Nr 157/2006 - Aktualności

SPIS TREŚCI | WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | AKTUALNOŚCI | Z SENATU | PUBLICYSTYKA | KRÓTKO | KONFERENCJE | RELACJE | Z PRAC SKN | Z WYDZIAŁÓW | RECENZJE | WSPOMNIENIA

Początek

 MIESIĘCZNIK NR 157 GRUDZIEŃ 2006 
AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI

W przededniu Święta Nauki
Laureaci z wrocławskiej AR
Prezydent Lech Kaczyński we Wrocławiu i Opolu
Za działalność charytatywną
Ułatwienia dla badaczy
Z ludźmi i dla ludzi
Ucz się i pracuj przy koniach
Trzecie arboretum na Dolnym Śląsku


Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

W przededniu Święta Nauki

Świdnicka Kuria Biskupia była miejscem kolejnego posiedzenia Kolegium Rektorów Wrocławia i Opola, a w spotkaniu, które odbyło się 24 października, uczestniczył też wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Stanisław Jurcewicz oraz pełnomocnik Prezydenta Wrocławia prof. Ludwik Turko. Pierwszą omawianą sprawą była poruszana już na poprzednim posiedzeniu kwestia stypendium Prezydenta Miasta, zwanego też funduszem profesorskim.

Prof. Juliusz Sworakowski w imieniu swoim i nieobecnego prof. Henryka Kozłowskiego, z którym tworzyli zespół dla opracowania propozycji trybu wyłaniania i zapraszania do Wrocławia wybitnych osobowości w ramach stypendium ufundowanego przez prezydenta miasta (zwanego też funduszem profesorskim), przedstawił i skomentował szczegóły przygotowanego dokumentu. Przypomniał, że celem ustanowienia funduszu umożliwiającego zapraszanie do wrocławskich instytucji naukowych wybitnych osobistości – uczonych lub osób mających istotny wpływ na rozwój nauki jest promocja Wrocławia i wrocławskiego środowiska naukowego oraz dążenie do integracji nauki wrocławskiej z nauką europejską i światową. Dla realizacji tej idei zostałaby utworzona kapituła składająca się z trzech, czterech osób, która podejmowałaby inicjatywy zapraszania gości. Kapituła wspierana byłaby przez grono konsultantów przedstawianych przez rektorów poszczególnych uczelni.

W sprawie kapituły

Prof. Tadeusz Luty wskazał na potrzebę podjęcia decyzji w sprawie kapituły tego funduszu oraz ustalenia zrębów regulaminu, który mógłby być opracowany i następnie przyjęty na przyszłym posiedzeniu Kolegium. Podsumowując dyskusję, w której głos zabrali profesorowie: Bogusław Fiedor, Leszek Pacholski, Piotr Wach, Juliusz Sworakowski i Tadeusz Koszczyc, podkreślił, że należy powołać kilkuosobowy zespół wspomagany przez osoby desygnowane przez uczelnie jako konsultanci, który przedstawiłby Kolegium propozycje. Realizowana powinna być zasada: która uczelnia proponuje zaproszenie, ta podejmuje sprawy organizacyjne. Zaproszenie podpisywane byłoby przez przewodniczącego Kolegium i Prezydenta Wrocławia, a przeznaczone na ten cel środki przekazywane na konto tej uczelni, która przejmie sprawy organizacyjne. Wyrażając na tę konkluzję zgodę, podkreślano konieczność przedstawienia wraz z kandydaturą propozycji wstępnego budżetu. Uczelnia wnioskująca i realizująca zaproszenie powinna przedstawić plan pobytu gościa wraz z kosztorysem, a informacja o wizycie i jej programie powinna zostać upubliczniona, na przykład poprzez plakaty. W skład zaproponowanego przez prof. Lutego zespołu mieliby wejść: prof. Juliusz Sworakowski z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Henryk Kozłowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, a spośród osób zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu – prof. Piotr Wach i prof. Jerzy Buzek. Jako konsultantów zgłoszono: prof. Krzysztofa Jajugę z Akademii Ekonomicznej, prof. Tadeusza Bobera z AWF, prof. Adama Chmielewskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Adama Kiejnę z Akademii Medycznej i prof. Jerzego Sobotę z Akademii Rolniczej.

