Nr 155/2006 - Relacje

SPIS TREŚCI | WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | AKTUALNOŚCI | Z SENATU | KRÓTKO | KONFERENCJE | RELACJE | Z PRAC SKN | Z WYDZIAŁÓW | PRAWO | FILOZOFIA | RECENZJE | Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Początek

 MIESIĘCZNIK NR 155 PAŹDZIERNIK 2006 
RELACJE
RELACJE

W służbie nauce i Rzeczypospolitej
Szlakiem fortyfikacji państw nadbałtyckich


Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na wrocławskiej AR

W służbie nauce i Rzeczypospolitej

Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem abp. Mariana Gołębiewskiego w intencji pracowników, studentów i absolwentów rozpoczął się dzień inauguracji roku akademickiego 2006/2007 na wrocławskiej Akademii Rolniczej. Tegoroczna uroczystość, podobnie jak trwający drugi dzień jubileusz 55-lecia uczelni, świętowana była pod hasłem „Z myślą o przyszłości”. Podkreślił to rektor prof. Michał Mazurkiewicz w swoim wystąpieniu, wspominając o lwowskich korzeniach wrocławskiej Akademii, a także o przypadających w tym roku jubileuszach poprzedniczek AR we Wrocławiu – 150. rocznicy powołania Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach i 125. – Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.

29 września, dzień, w którym Akademia Rolnicza świętowała drugi dzień jubileuszowych uroczystości i inaugurowała nowy rok akademicki, to dzień imienin rektora prof. Michała Mazurkiewicza. Przypomniał o tym abp Marian Gołębiewski, witając gości uczestniczących we Mszy św. w kościele uniwersyteckim. Imieninowe i jubileuszowe życzenia złożył też rektorowi ks. prof. Piotr Nitecki – proboszcz kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus. – Archanioł Michał, najważniejszy spośród aniołów, jest symbolem dobra, które zwycięża zło – przypomniał ksiądz arcybiskup, dodając, że Michał znaczy po hebrajsku „podobny Bogu”. Po teologicznych rozważaniach związanych ze świętem archaniołów Michała i Gabriela, wygłosił laudację na cześć uczelni jubilatki, która od 55 lat wspiera rozwój rolnictwa i dyscyplin pokrewnych poprzez kształcenie kadr, badania naukowe, prace eksperckie i wdrożeniowe. Życzył pomyślnego rozwoju i szybkiego osiągnięcia statusu uniwersyteckiego.

– 55 lat temu po raz pierwszy zabrzmiało uroczyste Gaudeamus dla pracowników i studentów samodzielnej uczelni – Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, bezpośredniej poprzedniczki dzisiejszej Akademii – powiedział rektor prof. Michał Mazurkiewicz, zwracając się do zebranych w Auli Leopoldyńskiej uczestników uroczystości. – Profesorowie Tadeusz Konopiński, Zygmunt Markowski, Kazimierz Szczudłowski, Antoni Bant, Stanisław Tołpa, Stanisław Bac, Bogusław Świętochowski, Aleksander Tychowski, Jan Tomaszewski, Tadeusz Olbrycht uwierzyli, że są nie tylko rozbitkami szukającymi swego miejsca w powojennej Polsce, czy też przesiedleńcami przybywającymi do dawnego piastowskiego grodu, ale że to w ich rękach spoczywa misja odrodzenia życia akademickiego i naukowego w tym mieście – powiedział, przypominając historię wrocławskiej uczelni rolniczej od jej lwowskich korzeni po utworzenie w 1951 roku Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.

