Nr 119/2003 - Aktualności

SPIS TREŚCI | WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | Z SENATU | KRÓTKO | AKTUALNOŚCI | RELACJE | PUBLICYSTYKA | Z WYDZIAŁÓW | PODSUMOWANIA | Z PRAC SKN | SPORT | RECENZJE

Początek

 MIESIĘCZNIK NR 119 CZERWIEC 2003 
AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI

Przed i po przekształceniu
Estetyka i bogactwo informacji
AR w ocenie tygodnika „Wprost”
W poszukiwaniu przedstawicieli handlowych
Fluorescencja inna niż wszystkie
Akademia Nauk Przyrodniczych?
Weterynaria najlepsza w Polsce


Posiedzenia Komitetu Badań Naukowych

Przed i po przekształceniu

20 marca 2003 roku

Obrady otworzył minister nauki, przewodniczący KBN prof. Michał Kleiber, który poinformował zebranych o przekształceniu od 1 kwietnia 2003 roku urzędu Komitetu Badań Naukowych w Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

 Komitet postanowił przeznaczyć środki finansowe w wysokości:

 131 492 170 zł na inwestycje budowlane jednostek naukowych w latach 2003–2005 oraz 51 802 546 zł na inwestycje aparaturowe w 2003 roku,

 160 000 zł dla Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie na dofinansowanie w 2003 roku udziału w programie badawczym UE pod nazwą „eContent” (AGH pełni w tym programie funkcję krajowego punktu kontaktowego),

 35 804 869 zł z przeznaczeniem na:

– dofinansowanie w latach 2003–2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią 5. PR, MSN, COST, CERN, Inicjatywy EUREKA, DESY, IAEA, SALT i eksperymentu ICARUS (35 739 869 zł).

– refundację części kosztów przygotowania wniosku w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na wsparcie centrów doskonałości dla Zakładu Genetyki Człowieka PAN, koordynatora projektu 5. PR (20 tys. zł),

– na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej dla Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Instytutu Włókiennictwa w Łodzi oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, dla jednostek naukowych, które w ramach 5. PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji) (po 15 tys. zł),

– 3 915 000 zł na dofinansowanie w 2003 roku prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych w ramach Programów Ramowych UE.

 Ponadto Komitet:

– postanowił rozpatrzyć drogą obiegową uchwałę dotyczącą przyznania środków na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 roku (tekst uchwały uwzględni poprawki wniesione przez przewodniczących zespołów),

– przyjął rozliczenia raportów rocznych i końcowych z wykonania przez jednostki naukowe zadań w ramach 5.PR w roku 2001 i 2002,

– zapoznał się z informacją na temat: uczestnictwa Polski w Programie Ramowym Unii Europejskiej, wykonania budżetu w 2002 roku (łączne wykonanie wydatków w części 28–Nauka wyniosło 2 681 657 520,32 zł, a w części 27 – Informatyzacja 1 587 601,86 zł).

17 kwietnia 2003 roku

Prof. Michał Kleiber poinformował:

 że w związku ze zmianą na stanowisku ministra zdrowia zmienił się skład Komitetu Badań Naukowych – na miejsce Marka Balickiego Prezes Rady Ministrów powołał Leszka Sikorskiego,

 prof. Ewa Okoń–Horodyńska została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w MNiI,

 między posiedzeniami (w głosowaniu obiegowym) Komitet podjął uch-wały o przyznaniu środków na finansowanie lub dofinansowanie:

– działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 roku,

– udziału Polski w międzynarodowym przedsięwzięciu Wielki Teleskop Południowoafrykański SALT.

 Komitet postanowił przeznaczyć środki finansowe w wysokości:

 280 tys. zł na działalność wspomagającą badania bibliotek kościelnych.

 5 805 000 zł dla Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW na dofinansowanie systemu CRAY X1.

