Nr 73 - Relacje


RELACJE
RELACJE

Polska była i jest w Europie


– Dzisiejsza uroczystość ma charakter szczególny, łączy bowiem w sobie prawie wszystkie elementy akademickich wartości. Poświęcona jest nadaniu najwyższej akademickiej godności: tytułu doktora honoris causa, promocji doktorów nauk weterynaryjnych i uroczystemu absolutorium absolwentów rocznika 1992–1998 – powiedział rektor prof. Tadeusz Szulc otwierając 26 lutego uroczystość w Auli Leopoldyńskiej.

Polska była i jest w Europie

    Nie zawiedli goście zaproszeni na uczelnianą i wydziałową uroczystość. Rektor serdecznie powitał: rektorów uczelni rolniczych: prof. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza z Akademii Rolniczej w Krakowie i prof. Włodzimierza Klucińskiego z SGGW w Warszawie, rektorów i prorektorów uczelni wrocławskich: ks. prof. Ignacego Deca – rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego, prof. Jerzego Mrozika – rektora Akademii Muzycznej, prof. Zdzisława Zagrobelnego – rektora AWF, dr. Ludomira Jankowskiego – prorektora Politechniki Wrocławskiej i prof. Andrzeja Witkowskiego – prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego, dziekanów wydziałów medycyny weterynaryjnej: prof. Jerzego Kitę z SGGW w Warszawie i prof. Mirosława Łakomego z ART w Olsztynie, gości zagranicznych z Uniwersytetu Weterynarii i Farmacji w Brnie: prorektora prof. Emanuela Suckmana, dziekana Wydziału Weterynaryjnego prof. Augustina Busza i dyrektora Instytutu Diagnostyki Klinicznej prof. Józefa Illeka. Przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: prof. Ludwik Turko (przedstawiciel prezydenta Wrocławia), poseł Jan Szymański, radni Rady Miejskiej Wrocławia dr Andrzej Kalisz i Zbigniew Korzeniowski, wiceprezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr Bartosz Winnicki, prezesi wojewódzkich izb lekarsko-wetrynaryjnych prof. Jan Zwierzchowski i dr Michał Konop, lekarze wojewódzcy weterynarii dr Wacław Bortnik i dr Henryk Bujak, dyrekcja Ogrodu Zoologicznego Antoni i Hanna Gucwińscy, komendant Wojskowego Okręgowego Ośrodka Weterynarii we Wrocławiu płk. dr Edward Niedoba oraz dyrektor Wydziału Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Maria Dytko. Licznie reprezentowani byli przedstawiciele świata kultury: dyrektor Państwowej Opery we Wrocławiu Ewa Michnik, dyrektor Festiwalu Wratislavia Cantans Lidia Geringer de Oedenberg, dyrektor Filharmonii Wrocławskiej prof. Marek Pijarowski, dyrektor wrocławskiego ośrodka TV dr Wojciech Kabarowski, Wojciech hrabia Dzieduszycki, prof. Józef Dudek – twórca znanego we Wrocławiu salonu, a także goście prof. Badury: wieloletni rektor Akademii Medycznej prof. Bogdan Łazarkiewicz, prof. Wojciech Brzeski z ART w Olsztynie, dyrektor Kolegium Języków Obcych Anna Karp i przedstawiciel Teatru Muzycznego Izabela Rylska. Szczególnie gorące słowa powitania skierował rektor do prof. Ryszarda Badury i jego małżonki dr Alicji Badurowej.
    – Polska była i jest w Europie, natomiast sprawą nadal otwartą jest silniejsze zamanifestowanie naszej obecności w europejskiej nauce, gospodarce, w budowaniu wspólnej, dostatniej Europy. W tych sprawach jest miejsce dla wszystkich, a zadania, które należy pilnie rozwiązywać w dziedzinie produkcji żywności i bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt są ogromne – powiedział dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. Józef Nicpoń na zakończenie wystąpienia, w którym przedstawił rys historyczny wydziału i jego ostatnie dokonania. – Przed młodym pokoleniem, przed Wami drodzy absolwenci stoi niepowtarzalna szansa aktywnego włączenia się w budowę europejskiego domu. Jestem przekonany, że podołacie wyzwaniom czasów, w których przyszło Wam żyć – zapewnił dziekan.
    Głównym punktem uroczystości było
nadanie tytułu doktora honoris causa