W ramach spraw różnych prof. Luty poinformował, że marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Wróblewski zwrócił się o przedstawienie kandydatury do rady nadzorczej nowo utworzonej Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zgłosiło prof. Bogusława Fiedora – rektora Akademii Ekonomicznej do reprezentowania Kolegium w tej Radzie.

Prof. Jerzy Skubis zaprosił na uroczystości 40-lecia Politechniki Opolskiej w dniu 10 listopada. W związku z przewidywanym pobytem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Opolu w dniu 26 października zadeklarował, że w rozmowie będzie popierał inicjatywy KRUWiO i środowiska akademickiego.

W obronie kolegi

Prof. Tomasz Winnicki poinformował, że wystosował list protestacyjny do Ministra Sprawiedliwości w imie niu Kolegium Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych w związku z zatrzymaniem prof. Stanisława Dąbrowskiego, rektora Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy i nagłośnieniem tego faktu w mediach. Wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk poinformował, że odbył rozmowę z prof. Dąbrowskim i nie ma wątpliwości, że na takie traktowanie nie zasługuje, szczególnie co do formy zatrzymania i zasugerował zajęcie w tej sprawie stanowiska przez Kolegium Rektorów.

W przyjętej uchwale Kolegium Rektorów stanowczo protestuje przeciw spektakularnej formie zatrzymania rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy i nagłośnieniu tego w mediach. „Nasz Kolega prof. Stanisław Dąbrowski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, powszechnie szanowana osoba, nie stwarzał zagrożenia niedostępności dla organów ścigania” – czytamy w dokumencie. Prof. Bogusław Fiedor poinformował, że w wyniku współpracy Biura Promocji Miasta z Biurem Karier i Promocji Zawodowej powstała inicjatywa utworzenia na Akademii Ekonomicznej Biura Programu „Study in Wrocław”, którego celem byłoby uruchomienie centrum koordynacji pozyskiwania studentów zagranicznych dla miasta i uczelni uczestniczących w projekcie.

(as, mwj)


Nagrody w konkursie Wrocławskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Laureaci z wrocławskiej AR

Po raz kolejny w gronie laureatów konkursu Wrocławskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” znaleźli się naukowcy z wrocławskiej Akademii Rolniczej. Za wynalazki zrealizowane w 2005 roku dwa zespoły badawcze otrzymały nagrody II stopnia i – co warte podkreślenia – wszystkie przygotowane w Dziale Innowacji, Wdrożeń i Promocji Absolwentów zgłoszenia zostały nagrodzone. Sto procent sukcesu!

Podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu Wrocławskiej Rady „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” zrealizowane w 2005 roku, która odbyła się 23 października w Domu Technika we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego, zaprezentowano nagrodzone zespoły i ich wynalazki, którym przyznano nagrodę I stopnia i trzy nagrody stopnia II. Za opracowanie technologii bioremediacji środowisk gruntowo-wodnych skażonych węglowodorami i ich pochodnymi nagrodę I stopnia otrzymał zespół z Politechniki Wrocławskiej, którym kierowała dr hab. Barbara Kołwzan, a w jego skład wchodzili pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Chemicznego: dr Kazimierz Grabas, dr Adam Pawełczyk, dr Mieczysław Steininger oraz współpracująca w pracach mikrobiologicznych mgr Maria Pawlik. Nagrodzona praca podejmuje zagadnienia dotyczące problematyki eliminacji zanieczyszczeń naftowych ze środowisk gruntowo-wodnych przy wykorzystaniu mikroflory autochtonicznej. Technologia bioremediacji wdrożona i zrealizowana została wspólnie z firmą Segi AT sp. z o.o. Warszawa w jednostce wojskowej w Królewie Malborku oraz w rejonie dworca kolejowego Warszawa Gdańska – teraz budowy centrum handlowego ARKADIA.

