Wyszukiwarka

Nr 195/2010 - Z wydziałów

Głos uczelni     WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | Z SENATU | AKTUALNOŚCI | KRÓTKO | PREZENTACJE | RELACJE | W ŚRODOWISKU | PODSUMOWANIA | SPRAWY STUDENCKIE | WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ | KULTURA | Z WYDZIAŁÓW | SYLWETKI
MIESIĘCZNIK NR 195 KWIECIEŃ 2010

Posiedzenie Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Posiedzenie Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Żywności
Posiedzenie Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego


Posiedzenie Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

22 lutego 2010 roku

 W sprawach dydaktycznych:

– zatwierdzono korektę planu i programu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku zootechnika,

– przekazano informację o pracach Zespołu ds. Kształcenia Uzdolnionych Uczniów.

 Dziekan zwrócił się do społeczności akademickiej z apelem o przekazanie 1 proc. podatku dla studentki biologii na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Agnieszki Srokowskiej, na rzecz „Fundacji Rozwoju Zdrowia”, na konto: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia Bank PeKaO SA I O/Wrocław 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 z dopiskiem darowizna na cele ochrony zdrowia „Zanik Mięśni” – dla Agnieszki Srokowskiej.

 W ramach spraw osobowych:

– wszczęto przewody doktorskie, wyznaczono promotorów i zatwierdzono tematy prac dr. następującym osobom: mgr. inż. Maciejowi Howisowi, mgr inż. Katarzynie Janiszewskiej (promotor – prof. Piotr Nowakowski) i mgr inż. Dominice Jankowskiej (promotor – prof. Bożena Patkowska-Sokoła).

– wyznaczono recenzentów pracy doktorskiej, powołano komisję egzaminacyjną i ustalono zakres egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr inż. Fabioli Bubel (promotor – prof. Zbigniew Dobrzański),

– wszczęto przewód habilitacyjny dr. inż. Grzegorza Skiby i wyznaczono dwóch recenzentów pracy habilitacyjnej i dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego,

– wszczęto postępowanie kwalifikacyjne o nadanie dr hab. Ewie Łukaszewicz tytułu naukowego profesora i wyznaczono dwóch recenzentów całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.

(ej)


Posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

24 lutego 2010 roku

 Rada wydziału ustanowiła dyplom dziekana za wyróżniającą się pracę magisterską oraz podjęła uchwałę w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem.

 Uznano dyplom Kostasa Brychcego, uzyskany za granicą ,za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia wydanym w Polsce na kierunku architektura krajobrazu.

 Powołano Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na rok akademicki 2010/2011 oraz jako przedstawiciela wydziału do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej prof. Krzysztofa Pulikowskiego.

 Rada wydziału nadała mgr inż. Ewelinie Szajda-Birnfeld oraz mgr inż. Iwonie Orzechowskiej-Szajda stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska, specjalność architektura krajobrazu.

 Zmieniono komisję ds. przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza Pardeli pt. „Wpływ zieleni i kamienia na kształtowanie krajobrazu Dolnego Śląska na przykładzie twierdz Srebrna Góra i Wrocław”.

 Pozytywnie zaopiniowano wniosek o utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Samotwór” na bazie rozwiązanej Stacji Dydaktyczno-Badawczej Nawadniania Roślin w Samotworze.

 Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie nadania prof. dr Leopoldowi Verstraelenowi medalu „Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji ”.

 Powołano zespół do przygotowania wniosków dotyczących przewodu habilitacyjnego dr inż. Agaty Szymańskiej-Pulikowskiej.

 Wyrażono zgodę na kierowanie pracami dyplomowymi przez pracowników emerytowanych.

(icz)


Posiedzenie Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

18 lutego 2010 roku

 W wyniku rozstrzygnięcia konkursów na stanowisko adiunkta, pozytywnie zaopiniowano wnioski o zatrudnienie dr. Michała Bednarskiego w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych oraz dr Agnieszki Sikorskiej-Kopyłowicz w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów.

 Powołano komisję do rozstrzygnięcia konkursu na dwa stanowiska asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii.

 W związku z wyrażeniem zgody przez senat na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla doc. Tadeusza Wijaszki z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, wybrano prof. Jana Twardonia na promotora oraz prof. Michała Mazurkiewicza na recenzenta do oceny dorobku naukowego i dydaktycznego.

