Wyszukiwarka

Nr 195/2010 - Z senatu

Głos uczelni     WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | Z SENATU | AKTUALNOŚCI | KRÓTKO | PREZENTACJE | RELACJE | W ŚRODOWISKU | PODSUMOWANIA | SPRAWY STUDENCKIE | WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ | KULTURA | Z WYDZIAŁÓW | SYLWETKI
MIESIĘCZNIK NR 195 KWIECIEŃ 2010

Posiedzenie w dniu 26 lutego 2010 roku

Projekty edukacji ekologicznej

Realizacja strategii rozwoju Biblioteki Głównej, polityka wydawnicza uczelni, ocena warunków bhp oraz informacja o projektach badawczych finansowanych przez resort nauki i podmioty gospodarcze, a także sprawozdanie z realizacji projektów w ramach europejskich funduszy strukturalnych to główne tematy omawiane podczas lutowego posiedzenia senatu. Wyrażono zgodę na zawarcie dwóch umów z zagranicznymi ośrodkami oraz realizację dwóch projektów inwestycyjnych związanych z edukacją ekologiczną.

Realizacja strategii rozwoju Biblioteki Głównej, polityka wydawnicza uczelni, ocena warunków bhp oraz informacja o projektach badawczych finansowanych przez resort nauki i podmioty gospodarcze, a także sprawozdanie z realizacji projektów w ramach europejskich funduszy strukturalnych to główne tematy omawiane podczas lutowego posiedzenia senatu. Wyrażono zgodę na zawarcie dwóch umów z zagranicznymi ośrodkami oraz realizację dwóch projektów inwestycyjnych związanych z edukacją ekologiczną.

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Zaktualizowano skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów – Annę Pich, studentkę reprezentującą Wydział Nauk o Żywności, zastąpił Jan Gediga.

Umowy o współpracy międzynarodowej

Projekty umów o współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Wake Forest University w USA oraz z Georgia Water Management Institute w Gruzji omówiła prorektor prof. Alina Wieliczko. Przewidują one m.in. realizację wspólnych projektów badawczych, wymianę pracowników i publikacji, publikację komunikatów i artykułów w periodykach naukowych, wymianę programów kształcenia i planów studiów, wymianę nauczycieli akademickich, skryptów, podręczników i pomocy dydaktycznych oraz monografii, a także wyjazdy studentów i doktorantów na studia, praktyki, warsztaty i konferencje. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od możliwości finansowych partnerów. Projekty regulują zasady finansowania wyjazdów oraz określają czas obowiązywania umowy z możliwością jej odnowienia lub skrócenia z zachowaniem półrocznego okresu wypowiedzenia. Senat jednomyślnie wyraził zgodę na zawarcie obu umów.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór

Projekt uchwały w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji usługowej jednostki organizacyjnej o nazwie Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór na bazie dotychczasowej Stacji Badawczo-Dydaktycznej Nawadniania Roślin przedstawił dziekan prof. Jerzy Sobota. Celem ośrodka będzie prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, badawczej i wdrożeniowej w zakresie szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i energii odnawialnej. Działalność ośrodka będzie finansowana ze środków Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz ze źródeł zewnętrznych. Nadzór nad Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej Samotwór sprawować będzie dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Ośrodek będzie częścią większego kompleksu, w skład którego wejdzie elektrownia, ścieżka ekologiczna, przepławka i przystań. Wydział będzie aplikował o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na remont i przebudowę jazu. Obiekty w Samotworze będą formą promocji wydziału. W dyskusji pani kwestor mgr Urszula Paszkowska-Szczerba pytała, czy przewidywane są przychody z działalności edukacyjnej, a może będzie ona miała charakter non-profit; prof. Danuta Parylak, konstatując, że ekologia nie jest przypisana tylko do jednego wydziału, zaproponowała, aby nadzór nad ośrodkiem sprawował prorektor ds. nauki. Rektor wyjaśnił, że nadzór sprawowany przez dziekana jednego wydziału nie wyklucza współpracy z jednostkami z innych wydziałów. Senat pozytywnie zaopiniował projekt utworzenia ośrodka. Wyraził też zgodę na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa stacji badawczo-dydaktycznej na ośrodek edukacji ekologicznej SAMOTWÓR” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013. Całkowita wartość projektu wyniesie 3 647 800 zł, będzie on finansowany z RPO Województwa Dolnośląskiego w wysokości 3 100 630 zł oraz ze środków własnych uczelni pochodzących ze sprzedaży nieruchomości i funduszu zasadniczego w kwocie 547 170 zł. Realizacja projektu rozpocznie się 1 marca br. i potrwa do końca września 2012 roku.