Kiedy śnieg na dachu jest zbyt ciężki

i może spowodować jego zawalenie ma ostrzegać urządzenie zaprojektowane przez dr. Pawła Licznara i prof. Janusza Łomotowskiego, którzy otrzymali za ten wynalazek nagrodę II stopnia. Nie ukrywają, że inspiracją do badań w tym kierunku była głośna tragedia w Katowicach, kiedy to runął na zwiedzających dach hali wystawowej. „Zestaw do monitoringu warstwy opadu śniegu i sposób obciążeń śniegiem konstrukcji dachowych, zwłaszcza budynków wieloprzestrzennych” – taka jest formalna nazwa nagrodzonego urządzenia zgłoszonego w marcu 2006 roku do Urzędu Patentowego w celu opatentowania wynalazku. Zestaw składa się z dwóch podstawowych elementów pomiarowych: śniegowskazu ultradźwiękowego oraz elektronicznego śniegomierza wagowego do pomiaru masy zdeponowanego śniegu. Część pomiarowa układu jest uzupełniona o prosty, półprzewodnikowy czujnik temperatury otoczenia. Główną zaletą zestawu jest możliwość prowadzenia ciągłego monitoringu zarówno warstwy, jak i masy śniegu zalegającego na dachu. Informacje spływające do zbiorczego komputera z obydwu przyrządów umożliwiają stałą kontrolę grubości i gęstości warstwy śniegu wraz temperaturą otoczenia, a co za tym idzie wyznaczenie rzeczywistych obciążeń dachu. Po przekroczeniu przyjętych wartości granicznych obciążenia śniegiem czy też grubości jego warstwy, system ma za zadanie niezwłocznie powiadomić o tym fakcie eksploatatora obiektu. A ponadto, dodatkową funkcją zestawu jest gromadzenie informacji i możliwość dokumentowania historii obciążenia obiektu. – Z naszego urządzenia będą mogli korzystać właściciele hal, by więcej nie dochodziło do takich tragedii, jak w Katowicach – mówi prof. Janusz Łomotowski. Zgłosiły się już pierwsze firmy, zainteresowane zamontowaniem urządzenia na dachach swoich fabryk. Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu badawczego KBN, a prototypowy zestaw był testowany na terenie Obserwatorium Klimatycznego w Strzyżowie podczas okresów zimowych w latach 2004/2005 i 2005/2006.

Żniwa w górach z nowym sitem

Pomysłodawcy drugiego nagrodzonego przedsięwzięcia, prof. Jan Banasiak oraz dr hab. Jerzy Bieniek, postawili hipotezę, że zastosowanie w kombajnie zbożowym sita daszkowego żaluzjowego w miejsce dotychczas stosowanego sita płaskiego wyeliminuje negatywne skutki pracy tej maszyny na terenach nachylonych. Okazało się, że mieli rację. Zastosowanie sita daszkowego ogranicza straty ziarna do poziomu 1,5 proc, a jego czystość pozostaje powyżej 98 proc. Zaprojektowane urządzenie pod oficjalną nazwą „Sito wielopłaszczyznowe do kombajnu zbożowego pracującego w terenach nachylonych” otrzymało nagrodę II stopnia w tegorocznym konkursie NOT. Do Urzędu Patentowego zostało zgłoszone w kwietniu 2004 roku.

Badania laboratoryjne sita daszkowego zostały przeprowadzone w Instytucie Inżynierii Rolniczej na specjalnie zaprojektowanym stanowisku badawczym, do którego wykorzystano aparaturę układu sterowania napędu kosza sitowego. Ich efektem było opracowanie nowej konstrukcji sita mogącego spełnić wymogi poprawnej pracy z uwagi na kryteria główne: strat i czystości ziarna.

