Wyszukiwarka

Nr 195/2010 - Podsumowania

Głos uczelni     WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | Z SENATU | AKTUALNOŚCI | KRÓTKO | PREZENTACJE | RELACJE | W ŚRODOWISKU | PODSUMOWANIA | SPRAWY STUDENCKIE | WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ | KULTURA | Z WYDZIAŁÓW | SYLWETKI
MIESIĘCZNIK NR 195 KWIECIEŃ 2010

Projekty finansowane przez resort nauki
Cyfrowo i od kuchni


Ostatni rok to znaczący wzrost liczby składanych wniosków

Projekty finansowane przez resort nauki

W ostatnim konkursie ogłoszonym przez MNiSW złożono łącznie 147 wniosków, w tym 121 dotyczyło projektów własnych, 25 to projekty promotorskie, a jeden – habilitacyjny. Do finansowania zakwalifikowano łącznie 42 projekty, w tym 32 własne i 10 promotorskich. Współczynnik sukcesu wyniósł średnio 28,6 proc.

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

1. Prof. Zbigniew Dobrzański: Opracowanie technicznej metody dezodoryzacji w pomieszczeniach inwentarskich przy użyciu urządzeń filtrujących z zastosowaniem sorbentów stałych i płynnych oraz metod ozonizacji powietrza; zadanie badawcze realizowane w ramach projektu badawczego zamawianego PBZ-MEiN 5/2//2006 „Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce przemysłowej”

2. Prof. Zbigniew Dobrzański: Opracowanie technologii nowej generacji preparatów biobójczych (na bazie nanosrebra i sorbentów mineralnych) oraz ich wykorzystanie do sanityzacji pomieszczeń inwentarskich

3. Prof. Henryk Geringer de Oedenberg: Ocena wybranych zachowań koni półkrwi i czystej krwi arabskiej poddanych próbom dzielności na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice w latach 2006–2009

4. Prof. Henryk Geringer de Oedenberg: Analiza parametrów morfometrycznych koników polskich chowanych systemem stajennym w ośrodkach hodowli zachowawczej na terenie Polski (promotorski)

5. Prof. Witold Janeczek: Wpływ różnych form oleju rybnego i alg Spirulina sp. na zawartość kwasów tłuszczowych w mleku krów oraz sekrecję prostaglandyn (PGF2a)

6. Prof. Roman Kołacz: Opracowanie chemicznych i biotechnologicznych preparatów do ściółki, pomiotu i gnojowicy w celu ograniczenia emisji odorów i gazów toksycznych „u źródła” – w obiektach inwentarskich; zadanie badawcze realizowane w ramach projektu badawczego zamawianego „Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce przemysłowej”; umowa konsorcjum; koordynator – Politechnika Wrocławska

7. Prof. Joanna Mąkol: Strategie życiowe Trombidioidea (Acari: Actinotrichida: Parasitengona) na tle pokrewieństw analizowanych w oparciu o cechy molekularne

8. Prof. Bożena Patkowska-Sokoła: L-karnityna biologicznie aktywny stereoizomer o właściwościach prozdrowotnych – badania nad wpływem różnych czynników na kształtowanie się zawartości związku w mięsie i mleku przeżuwaczy oraz możliwości zwiększania jej udziału w tych produktach

9. Prof. Joanna Szyda: Wybór SNP na podstawie danych pochodzących z mikromacierzy SNP

10. Prof. Joanna Szyda: Precyzyjne mapowanie oraz estymacja efektu QTL na 6 chromosomie u bydła mlecznego jako zmiennego w czasie przy użyciu modeli mieszanych z regresjami losowymi (promotorski)

11. Prof. Joanna Szyda: Zastosowanie narzędzi bioinformatycznych do modelowania efektów epistatycznych na przykładzie genomów kury i świni