Edukacja ekologiczna społeczeństwa

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 przedstawił rektor prof. Roman Kołacz. Całkowita wartość projektu wyniesie 2,8 mln zł. Będzie on finansowany z RPO Województwa Dolnośląskiego w kwocie 2,38 mln zł oraz ze środków własnych uczelni pochodzących ze sprzedaży nieruchomości i funduszu zasadniczego w wysokości 420 tys. zł. Realizacja projektu rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do końca września przyszłego roku. Senat wyraził zgodę na realizację projektu.

Projekty finansowane przez MNiSW i podmioty gospodarcze

Informację o projektach badawczych finansowanych przez resort nauki oraz podmioty gospodarcze przedstawił prorektor prof. Józef Szlachta. Aktualnie realizowanych jest 108 projektów badawczych finansowanych przez ministerstwo, w tym 58 projektów własnych, 32 projekty promotorskie, cztery habilitacyjne, dwa zamawiane, 10 rozwojowych, jeden projekt specjalny i jeden zamawiany POL-POSTDOC. Niewielki jest odsetek samodzielnych pracowników naukowych, którzy realizują granty promotorskie, najwięcej – 20,3 proc. – jest ich na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, najmniej – 7,4 proc. – na Wydziale Nauk o Żywności. W ostatnim 38. konkursie ogłoszonym przez MNiSW złożono łącznie 147 wniosków, w tym 121 dotyczyło projektów własnych, 25 to projekty promotorskie, a jeden – habilitacyjny. Do finansowania zakwalifikowano łącznie 42 projekty, w tym 32 własne i 10 promotorskich. Współczynnik sukcesu wynosi średnio 28,6 proc., najwyższy uzyskano na Wydziale Nauk o Żywności (53,8 proc.), na pozostałych wydziałach – około 30 proc. (na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt – 30,7 proc., na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej – 28 proc. i 30,7 proc. na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym). Najniższy współczynnik sukcesu (18,1 proc.) odnotował Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Aktualnie realizowane są 43 umowy z podmiotami gospodarczymi, najwięcej (10 umów) na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, siedem na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, osiem – na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i po dziewięć na Wydziale Nauk o Żywności i Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym. Prawdopodobnie 38. konkurs projektów badawczych jest ostatnim przeprowadzanym według dotychczasowych zasad – poinformował prof. Józef Szlachta, dodając, że Centrum Badań i Rozwoju ma być przeniesione do Krakowa, projekty będą opiniowane przez pięciu recenzentów, najlepsza i najgorsza recenzja zostanie odrzucona, a listę rankingową ustalać będzie komputer. Konieczne jest postawienie na jakość – podsumował prof. Józef Szlachta. W dyskusji zwrócono uwagę na brak w wykazie dwóch dużych projektów europejskich (prof. Stanisław Czaban); oceniono, że skokowy wzrost liczby realizowanych projektów (z 40 do 140) jest rezultatem polityki prowadzonej przez rektora, który wspiera osoby składające wnioski i osiągające wyniki (prof. Andrzej Drabiński); postulowano uwzględnienie w wykazie średniej kwoty z wartości grantu przypadającej na jednego pracownika (prof. Andrzej Filistowicz); zwracano uwagę na dysproporcję pomiędzy Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, a innymi wydziałami w liczbie umów z podmiotami gospodarczymi, co nie wynika tylko ze specyfiki badawczej (prof. Andrzej Drabiński). Prof. Danuta Parylak podkreślała, że trzeba zachęcać do składania grantów promotorskich, prof. Jerzy Weber ocenił, że brakuje badań zintegrowanych i współpracy w większych zespołach, zaś prof. Tadeusz Szulc zwracał uwagę na konieczność większej integracji wewnątrz uczelni. Rektor, podsumowując, podziękował tym wszystkim, a zwłaszcza prorektorowi ds. nauki i dziekanom, którzy są zaangażowani w aktywizowanie pracowników do składania wniosków o granty. Wyraził też wdzięczność senatowi, który przyjął zapisy w statucie uzależniające awans zarówno na stanowisko kierownika katedry, jak i profesora zwyczajnego od kierowania projektami badawczymi. Poparł opinie profesorów Tadeusza Szulca i Jerzego Webera, dotyczące konsolidacji badań w uczelni i wspomniał o europejskich projektach realizowanych przez prof. Tadeusza Trziszkę i dr. Krzysztofa Lejcusia. Warto aplikować o duże projekty – podsumował, wyrażając jednocześnie niezadowolenie ze zbyt małej liczby grantów w ramach 7.PR. Na prośbę prof. Tadeusza Lutego, wyznaczył prof. Wiesława Kopcia jako osobę odpowiedzialną za ewaluację projektów europejskich dotyczących bezpieczeństwa żywności.