 Wszczęto przewody doktorskie lek. wet. Agnieszce Antończyk i lek. wet. Jolancie Zródłowskiej-Danek, zatwierdzono tematy i tytuły prac doktorskich oraz zakres egzaminów, wybrano promotorów, powołano komisje doktorskie oraz komisje egzaminacyjne.

 Zatwierdzono zasady rekrutacji na studia anglojęzyczne, na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz na studia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011 i w 2011/2012. Zatwierdzono limit miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011.

(bd)


Posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Żywności

23 lutego 2010 roku

 Zaprezentowano główne tezy rozprawy habilitacyjnej dr Małgorzaty Waligórskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Biologiczna produkcja wodoru w obecności bakterii fotosyntetyzujących” oraz powołano zespół do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Małgorzaty Waligórskiej.

 Zaakceptowano wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych dr. hab. Jerzemu Pietkiewiczowi, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz powołano recenzentów.

 Powołano zespoły do przeprowadzenia przewodów habilitacyjnych dr. inż. Mirosława Anioła i dr inż. Anity Rywińskiej.

 Wyznaczono recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej mgr inż. Adriany Rekuć.

 Ustalono zakres egzaminów doktorskich mgr. inż. Michałowi Korzyckiemu oraz powołano komisję egzaminacyjną.

 Wszczęto przewody doktorskie, zatwierdzono tematy rozpraw oraz powołano promotorów: mgr inż. Marcie Płatek, mgr inż. Katarzynie Pyrkosz-Biardzkiej i mgr. inż. Łukaszowi Szwedowi.

 Wyrażono zgodę na samodzielne prowadzenie wykładów oraz prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich przez: dr inż. Annę Bąkowską-Barczak, dr Tomasza Janeczko, dr inż. Katarzynę Wińską, dr inż. Ewę Zdybel, dr. inż. Łukasza Bobaka i dr inż. Małgorzatę Kaźmierską.

 Zaakceptowano zmiany w planach studiów I stopnia na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka oraz biotechnologia w związku z wprowadzeniem prac dyplomowych inżynierskich.

 Zaopiniowano wniosek o przyznanie Medalu „Zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności” dla prof. Ronalda Verhe z Uniwersytetu Gent w Belgii.

 Zaakceptowano wniosek o przedłużenie pobierania stypendium habilitacyjnego przez dr inż. Joannę Kawę-Rygielską i dr inż. Barbarę Żarowską.

 Zaakceptowano sprawozdanie dziekana z działalności wydziału w 2009 roku.

(dw)


Posiedzenie Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

2 lutego 2010 roku

 Rada wydziału w ramach spraw osobowych:

– poparła końcowy wniosek komisji o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Eugeniuszowi Kołocie za całokształt dorobku naukowego,

– pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Marii Kelm prof. nadzw.,

– poparła wniosek dr. hab. Jarosława Kaszubkiewicza prof. nadzw. w sprawie przeniesienia go na stanowisko adiunkta wraz ze zmianą stosunku pracy na umowę o pracę na czas nieokreślony,

– nadała stopnie naukowe doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii mgr inż. Magdalenie Podgórskiej-Lesiak oraz mgr. inż. Jackowi Rajewskiemu,

– dokonała zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Ostrowskiej,

– wszczęła przewód doktorski mgr inż. Annie Kuś, zatwierdziła temat oraz wyznaczyła promotora pracy,

– poparła wnioski komisji konkursowych w sprawie zatrudnienia na stanowiska adiunkta na czas określony dr Agnieszki Skowronek-Grądziel w Katedrze Ekonomii i Zarządzania oraz dr inż. Sylwii Lewandowskiej w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa,

– pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta w wymiarze 7/8 etatu na czas określony mgr inż. Małgorzaty Borkowskiej w Katedrze Ekonomii i Zarządzania.

 W ramach spraw organizacyjnych:

– wysłuchano informacji o organizowanej przez Wydział Przyrodniczo-Technologiczny w dniu 9 kwietnia br. konferencji naukowej promującej nowy kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji,

– uzyskano informację o możliwości składania wniosków do Działu Kadr i Spraw Socjalnych o wydanie elektronicznej legitymacji pracowniczej,

– omówiono przebieg i efekty przeprowadzonych w dniach 18–19 lutego br. warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Człowiek, technika, środowisko”,

– zgłoszono uwagi w sprawie nieprawidłowości dotyczących działania wentylacji w budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego i konieczności wstrzymania analiz w laboratoriach poszczególnych jednostek wydziału.

(mk)

 

Powrót