Nr 157/2006 - Konferencje

SPIS TREŚCI | WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | AKTUALNOŚCI | Z SENATU | PUBLICYSTYKA | KRÓTKO | KONFERENCJE | RELACJE | Z PRAC SKN | Z WYDZIAŁÓW | RECENZJE | WSPOMNIENIA

Początek

 MIESIĘCZNIK NR 157 GRUDZIEŃ 2006 
KONFERENCJE
KONFERENCJE

Transport and Sedimentation of Solid Particles
Nowa realizacja ziemskiego układu odniesienia
Aktualne problemy w patologii drobiu


Międzynarodowa konferencja w Tbilisi

Transport and Sedimentation of Solid Particles

Kolejna, 13. międzynarodowa konferencja Transport and Sedimentation of Solid Particles, odbyła się w dniach 18–20 września 2006 roku w stolicy Gruzji Tbilisi. Organizatorem konferencji był Instytut Górniczy Gruzińskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Gruziński Uniwersytet Techniczny oraz firma consultingowa EEC z Tbilisi. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego od lat jest prof. Jerzy Sobota, a przewodniczącym konferencji był prof. Tejmuraz Gochitashvili.

Blisko 40 referatów nadesłanych na konferencję prezentowano podczas czterech tradycyjnych sesji: „Dwu- i wielofazowy przepływ mieszanin newtonowskich i nienewtonowskich”, „Projektowanie, optymalizacja i eksploatacja systemów hydro- i pneumo- transportu, ścieralność i korozja, pompy i aparatura, itp.”, „Ruch rumowiska w rzekach i zbiornikach wodnych, hydrauliczne składowanie odpadów poflotacyjnych, sedymentacja i zagęszczanie”, „Metody i techniki pomiarowe, aparatura laboratoryjna i terenowa, systemu aparatury przemysłowej” oraz podczas piątej sesji specjalnej „Bezpieczeństwo rurociągów”. Referaty prezentowali przedstawiciele jednostek uniwersyteckich i badawczych z Kanady, Bułgarii, Polski, Belgii, Izraela, Holandii, Iranu, Czech, Republiki Południowej Afryki oraz Gruzji. W ramach wyjazdu technicznego uczestnicy konferencji zwiedzili zbudowany w 1985 roku największy w Gruzji zbiornik wodny z elektrownią Zhinvali (wysokość zapory 101 m, długość zapory 400 m, pojemność zbiornika 150 mln m3, cztery turbiny po 32500 kW).

Uczczono pamięć

Jedna z sesji konferencji poświęcona była wieloletniemu członkowi komitetu naukowego konferencji (od 1988 roku) profesorowi Manfredowi Wiedenroth z Uniwersytetu Paderborn, który zmarł w 2005 roku.

Uczestnicy rozpoczęli konferencję od chwili ciszy, którą uczcili pamięć innego wielkiego uczonego światowego formatu, jednego z 20 czołowych kanadyjskich chemików stulecia, profesora Cliftona Arnolda Shooka z Uniwersytetu Saskatchewan w Saskatoon, który odszedł od nas 3 września 2006 roku, dwa tygodnie przed rozpoczęciem konferencji. Prof. Shook należał do grona tych członków komitetu naukowego konferencji, którzy nadają jej światowy format.

Komitet naukowy podczas dyskusji zamykającej konferencję oraz w dniu następnym ustalił, że kolejna, 14. konferencja odbędzie się za dwa lata najprawdopodobniej w Sankt Petersburgu, a głównym organizatorem będzie Instytut Górniczy.

Po konferencji

prof. Jerzy Sobota spotkał się z przedstawicielami Instytutu Górniczego Gruzińskiej Akademii Nauk, profesorami Makharadze, Gochitashvili, Silagadze i innymi. Podczas spotkania dyskutowano o współpracy przy realizacji dwóch projektów Research and Development of the Schemes and Technologies for the Enhancement of the Pipelines' Reliability (trzeci partner Ecological Innovation Center of Azerbaijan Republic) oraz Revealing of the most wear resistant materials for restoration by plasma technology of surfaces undergone to hydrabrasive wear.