O polityce wydawniczej

Informację o polityce wydawniczej uczelni przedstawiła dr Ewa Jaworska – kierownik uczelnianego Wydawnictwa. Wykaz zadań na rok 2010 obejmuje realizację planu wydawniczego, do którego włączono „Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” oraz – zgodnie z pismem okólnym rektora – publikacje wszelkich materiałów reklamowych i druków okolicznościowych, przeprowadzenie przetargu na ciągłą usługę druku, a także zasilanie zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej o publikacje naukowe za rok 2009 i sukcesywnie za rok 2010 oraz wcześniejsze, sprzed roku 2008. Ponadto przeprowadzona zostanie modernizacja strony internetowej Wydawnictwa, w tym założenie dla pięciu czasopism osobnych podstron, umieszczenie ich w bazach indeksujących oraz podniesienie standardu ich wydawania. W planowanych zadaniach przewidziane są też szkolenia pracowników Wydawnictwa w zakresie obsługi programów graficznych oraz działalność dydaktyczna dla słuchaczy studiów doktoranckich w zakresie kultury języka polskiego, a także udział w targach książki i corocznych radach programowych Acta Scientiarum Polonorum i EJPAU. Jestem pod ogromnym wrażeniem dokonań dr Ewy Jaworskiej i zmian w Wydawnictwie – oceniła prof. Danuta Parylak. W dyskusji chwalono też znaczne zmniejszenie kwoty dofinansowania Wydawnictwa z budżetu uczelni (kwestor Urszula Paszkowska-Szczerba), a uznanie dla dokonań i profesjonalizmu dr Ewy Jaworskiej oraz jej zespołu wyrazili również profesorowie Andrzej Filistowicz, Tadeusz Trziszka i Jerzy Sobota, który postulował zakup nowego oprogramowania do zintegrowanego zarządzania. Ten postulat poparł prof. Andrzej Drabiński i poinformował o zamiarze zorganizowania punktu dystrybucji książek w Centrum Dydakdyczno-Naukowym. O potrzebie podniesienia rangi elektronicznego czasopisma EJPAU mówił prorektor prof. Józef Szlachta. Do wspierania dr Ewy Jaworskiej, zwłaszcza w dystrybucji po całym kraju wydawanych przez Wydawnictwo książek, zachęcał prof. Tadeusz Szulc, zaś o zmianę filozofii wydawania podręczników apelował prof. Andrzej Kotecki. Prof. Józef Nicpoń zwracał uwagę na uzupełnienie wydawanych książek o tłumaczenia zagranicznych pozycji. Rektor, podsumowując, stwierdził, że Wydawnictwu potrzebny jest program zarządzający i utworzenie przez uczelnię księgarni. Dołączył się do podziękowań, podkreślając zwłaszcza działalność edukacyjną wśród doktorantów.