12. Dr inż. Anna Zielak-Steciwko: Rola mikro RNA w regulacji rozwoju pęcherzyków jajnikowych u bydła

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

13. Prof. Zuzanna Borcz: Przystosowanie przestrzeni dla potrzeb osób niepełnosprawnych (promotorski)

14. Prof Andrzej Borkowski: Doskonalenie metod filtracji danych lotniczego skaningu laserowego (promotorski)

15. Prof. Andrzej Borkowski: Projekt INSAR-LIDAR: integracja danych interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego na potrzeby badania zjawisk osuwiskowych

16. Dr Krystyna Bryś: Wieloletnie zmiany bilansu radiacyjnego i cieplnego trawnika i ugoru w Obserwatorium Wrocław-Swojec

17. Prof. Stefan Cacoń: Ocena współczesnej aktywności geodynamicznej strefy uskoków środkowej Odry

18. Prof. Stanisław Czaban: Wpływ składowiska odpadów przemysłowych na klimat lokalny, na przykładzie „Żelaznego Mostu” (promotorski)

19. Prof. Andrzej Drabiński: Dynamika przemian krajobrazu dolin rzecznych na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej (promotorski)

20. Dr Marek Furmankiewicz: Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce. Zróżnicowanie regionalne i wpływ na aktywność społeczną

21. Dr inż. Adam Iwaniak: Budowa, standaryzacja i integracja sieciowych usług geoinformacyjnych dla potrzeb opracowań kartograficznych

22. Dr inż. Olgierd Jamroz: Geodezyjne badania współczesnej aktywności strefy uskokowej Waliszów – Nowa Morawa

23. Dr inż. Wojciech Kilian: Prognozowanie wpływu składu i temperatury mieszanin cementu portlandzkiego na ich cechy reologiczne i przewodność elektryczną. Opracowanie uogólnionego modelu mieszaniny na podstawie analizy statystycznej i z użyciem sztucznej Sieci Neuronowej (habilitacyjny)

24. Prof. Halina Klimczak: Modelowanie kartograficzne w badaniach struktury przestrzennej wybranych elementów środowiska przyrodniczego na obszarze województwa dolnośląskiego (promotorski)

25. Prof. Marek Lorenc: Kształtowanie krajobrazu fortecznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem roli kamienia i zieleni wysokiej na przykładzie twierdzy Srebrna Góra (promotorski)

26. Prof. Marian Mokwa: Analiza oporów ruchu w strefie ekotonu brzegowego na przykładzie rzeki Bystrzycy poniżej zbiornika Mietków

27. Dr inż. Witold Paluszyński: Budowa infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym z wykorzystaniem wolnego oprogramowania (promotorski)

28. Prof. Beata Raszka: Dynamika przemian krajobrazu dolin rzecznych na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej (promotorski)

29. Prof. Stanisław Rojek: Ocena wybranych parametrów agrometeorologicznych mierzonych przyrządami klasycznymi i za pomocą stacji automatycznej (promotorski)

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

30. Prof. Jacek Bania: Określanie ekspresji genów enterotoksyn w szczepach Staphylococcus aureus z żywności i od ludzi

31. Prof. Andrzej Dubiel: Zwyrodnienie cystowate jajników u loch w okresie poporodowym (promotorski)

32. Dr inż. Liliana Kiczak: Badania poziomu ekspresji alternatywnych transkryptów IL-1ß w mięśniu sercowym i wybranych tkankach u psów z krańcową niewydolnością serca

33. Dr Anna Kołaczkowska: Badanie ekspresji genów RTA związanych z opornością wielolekową w odpowiedzi na stres u drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz patogenie Candida glabrata

34. Prof. Jerzy Molenda: Różnicowanie szczepów Listeria monocytogenes poprzez badanie zmian ekspresji genów zależnych od sigma B w odpowiedzi na stres, w tym czynniki stosowane w utrwalaniu żywności

