Wyszukiwarka

Nr 195/2010 - Prezentacje

Głos uczelni     WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | Z SENATU | AKTUALNOŚCI | KRÓTKO | PREZENTACJE | RELACJE | W ŚRODOWISKU | PODSUMOWANIA | SPRAWY STUDENCKIE | WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ | KULTURA | Z WYDZIAŁÓW | SYLWETKI
MIESIĘCZNIK NR 195 KWIECIEŃ 2010

Zaprogramuj swoją przyszłość
Sztuka przetwarzania mięsa drobiu
Planuj, projektuj, zarządzaj


Bioinformatyka – nowy unikatowy kierunek studiów

Zaprogramuj swoją przyszłość

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, których interesuje zarówno biologia, a zwłaszcza genetyka, jak i techniki programowania. Lista nowatorskich przedsięwzięć Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poszerzy się w przyszłym roku akademickim o otwarcie na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt unikatowego kierunku o nazwie bioinformatyka.

Do tej pory bioinformatyka była tylko specjalnością na drugim stopniu kształcenia, na kierunku biologia albo informatyka. Można ją było wybrać na kilku uczelniach akademickich, w tym także na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Stulecie biologii molekularnej i genetyki

Jeśli uznamy, że wiek XX to wiek informatyki, to wiek XXI będzie z całą pewnością stuleciem biologii molekularnej i genetyki.

Poznanie genomu człowieka i innych gatunków zwierząt rodzi pytania, na które na razie nie ma odpowiedzi. Konieczne będzie analizowanie procesów biologicznych za pomocą metod i narzędzi informatycznych. I tym zajmuje się bioinformatyka. Od 10 lat ten obszar badawczy rozwija się głównie za granicą, ale także i u nas. Badania z zakresu bioinformatyki prowadzone są na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu czy Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zajmuje się tym zespół prof. Joanny Szydy. Prowadzenie badań rodzi zapotrzebowanie na specjalistów. Będą ich potrzebować firmy farmaceutyczne, bioinformatyczne, a także ośrodki, które zajmują się oceną i selekcją zwierząt oraz roślin. Większość firm oraz instytucji, które będą zainteresowane zatrudnieniem absolwentów bioinformatyki, dopiero powstanie.

Kandydaci na bioinformatykę

nowy unikatowy kierunek studiów, powinni mieć uzdolnienia do przedmiotów ścisłych i zamiłowania do biologii, a także do informatyki, zwłaszcza do programowania i technik komputerowych. Mogą to być absolwenci szkół średnich zarówno o profilu biologiczno-chemicznym, jak i matematyczno-fizycznym.

Podczas studiów nauczą się projektowania i korzystania z biologicznych baz danych, a także samodzielnego tworzenia programów komputerowych oraz prowadzenia analizy statystycznej, w tym modelowania eksperymentów biologicznych. Pracę znajdą w firmach farmaceutycznych i bioinformatycznych, laboratoriach klinicznych medycznych i weterynaryjnych, jednostkach naukowych placówek klinicznych czy ośrodkach oceny genetycznej zwierząt i roślin. Z pewnością za trzy lata tych możliwości będzie więcej.


Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Sztuka przetwarzania mięsa drobiu

Jeśli pomyśleć o tym, ile trudu trzeba włożyć w to, aby kurczak dziobiący ziarno pojawił się na naszym stole w postaci chrupiących pieczonych udek, to ta licząca prawie 470 stron książka wcale nie wydaje się za gruba.