Badania eksploatacyjno-wdrożeniowe sita wielopłaszczyznowego przeprowadzono na polach położonych u podnóża Góry Ślęży i głównego masywu Sudetów w miejscowości Wiry koło Sobótki w gospodarstwie absolwenta Akademii Rolniczej mgr. inż. Stanisława Winiarza, który udostępnił własny kombajn zbożowy BIZON Z058, oraz w miejscowości Lutomierz koło Stoszowic w rejonie Srebrnej Góry, gdzie pola oraz kombajn udostępniła „Zbożowa Grupa Producencka” – Zrzeszenie Producentów Rolnych „WAGA”. Badania polowe potwierdziły tezę autorów sita daszkowego o ograniczeniu straty ziarna podczas pracy kombajnu w warunkach terenu poprzecznie nachylonego i wysokiej jego czystości. Rozwiązanie może funkcjonować w wersji podstawowej i rozszerzonej o automatykę zwiększającą zakres stosowalności sita wielopłaszczyznowego.

Nagrzewnica powietrza

ogrzewająca powietrze do 200oC przeznaczona do różnych celów technologicznych w rolnictwie to trzecie z kolei urządzenie, które uzyskało nagrodę II stopnia. Autorami wynalazku są Janusz i Marian Cieślakowie z Metalerg Oława. Nagrzewnica EKOPAL s750 jest opalana biomasą, ma więc walory ekologiczne.

Sukces za sukcesem

zespołów badawczych wrocławskiej Akademii Rolniczej – do takiego można dojść wniosku, śledząc wyniki konkursu organizowanego co roku przez Wrocławską Radę Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Dwie nagrody II stopnia w roku 2006, trzy nagrody II stopnia i jedno wyróżnienie w roku 2005, dwie nagrody I i II stopnia w roku 2004, nagroda II stopnia i wyróżnienie w roku 2003 i rok wcześniej, w 2002 – to bilans zaledwie ostatnich pięciu lat. Świadczy nie tylko o jakości i przydatności badań prowadzonych przez zespoły naukowe wrocławskiej Akademii Rolniczej, ale także o skutecznej ich promocji. Niemała w tym zasługa Działu Innowacji, Wdrożeń i Promocji Absolwentów, w którym przygotowywane są wnioski o nagrody, oraz rzecznika patentowego, który pomaga w zgłaszaniu wynalazków.

(mwj)


Wręczenie nominacji generalskiej Zygmuntowi Szumowskiemu

Prezydent Lech Kaczyński we Wrocławiu i Opolu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński podczas wizyty we Wrocławiu w dniu 26 października wręczył nominację generalską byłemu dyrektorowi RZD wrocławskiej Akademii Rolniczej, oficerowi Wojska Polskiego podczas kampanii wrześniowej Zygmuntowi Szumowskiemu.

Prezydent Lech Kaczyński wziął udział w uroczystościach jubileuszu 60-lecia Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu, które odbyły się w Auli Leopoldyńskiej. Podczas uroczystości rektor prof. Ryszard Andrzejak przekazał prezydentowi medal Akademii Medycznej we Wrocławiu.

– Przybyłem do Wrocławia, na Dolny Śląsk z dwóch powodów. Po pierwsze 60-lecia Wydziału Farmacji. To jest specjalność, w której ogniskuje się mnóstwo problemów zarówno polskich, jak i europejskich oraz światowych – powiedział prezydent Lech Kaczyński.

Z gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego prezydent Kaczyński udał się do siedziby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie wręczył nominację generalską gen. Zygmuntowi Szumowskiemu – oficerowi Wojska Polskiego w czasie kampanii wrześniowej. – Cieszę się też, że mogłem panu generałowi Szumowskiemu osobiście wręczyć nominację generalską. To nie jest nominacja z ostatnich dni, to jest nominacja z dni przed 15 sierpnia, przed świętem Wojska Polskiego. Pan generał wtedy nie mógł przyjechać do Belwederu. Konsekwentnie prowadzę nową politykę odznaczeniową i nową politykę związaną z nominacjami o charakterze symbolicznym. Wiem, że Pan generał Szumowski nie będzie już oficerem służby czynnej, ale chodzi o to, żeby docenić tych, którzy walczyli przed kilkudziesięciu laty. W 1939 roku, w konspiracji lat 1939– –1945, jak i również trzeciej konspiracji. Droga Polski do wolności po roku 1939 to była bowiem droga przez trzy konspiracje. Pierwszą – lat 1939–1945, drugą – lat 1944–1945, choć można ją liczyć aż po lata 1947–1948, a jeżeli chodzi o działania na mniejszą skalę to aż po połowę lat pięćdziesiątych, no i w końcu opozycja, która walczyła już metodami pokojowymi od połowy lat siedemdziesiątych, od roku 1976, aż do odzyskania niepodległości trzynaście lat później, w roku 1989 – powiedział prezydent Kaczyński. Generał Szumowski był dowódcą batalionu Armii Krajowej, a po wojnie – komendantem obwodu Włodawa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, jest Kawalerem Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari. – Odbieram tę nominację z dużym wzruszeniem. Jedyne, co zrobiłem, to byłem żołnierzem najjaśniejszej Rzeczypospolitej. W 1939 roku broniłem niepodległości, potem walczyłem, by ją odzyskać – dziękował generał Szumowski.