 13 455 654 zł na:

– dofinansowanie w latach 2003–2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią 5. PR, MSN, COST, Inicjatywy EUREKA (13 310 654 zł),

– refundację części kosztów przygotowania wniosku w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na wsparcie centrów doskonałości dla pięciu jednostek naukowych będących koordynatorami projektu 5. PR (po 20 tys. zł),

– na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej dla Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz Zakładu Higieny AWF w Poznaniu – jednostek naukowych, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji (po 15 tys. zł).

 Ponadto Komitet postanowił:

– uchwałę o przyznaniu środków na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej podjąć w głosowaniu obiegowym (po uzyskaniu opinii Zespołu ds. Infrastruktury Informatycznej),

– nie uwzględnić wniosku o zwiększenie dotacji dla Politechniki Śląskiej oraz Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (negatywna opinia Zespołu ds. Infrastruktury Informatycznej),

– przyjąć rozliczenia raportów rocznych i końcowych z wykonania przez jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki w 2001 i 2002 roku zadań w ramach 5. PR,

– przyjąć do akceptującej wiadomości informacje dotyczące uczestnictwa Polski w Programie Ramowym UE oraz realizacji wydatków budżetowych NAUKI do 31 marca 2003 roku.


Dział Nauki na internetowych stronach AR

Estetyka i bogactwo informacji

Logiczny, przejrzysty układ treści, jednolity design, a przede wszystkim bogactwo informacji i przystępnych narzędzi ułatwiających poruszanie się po gąszczu przepisów, aktów prawnych, kwestionariuszy i terminów ich składania. Dział Nauki zaistniał w Internecie zupełnie profesjonalnie.

Aby znaleźć się na stronach Działu Nauki, w menu głównym witryny Akademii Rolniczej należy wybrać opcję „władze uczelni”, a tam odszukać należy prorektora ds. nauki prof. Andrzeja Koteckiego i podległe mu jednostki. Jedną z nich jest umieszczony na pierwszym miejscu Dział Nauki. Klikamy... i znajdujemy się w błękitno-popielatym otoczeniu strony głównej. Tam znajdziemy podstawowe dane: adres, numery telefonów, faksu, e-maile, nazwiska pracowników i ich stanowiska. Menu zawiera aż 14 opcji: strona główna, aktualności, studia doktoranckie, doktoraty i habilitacje, stanowisko profesora nadzwyczajnego, stanowisko profesora zwyczajnego, doktor honoris causa, profesor honorowy AR, nagrody, badania własne, działalność wspomagająca badania, projekty badawcze KBN własne i promotorskie, działalność statutowa, terminarz, formularze i linki. Każdy, kto zacznie zagłębiać się do poszczególnych odnośników, odnajdzie wszystko to, co potrzebne i aktualne. Całość pod względem merytorycznym i graficznym opracowały panie z Działu Nauki: Teresa Orlewska, Maria Drożdż i Katarzyna Kozak, która jest też autorką wersji HTML. Zapraszamy na stronę internetową Działu Nauki, z pewnością jedną z najlepszych w Polsce.

(mwj)


AR w ocenie tygodnika „Wprost”

W rankingu tygodnika „Wprost” wrocławska Akademia Rolnicza utrzymała swoją pozycję zajmowaną przez ostatnie cztery lata. Wśród uczelni rolniczych kolejne miejsca zajmują SGGW w Warszawie, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie i Szczecinie. Tygodnik w swojej ocenie uwzględnia wartość zaplecza intelektualnego, typ kształcenia na wydziałach i kierunkach, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, jakość wydziałów, (m.in. na podstawie waloryzacji KBN), osiągnięcia naukowe kadry (obronione rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nominacje profesorskie, staże i wykłady zagraniczne, liczbę publikacji). Ocenie poddane zostały programy nauczania, zaplecze informatyczno-biblioteczne, praktyki, staże, warunki i skuteczność nauczania języków obcych, a także dostosowanie programów nauczania do wymogów współczesnej gospodarki, socjalne warunki studiowania, jakość i wielkość bazy materialnej, system stypendiów i nagród, a także szanse kariery zawodowej i zainteresowanie rynku pracy absolwentami.

