Nr 48/1997 - Krótko


KRÓTKO

Otrzymali tytuł profesora
Rektorzy uczelni rolniczych na roboczo
Spotkanie dyrektorów bibliotek
Rektorzy u ministra
Otrzymali tytuł profesora

   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaprosił na 10 grudnia 1996 roku do Pałacu Prezydenckiego 144 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki w celu wręczenia im aktów nadania tytułu naukowego profesora. Były wśród nich aż 22 osoby z Wrocławia (to chyba rekord): prof. prof. Beata Zagórska-Marek, Mieczysław Jerzy Adamczyk, Larysa Pisarek, Eugeniusz Tomiczek, Jan Zygmunt i Leon Kieres z Uniwersytetu Wrocławskiego, Ryszard Grząślewicz, Ryszard Jerzy Izbicki, Ewaryst Rafajłowicz, Eugeniusz Rusiński z Politechniki Wrocławskiej, Stefan Forlicz, Mirosława Klamut i Jerzy Rymarczyk z Akademii Ekonomicznej, Irena Elżbieta Prydecka, Maria Iwona Kątnik, Jan Adam Kornafel, Zbigniew Rajchel i Krystyna Sawicz-Birkowska z Akademii Medycznej, Anna Twardowska z PWST, Czesław Ługowski z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz JERZY MONKIEWICZ i JANUSZ JERZY KUŹNIEWICZ z naszej Uczelni.

   JANUSZ KUŹNIEWICZ studia na Wydziale Zotechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończył w roku 1964 i od tego okresu nieprzerwanie pracuje w Katedrze Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych. Specjalizuje się w hodowli owiec i zwierząt futerkowych oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne z tego zakresu.
   Działalność naukowa profesora Janusza Kuźniewicza obejmuje kilka nurtów, a mianowicie: chów i hodowla zwierząt futerkowych, chów i hodowla owiec, ekonomiczne aspekty chowu zwierząt futerkowych i owiec, ocena skór zwierząt futerkowych oraz hodowla i wykorzystanie użytkowe psów. Mimo szerokiego zainteresowania naukowego profesor Janusz Kuźniewicz największą uwagę poświęcił tematyce związanej z chowem i hodowlą zwieząt futerkowych (roślinożernych i mięsożer nych) oraz ocenie ich skór.
   Dorobek naukowy profesora Janusza Kuźniewicza (prace własne i współautorskie) obejmuje 250 pozycji, w tym: 80 stanowią oryginalne prace twórcze opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych i 170 artykyłów naukowych i popularnonaukowych. Przeszło połowa opracowań została wydana po habilitacji.
   Profesor Janusz Kuźniewicz swoje kwalifikacje podwyższał w czasie zagranicznych staży naukowych, w tym dwukrotnie na rocznych stażach w Australii. Za działalność naukowo-badawczą i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Przez ostatnie dwie kadencje (1990-1996) był prodziekanem Wydziału Zootechnicznego, a obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych oraz jest pełnomocnikiem Dziekana ds. Studiów Zaocznych w Nysie.

(mwj)

   JERZY MONKIEWICZ*: urodziłem się 15 maja 1940 r. na Litwie, gdzie mój dziadek Bolesław (herbu Lubicz) był właścicielem 527- hektarowego majątku. Mój ojciec rozpoczął studia weterynaryjne we Francji, a ukończył je w Brnie. Z tego też kraju pochodzi moja matka. Po zakończeniu II wojny światowej pospiesznie repatriowaliśmy się (z wiadomych względów) z Litwy do Polski. Szkołę podstawową rozpocząłem w Kłodawie, a ukończyłem w Krzeszowicach k/Krakowa. Tam też uczęszczałem do liceum ogólnokształcącego. W latach 1956-1958 byłem członkiem kadry lekkoatletycznej Cracovii i reprezentantem Polski juniorów.
   Od roku 1958 rozpocząłem pełne wrażeń naukowych i towarzyskich studia na Wydziale Weterynaryjnym we Wrocławiu. Miałem zaszczyt zdawania egzaminów u nieżyjących już, niestety, profesorów, których nazwiska przeszły do historii nauk weterynaryjnych. Byli to prof. prof. A. Bant, T. Olbrycht, Fr. Wandokanty, J. Konopiński, A. Zakrzewski, A. Senze, T. Sobiech. Po ukończeniu studiów w 1965 roku rozpocząłem pracę w Katedrze Higieny Produktów Zwierzących u prof. L. Ogielskiego. Po obronie pracy doktorskiej w 1971 roku przeniosłem się do najkorzystniej ekologicznie położonej na Wydziale Zootechnicznym Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt na Biskupinie.
   Od roku 1971 należałem do PZPR, tak jak większość pracowników naukowych wydziału. Miałem ustalony termin kolokwium habilitacyjnego na dzień 14 grudnia 1981 roku. Nie przeszkodziła blokada Uczelni przez wojsko <196> kolokwium odbyło się, jak było zaplanowane w Katedrze Zoohigieny przy ul. Dicksteina. Pomimo jednomyślnego pozytywnego głosowania członków Rady Wydziału i pozytywnych recenzji, praca nie została zatwierdzona przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną. W roku 1988 wykonałem drugą pracę habilitacyjną, która została już bez żadnych przeszkód zatwierdzona.
   Mój dorobek naukowy obejmuje 129 publikacji, w tym 75 oryginalnych prac twórczych. Mój obecny stan rodzinny, to wspólnie zamieszkująca kochana matka, żona i trzy wierne psy. Reszta rodziny niestety nieobecna. Stan materialny to dom we Wrocławiu i wiejski domek w pięknej okolicy w województwie kaliskim.
   Politycznie kibicuję centrolewicy.