Z Wrocławia prezydent udał się do Opola, gdzie dokonał uroczystego przekazania samochodów strażackich na placu przed Urzędem Miasta. Po zakończeniu tej ceremonii prezydent uczestniczył w uroczystych obchodach 40-lecia istnienia uczelni.

(mwj)


Akademia Rolnicza wyróżniona tytułem „UCZELNIA ROKU 2006”

Za działalność charytatywną

Międzynarodowa Kapituła Nagród Humanitarnych oraz Stowarzyszenie Klub Ludzi Życzliwych wyróżniły Akademię Rolniczą we Wrocławiu tytułem „UCZELNIA ROKU 2006”. Wyrażono w ten sposób uznanie za wieloletnią i różnorodną działalność charytatywną prowadzoną przez studentów.

Od kilkunastu lat studenci Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt współpracują i opiekują się dziećmi z Zespołu Szkolno-Wychowawczego dla upośledzonych dzieci w Sobótce. Inicjatorką tej działalności była prof. Bożena Patkowska-Sokoła, która nadal wspiera studentów w tym przedsięwzięciu. Działalność charytatywną prowadzi też od kilku lat Samorząd Studencki – organizuje zbiórki do paczek z okazji Dnia Dziecka, czy św. Mikołaja, pikniki dla dzieci. Studenci prowadzą też świetlicę dla dzieci z rodzin patologicznych.

(mwj)


Wnioski przez Internet

Ułatwienia dla badaczy

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały ukończone prace nad wdrożeniem systemu informatycznego, który umożliwia składanie wniosków i obsługę projektów przez Internet.

Począwszy od III konkursu (termin składania aplikacji mija 30 listopada 2006 roku) rozpoczyna się internetowy nabór wniosków. Wnioski o finansowanie projektów badawczych rozwojowych będą składane za pośrednictwem Internetu pod adresem http://osf.opi.org.pl.

Na obecnym etapie konieczne jest także utrzymanie pisemnej formy aplikacji (w czterech egzemplarzach), stanowiącej komputerowy wydruk aplikacji składanej przez Internet.

Generator wniosków, znajdujący się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji, poprzez system podpowiedzi ułatwia znacznie proces wypełniania wniosku. Aby z niego skorzystać należy zalogować się na wskazanym powyżej adresie internetowym. Zalogowanie jest możliwe po uprzednim założeniu konta wnioskodawcy – opcja „zarejestruj się jako potencjalny wnioskodawca” na stronie głównej systemu.

Pytania o charakterze technicznym można kierować do Ośrodka Przetwarzania Informacji pod numery telefonów: 022 825 88 39 i 022 825 15 46.

Natomiast wszelkich informacji o charakterze merytorycznym udzielają pracownicy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerami telefonów: Dorota Kościelecka (022 52 92 328), Patrycja Gutowska-Popis (022 52 92 474) i Tomasz Ulanowski (022 52 92 422).

To jest dopiero pierwsza próba składania aplikacji przez Internet. W przyszłości zapewne ta forma składania wniosków będzie dominująca.