Szczególnie interesującą część rankingu stanowią uszeregowania uczelni pod kątem jakości kierunków studiów lub dziedzin wiedzy. Pozwalają one zorientować się, gdzie najlepiej studiować prawo, zarządzanie biznesem, finanse i bankowość, socjologię i psychologię, medycynę, nowoczesne technologie, nauki biologiczne i ich zastosowania, a także turystykę i rekreację oraz sztuki plastyczne. Okazuje się, że nauki biologiczne i ich zastosowania najlepiej studiować na SGGW, Uniwersytecie Warszawskim i Poznańskim. Akademia Rolnicza we Wrocławiu znalazła się w tym rankingu na siódmym miejscu ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim i AR w Lublinie, a Uniwersytet Wrocławski – dopiero na miejscu ósmym.

(mwj)


Rozpoczął się sezon rekrutacyjny

W poszukiwaniu przedstawicieli handlowych

Biuro Karier funkcjonujące w ramach Działu Innowacji, Wdrożeń i Promocji Absolwentów zaprosiło w kwietniu br. dwie firmy do przeprowadzenia wśród studentów ostatnich lat Wydziału Rolniczego AR rekrutacji kandydatów do pracy na stanowiskach przedstawicieli handlowych.

W dniu 15 kwietnia 2003 roku odbyła się prezentacja firmy „Flora”, a 29 kwietnia 2003 roku – firmy „Polimex”.

W czasie prezentacji nasi studenci mogli uzyskać informacje o charakterze pracy, wymaganiach pracodawców, a także o możliwościach dalszego awansu.

Po prezentacjach, firmy przeprowadziły preselekcję kandydatów. Przedstawiciele firm, bazując na wcześniej dostarczonych życiorysach zawodowych, wnikliwie rozmawiali z poszczególnymi kandydatami do pracy. Przeprowadzono nawet krótki test pisemny.

W wyniku preselekcji z grona 13 kandydatów „Flora” wybrała sześć osób do drugiego etapu rozmów, natomiast firma „Polimex” spośród 12 kandydatów zainteresowała się czterema osobami.

Mamy nadzieję, że większość zakwalifikowanych do następnego etapu przejdzie pomyślnie cały proces rekrutacyjny i otrzyma wymarzoną pracę.

Kazimierz Gidziński


Możliwości oferty naukowo-dydaktycznej firmy OLYMPUS

Fluorescencja inna niż wszystkie

Szkolenie na temat najnowszych technik mikroskopii fluorescencyjnej oraz systemów do cyfrowej archiwizacji i analizy obrazu zorganizował Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych, realizując w ten sposób ideę prof. Andrzeja Koteckiego – prorektora ds. nauki, aby zapoznać pracowników z możliwościami oferty naukowo-dydaktycznej firmy OLYMPUS.

Zgłosiło się 35 osób, od doktorantów po profesorów reprezentujących różne jednostki z czterech wydziałów: Biologii i Hodowli Zwierząt, Medycyny Weterynaryjnej, Rolniczego, Nauk o Żywności. Na szkoleniu w dniu 13 maja firmę OLYMPUS reprezentowali przedstawiciele handlowi Działu Mikroskopów: dr Krzysztof Borkowski, Danuta Haertle i Krzysztof Józwa.

Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się system do analizy preparatów niebarwionych hodowli komórkowych. System wyposażony jest w zautomatyzowaną fluorescencję z możliwością obserwacji preparatów w kontraście interferencyjnym Nomarskiego. Zaprezentowano też mikroskop odwrócony, umożliwiający technikę obserwacji w kontraście reliefowym oraz kamerę zintegrowaną z oprogramowaniem do komputerowej archiwizacji i analizy obrazu. Kamery to precyzyjne urządzenia cyfrowe, chłodzone, wysokiej czułości i rozdzielczości (12,5 mln pixeli).

(mwj)


Rozstrzygnięcie konkursu „Uczelnia moich marzeń”

Akademia Nauk Przyrodniczych?

