Nr 73 - Temat miesiąca


W rolniczych zakładach doświadczalnych kontynuowano proces dostosowania ich do działania w warunkach gospodarki rynkowej.

Analiza działalności rolniczych zakładów doświadczalnych

W roku ubiegłym
    Uczelnia ma trzy zakłady doświadczalne: Pawłowice, Radomierz, Swojec oraz kilka jednostek doświadczalnych na obszarze byłych RZD, a także spółkę z o.o. „AGRO–AR” Łosice i gospodarstwa rolne oddane w dzierżawę.
Dzierżawy
    Uczelnia ma siedem umów dzierżawnych obejmujących gospodarstwa: Kamień, Piecowice, Szczodre, Pruszowice, Piastów, Magnice oraz fermę trzody chlewnej w Łosicach. W roku ubiegłym w dalszym ciągu prowadzono nadzór właścicielski nad gospodarstwami wydzierżawionymi: rozliczano dzierżawców z realizacji obowiązków wynikających z umów, w tym z wysokości i terminowości wnoszenia opłat czynszowych oraz sposobu utrzymania wydzierżawionego majątku.
    Niskie ceny płodów rolnych przy jednocześnie wysokich cenach środków produkcji spowodowały spadek opłacalności produkcji, a w konsekwencji obniżenie uzyskiwanego czynszu i naruszenie terminowości wnoszenia opłat przez dzierżawców. Dzierżawca gospodarstwa Pruszowice w całości, a zakładu w Magnicach w części nie uregulowali swoich zobowiązań.

Użytkowanie gruntów wg stanu z 31 grudnia 1998

    W 1998 roku wartość wszystkich czynszów dzierżawnych wyniosła 570 000 zł. Uczelnia nadal egzekwuje, w oparciu o wyrok sądowy, należności dzierżawne od poprzedniego dzierżawcy gospodarstwa Kamień. Spółka „AGRO–AR” Łosice, w której uczelnia ma ponad 90 proc. udziałów, mimo słabych gleb i niekorzystnych warunków dla rolnictwa jest rentowna. Zakupiono tam nowoczesny ciągnik dużej mocy i siewnik. Miniony rok spółka zakończy zyskiem około 60 tys. zł.
Administrowanie zasobami mieszkaniowymi
    W 1998 roku sprzedano 33 mieszkania (od 1994 roku łącznie 370 mieszkań) o wartości ponad 160 tys. zł. Poczyniono istotny krok w kierunku rozwiązania problemu trzech pałaców na terenie gminy Długołęka (w Śliwicach, Łosicach, Kamieniu) objętych ochroną konserwatorską, których utrzymanie i remont przekraczają możliwości uczelni. Adaptuje się więc inne budynki na cele mieszkaniowe oraz modernizuje mieszkania. Większość lokatorów mieszkających w pałacach przeprowadzono już do tych mieszkań. Pozwoli to na wystawienie pałaców do sprzedaży.
Sprzedaż
    Kontynuowano sprzedaż zbędnych nieruchomości i porządkowanie rozproszonych działek.
    W 1998 roku sprzedano łącznie 19 ha gruntów za kwotę 1334 tys. zł.
    Były to grunty położone na obrzeżu gospodarstw, przeznaczone głównie pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową.
Modernizacja bazy badawczej i produkcyjnej w RZD
    Jednym z podstawowych zadań, zrealizowanych przez uczelnię w rolniczych zakładach doświadczalnych jest modernizacja poszczególnych obiektów oraz remonty bieżące. W minionych latach, a szczególnie przed rokiem 1995, nakłady na remonty były znikome, co prowadziło do znacznej dekapitalizacji majątku. Obecnie dochody uzyskane z restrukturyzacji RZD są w większości przekazywane na remonty i modernizację obiektów.


Stajnia w Pawłowicach

    Wykonano:
modernizację i zmianę technologii w oborze na Swojcu,
modernizację szklarni Katedry Ogrodnictwa w Piastowie,
remont budynku dla katedr Wydziału Rolniczego w Pawłowicach, odnowiono inne obiekty w Radomierzu i Swojcu,
wymianę dachu w oborze w Pawłowicach.
    Dalsze prace w tym zakresie będą kontynuowane.