35. Prof. Józef Nicpoń: Ochrona ginącego gatunku w Polsce na przykładzie zająca szaraka (Lepus europeaus) (rozwojowy)

36. Dr Agnieszka Noszczyk-Nowak: Przydatność wybranych parametrów spoczynkowego badania EKG oraz 24-godzinnego badania EKG metodą Holtera do oceny rokowania u psów wybranych ras predysponowanych do zachorowania na kardiomiopatię rozstrzeniowi

37. Prof. Wojciech Nowacki: Wpływ stężenia i stosunku Mg2+/Ca2+ na komórkową odpowiedź immunologiczną in vitro

38. Prof. Urszula Pasławska: Badania nad udziałem tlenku azotu w rozwoju przewlekłej niewydolności serca u świń z tachykardią jako modelu przewlekłej niewydolności serca dla człowieka

39. Dr Lech Rak: Identyfikacja gatunkowa mięsa i produktów mięsnych wytwarzanych z krajowych zwierząt łownych i rzeźnych drogą analizy DNA

40. Prof. Krzysztof Romański: Badania dynamiki opróżniania żołądka u konia z zastosowaniem testu paracetamolowego (promotorski)

41. Dr Piotr Sławuta: Badania nad występowaniem subklinicznej kwasicy oddechowej u psów rasy bokser w przebiegu Zespołu brachycefalicznego

42. Prof. Tadeusz Stefaniak: Izolacja oraz ocena immunogenności i wartości ochronnej antygenu o masie 60 kD uzyskanego z Histophilus somni (Haemophilus somnus), Escherichia coli, Pasteurella multocida i Salmonella Enteritidis

43. Dr Kinga Świtała-Jeleń: Badanie regulacji poziomu receptora estrogenowego a na poziomie potranskrypcyjnym w komórkach immunologicznych myszy (POL-POSTDOC III)

44. Prof. Jan Twardoń: Wpływ zapalenia gruczołu mlekowego na zamieralność zarodków u krów (promotorski)

Wydział Nauk o Żywności

45. Dr inż. Mirosław Anioł: Otrzymywanie pochodnych flawonoidów izolowanych z wychmielin, będących potencjalnymi prozdrowotnymi dodatkami do żywności oraz detoksykacja wychmielin

46. Prof. Józef Błażewicz: Próba oceny zależności pomiędzy wartością słodowniczą ziarna jęczmienia browarnego a stanem odżywienia roślin azotem

47. Dr inż. Tomasz Bruczkowski: Próba enzymatycznej transestryfikacji wybranych sacharydów, w tym skrobi, z użyciem lipazy pochodzenia mikrobiologicznego

48. Dr Anna Dąbrowska: Zastosowanie techniki PCR w czasie rzeczywistym do analizy zafałszowań mleka koziego mlekiem krowim

49. Prof. Andrzej Jarmoluk: Wykorzystanie tlenku węgla i antyoksydantów do stabilizacji barwy chłodniczo przechowywanego mięsa

50. Prof. Andrzej Jarmoluk: Opracowanie metody poprawy jakości i bezpieczeństwa żywnościowego chłodniczo przechowywanego mięsa (rozwojowy)

51. Prof. Wiesław Kopeć: Preparaty naturalnych dipeptydów z surowców mięsnych o działaniu przeciwutleniającym i ich zastosowanie w żywności i suplementach diety (rozwojowy)

52. Dr inż. Alicja Kucharska: Określenie składu chemicznego, właściwości przeciwrodnikowych i możliwości przetwarzania owoców derenia właściwego (Cornus masL.)