Mimo zawirowań na szczytach władzy nie zawiedli

goście

których w imieniu senatu, władz Akademii Rolniczej powitał rektor prof. Michał Mazurkiewicz – przedstawicieli władz państwowych i samorządowych: ministra Stefana Jurgę – podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mariusza Oriona Jędryska – podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Andrzeja Babuchowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Romana Kulczyckiego – wicewojewodę dolnośląskiego, Adama Grehla – wiceprezydenta Wrocławia oraz Monikę Szachowicz i Antoniego Jastrzębskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także dolnośląskich parlamentarzystów: posłankę Ewę Wolak oraz posłów Henryka Gołębiewskiego i Janusza Krasonia. Serdeczne słowa powitania skierował rektor do przedstawicieli duchowieństwa ks. bp. Ignacego Deca – ordynariusza diecezji świdnickiej, ks. bp. Ryszarda Bogusza – biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, – prawosławnego abp. Wrocławskiego i Szczecińskiego Jeremiasza oraz ks. dr. Jana Adamczuka – wicerektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu z siedzibą w Henrykowie. Powitał przedstawicieli placówek dyplomatycznych: Michaela Morgensterna, Marię Keller i Jolantę Charzewską-Miller. Serdeczne słowa powitania skierował do członków Prezydium KRASP, Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych oraz Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, a także dziekanów i prodziekanów wydziałów współpracujących z uczelnią i gości z uniwersytetów zagranicznych z Rosji, Czech, Słowacji, Niemiec i Syrii. Wśród witanych gości wymienił przedstawicieli instytucji i placówek naukowych oraz instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z uczelnią, a także przedstawicieli gmin i starostw. Serdecznie powitał doktorów honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu profesorów: Ryszarda Badurę, Tadeusza Garbulińskiego, Zofię Jasińską, Stanisława Przestalskiego, Bogdana Łazarkiewicza – byłego rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, Mariana Truszczyńskiego – byłego dyrektora Instytutu Weterynaryjnego w Puławach i Antoniego Polanowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Powitał też byłych rektorów Akademii Rolniczej we Wrocławiu profesorów Jerzego Kowalskiego i Jerzego Juszczaka, a także rektorów uczelni wrocławskich z okresu kadencji profesora Tadeusza Szulca. Szczególnie serdeczne słowa powitania skierował rektor do prof. Tadeusza Szulca, który podczas uroczystości otrzymał tytuł doktora honoris causa wrocławskiej Akademii Rolniczej, oraz towarzyszące mu osoby: małżonkę, córkę z mężem i siostrę.

Osiągnięcia

uczelni w minionym roku akademickim przedstawiono, jak co roku, w broszurze, zatytułowanej tym razem „Uczelnia w 55-leciu”, w której zawarto podsumowania dokonań ubiegłorocznych, a także zestawienia danych z minionego 55-lecia, rys historyczny i zarys planów na przyszłość. – Akademia Rolnicza świętuje jubileusz 55-lecia pod hasłem „Z myślą o przyszłości”. Z tą myślą podejmowaliśmy w ostatnich latach wiele działań, które uczelni zapewnić miały rozwój na miarę oczekiwań XXI wieku, a także należną i stabilną pozycję zarówno wśród uczelni rolniczych, jak i w środowisku akademickim Wrocławia – powiedział rektor. – Ubiegły rok akademicki rozpoczęliśmy już pod rządami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Szczególnie ważnym i niełatwym zadaniem okazała się konieczność opracowania i przyjęcia nowego statutu, zgodnego z obowiązującą ustawą. Dyskusji nad projektem Statutu towarzyszyła atmosfera współpracy oraz woli dochodzenia do kompromisowych rozwiązań. Była to prawdziwa debata o przyszłości uczelni, jej ustroju i kierunkach rozwoju – ocenił, dziękując całemu zespołowi pod przewodnictwem profesora Andrzeja Drabińskiego, który dokument opracował. Nowe prawo o szkolnictwie wyższym stworzyło też możliwość zmiany nazwy uczelni akademickich spełniających określone kryteria w uniwersytety profilowane. Akademia Rolnicza we Wrocławiu spełnia zapisane w ustawie wymagania stawiane uniwersytetom przyrodniczym. – Jesteśmy przekonani, że nowa nazwa uczelni będzie lepiej odzwierciedlała szeroki wachlarz dyscyplin badawczych, bogatą ofertę kształcenia oraz potencjał kadrowy, naukowy i organizacyjny – powiedział prof. Mazurkiewicz, wyrażając nadzieję, że następny rok akademicki zainaugurujemy już jako Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Podsumowując dokonania minionego roku przypomniał najważniejsze z nich, zwłaszcza dotyczące współpracy międzynarodowej, współpracy z gospodarką i makroregionem Polski południowo-zachodniej, modyfikacji procedury rekrutacji na studia, poprzez rejestrację kandydatów wyłącznie przez Internet, opracowaniu koncepcji dydaktycznej nauczania łączącego kształcenie na odległość z zajęciami tradycyjnymi realizowanymi podczas zjazdów oraz zestawów materiałów multimedialnych do realizacji e-learningu na kierunku rolnictwo, rozwoju kadry oraz zakończonych, realizowanych i planowanych inwestycjach, w tym Centrum Bioinżynierii i Technologii Żywności oraz Centrum Kształcenia Praktycznego studentów. Przywołał też pamięć tych, którzy odeszli w ubiegłym roku na zawsze. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. Niewątpliwym sukcesem uczelni jest awans wszystkich wydziałów uczelni w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z których cztery osiągnęły kategorię pierwszą, a Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – drugą.