Realizacja strategii rozwoju Biblioteki Głównej

Informację na temat realizacji strategii rozwoju Biblioteki Głównej do roku 2010 przedstawiła dyrektor Grażyna Talar. Strategia określiła m.in. misję biblioteki oraz cele strategiczne, a także zadania i harmonogram ich realizacji. Misja biblioteki jest zgodna z dotychczasową strategią rozwoju uczelni i „Kierunkami działalności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2008–2012” – dokumentem przyjętym przez senat w roku 2008, który akcentuje m.in.: poszerzenie oferty dydaktycznej, konieczność rozbudowywania kształcenia na odległość i podnoszenie jakości kształcenia, w tym digitalizację skryptów i podręczników. Aktualna „Strategia rozwoju Biblioteki Głównej” została zatwierdzona przez Radę Biblioteczną i jest kontynuacją strategii na lata 2005–2010. Wszystkie działania podporządkowane są wizji biblioteki hybrydowej (zbiory w wersji drukowanej i elektronicznej), doskonalącej swoje usługi zgodnie z potrzebami uczelni, biblioteki wyposażonej w nowoczesny sprzęt z przyjazną czytelnikom przestrzenią biblioteczną i bibliotekarzami stale podnoszącymi swoje kwalifikacje. Zadania i harmonogram realizacji poszczególnych celów planu strategicznego obejmują poszerzanie dostępu do zbiorów elektronicznych, w tym umożliwienie dostępu spoza sieci uczelnianej do prenumerowanych przez bibliotekę zbiorów elektronicznych, powiększanie kolekcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej poprzez konwersję dokumentów cyfrowych do formatów udostępnianych w sieci, digitalizację książek dawnych i prac doktorskich oraz pomoc w przygotowaniu wirtualnej biblioteki dla poszczególnych kursów w Centrum Kształcenia na Odległość, a także wdrażanie kolejnych wersji systemu Aleph i powiększanie bibliotecznego katalogu komputerowego. Istotna jest też koordynacja działań bibliotek współtworzących biblioteczną sieć uczelnianą oraz stałe badanie potrzeb czytelników i odbiorców informacji w celu kształtowania oferty usług bibliotecznych i informacyjnych. W dyskusji zwracano uwagę na perfekcję przygotowanych materiałów dla senatorów oraz, postulowano stworzenie drugiej czytelni w obrębie campusu na Biskupinie (prof. Andrzej Filistowicz), podkreślano potrzebę umieszczania na nośnikach elektronicznych prac doktorskich i habilitacyjnych (prof. Tadeusz Szulc), a także konieczność stworzenia dostępu do zasobów bibliotecznych z domu (prof. Jerzy Sobota) oraz postulowano umożliwienie nieodpłatnego druku materiałów z baz udostępnianych przez bibliotekę (prof. Zbigniew Dobrzański). Prośbę o przygotowanie strategii rozwoju biblioteki do roku 2020 z uwzględnieniem integracji uczelni postulowanej w Deklaracji Pawłowickiej zgłosił prof. Andrzej Drabiński, który poinformował też, że uczelnia zakupi program antyplagiatowy. Prof. Józef Szlachta wyjaśniał, że zakup oprogramowania umożliwiającego dostęp do zasobów bibliotecznych z domu to koszt ok. 200 tys. zł i taki wydatek obciąży wszystkie wydziały. Według opinii europejskich ekspertów oceniających Wydział Medycyny Weterynaryjnej uczelniana biblioteka nie spełnia podstawowych standardów, na przykład brakuje podręczników dla studentów – przypomniał dr Robert Karczmarczyk, a dr Piotr Chohura zauważył, że biblioteka na co dzień „świeci pustkami”, bo nie korzystają z niej studenci. Rektor, podsumowując, ocenił, że warunki lokalowe biblioteki nie są dobre i potrzebne są strategiczne decyzje, w tym dotyczące budowy nowej biblioteki. Jedną z możliwości jest lokalizacja na działce zajmowanej obecnie przez Dział Transportu, z jednoczesnym podziemnym parkingiem, albo podjęcie wspólnej budowy biblioteki razem z Akademią Medyczną.