53. Dr Teresa Olejniczak: Chiralne laktony z układem bicyklononanu jako potencjalne dodatki do żywności (habilitacyjny)

54. Dr inż. Dagmara Orzeł: Wpływ skrobi opornej RS4 w dietach o zróżnicowanej zawartości białka na biodostępność składników mineralnych u szczurów Wistar

55. Prof. Jan Oszmiański: Przeciery, nektary i soki jabłkowe o wysokiej wartości prozdrowotnej

56. Prof. Anna Rodziewicz: Bioutylizacja odpadów keratynowych z przetwórstwa drobiowego i mięsnego (rozwojowy)

57. Dr inż. Marek Szołtysik: Preparaty smakowo-zapachowe otrzymywane przy udziale kultur i enzymów drożdżowych

58. Dr inż. Agnieszka Tajner-Czopek: Wpływ parametrów technologicznych na właściwości frytek i zawartość w nich akrylamidu

59. Prof. Tadeusz Trziszka: Chemiczna ekstrakcja frakcji proteinowo-fosfolipidowych żółtka jaja, ich enzymatyczna modyfikacja ukierunkowana na wykorzystanie biomedyczne oraz produkcję suplementów diety (rozojowy)

60. Prof. Tadeusz Trziszka: Chemiczne i biotechnologiczne metody odzysku z jaj preparatów peptydowych oraz frakcji fosfolipidowych przeznaczonych do profilaktyki chorób cywilizacyjnych

61. Prof. Czesław Wawrzeńczyk: Synteza i przekształcenia mikrobiologiczne bicyklicznych laktonów terpenoidowych (promotorski)

62. Prof. Czesław Wawrzeńczyk: Aktywność repelentna i deterentna naturalnych i strukturalnie modyfikowanych terpenoidów i seskwiterpenoidów w stosunku do owadów

63. Prof. Czesław Wawrzeńczyk: Modyfikacja naturalnych fosfolipidów przeznaczonych do zastosowania w przemyśle spożywczym i kosmetycznym (rozwojowy)

64. Prof. Czesław Wawrzeńczyk: Zastosowanie dehydrogenazy alkoholowej z wątroby końskiej (HLADH) do otrzymywania optycznie czynnych laktonów (promotorski)

65. Dr inż. Aneta Wojdyło: Wykorzystanie owoców pigwy (Cydonia oblonga Miller) do otrzymania produktów o wysokiej wartości prozdrowotnej z uwzględnieniem właściwości przeciwnowotworowych

66. Dr inż. Barbara Żarowska: Zjawisko killerowe u drożdży Debaryomyces hansenii – uwarunkowania genetyczne i środowiskowe oraz charakterystyka tworzonych toksyn

Wydział Przyrodniczo-Technolologiczny

67. Prof. Katarzyna Adamczewska-Sowińska: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość biologiczną endywii (Cichorium endivia L.) (promotorski)

68. Prof. Anita Biesiada: Ocena składu chemicznego i przydatności technologicznej dla potrzeb przetwórstwa owoców oraz nasion Cucurbita pepo i Cucurbita maxima w zależności od odmiany i sposobu nawożenia

69. Prof. Adam Bogacz: Właściwości i stan przeobrażenia gleb bagiennych i pobagiennych obiektu Trzcińskie Mokradła (promotorski)

70. Prof. Adam Bogacz: Kształtowanie się właściwości gleb organicznych łąkowych i leśnych obszarów popożarowych Dolnego Śląska

71. Prof. Tadeusz Chodak: Badania potencjałów elektrokinetycznych dla określenia procesów eluwialne-erozyjnych gleb ornych

72. Prof. Tadeusz Chodak: Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych (rozwojowy)

73. Dr inż. Piotr Chohura: Plonowanie, jakość owoców i odżywienie pomidora szklarniowego uprawianego w włóknie drzewnym (habilitacyjny)

74. Dr inż. Jarosław Czarnecki: Użytkowanie darni w rekultywacji, rekreacji oraz na łąkach i pastwiskach

75. Dr Magdalena Dębicka: Badania nad mechanizmem wiązania fosforu w glebie oraz jego oddziaływaniem na właściwości koloidów glebowych