Na konkurs „Uczelnia moich marzeń” wpłynęło 15 prac. Większość zawierała odpowiedzi na trzy pytania konkursowe, choć były i prace z dwoma odpowiedziami. Wszyscy odpowiedzieli na pytanie trzecie dotyczące nowej nazwy uczelni; najczęściej powtarzającą się propozycją była Akademia Nauk Przyrodniczych.

Jury oceniające prace było zawiedzione ich poziomem. Większość nadesłanych opracowań była zaledwie poprawna, ale nie przedstawiała odleglejszej czasowo wizji i perspektywy. Propozycje ograniczały się do drobnych korekt i zmian w stosunku do sytuacji aktualnej. Postanowiono nie przyznawać żadnej nagrody, lecz tylko wyróżnić finansowo dwie prace: Piotra Niesobskiego z IV roku budownictwa i Łukasza Nawrockiego z II roku biotechnologii.

Pieniądze przeznaczone na nagrody pozostają nadal w dyspozycji Samorządu Studenckiego i będą mogły być wydane w przyszłości na konkurs o takiej samej lub podobnej tematyce.

Przewodniczący jury prof. Marian Rojek


Raport końcowy zespołu Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Weterynaria najlepsza w Polsce

Zespół Państwowej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzający kontrolę kształcenia na weterynarii wrocławskiej Akademii Rolniczej ocenił wszystkie dokumenty dotyczące toku studiów, organizacji zajęć, kontroli i systemu oceny pracowników oraz unifikacji systemu ocen ECTS, a przede wszystkim plany i programy studiów. Wszystkie te zagadnienia nie wzbudziły zastrzeżeń zespołu. Podkreślono natomiast, że wiele kwestii zasługuje na wyróżnienie.

Na pierwszym miejscu wymieniono

klarowny system rekrutacji

przeprowadzany w oparciu o egzamin testowy z biologii i chemii. Testy opracowane zostały przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Forma ta – zdaniem zespołu – może służyć jako wzorcowa dla systemu rekrutacji studentów w ogóle.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w okresie ostatnich lat nastąpiła

całkowita przebudowa

bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej prawie wszystkich jednostek organizacyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz modernizacja bazy dydaktycznej, którą dostosowano do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim Katedry Anatomii i Histologii, Katedry Anatomii Patologicznej oraz Klinik: Chorób Zakaźnych, Chorób Wewnętrznych i Położnictwa, a w trakcie przebudowy jest Klinika Chirurgii. Zdaniem zespołu baza ta stwarza warunki porównywalne, a częściowo nawet lepsze niż na wielu wydziałach weterynaryjnych w krajach Europy Zachodniej.

Wydział utworzył

specjalistyczne pracownie

i wyposażył je w najnowocześniejszą aparaturę badawczą i diagnostyczną, co pozwala na prowadzenie nowoczesnej diagnostyki schorzeń u zwierząt i umożliwia kształcenie na WYSOKIM POZIOMIE. Eksperci PKA zwracają też uwagę na organizację przychodni przyklinicznych zapewniających duży przepływ pacjentów dużych i małych (kilkanaście tysięcy w ciągu roku), co umożliwia studentom

dostęp do pacjentów

i zetknięcie się z objawami, diagnostyką i terapią. Odnotowano, że wydział prowadzi kształcenie grupy studentów amerykańskich w języku wykładowym angielskim oraz zatrudnia bardzo liczną i wysoce specjalistyczną kadrę nauczycieli akademickich, samodzielnych pracowników naukowych i klinicystów.

„Wyeksponowane osiągnięcia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z całą pewnością stawiają go na forum najlepiej zorganizowanych i wyposażonych wśród wydziałów weterynaryjnych w Polsce” – stwierdza komisja we wniosku końcowym. Weterynaria jako kierunek studiów otrzymała certyfikat z wyróżnieniem. Na pięć lat.

(mwj)


 

 Ostatnie zmiany wykonał W.F. 

W górę

Powrót