(mwj)


Spotkanie Rady Zakładowej ZNP z byłymi przewodniczącymi

Z ludźmi i dla ludzi

„Z ludźmi i dla ludzi” to zasada, która była i jest nadal mottem działania powstałego ponad 100 lat temu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ludzie, którzy powołali ZNP, potrafili od samego początku istnienia związku jednoczyć działania pracowników oświaty i edukacji wszystkich szczebli od szkół podstawowych po wyższe uczelnie. Z czasem do związku zaczęli należeć pracownicy agend okołooświatowych, takich jak biblioteki, przedszkola itp., a także placówki oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk. W związku z wyróżnieniem uczelnianej organizacji ZNP medalem „Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” Rada Zakładowa spotkała się z byłymi przewodniczącymi związku.

Na spotkanie w dniu 17 listopada przybyli: Ryszard Badura, Roman Bochdalek, Krzysztof Gwara, Czesław Szczegielniak, Leszek Szerszeń, Ryszard Ziemiński. Spotkanie prowadził przewodniczący RZ ZNP Zbigniew Jurzyk, a uroczystość zaszczycił swoją obecnością rektor prof. Michał Mazurkiewicz.

Trochę historii

Wraz z powołaniem we Wrocławiu Uniwersytetu z Politechniką, a później wydzieleniu się Wyższej Szkoły Rolniczej, powstała Rada Miejscowa Związku Nauczycielstwa Polskiego we wrocławskiej WSR. W pierwszych latach powojennych członkowie ZNP skupili się na zapewnieniu pracownikom podstawowych potrzeb: możliwości uzyskania mieszkań, korzystania z sanatoriów i wczasów, stołówek pracowniczych, przedszkoli i placówek kultury. Związkowcy poprzez organizację czasu w działalności klubowej (turnieje brydżowe, wystawy, koła zainteresowań, zabawy towarzyskie itp.) dokonali integracji środowiska. Pionierami tej działalności byli m.in.: Lesław Ogielski, Jerzy Kotliński, Eligiusz Roszyk, Jerzy Kiersnowski, Natalia Balicka i Jerzy Lipanowicz. Potem związek zajął się doskonaleniem dydaktyki poprzez szkolenia pedagogiczne, kursy językowe, kursy doskonalenia zawodowego oraz wzbogacaniem technicznym i personalnym bazy naukowo-badawczej (zakupy aparatury, organizacja konferencji, kontakty związkowe z zagranicznymi uczelniami w zakresie wymiany wczasów, praktyk działaczy związkowych).

W kolejnych latach powiększało się grono aktywnych związkowców. Ryszard Badura, Zenon Wachnik, Jan Anweiler, Lesław Lewandowski, Wacław Leszczyński, Czesław Wajdzik, Roman Bochdalek, Adam Szpindor, Andrzej Kwiatkowski, Leszek Szerszeń, Zenon Waśko – to tylko nieliczni, którzy na trwałe wpisali się w osiągnięcia uczelni i jej pracowników.

Mimo zawirowań

Związek Nauczycielstwa Polskiego w całości i jego członkowie w poszczególnych organizacjach, mimo wielu zawirowań historii, nigdy nie zatracił swojej dewizy „Z ludźmi i dla ludzi”. Wyrastały następne pokolenia działaczy: Ryszard Ziemiński, Czesław Szczegielniak, Józef Nicpoń, Waldemar Fritz, Anna Weinmann, Krzysztof Gwara. Przez cały okres działalności ZNP w uczelni jej pracę z wielkim zaangażowaniem wspierały etatowe pracownice sekretariatu: Ludwika Petryńska, Wanda Gerus, Anna Laskowska, Wanda Tarnawska i Iwona Sawicka.

W uznaniu zasług dla uczelni Senat przyznał Związkowi Nauczycielstwa Polskiego w AR medal „Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Z tej okazji Rada Zakładowa ZNP spotkała się z byłymi przewodniczącymi związku.

Krzysztof Gwara


Angielski system kształcenia zawodowego

Ucz się i pracuj przy koniach

Angielski system kształcenia i przygotowywania kadr jeździeckich oraz instruktorskich to przede wszystkim rzetelna wiedza teoretyczna i praktyczna, konieczność perfekcyjnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz świetna organizacja. Można się o tym przekonać, pracując na certyfikowanej farmie jako working student, który zdobywa równocześnie uprawnienia jeździeckie i instruktorskie.

