach 1974–1997, trzykrotnie była jej dyrektorem. Była współorganizatorem sympozjum szkoleniowego na temat błon biologicznych, uczestniczyła w organizacji ogólnopolskiej konferencji „Biologia komórki”. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, w którym pełniła i pełni różne funkcje. Jest również aktywnym członkiem Komisji Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wrocławskiego Oddziału PAN. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, trzynastokrotnie otrzymała nagrodę rektora. Od roku 2003 jest kierownikiem Katedry Fizyki i Biofizyki AR.


Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15 grudnia mija termin zgłaszania kandydatów do nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach (badania na rzecz nauki, badania na rzecz społeczeństwa oraz badania na rzecz gospodarki). Kandydatów mogą zgłaszać: rady naukowe lub rady wydziałów działające w jednostkach naukowych; stowarzyszenia naukowe o zasięgu krajowym, reprezentowane przez ich organy statutowe; pozarządowe organizacje gospodarcze lub społeczne o zasięgu krajowym, reprezentowane przez ich organy statutowe.

(mwj)

 

 Ostatnie zmiany wykonał  

W górę

Powrót