Nr 77 - Z żałobnej karty


Z ŻAŁOBNEJ
Z ŻAŁOBNEJ
KARTY
KARTY

Prof. Roman Hlibowicki
Doc. Adam Lang
Teresa Słaby


Prof. Roman Hlibowicki
1911–1999

    15 czerwca 1999 roku nadeszła wiadomość o śmierci prof. Romana Hlibowickiego. W ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Lublinie uczestniczyli Jego dawni współpracownicy, uczniowie i przyjaciele.
    Prof. Roman Hlibowicki urodził się 8 września 1911 roku w Przemyślu. Studia geodezyjne podjął na Oddziale Mierniczym Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. Po zakończeniu wojny Roman Hlibowicki udaje się do Krakowa, gdzie w latach 1945/46 na Akademii Górniczo-Hutniczej nostryfikuje uzyskany w czasie okupacji dyplom magisterski. W 1946 roku przenosi się do Wrocławia i podejmuje pracę naukowo-dydaktyczną na jedynej wówczas wrocławskiej uczelni: Uniwersytecie i Politechnice.
    W październiku 1950 roku na Wydziale Rolnym Uniwersytetu i Politechniki powstaje Katedra Miernictwa. Jej kierownikiem zostaje zastępca profesora Roman Hlibowicki. Do momentu wyodrębnienia się Wyższej Szkoły Rolniczej jest zastępcą organizatora Wydziału Melioracji Rolnych .
    W roku 1952 doc. inż. Roman Hlibowicki uzyskuje stopień doktora na Politechnice Wrocławskiej, gdzie początkowo jako docent, a od 1963 roku jako profesor pracuje do 30 sierpnia 1981 roku. Nieprzerwanie też kieruje Katedrą Geodezji, przekształconą od 1970 roku w Instytut Geodezji i Zastosowań Matematyki.
    Prof. Roman Hlibowicki pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji organizacyjnych i społecznych na wydziale, w uczelni i poza uczelnią, a mianowicie: był zastępcą organizatora Wydziału Melioracji Rolnych (1950–51), prodziekanem Wydziału Melioracji Rolnych [Wodnych] (1951–53), dziekanem Wydziału Melioracji Rolnych [Wodnych] (1954–58, 1961–66), prorektorem uczelni (1965-68), organizatorem Oddziału Geodezji i Urządzeń Rolnych (1959–60), kierownik Katedry Miernictwa [Geodezji] (1950–73), kuratorem Katedry Fotogrametrii (1960-67), kuratorem Katedry Geodezji Wyższej (1960–67), kuratorem Katedry Geodezyjnych Urządzeń Rolnych (1960–61), dyrektorem Instytutu Geodezji i Zastosowań Matematycznych (1974–81), kierownikiem Zakładu Geodezji i Fotogrametrii IGiZM (1974–81), delegatem Rady Wydziału Melioracji Wodnych do Senatu (1961–62, 1972–73), członkiem senackiej komisji ds. zleceń (1961–63, 65-66, 68), członkiem senackiej komisji ds. wychowawczo-dydaktycznych (1962–63), członkiem senackiej komisji statutowej (1965–66, 1968), przewodniczącym senackiej komisji ds. budżetowych (od 1972), redaktor działowy Zeszytów Naukowych AR seria „Geodezja Urządzeń Rolnych” (1960–80), przewodniczącym Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego dla kierunku geodezja urządzeń rolnych (1960–80).
    Prof. dr Roman Hlibowicki dał się poznać nie tylko jako świetny organizator, ale też jako znakomity dydaktyk. Jego wykłady cechowało połączenie precyzji z poglądowością. Wykładał miernictwo i geometrię wykreślną dla meliorantów, geodezję, topografię i kartografię matematyczną dla geologów i geografów Uniwersytetu Wrocławskiego, wreszcie – geodezję wyższą, astronomię geodezyjną, geodezję dynamiczną i kartografię – dla studentów geodezji.
    Duży dorobek publikacyjny prof. dr Romana Hlibowickiego uzupełnia szereg pozycji podręcznikowych, wśród których za szczególnie ważne uznać należy: podręcznik dla meliorantów „Geodezja” – 5 wydań: 1963-71, PWN, „Geodezja” – 1975, PWN, „Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna” – 1981, PWN (wyróżnienie nagrodą ministra).
    Uznanie szerokiej i różnorodnej działalności prof. Romana Hlibowickiego znalazło wyraz w uhonorowaniu Go wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Jest Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużonym Nauczycielem PRL, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę 1000-lecia PP, Medal „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Został wyróżniony nagrodami ministra i rektora, zarówno za prace naukowe, jak i za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne.

(ek-b)


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 sierpnia zmarł

Doc. ADAM LANG

emerytowany pracownik i były kierownik Katedry Geodezji i Fotogrametrii, były prodziekan Wydziału Melioracji Wodnych.


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 sierpnia zmarła

Teresa SŁABY

wieloletnia kierowniczka Klubu Pracowniczego, przez wszystkich znana z osobistego uroku i życzliwości, w ubiegłym roku wyróżniona przez uczelnię odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.


Powrót