Jeden z recenzentów, prof. Stanisław Wężyk, stwierdził, że na rynku księgarskim od dłuższego czasu odczuwa się brak podręcznika obejmującego kompleksowo problemy związane z metodami produkcji i przetwórstwa mięsa drobiowego. Tymczasem branża drobiarska rozwija się intensywnie i wymaga stałego dopływu informacji zarówno o udoskonaleniach genetycznych i bezpieczeństwie żywności, jak i na tematy czysto technologiczne – transportu, uboju, przetwórstwa, dalszego postępowania z uzyskanymi produktami. To wszystko w podręczniku pod redakcją Teresy Smolińskiej i Wiesława Kopcia się znajduje. Na przykład jeden z rozdziałów poświęcony jest żywności tzw. wygodnej, która aktualnie wyznacza kierunek postępu technologicznego, odpowiadając na potrzeby zapracowanych i niemających czasu konsumentów. Kilka rozdziałów, tym razem interesujących zwłaszcza dla konsumentów poszukujących w żywności walorów prozdrowotnych, poświęconych jest wartości odżywczej mięsa drobiu, kształtowaniu się cech jakościowych po uboju, systemowi zapewnienia bezpieczeństwa.

Warto zwrócić uwagę na to, że podręcznik został napisany przez zespół autorów – znakomitych ekspertów z zakresu hodowli i chowu drobiu, pochodzących z różnych krajowych jednostek naukowych: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz z SGGW.

Zaproponowana przez autorów książka jest cennym podręcznikiem akademickim, przeznaczonym dla studentów kierunków: nauk o żywności, zootechnicznych i medycyny weterynaryjnej. Jest również adresowana do lekarzy weterynarii, którzy pracują w Inspekcji Weterynaryjnej oraz sprawujących nadzór weterynaryjny na terenie ferm i zakładów drobiarskich. Z pewnością zaspokoi oczekiwania osób związanych z produkcją i dystrybucją surowców i przetworów drobiowych.

Obok walorów merytorycznych, które trudno tu przecenić, na uwagę zasługuje przygotowanie indeksu ułatwiającego z pewnością wyszukiwanie szczegółowych zagadnień oraz niska cena podręcznika – 28 zł, która – wydawnictwo ma nadzieję – pozbawi studentów dylematu: kupić czy skserować.

Ewa Jaworska


Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowy interdyscyplinarny kierunek studiów

Planuj, projektuj, zarządzaj

Wykształcenie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej do obsługi nowoczesnego sektora żywnościowego – te cele stawiają sobie inicjatorzy uruchomienia nowego interdyscyplinarnego kierunku studiów na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o nazwie zarządzanie i inżynieria produkcji. Pierwszy nabór – w roku akademickim 2010/2011.

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji będą prowadzone jako stacjonarne 3,5-letnie studia inżynierskie na dwóch specjalnościach: inżynieria produkcji rolniczej oraz zarządzanie i organizacja produkcji rolniczej.

Specjaliści z tej dziedziny będą potrafili łączyć wiedzę przyrodniczą i techniczną z umiejętnością zarządzania. W trakcie nauki studenci zdobędą kwalifikacje techniczne oraz wykształcenie z zakresu ekonomii, marketingu, projektowania inżynierskiego i zarządzania jakością oraz rozwiną zdolności organizacyjne.

Absolwenci

to osoby o szerokiej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i informatycznej, a ich umiejętności organizacyjne pozwolą na objęcie menedżerskich stanowisk w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej, m.in. w przedsiębiorstwach związanych z produkcją rolniczą i przetwórstwem rolno-spożywczym, jednostkach projektowych i doradczych z zakresu inżynierii produkcji, firmach audytorskich, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, a także we własnych firmach produkcyjno-handlowych.

W programie kształcenia

znajdą się zajęcia z zakresu projektowania procesów technologicznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich, ekonomii, marketingu, zarządzania jakością, zarządzania projektami europejskimi, zarządzania zasobami ludzkimi, ekologii i zarządzania środowiskowego.

Predyspozycje kandydatów

Do studiowania na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji będą predestynowani kandydaci o zainteresowaniach technicznych, w szczególności z zakresu: motoryzacji, technik informatycznych, ekonomii i prawa gospodarczego. Powinni mieć uzdolnienia do przedmiotów ścisłych i ekonomicznych.

 

Powrót