Szklarnia w Piastowie

Nadzór
    Kontynuowany jest też stały nadzór nad istniejącymi zakładami doświadczalnymi Pawłowice, Radomierz, Swojec. W zakładach tych prowadzono działalność zgodną z dotychczas wyznaczonymi celami, czyli obsługę badań naukowych i dydaktyki w powiązaniu z działalnością gospodarczą. W dalszym ciągu usprawniano funkcjonowanie zakładów w zakresie organizacji, zarządzania i gospodarki finansowej. RZD Pruszowice poddany został restrukturyzacji i przekształcony w RZD Pawłowice. We wszystkich zakładach nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, przy czym odejście dyrektorów Pruszowic i Swojca wynikało z nierealizowania przez nich zadań postawionych przez uczelnię i generowania strat finansowych. Mimo niekorzystnych warunków dla rolnictwa, w RZD Pawłowice nastąpił postęp w organizacji, zarządzaniu oraz poprawa wyniku finansowego. Niegospodarność w RZD Swojec była przyczyną odwołania dyrektora w drugiej połowie roku.

Zestawienie czynszów dzierżawnych

Program na rok 1999
Dzierżawa nieruchomości
    Wydzierżawione nieruchomości rolniczych zakładów doświadczalnych będą użytkowane zgodnie z zawartymi umowami. Planowana jest renegocjacja umowy dzierżawnej fermy Łosice w punktach dotyczących wykorzystania obiektu na cele statutowe. Podjęte zostały działania zmierzające do egzekucji niezapłaconego przez dzierżawcę Pruszowic czynszu. Nie jest wykluczone rozwiązanie umowy. W 1999 roku wygasa umowa obejmująca fermę trzody chlewnej. Na kolejną dzierżawę zostanie rozpisany konkurs lub przedłużona umowa z dotychczasowym dzierżawcą. Problemem są starania gminy Długołęka, która od dłuższego czasu występuje do uczelni o likwidację tej fermy.
    Przewiduje się, że dochody z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosą w około 500 000 zł (kwota ta będzie niższa od dotychczas osiąganych, co wynika ze spadku cen pszenicy).
Gospodarka mieszkaniowa i sprzedaż nieruchomości
    Kontynuowana będzie sprzedaż mieszkań ich dotychczasowym najemcom. Pozostało jeszcze około 180 mieszkań będących własnością uczelni. Planuje się również wystawienie w tym roku oferty sprzedaży pałaców w Śliwicach, Kamieniu, Łosicach i Pruszowicach.
    Na sprzedaż zostaną też wystawione działki budowlane i obiekt bazy mechanizacji w Szczodrem, po raz kolejny park w Magnicach oraz kilka innych nieruchomości, nieprzydatnych do dalszego funkcjonowania rolniczych zakładów, które od dłuższego czasu czekają na nabywców.
Remont obiektów
    Dochody z restrukturyzacji rolniczych zakładów doświadczalnych wydatkowane będą głównie na modernizację, remont obiektów w RZD i częściowo na cele inwestycyjne. Planowane jest odnowienie kolejnych budynków w Pawłowicach, budowa silosu na kiszonkę, wykonanie niezbędnych prac remontowych w kurnikach, porządkowanie terenów w Piastowie, likwidacja folwarku w Magnicach i inne.


RZD w Radomierzu

Zmiany organizacyjne w RZD
    Kontynuowane będą usprawnienia organizacyjne w trzech istniejących zakładach, zmierzające do uzyskiwania pełnej rentowności, głównie ograniczania kosztów. Rozważana jest decyzja połączenia RZD Swojec i Pawłowice w jedną jednostkę organizacyjną, co pozwoliłoby ograniczyć fundusz płac. Część dochodów z restrukturyzacji RZD przekazana zostanie na ich oddłużenie.
    Równolegle do realizowanych głównych zadań w RZD trwają prace nad określeniem ich perspektyw i form organizacyjnych w następnych latach. Jest to niezbędne w obliczu dającej się przewidzieć urbanizacji terenów wokół Wrocławia.

Na podstawie materiałów przygotowanych na posiedzenie Senatu.


Powrót