Ocena warunków BHP

„Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dokłada coraz więcej starań w zapewnienie nowocześniejszej bazy naukowo-dydaktycznej i wdrażanie wyższych standardów w zakresie rozwiązań technicznych, naukowo-badawczych i organizacyjnych” – czytamy w opracowaniu przygotowanym na posiedzenie senatu przez kierowniczkę Inspektoratu BHP mgr Urszulę Roszyk, która omówiła główne tezy tego dokumentu. Podkreśliła, że z roku na rok przybywa nowoczesnej bazy lokalowej zarówno dzięki nowym inwestycjom, jak i gruntownym remontom. Poprawiła się realizacja zaleceń pokontrolnych, a w tym zakresie najbardziej wyróżnił się Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. Mimo podjętych działań, nie udało się uporać z problemami związanymi z wentylacją w Centrum Dydaktyczno-Naukowym. Przegląd warunków pracy na uczelni wykazał uchybienia, m.in.: niewłaściwe składowanie opakowań po aparaturze, zacieki pod oknami na ścianach pomieszczeń, brak odciągów miejscowych nad piecami do spalań w niektórych laboratoriach, brak jednorazowych ręczników, niedostateczną wentylację sal w starych budynkach i awarie wentylacji w wiwarium, brak pryszniców bezpieczeństwa przy niektórych laboratoriach pracy z kwasami, a także przypadki wystających elementów w podłogach i ścianach, zły stan niektórych pomieszczeń dydaktycznych oraz magazynu odczynników czy niedostateczne zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracowników obsługi. Wyniki kontroli wskazują na celowość podejmowania takich działań, jak: zobowiązanie użytkowników laboratoriów do ewidencjonowania substancji szkodliwych i niebezpiecznych przed planowanymi remontami, właściwe konserwowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zapewnienie rezerwy powierzchni na pomieszczenia higieniczno-socjalne dla obsługi itp. W dyskusji wyrażano zadowolenie, że sprawa wentylacji Centrum Dydaktyczno-Naukowego znalazła się w sprawozdaniu Inspektoratu BHP (prof. Danuta Parylak). W odpowiedzi kanclerz Krzysztof Grembowski zapewniał, że wszystkie przyczyny opisanego stanu rzeczy są usuwane oraz, że przy nowych inwestycjach i remontach uwzględniane są aspekty bhp. Opisując przypadek zagrożenia wynikającego z nieosłoniętych grzejników w sali gimnastycznej, które zostało zgłoszone do Inspektoratu BHP, prof. Jerzy Weber skrytykował bierność tej jednostki w rozwiązywaniu podobnych problemów. Prof. Józef Nicpoń postulował, aby wykonanie zaleceń było sprawdzane, co zdecydowanie poparł prof. Andrzej Filistowicz. Za stan bhp w uczelni odpowiadają wszyscy pracownicy – podkreślił prof. Andrzej Drabiński, apelując zmianę podejścia do tych kwestii. Rektor zaapelował, aby zabezpieczać się przed każdym możliwym wypadkiem.