76. Dr inż. Regina Dębicz: Zieleń cmentarzy w krajobrazie wsi Dolnego Śląska (habilitacyjny)

77. Prof. Jerzy Fabiszewski: Zagrożenie środowiska abiotycznego i biotycznego pod wpływem inwazji gatunków azjatyckich z rodzaju barszcz (Heracleum spp., Apiaceae)

78. Dr inż. Bernard Gałka: Wpływ monokultur świerkowych i drzewostanów mieszanych na właściwości gleb wytworzonych z różnych skał na terenie Gór Stołowych

79. Dr inż. Edward Grzyś: Odmianowa reakcja pszenicy na syntetyczne regulatory wzrostu

80. Dr inż. Elzbieta Jamroz: Wpływ gospodarki zrębowej na transformacje i właściwości próchnic gleb leśnych oraz tempo rozkładu materii organicznej

81. Prof. Cezary Kabała: Badania nad dynamiką pierwiastków śladowych w zadrzewionych zanieczyszczonych glebach porolnych, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki składu roztworów glebowych

82. Prof. Cezary Kabała: Rola próchnic leśnych w obiegu pierwiastków śladowych w zadrzewionych glebach porolnych w zasięgu oddziaływania przemysłu miedziowego (promotorski)

83. Dr inż. Julian Kalinowski: Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych po roku 2004

84. Prof. Anna Karczewska: Rozpuszczalność i fitoprzyswajalność arsenu w glebach zanieczyszczonych w perspektywie ich biologicznej rekultywacji (promotorski)

85. Dr inż. Dorota Kawałko: Wpływ głębokości zalegania zwierciadła wód gruntowych na właściwości gleb pod lasami grądowymi

86. Prof. Halina Kleszczyńska: Ochrona organizmów żywych przed wolnymi rodnikami przez naturalne substancje polifenolowe

87. Prof. Leszek Kordas: Wpływ stosowania Efektywnych Mikroorganizmów i międzyplonu ścierniskowego na plonowanie żyta ozimego uprawianego po sobie

88. Prof. Leszek Kordas: Wpływ zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów i zróżnicowanego nawożenia mineralnego na wzrost i plonowanie pszenicy jarej uprawianej w uproszczonych systemach (promotorski)

89. Prof. Andrzej Kotecki: Opracowanie technologii uprawy miskanta olbrzymiego i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne i pozaenergetyczne (rozwojowy)

90. Prof. Marcin Kozak: Wpływ nawożenia siarką i aplikacji biostymulatora Asahi SL na rozwój i plonowanie gorczycy białej (Sinapis alba L.) (promotorski)

91. Dr inż. Grzegorz Kulczycki: Badania nad wykorzystaniem siarki elementarnej do nawożenia roślin uprawnych

92. Prof. Michał Licznar: Charakterystyka gleb centralnej i wschodniej części Wrocławia (promotorski)

93. Dr inż. Beata Łabaz: Wpływ komunalnych osadów ściekowych na rozwój i skład chemiczny wybranych klonów wierzby krzewiastej (promotorski)

94. Prof. Władysław Nowak: Wpływ komunalnych osadów ściekowych na rozwój i skład chemiczny wybranych klonów wierzby krzewiastej (promotorski)

95. Prof. Danuta Parylak: Ocena przydatności wybranych proekologicznych zabiegów agrotechnicznych w ograniczaniu negatywnych skutków uprawy pszenicy ozimej w krótkotrwałej monokulturze (promotorski)

96. Prof. Stanisław Przestalski: Mechanizm działania wybranych związków metaloorganicznych na kanały błonowe (jonowe i złączy komórkowych) pewnych komórek i na inne białka i lipidy błonowe oraz ochrona przed działaniem tych związków

97. Prof. Ewa Sawicka-Sienkiewicz: Doskonalenie roślin uprawnych z rodzaju Lupinus - genomowe rearanżacje w mieszańcach oddalonych (charakterystyka cytogenetyczna i molekularna) (promotorski)