prof. Ryszardowi Badurze. – Każda uczelnia wdzięczna twórcom za dzieło nauki, edukacji, kultury czy polityki stara się wyróżnić tych, którzy wnieśli nieprzemijający wkład do świątyni wiedzy, poznania prawdy o życiu, ale też przyczynili się do wzrostu jej prestiżu i rozwoju – powiedział rektor prof. Tadeusz Szulc. – Mam przyjemność zakomunikować, że w uznaniu wybitnych zasług dla nauki, edukacji i rozwoju uczelni Senat Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na wniosek Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej nadał Panu Profesorowi Ryszardowi Badurze tytuł honorowy doktora honoris causa. Tą najwyższą godnością akademicką wyróżniamy wybitnego profesora, bezinteresownego działacza na rzecz rozwoju nauki i edukacji, wieloletniego niestrudzonego rektora, twórcę wielu inicjatyw na rzecz środowiska akademickiego, osobę szczególnie zasłużoną dla nauki, edukacji i naszej uczelni. Ten akt wyróżnienia prof. dr hab. Ryszarda Badury jest też wyrazem uznania dla jego dokonań na rzecz odrodzonego po wojnie środowiska naukowego Wrocławia, rozwoju edukacji i życia studenckiego oraz dokonań na rzecz nauki, gospodarki i kultury naszego miasta i województwa. Prof. Ryszard Badura dziełem swej mądrości i pracy wpisał się w grono honorowych doktorów naszej uczelni i środowiska naukowego.
    Sylwetkę uczonego przedstawił prodziekan prof. Stanisław Klimentowski, a dziekan prof. Józef Nicpoń odczytał laudację po łacinie. Po ceremonii wręczenia dyplomu, prof. Ryszard Badura zabierając głos przywołał początki swojej działalności we Wrocławiu, zwłaszcza pracę w straży akademickiej w 1945 roku... i tę aulę, w której dziś odbiera najwyższe akademickie wyróżnienie. Nie zabrakło też podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do przyznania mu tej najwyższej godności akademickiej. Długo trwała owacja zebranych dla nowego doktora honoris causa naszej uczelni.
    O tym, że kadra wydziału stale się rozwija przypomina tradycyjnie włączony do uroczystości absolutoryjnej
akt promocji doktorów
nauk weterynaryjnych, w tym roku: Jarosława Jurowskiego, Krzysztofa Kubiaka, Jarosława Popiela, którzy odebrali dyplomy z rąk swoich promotorów i złożyli ślubowanie. Każdego roku władze uczelni i wydziału wyróżniają najbardziej zasłużonych pracowników i współpracujących z wydziałem osób.
Wręczenie medali i odznaczeń
uczelnianych poprzedziło wystąpienie prorektora prof. Tadeusza Trziszki, który przedstawił sylwetki tegorocznych laureatów. Medal „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” otrzymał dyrektor Instytutu Diagnostyki Klinicznej Uniwersytetu Weterynarii i Farmacji w Brnie prof. Józef Illek, zaś odznakę „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”: dr Sybilla Tarkowska, dr Jan Foester, płk. dr Edward Niedoba i doc. dr hab. Karol Kotowski. Wręczono także wydziałowe medale honorowe, które otrzymali: prof. Maria Nikołajczuk, prof. Dionizy Zięba, prof. Augustin Busz i prof. Emanuel Suckman.
    – Często w pogoni za dobrami materialnymi zapominamy o najbliższych, stajemy się obojętni na krzywdę, bezduszni w stosunku do swoich kolegów, nieczuli na codzienne ludzkie troski. Nie ulegajcie takim pokusom. Bądźcie solidarni, życzliwi, uprzejmi, umiejcie łatwo przebaczać i pomagać innym w potrzebie –zwrócił się dziekan prof. Józef Nicpoń do przybyłych z liczną rodzinną obstawą 107 studentów VI roku weterynarii. Otrzymali oni piękne,
ozdobne dyplomy,
te prawdziwe, uprawniające do wykonywania zawodu lekarza, otrzymają dopiero po złożeniu egzaminów dyplomowych. Czeka ich więc jeszcze trochę pracy. Jednak już teraz najlepsi studenci otrzymali nagrody, ufundowane przez prorektora ds. studenckich i nauczania oraz dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, które wręczono za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność społeczną i pracę w studenckim kole naukowym. Nie zabrakło też nagród ufundowanych przez sponsorów – długa była lista nazwisk i rozmaitych podarków (m.in. telefon komórkowy), które wręczała prodziekan dr hab. Bożena Obmińska-Domoradzka. Najbardziej popularni wśród kolegów nagradzani byli ponadto gromkimi oklaskami.
    Tradycyjnym elementem uroczystości absolutoryjnej jest
okolicznościowy wykład,
do którego studenci zapraszają wybranego przez siebie wykładowcę. Po raz kolejny wybór padł na prof. Andrzeja Dubiela, który temat „Czerwona księga polskich ginących gatunków” potraktował jako okazję do rozprawienia się z niszczycielami środowiska, ukrywającymi się pod wspólną nazwą homo sapiens. Niektóre fragmenty, wygłaszane tubalnym głosem, brzmiały jak oskarżenie, ale widać wykładu słuchano z uwagą i co chwilę brzmiały bądź to gromkie śmiechy bądź oklaski.
    Na zakończenie refleksjami
w imieniu absolwentów
podzieliła się starościna roku Małgorzata Ochota. Były podziękowania dla profesorów i wykładowców, ale także dla rodziców, którym młodzież zawdzięcza nie tylko możliwość studiowania i zdobywania zawodu, ale też nieustanną troskę i pomoc.