– Chciałbym zwrócić się do młodzieży, która po raz pierwszy przekracza progi uczelni. To dzięki Wam Akademia Rolnicza we Wrocławiu jest dziś taka odświętna i pełna optymizmu – powiedział na zakończenie rektor, życząc im zdobycia głębokiej i wszechstronnej wiedzy. Życzenia skierował też do wszystkich studentów i doktorantów, aby umieli jak najlepiej skorzystać z dorobku i wiedzy profesorów Akademii Rolniczej, a całej społeczności akademickiej podziękował za wysiłek i zaangażowanie w sprawy uczelni.

Immatrykulacja

Początek nowego roku akademickiego to wyjątkowy dzień dla studentów rozpoczynających swoją akademicką przygodę. – Po złożeniu ślubowania otrzymacie indeksy i staniecie się pełnoprawnymi studentami – powiedziała prorektor ds. studenckich i nauczania prof. Józefa Chrzanowska, wyjaśniając znaczenie aktu immatrykulacji i zachęcając studentów do korzystania z możliwości, jakie daje uczelnia, czerpali z wiedzy i doświadczenia kadry akademickiej oraz angażowania się w pracę organizacji młodzieżowych i kół naukowych. Kolejnym punktem programu uroczystości było

wręczenie wyróżnień

najlepszym tegorocznym absolwentom. Trzynaście osób, które uzyskały najwyższą średnią na swoim kierunku studiów, otrzymało listy gratulacyjne od rektora oraz nagrody pieniężne. Byli to: mgr inż. Monika Lebdowicz (architektura krajobrazu), mgr inż. Jan Winnicki (budownictwo), mgr inż. Joanna Andrzejewska (geodezja i kartografia), mgr inż. Andrzej Błaszczak (inżynieria środowiska), mgr Justyna Żochowska (biologia), mgr inż. Joanna Łaydanowicz (zootechnika), mgr inż. Agnieszka Grech (ochrona środowiska), mgr inż. Karolina Pietrasik (ogrodnictwo), mgr inż. Karolina Hodyjas (rolnictwo), mgr inż. Piotr Czajka (technika rolnicza i leśna), lek. wet. Katarzyna Szulańczyk (weterynaria), mgr inż. Barbara Tubek (biotechnologia) i mgr inż. Agata Wojciechowicz (technologia żywności i żywienie człowieka).

Rekordowo liczne, bo aż 20-osobowe, było w tym roku

grono doktorów habilitowanych

którzy przystąpili do uroczystej promocji. Byli to: Damian Knecht, Daniel Korniewicz, Ewa Szarska, Andrzej Zachwieja, Joanna Szyda, Zygmunt Usydus, Halina Olszewska, Ewa Jodkowska, którzy uzyskali stopień doktora habilitowanego na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, Jolanta Bryjak, Zbigniew Garncarek, Andrzej Jarmoluk i Anna Pęksa – na Wydziale Nauk o Żywności, Ryszard Polechoński i Wojciech Dobicki – na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Adam Malicki – na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz Dariusz Materek, Franciszek Molendowski, Adam Bogacz, Cezary Kabała i Wojciech Rybiński – na Wydziale Rolniczym. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którą wręczył prof. Stefan Jurga, otrzymał w tym roku 24-osobowy zespół za książkę „Choroby drobiu” pod redakcją prof. Michała Mazurkiewicza.

Medal

„Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu" otrzymali Jerzy Albin – Główny Geodeta Kraju, prof. Piotr Kowalik z Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, prof. Roman Josipowicz Kravciv – rektor Lwowskiej Narodowej Akademii Medycyny Weterynaryjnej, mgr Adam Płaksej – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, prof. Vaclav Rehout – CSC. Uniwersytetu Południowo-Czeskiego w Czeskich Budziejowicach, dr med. wet. Stanisław Tronina – Przedsiębiorstwo Hodowlano-Wdrożeniowe w Rakowie, prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz z Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego wrocławskiej AR.