Prof. Jerzy Sobota wspólnie z dr. Pavlem Vlasakiem, członkiem komitetu naukowego konferencji, wiceprzewodniczącym Czeskiej Akademii Nauk, wizytowali w dniu 22 września Instytut Gospodarki Wodnej Gruzińskiej Akademii Nauk, gdzie spotkali się z akademikiem Tsotne Mirtskhoulavą, światowej sławy uczonym w dziedzinie badań hydraulicznych oraz dyrektorem instytutu prof. Givi Gavardashvili. W dyskusji ustalono, że możliwa jest współpraca w realizacji wspólnych projektów badawczych. Szczególnie interesująco rysuje się współpraca w zakresie problemów umacniania gruntów roślinnością dla zmniejszenia erozji powierzchniowej, zwłaszcza w terenach podgórskich i górskich.

Jerzy Sobota


Sympozjum Międzynarodowej Asocjacji Geodezji

Nowa realizacja ziemskiego układu odniesienia

Sympozjum Międzynarodowej Asocjacji Geodezji zatytułowane „Geodetic Reference Frames GRF2006” odbyło się w Monachium w Niemczech w dniach od 9 do 14 października. Sympozjum poświęcone było ziemskiemu systemowi odniesienia (International Terrestrial Reference System ITRS) i jego realizacjom (International Terrestrial Reference Frame ITRF), opartym o geodezyjne techniki kosmiczne i satelitarne.

Poszczególne sesje tematyczne dotyczyły kombinacji technik satelitarnych, relacji między systemem ziemskim i niebieskim, parametrów ruchu obrotowego Ziemi i modelowania atmosfery na podstawie obserwacji satelitarnych. Druga część sympozjum poświęcona była globalnym i regionalnym realizacjom ziemskiego układu odniesienia. Głównym punktem programu sympozjum była niewątpliwie premierowa prezentacja nowej realizacji ziemskiego systemu odniesienia: ITRF2005. Wywołała ona długą i momentami zażartą dyskusję, na której potrzeby została wprowadzona do programu specjalna sesja robocza. Ciągnęła się ona przez kolejne dni sympozjum. Nowa realizacja ziemskiego układu odniesienia ITRF2005 oparta została na obserwacjach prowadzonych od 15 lat w przypadku techniki kosmicznej interferometrii bardzo długich baz (Very Long Baseline Radio Interferometry – VLBI) oraz 10-letnie obserwacje z technik satelitarnych: pomiarów laserowych do satelitów (Satellite Laser Ranging – SLR) i księżyca (Lunar Laser Ranging – LLR), systemów nawigacyjnych (Global Positioning System – GPS) i (Doppler Orbitography by Radiopositioning Integrated on Satellite – DORIS). Miarą jakości tej realizacji ziemskiego układu odniesienia jest to, że środek masy Ziemi stanowiący punkt główny układu ziemskiego mieści się w kuli o promieniu 3 cm.

W sympozjum brało udział około 160 uczestników z 30 krajów, a prezentowane prace dotyczyły realizacji układu odniesienia na wszystkich kontynentach (łącznie z Antarktydą). W sympozjum brał udział także pracownik naukowy Akademii Rolniczej we Wrocławiu dr hab. Jarosław Bosy z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki. W ramach sesji dotyczącej regionalnych realizacji ziemskiego układu odniesienia wygłosił referat przygotowany wspólnie z Bernardem Kontnym i Andrzejem Borkowskim z tego samego instytutu zatytułowany „IGS/EPN reference frame realization in local GPS networks” i był to jedyny referat z Polski. Końcowym elementem sympozjum był pobyt w stacji fundamentalnej Wettzell, gdzie realizowane są pomiary geodezyjne wszystkimi wymienionymi wcześniej technikami kosmicznymi i satelitarnymi.