Jestem studentką IV roku zootechniki na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ten kierunek studiów wybrałam ze względu na zafascynowanie końmi i pragnienie, aby w przyszłości z nimi pracować. Swoją wiedzę i doświadczenie jeździeckie zdobywałam w czasie wakacji, pracując w polskich oraz angielskich stajniach.

W połowie trzeciego roku postanowiłam przerwać studia, aby wyjechać na roczną praktykę do Anglii. Zaczęłam więc szukać takich możliwości przez Internet, rozpoczynając od farm zatrudniających stajennych. Wysłanie listu motywacyjnego zazwyczaj wystarcza, gdyż Anglicy cenią sobie polskich, młodych pracowników, postrzegając ich jako lojalnych, zaufanych i pracowitych.

Gdy przyjechałam do pracy na farmę prowadzącą szkółkę jeździecką oraz hotel dla koni niedaleko Londynu, nie wiedziałam, że będę miała możliwość, aby pracować tam jako student pracujący (working student). Okazało się, że farma reprezentowana jest przez stowarzyszenie British Horse Society (BHS), co jest odpowiednikiem Polskiego Związku Jeździeckiego – PZJ).

Na farmie certyfikowanej przez BHS odbywa się kształcenie zawodowe studentów zgodnie z zasadami BHS. W BHS można zdobyć cztery poziomy jeździeckie oraz cztery poziomy instruktorskie, co jest odpowiednikiem odznak jeździeckich w PZJ. Student, w zamian za pracę na farmie, ma opłacaną naukę w wymiarze ośmiu godzin tygodniowo (godzinę lekcji jazdy konnej i jedną godzinę lekcji teoretycznej) oraz egzaminy dla uzyskania poszczególnych stopni kwalifikacyjnych, jakie może zdobyć w BHS. Ośrodek gwarantuje każdemu studentowi zakwaterowanie. W weekendy farma funkcjonuje jako szkółka jeździecka, a studenci starający się o stopień instruktora mają szansę zdobyć doświadczenie, ucząc klientów jeździć konno.

Do egzaminu BHS można podejść po uzyskaniu akceptacji prowadzącego trenera, ale nie szybciej niż po upływie trzech miesięcy. W ciągu 14 miesięcy udało mi się zdobyć poziom jeździecki pierwszego i drugiego stopnia wraz z pierwszym poziomem instruktorskim.

W godzinach pracy obowiązuje noszenie bryczesów, koszulki z logo farmy, butów na twardej podeszwie, nawet w bardzo upalne dni oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Farma ma swój własny regulamin oraz harmonogram prac, do którego każdy pracownik musi się dostosować.

Przełamać obawy

Z początku byłam przerażona nową sytuacją, w której nie potrafiłam się znaleźć: nowe otoczenie, nieznana mi terminologia angielska – wszystko wydawało się trudne. Ale szybko nauczyłam się nowych obowiązków.

Dla młodych angielskich „koniarzy” kształcenie się w farmach to jedyna szansa zdobycia kwalifikacji zawodowych. W Wielkiej Brytanii jest duże zapotrzebowanie na pracę w biznesie końskim, mnóstwo tu farm, które potrzebują stajennych, instruktorów bądź menedżerów.

Wydaje mi się, że poziom kształcenia zawodowego w angielskim przemyśle końskim w zakresie obsługi oraz instruktażu jest bardzo wysoki i po moich doświadczeniach mogę stwierdzić, że zdobyta tam wiedza sprawia, iż moje kwalifikacje są na dobrym europejskim poziomie.

Maria Soroko


Rozstrzygnięcie konkursu na zagospodarowanie terenu arboretum

Trzecie arboretum na Dolnym Śląsku

NATURA SANAT – pod takim hasłem odbyło się seminarium w Auli Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim połączone z ogłoszeniem wyników konkursu na koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenu Arboretum Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W programie seminarium przewidziano m.in. wystąpienie przewodniczącego Rady Programowej Arboretum prof. Tadeusza Szulca, wykład prof. Władysława Bugały z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku na temat roli arboretów we współczesnym świecie, sprawozdanie z przebiegu prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników konkursu, prezentację laureatów i nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród. Imprezie towarzyszyła wystawa prac konkursowych.