98. Prof. Ireneusz Sosna: Wpływ podkładki, korony rozpinanej oraz żywych ściółek na wzrost, plonowanie i jakość owoców kilku odmian gruszy (promotorski)

99. Prof. Józef Sowiński: Ocena możliwości współrzędnej, integrowanej uprawy kukurydzy z soją pastewna z przeznaczeniem na kiszonkę

100. Prof. Józef Sowiński: Uprawa współrzędna kukurydzy z łubinem żółtym i fasolą wielokwiatową z przeznaczeniem na kiszonkę (promotorski)

101. Prof. Zofia Spiak: Zagospodarowanie odpadów mineralnych i organicznych do rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych (rozwojowy)

102. Prof. Józef Szlachta: Wpływ intensywności stymulacji mechanicznej podczas doju maszynowego krów na zmiany elastyczności strzyków

103. Dr inż. Katarzyna Szopka: Gradienty zanieczyszczenia i stanu troficzności gleb Karkonoszy w aspekcie oceny stabilności regenerowanych i przebudowywanych ekosystemów leśnych

104. Dr inż. Tomasz Szuk: Wpływ mechanizacji produkcji roślinnej na dochodowość gospodarstw indywidualnych Dolnego Śląska

105. Prof. Jerzy Weber: Właściwości zwietrzelin i gleb wytworzonych z wybranych skał zasadowych Dolnego Śląska (promotorski)

106. Dr hab. Bronisław Wojtuś: Struktura przestrzenna pola temperatury powietrza jako podstawa do rozpoznania mechanizmów funkcjonowania ekosystemów na obszarze Zachodniego Spitsbergenu (specjalny)

107. Prof. Karol Wolski: Zastosowanie wybranych gatunków traw do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych (promotorski)

108. Dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska: Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem, borem i siarką na plon nasion i profil kwasów tłuszczowych jasno i ciemnonasiennych odmian lnu oleistego

Dział Nauki


Biblioteka UP w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Cyfrowo i od kuchni

Zadaniem Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej jest stworzenie możliwości wolnego dostępu do aktualnej literatury naukowej i dydaktycznej, a także zabytków piśmienniczych zgromadzonych przez instytucje współtworzące kolekcję cyfrową. Obecnie w skład Konsorcjum DBC wchodzi 18 uczelni oraz instytucji Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Zbiory Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej liczą 2654 pozycje, a z jej zasobów skorzystało już prawie 5 mln osób.

W roku 2004, po trwających dwa lata przygotowaniach, powstała Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej. Rok później przekształciła się w Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową (DBC), a w grudniu 2006 roku rektorzy dziesięciu wrocławskich uczelni i dyrektor Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich podpisali umowę o zawiązaniu Konsorcjum Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa. W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego umowę tę podpisał prorektor ds. nauki prof. Józef Szlachta. Koordynatorem konsorcjum jest Politechnika Wrocławska, a administratorem Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej PWr. Do udostępniania zasobów cyfrowych DBC wykorzystano oprogramowanie dLibra. Program ten powstał w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym pod patronatem Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Biblioteki cyfrowe, wykorzystując sieć PIONIER i system dLibra, współtworzą polską platformę rozproszonych bibliotek cyfrowych (Federację Bibliotek Cyfrowych – FBC).

W Europie

Od 11 grudnia 2009 roku zasoby Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej są widoczne w Europeanie – europejskiej multimedialnej bibliotece cyfrowej, ukazującej kolekcje cyfrowe zbiorów bibliotek i instytucji państw członkowskich Unii Europejskiej. Od stycznia tego roku publikacje naukowe DBC, za pośrednictwem FBC, zostały włączone do międzynarodowego projektu DART-Europe, którego celem jest ułatwienie dostępu do dysertacji powstających w Europie.