(jm)

* Ze względu na barwny życiorys i oryginalność tego tekstu, odstępujemy od naszych, redakcyjnych schematów i zamieszczamy biografię prof. Jerzego Monkiewicza w formie przygotowanej przez autora.


Rektorzy uczelni rolniczych na roboczo

   Przy okazji spotkania rektorów w MEN w dniu 12 grudnia zebrali się na roboczym posiedzeniu rektorzy uczelni rolniczych. Dotyczyło ono wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie obciążenia uczelni podatkiem za użytkowanie gruntów rolniczych zakładów doświadczalnych. Postanowiono wystąpić do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o zwolnienie uczelni z tego podatku oraz o wprowadzenie pewnych korekt w prawnym umocowaniu rolniczych zakładów doświadczalnych. Rektorzy zamierzają wystąpić w tej sprawie wspólnie z Ministrem Edukacji. Dlatego planowane jest spotkanie prof. Jerzego Pudełko z wiceministrem prof. Kazimierzem Przybyszem. Pozytywnie zaopiniowano inicjatywę naszej Uczelni powołania ogólnokrajowych wydawnictw internetowych

(mwj)


Spotkanie dyrektorów bibliotek

    W dniu 29 października 1996 roku w Bibliotece Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki odbyło się spotkanie dyrektorów bibliotek uczelnianych Wrocławia. Spotkania takie mają wieloletnią tradycję i odbywają się systematycznie w różnych uczelniach. Ich główny cel to wymiana doświadczeń i informacji oraz koordynacja działalności bibliotek naukowych w zakresie obsługi wrocławskiego środowiska akademickiego.
    Dyskusja wykazała, że biblioteki borykają się z podobnymi problemami. Najważniejsze z nich to:
- brak wystarczających środków na zakupy literatury naukowej i dydaktycznej,
- konieczność systematycznego rozwijania i uzupełnienia komputerowych systemów bibliotecznych w zakresie sprzętu i oprogramowania, co wymaga określonych kwot ze środków finansowych uczelni macierzystej,
- brak możliwości zatrudnienia w bibliotekach młodych, wysoko wykwalifikowanych bibliotekoznawców i specjalistów dziedzinowych (obsługa szybko rosnącej liczby studentów odbywa się przy malejącym zatrudnieniu w bibliotekach). Niezależnie od istniejących problemów i trudności, biblioteki wrocławskie modernizują się głównie poprzez komputeryzację. W INTERNECIE dostępny jest "Katalog czasopism zagranicznych w bibliotekach naukowych Wrocławia" pod adresem
http://www.bg.pwr.wroc.pl,
który stanowi ważne źródło informacji z całego kraju.

(hs)


Rektorzy u ministra

    Długo oczekiwane spotkanie rektorów uczelni podległych MEN z ministrem Jerzym Wiatrem odbyło się 12 grudnia i - jak zwykle - nie spełniło wszystkich oczekiwań. Tematem spotkania była długofalowa polityka edukacyjna państwa, ze szczególnym uwzględnieniem programu rozwoju kształcenia na poziomie wyższym. Obszerny dokument dotyczący tych kwestii przygotowany w resorcie rozesłano rektorom wcześniej. W spotkaniu uczestniczyli także wiceministrowie: prof. Kazimierz Przybysz i Mirosław Sawicki, dyrektorzy departamentów w MEN dr Józef Lepiech, Jerzy Gąsiorowski i Stanisław Madej, a także przewodniczący KBN prof. Aleksander Łuczak i przewodniczący Rady Głównej prof. Jerzy Osiowski. Wystąpienie ministra było jednocześnie wprowadzeniem do dyskusji. Prof. Jerzy Wiatr przedstawił bariery i uwarunkowania dla "Założeń... ". Pierwsza to finansowanie nauki, które - jak wiadomo - jest niedostateczne. Zdaniem ministra dotacje państwowe nie mogą być jedynym źródłem finansowania. Konieczne jest pozyskiwanie środków finansowych z przemysłu i innych źródeł. Druga bariera to sprawa odpłatności za studia. Resort stoi na stanowisku, że dotychczasowy zapis w Konstytucji powinien się zmienić - konieczne jest uzupełnienie: "Bezpłatne studia nie są jedyną formą edukacji na poziomie wyższym". Zapis ten oddaje stan obecny. Okazuje się, że 50% studentów w różnych formach płaci za studia. Kolejna bariera to rozwój kadr. Największe załamanie rozwoju dotyczy grupy 30-latków. Ogólnie kadra się starzeje i duża liczba profesorów przejdzie na emeryturę. Barierą są próby czynione przez różne ugrupowania sejmowe do wprowadzania zmian do Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, nie akceptowanych nie tylko przez środowiska akademickie, ale także przez resort. Ustawa o Szkolnictwie Wyższym obowiązująca od 1990 roku spełniła pokładane w niej nadzieje i obecnie stanowi barierę dla koniecznych inicjatyw. Ministerstwo wychodzi z inicjatywą zmiany Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i - być może także - Ustawy o Stopniach i Tytułach Naukowych. Proponuje, aby zmiany następowały oddolnie i poprzedzała je dyskusja w środowiskach akademickich nad propozycjami resortu, a także ustępującej Rady Głównej, która przedłożyła własne koncepcje zmian.
    Wystąpienie ministra zostało przyjęte bardzo pozytywnie. W dyskusji podnoszono m.in. problem statusu studentów studiów doktoranckich, słabego przygotowania absolwentów szkół średnich oraz projekt budżetu na przyszły rok.

(mwj)


Powrót