– Ogrody botaniczne o walorach dydaktycznych i społecznych zaczęły powstawać już w starożytnej Grecji, a pierwszym takim ogrodem było arboretum przy słynnym liceum Arystotelesa w parku leśnym w Atenach. W średniowieczu ogrody powstawały tylko w posiadłościach prywatnych i przy klasztorach. Pierwsze ogrody botaniczne w Europie Zachodniej pojawiły się w XIV wieku w Salerno i w Wenecji – przypomniał prof. Tadeusz Szulc, którego wystąpienie poświęcone historii tworzenia arboretów w Europie i świecie rozpoczęło seminarium.

Droga wrocławskiej Akademii Rolniczej do utworzenia własnego arboretum rozpoczęła się w 2001 roku od rekultywacji zdegradowanej działki w znajdującym się w pobliżu Pawłowic Ramiszowie. Uporządkowano teren i posadzono drzewka, tworząc tym samym zaczątek Parku Jubileuszowego. W marcu 2002 roku powołano oficjalnie pozawydziałową jednostkę uczelni o nazwie Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych. W skład arboretum weszły: Park Jubileuszowy w Ramiszowie i przyległe do niego grunty AR, zabytkowy park przypałacowy oraz przekazane od Lasów Państwowych grunty leśne. Całość wpisana jest do rejestru zabytków i objęta została ochroną konserwatorską.

Inspiracją do powstania ogrodu dendrologicznego był zespół pałacowo-dworski w Pawłowicach, którego historia sięga 1889 roku. Przez długi czas obiekt był własnością niemieckiego rodu Kornów. Po wojnie pałac wraz z dworem i gospodarstwem został przeznaczony na cele dydaktyczno-naukowe. Powierzchnia arboretum wynosi 72,52 ha. Zespół pałacowo-parkowy obejmuje zabytkowy pałac, otaczający go park, zabytkowy budynek zwany „szwajcarką” oraz przyległy folwark, gdzie mieści się zakład doświadczalny uczelni. Największą część arboretum zajmują lasy o powierzchni 55 ha, które będą w przyszłości stanowiły główną atrakcję tego obszaru. Na początku przyszłego roku planowana jest rewaloryzacja parku wraz z cennym drzewostanem dębowo-lipowym.

Pomysł utworzenia obiektu łączącego w sobie walory naukowe i turystyczne, skłonił władze uczelni do rozpisania konkursu na najlepszą koncepcję zagospodarowania arboretum w Pawłowicach. Spośród 18 nadesłanych prac nagrodzono cztery zespoły, których projekty w największym stopniu odzwierciedlały cele postawione przez Radę Programową. Wśród zgłoszonych prac sąd konkursowy nie znalazł projektu w pełni odpowiadającego wytyczonym kryteriom, w związku z czym nie została przyznana pierwsza nagroda. Jury przyznało ex aequo dwa drugie miejsca i dwa trzecie. Nagrodę w wysokości 12 tys. zł otrzymali: Grupa projektowa Virdis (w składzie: Michał Budny, Paweł Rymarowicz, Marta Śliwińska) i Zespół Zieleni, d. MPZ (w składzie: Małgorzata Lipska, Tetyana Nowosad, Danuta Stacherzak), natomiast trzecie miejsce oraz 8 tys. zł przypadło: Zespołowi H5N1 (w składzie: Mateusz Niemczyk, Marek Krakowski, Maciej Motas, Szymon Rozalski, Łukasz Dworniczak) i zespołowi w składzie Aneta Zarucka, Marcjanna Sikora, Anna Seidel, Dorota Jaszczyńska. Pozostałe zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa w konkursie, które odebrali z rąk rektora AR prof. Michała Mazurkiewicza.

(mwj)

 

 Ostatnie zmiany wykonał  

W górę

Powrót