Jak to się robi

Każda z bibliotek tworzących konsorcjum, samodzielnie wprowadza pozycje ze swoich zbiorów, borykając się z ograniczeniami wynikającymi z ustawy o prawach autorskich. W DBC biblioteka może publikować książki, które znajdują się w domenie publicznej, czyli takie, do których wygasły prawa autorskie (ich autorów i tytuły Biblioteka Narodowa podaje co roku do wiadomości publicznej). W pozostałych przypadkach należy ustalić właściciela praw autorskich i uzyskać jego zgodę na publikację.

Zanim jednak czytelnik będzie mógł przejrzeć konkretną pozycję w DBC czy w jakiejkolwiek innej bibliotece cyfrowej, książka musi przejść długą i żmudną obróbkę. Dokument, który zamierzamy opublikować w DBC, musi zostać skatalogowany w systemie MARC 21 i umieszczony w katalogu Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego . Użytkownik Biblioteki UP będzie mógł przejść do DBC i przejrzeć konkretną publikację bezpośrednio z rekordu bibliograficznego.

Zbiory Uniwersytetu Przyrodniczego

w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej obejmują trzy rodzaje dokumentów: starodruki, druki wydane po 1800 roku oraz publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Książki XIX-wieczne i starodruki dostępne w kolekcji DBC najpierw zostały zeskanowane. Po sprawdzeniu zgodności wersji drukowanej z zapisem na płycie, dokonuje się retuszu z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop. Do stworzenia dokumentu elektronicznego wykorzystuje się program Document Express Professional, który umożliwia m.in. konwersję do formatu DjVu rastrowych plików graficznych, a także komponowanie i optymalizację dokumentów wielostronicowych. Program ten, poza scaleniem pojedynczych plików w jeden dokument, pozwala na tworzenie tzw. „linków”, umożliwiających poruszanie się po cyfrowej formie dokumentu. Czytelnik po zaznaczeniu myszką interesującego go tematu (np. ze spisu treści czy indeksu), zostaje przekierowany we właściwe miejsce.

Publikacje Wydawnictwa UP

Współczesne podręczniki, skrypty, monografie i inne publikacje naukowe wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego przekazywane są do Biblioteki Głównej w postaci plików w formacie PDF. Do pracy nad tego rodzaju plikami używa się programu Adobe Acrobat Professional. Dokumenty zachowują w nim wygląd oryginalnej publikacji wraz z całą jej zawartością (krój pisma, układ, grafika). Redaktor Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, po porównaniu zgodności plików PDF z wersją publikacji wydanej drukiem, tworzy system linków odsyłających. Umożliwia się w ten sposób odesłanie czytelnika do konkretnych miejsc w publikacji cyfrowej ze strony zawierającej spis treści, a także – dodatkowo – z odpowiedniej zakładki na listwie bocznej aplikacji, do której przenosi się tekst spisu treści danej pozycji. Na koniec tworzy się pomniejszony obraz okładki, a następnie redaktor DBC konstruuje opis w formacie Dublin Core (tzw. metadane) obejmujący m.in. opis bibliograficzny (tytuł, dane wydawnicze, język publikacji, hasła, słowa kluczowe). W przypadku rozpraw habilitacyjnych dołącza się także streszczenie pracy w języku polskim. Format Dublin Core zawiera także pole odnoszące się do praw autorskich – odsyła do osoby lub instytucji posiadającej prawa do oryginału danego dokumentu.

Po wprowadzeniu danych, umożliwiających znalezienie dokumentu w Internecie, pliki zostają przesłane na główny serwer konsorcjum i publikacja staje się dostępna dla użytkowników DBC. W kolekcji zbiorów Uniwersytetu Przyrodniczego w DBC opublikowanych jest 79 pozycji, 38 z nich to starodruki oraz druki wydane po 1800 roku, zaś 41 to publikacje Wydawnictwa UP.

Magdalena Ciszewska, Beata Jarczyńska
Biblioteka Główna UP we Wrocławiu

 

Powrót