Kulminacyjnym punktem było

nadanie doktoratu honoris causa

prof. Tadeuszowi Szulcowi. – Laudatorzy zwykle zaczynają wygłaszać pochwały doktora honoris causa od wyrażenia onieśmielenia i zaszczytu – powiedział prof. Zbigniew Dobrzański, dodając, że jest to usprawiedliwione tym, że osoba honorowana tym najwyższym tytułem akademickim jest postacią szczególną, wybraną spośród grona wybitnych osobistości. W swym wystąpieniu starał się ukazać te wymiary życia i działalności prof. Tadeusza Szulca, które uzasadniały motywy, jakimi kierował się senat przy podjęciu uchwały o nadaniu tytułu doktora honorowego. A było ich wiele zarówno w obszarze osiągnięć naukowych, dydaktycznych, jak i organizacyjnych. – I na to wszystko miał zawsze czas, tym bardziej że pełnił i nadal sprawuje wiele odpowiedzialnych funkcji. Długa jest ta lista – powiedział prof. Dobrzański, wymieniając tylko niektóre z nich. – Ukoronowaniem tej aktywności było powołanie w 2003 roku profesora Tadeusza Szulca na stanowisko podsekretarza, a rok później na sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu – kontynuował laudator. – Również w tej pracy zyskał sobie uznanie środowiska akademickiego, czego wyrazem może być wiele wyróżnień przyznanych mu przez uczelnie, ale także powołanie go na przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej KRASP, członka Rady Fundacji Rektorów Polskich i innych. Na zakończenie podkreślił jego pracowitość, umiejętność słuchania i gotowość poświęcenia czasu tym, którzy się do niego zwracają.

Wykład inauguracyjny

zatytułowany „Uniwersytet przed uniwersytetem” wygłosił doktor honoris causa prof. Tadeusz Szulc (tekst tego wystąpienia publikujemy w całości na str. 4–5). Refleksje o fenomenie uniwersytetu, historii tej instytucji, jej specyfice i posłannictwie, pełne faktów, dat i cytatów wygłosił ze swadą, w całości z pamięci wzbudzając podziw nie tylko dla samej treści, ale także dla oratorskich talentów.

Gratulacje

dla doktora honorowego złożył jako pierwszy minister Stefan Jurga, który wyraził uznanie dla jego bogatego dorobku w służbie nauce i Rzeczypospolitej i zapewnił, że czuje się zaszczycony, iż pełni swoją funkcję jako jego następca. Głos zabrali też profesorowie: Tadeusz Luty, który z uznaniem mówił o znaczącym wkładzie profesora Szulca w spoistość korporacji rektorów, Zdzisław Targoński, podkreślając szczególnie udaną kadencję ministerialną laureata, Jędrzej Krupiński, który powiedział, że środowisko zootechniczne jest z jego osiągnięć dumne, i Magdalena Lacko-Bartošova ze słowackiego uniwersytetu rolniczego. Profesor Luty wyznał, że razem z prof. Leszkiem Pacholskim żałują, że tak wspaniała uczelnia jak wrocławska AR odłączyła się od Uniwersytetu i Politechniki.

Liczne listy gratulacyjne

z okazji 55-lecia uczelni, nadania doktoratu honorowego prof. Tadeuszowi Szulcowi, a także inauguracji roku akademickiego nadeszły m.in. od: prezydenta Lecha Kaczyńskiego, premiera Jarosława Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Marka Jurka i wicemarszałków Jarosława Kalinowskiego, Marka Kotlinowskiego i Wojciecha Olejniczaka, ministrów Michała Seweryńskiego i Ja-na Szyszki, prezesa PAN prof. Andrzeja Legockiego, byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza i wiele innych, także z zagranicy.

W imieniu Samorządu Studenckiego

głos zabrał jego przewodniczący – Krzysztof Piwowarczyk, który swoim młodszym kolegom pogratulował otrzymania indeksów. – Poznacie wielu wspaniałych ludzi, z którymi nawiążecie przyjaźnie, którzy pomogą wam w trudnych chwilach i którzy o was nie zapomną – zapewniał, życząc wielu sukcesów, powodzenia podczas kolokwiów i egzaminów.

Tradycyjne Gaudeamus

w wykonaniu połączonych chórów: Akademii Rolniczej „Szumiący Jesion” i Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” pod dyrekcją Alana Urbanka, które zapewniły oprawę muzyczną, zakończyło tegoroczną inaugurację.

(mwj)


Wrocławska Akademia Rolnicza w programie Baltic Fort Router

Szlakiem fortyfikacji państw nadbałtyckich

W maju tego roku, w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu Baltic Fort Route realizowanego przez Państwa Partnerskie Regionu Morza Bałtyckiego Interreg IIIB we współpracy z Urzędem Miasta Kostrzyn nad Odrą, odbył się pierwszy obóz dla studentów. Wzięli w nim udział studenci architektury krajobrazu, budownictwa oraz geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Tym samym Fort Sarbinowo (Fort Zorndorf) – element Twierdzy Kostrzyn (Festung Kustrin), stał się kolejnym obiektem zinwentaryzowanym przez studentów AR pod kierownictwem znanego i cenionego w środowisku konserwatorów historyczny fortyfikacji dr. inż. arch. Jerzego Potyrały.