(jb)


Międzynarodowa konferencja naukowa

Aktualne problemy w patologii drobiu

Nad aktualnymi problemami w patologii drobiu debatowano podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 15–16 września w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Akademii Rolniczej przy pl. Grunwaldzkim. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników, w tym 152 lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i ZHW, a ponadto przeszło 50 przedstawicieli służb zootechnicznych oraz firm farmaceutycznych.

Organizatorem konferencji była prof. Alina Wieliczko, przewodnicząca Sekcji Patologii Drobiu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, oraz Katedra Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej wrocławskiej AR.

Zagrożenie ptasią grypą

O wyborze tematu konferencji zadecydowały w dużej mierze wydarzenia z przełomu 2005 i 2006 roku. Z jednej strony zagrożenie ferm drobiu w wielu regionach Europy wirusem grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI), potwierdzone dodatkowo izolacją podtypu H5N1 wirusa od ptaków dzikich stało się na tyle poważne, że rada Unii Europejskiej ustaliła nową Dyrektywę 2005/94/EEC uwzględniającą nowe standardy OIE w odniesieniu do tej choroby. Ujednolicone procedury diagnostyki, zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy stały się koniecznością i należało je przybliżyć jak najszerszemu gronu specjalistów z zakresu awiopatologii. Ponadto, sytuacja epidemiologiczna w krajach Azji Południowo-Wschodniej przypomniała nam, że ptasia grypa stanowi szczególny rodzaj zoonozy, a udokumentowane przypadki bezpośredniej transmisji wirusa H5N1 od drobiu na człowieka uświadamiają realne zagrożenie zdrowia i życia ludzi.

Wyzwania dla praktyki

Poważnym wyzwaniem dla praktyki weterynaryjnej było wprowadzenie w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu jako dodatku do przemysłowych mieszanek paszowych. Podyktowane to zostało wieloma aspektami, ale przede wszystkim wymogami produkcji bezpiecznej dla konsumenta żywności. Natomiast dla producentów drobiu, a także dla przemysłu paszowego i farmaceutycznego oznacza to poszukiwanie alternatywnych rozwiązań uwzględniających z jednej strony wymagania konsumenta, z drugiej zaś ekonomiczną opłacalność produkcji drobiarskiej.

Aby sprostać tym wyzwaniom, do grona wykładowców zaproszono wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych, w tym z Niemiec, Szwajcarii i Włoch. W trakcie obrad wygłoszono 40 referatów i doniesień naukowych, zgrupowanych w siedmiu sesjach plenarnych oraz dodatkowej sesji plakatowej. Przedstawione prace poświęcone były istotnym dla produkcji drobiarskiej zakażeniom wirusowym ptaków, w tym nowym aspektom zapobiegania, diagnostyki i zwalczania grypy ptaków czy identyfikacji „chińskiego” wariantu zakaźnego zapalenia oskrzeli kur), zakażeniom bakteryjnym i grzybiczym (między innymi ciągle aktualnym salmonellozom), parazytozom oraz aspektom żywieniowym i zoohigienicznym. Ofertę wykładową wzbogaciły referaty poświęcone patologii ptaków egzotycznych. Wszystkie referaty zostały zebrane w pięknie wydanej monografii „Aktualne problemy w patologii drobiu” pod redakcją prof. Aliny Wieliczko.

Prezentacje

Tematykę konferencji wzbogaciły prezentacje osiągnięć firm farmaceutycznych i przemysłu paszowego działających na rzecz lekarzy medycyny weterynaryjnej, służby zootechnicznej oraz producentów drobiu. Uzupełnieniem programu naukowego i twórczej dyskusji w gronie specjalistów była uroczysta kolacja w wieczornej scenerii pięknego Wrocławia.

Alina Wieliczko

 

 Ostatnie zmiany wykonał  

W górę

Powrót