(mwj)

Prof. dr hab.
Ryszard BADURA

doktor honoris causa
Akademii Rolniczej
we Wrocławiu

Prof. dr hab. Ryszard BADURA, uznany w Polsce i na świecie autorytet w chirurgii weterynaryjnej, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Rolniczej we Wrocławiu, rektor tej uczelni przez cztery kadencje w latach 1969–1981, twórca nowoczesnej bazy materialnej i kadrowej dla prowadzenia badań naukowych, nauczania studentów i podyplomowego specjalizowania lekarzy weterynaryjnych. Dzięki Jego inicjatywom powstał nowy obiekt kliniczny wyposażony w niezbędną aparaturę, odpowiadający w owym czasie standardom europejskim, ukształtowały się nowoczesne techniki operacyjne i specjalizacje: anestezjologia, radiologia, okulistyka, a później ultrasonografia, diagnostyka i chirurgia endoskopowa, stworzona została unikatowa pracownia badań chirurgicznych wspólnie z katedrami chirurgii, ortopedii, traumatologii i torakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ściśle współpracował z medycyną wrocławską i niemiecką.
    Główne kierunki badawcze prof. Ryszarda Badury dotyczą ważnych zagadnień chirurgii. Podejmował je samodzielnie i w zespołach weterynaryjnych, w du- żej części w układzie interdyscyplinarnym: chirurgia i histologia weterynaryjna, chirurgia, ortopedia, traumatologia, immunologia człowieka, biomechanika, chemia, bioceramika politechniczna.
    W dziedzinie traumatologii, obejmującej w szerokim zakresie stabilizację złamań, pierwszy wprowadził w polskiej medycynie weterynaryjnej śródszpikowe zespolenie, a później stworzył podstawy unieruchomień płytą, określane jako zespolenie polskie „Zespol” i dla stabilizacji przestrzennej niwelującej poprzez korekcję wady rozwojowe kośćca.
    Jego pierwsze badania w dziedzinie transplantologii dotyczyły wszczepień tkankowych, jako metody stymulacji organizmu autogennymi bodźcami, późniejsze – transplantacji fragmentów śledziony i segmentów wątroby.
    Badania w dziedzinie anestezjologii prowadzone wspólnie z prof. Andrzejem Modrakowskim stworzyły podstawy polskiej anestezjologii weterynaryjnej w oparciu o opracowany schemat znieczulenia złożonego, zastępujący układ pojedynczy, łącznie z farmakologicznym kładzeniem zwierząt.
    Badania nad biomateriałami dotyczyły początkowo włókien poliestrowych uformowanych w dzianinę, która mogła zastąpić ubytki tkankowe. Z zakresu zastosowania bioceramiki w medycynie znaczące osiągnięcia dotyczą cementów kostnych, implantów ceramiki porowatej, litej i kompozytów w zastosowaniu do procesów patologicznych w tkance kostnej. Opracowane przez zespół prof. Badury wszczepy korundowe do rekonstrukcji stawów oraz protezy przewodów żółciowych zostały wdrożone do produkcji przez Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie.
    Wyniki badań nad chorobami z przeciążenia narządów ruchu bydła zostały kompleksowo przedstawione w podręczniku „Choroby bydła”, którego prof. Badura jest współautorem.
    Prof. Ryszard Badura jest autorem i współautorem ponad stu prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Szeroka współpraca z zagranicą, w szczególności z wydziałami weterynaryjnymi uniwersytetów w Monachium, Hanowerze, Berlinie, Brnie, Lipsku i Baden Baden pozwoliły na stworzenie pod Jego przewodnictwem kongresu „Pro Animali”, który stał się wielkim wydarzeniem naukowo-aplikacyjnym polskiej weterynarii, uznawanym także za granicą.
    Prof. Ryszard Badura przez 20 lat pełnił w uczelni funkcje kolejno prodziekana i dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz prorektora i rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, przewodniczył kolegium prorektorów, a później rektorów szkół wyższych Wrocławia, był członkiem Rady Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych przy prezesie Rady Ministrów, przewodniczącym rady programowej ds. planów i programów studiów weterynaryjnych przy ministrze nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, a także członkiem licznych towarzystw naukowych, w których pełnił funkcje od zastępcy sekretarza generalnego poczynając, po wiceprezesa i prezesa. Liczne jest również grono Jego uczniów. Prof. Badura był promotorem 24 doktorów nauk weterynaryjnych i patronem siedmiu habilitacji, z których pięć zostało zakończonych, zaś dwie są na ukończeniu.
    W uznaniu wybitnych zasług prof. Ryszard Badura uhonorowany został licznymi nagrodami i odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi, uczelnianymi, towarzystw naukowych. Do najważniejszych należą: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Honorowy Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium, Medal „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Medal PTNW „Pro Scientia Veterinaria Polona”. Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia przyznało prof. Ryszardowi Badurze nagrodę za integrację wrocławskiego środowiska naukowego.


Powrót