Czym jest Baltic Fort Route?

Program obejmuje swoim zakresem miasta-twierdze, stowarzyszenia fortyfikacyjne, instytucje naukowe, uczelnie wyższe i jednostki samorządowe oraz ekspertów z Niemiec (Berlin, Gorgast, Frankfurt, Domitz), Litwy (Kowno), Rosji (Kaliningrad), Łotwy i Polski. Jego realizacja, z budżetem to blisko 2,4 mln euro, przewidziana została na lata 2005–2007. W Polsce do projektu przystąpiły miasta: Kostrzyn nad Odrą (partner wiodący), Gdańsk, Świnoujście, Kołobrzeg, Nowy Dwór Mazowiecki, Chełmno, Toruń, Grudziądz, Poznań, Giżycko oraz Pułtusk. Cześć partnerów wycofała się jednak z projektu.

Współpraca międzynarodowa obejmuje pulę 17 twierdz oraz osiem instytucji naukowych (tzw. „Fort-Pool” i „Brain-Pool”). Głównym celem projektu jest stworzenie modelowej trasy turystycznej, wiodącej szlakiem twierdz krajów członkowskich. Obejmuje ona swoim zakresem nowe instrumenty marketingowe oraz rozwiązania ekonomiczne, służące celom turystycznego wykorzystania obiektów fortecznych, które utraciły swoje znaczenie militarne bądź też zyskały status Światowego Dziedzictwa Kultury (np. Gdańsk). Drugi cel to promowanie międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie ochrony zabytków poprzez tworzenie strategii rekonstrukcji i zagospodarowania terenów fortecznych.

Prace na Forcie „Sarbinowo”

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, w ramach umowy o współpracy z Urzędem Miasta Kostrzyn podpisanej w 2005 roku przez dziekana prof. Jerzego Sobotę i burmistrza dr. Andrzeja Kunta, wziął udział w pracach przy inwentaryzacji fortu artyleryjskiego „Sarbinowo” (Fort Zorndorf bud.1883–1887) w roli konsultanta zewnętrznego jako jedyna jednostka naukowa niebędąca członkiem Baltic Fort Route.

Prace w terenie prowadzone były w dwóch etapach i trwały od 20 kwietnia do 30 maja. W trakcie badań wykonywanych przez studentów geodezji stworzono mapę sytuacyjno-wysokościową fortu i przystąpiono do inwentaryzacji budowlanych oraz inwentaryzacji zieleni porastającej fort na powierzchni 11,20 ha. W pracach tych uczestniczyli studenci architektury krajobrazu oraz budownictwa, a całością kierował dr inż. arch. Jerzy Potyrała – opiekun koła „Architectura militaris”, które jest sekcją SKN Architektury Krajobrazu.

Efekty ponad dwumiesięcznej pracy zostały przedstawiane na III spotkaniu uczestników projektu Balic Fort Route, które odbyło się 9 czerwca w Gdańskim Ratuszu przy obecności wiceprezydenta miasta oraz licznie zgromadzonych dziennikarzy i gości zagranicznych. W dniach 27 i 28 sierpnia, podczas VII obchodów Dni Twierdzy Kostrzyn, odbyło się czwarte spotkanie grupy, w którym gościnnie wziął udział przedstawiciel Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Warto też przypomnieć, że nie jest to jedyny obiekt Twierdzy Kostrzyn, który został opracowany dla miasta przez studentów tego wydziału. Pierwszym był schron amunicyjny typu MR-4, który odkopano w lesie przy trasie Kostrzyn – Szczecin w październiku ubiegłego roku.

Wstępna lokalizacja fortu została określona przez mieszkańca Kostrzyna Pawła Rychterskiego, miłośnika fortyfikacji, specjalizującego się w umocnieniach regionu. Pracami terenowymi kierował dr inż. arch. Jerzy Potyrała, a działania studentów budownictwa koordynował Maciej Lorenc. Inwentaryzacja obiektu została wykorzystana w publikacji Pawła Rychterskiego prezentowanej 27 sierpnia na konferencji historycznej w trakcie obchodów VII Dni Twierdzy Kostrzyn.

mgr inż. arch. Łukasz Pardela

 

 Ostatnie zmiany wykonał  

W górę

Powrót