Projekty finansowane z funduszy UE

Informację o realizacji projektów w ramach europejskich funduszy strukturalnych przedstawił mgr inż. Bartłomiej Wojdyło – kierownik Biura Projektów i Funduszy Europejskich. W 2009 roku Uniwersytet Przyrodniczy realizował 10 projektów na łączną kwotę prawie 85 mln zł, w tym cztery ogólnouczelniane na kwotę ponad 12 mln zł. W kolejnych czterech projektach, realizowanych w 2009 roku, Uniwersytet Przyrodniczy uczestniczy jako partner, zaś łączna kwota dofinansowania opiewa na sumę prawie 5 mln zł. W ramach funduszy strukturalnych złożono kolejne projekty, w tym dziewięć przez Centrum Kształcenia Ustawicznego (osiem z nich otrzymało dofinansowanie, a jeden jest w trakcie oceny), jeden przez Biuro Projektów i Funduszy Europejskiej (Uniwersytet Przyrodniczy uczestniczy w nim jako partner, a wniosek jest w trakcie podpisywania umowy) oraz trzy przygotowane przez wydziały (Nauk o Żywności, Przyrodniczo-Technologiczny i Medycyny Weterynaryjnej). Łączna wartość dofinansowania projektów realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy wynosi prawie 90 mln zł, w tym na projekty badawcze przypada ponad 36 mln zł, na projekty inwestycyjnych również ponad 36 mln zł oraz na projekty szkoleniowe i edukacyjne - ponad 17 mln zł. Zadowolenie z prac całego zespołu Biura Projektów i Funduszy Europejskich wyraził rektor prof. Roman Kołacz. W dyskusji prof. Antoni Golachowski podkreślił, że Wydział Nauk o Żywności ma znaczący udział w tych projektach, zwłaszcza w tych o charakterze badawczym. Prof. Jerzy Sobota zwrócił uwagę na fakt, że brak zaplecza badawczego utrudnia staranie się o granty europejskie. Świetny zespół, wspaniali ludzie – oceniła dziekan prof. Danuta Parylak. O kadrowe wzmocnienie Biura Projektów i Funduszy Europejskich zaapelowali prof. Andrzej Filistowicz i prof. Józefa Chrzanowska. Wszyscy dyskutanci wyrażali uznanie dla Bartłomieja Wojdyły, który, zabierając głos, podkreślił, że trzeba już przygotowywać się do nowej perspektywy finansowej. Na koniec rektor wyraził uznanie dla pani kwestor i uczelnianej kwestury, która zapewnia wzorowe rozliczenia, a także podziękował prorektorowi Andrzejowi Drabińskiemu, nadzorującemu Biuro Projektów i Funduszy Europejskich.

Wnioski awansowe

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski Rady Wydziału Nauk o Żywności o zatrudnienie dr hab. Anny Pęksy i dr hab. Agnieszki Kity na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz wniosek Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Leonida Rekovetsa.

Poparcie dla Deklaracji Pawłowickiej

Rektor poinformował o genezie Deklaracji Pawłowickiej i kulisach jej podpisania. W dyskusji jako pierwsza głos zabrała prof. Bożena Obmińska-Mrukowicz, która – popierając tę inicjatywę – wyraziła jednocześnie obawę o rozrost administracji. Z uznaniem dla osobistej odwagi rektora Romana Kołacza oraz jego skuteczności wystąpił prof. Andrzej Drabiński, podkreślając powszechną sympatię dla tej inicjatywy. Jeżeli ktoś jeszcze raz mojego rektora i moją uczelnię, której poświęciłem 40 lat mojego życia, publicznie spostponuje z finezją młota parowego, to mu odpowiem również publicznie – dodał z naciskiem. Wyrazy uznania dla inicjatywy i gratulacje dla rektora przekazali profesorowie Danuta Parylak, Tadeusz Trziszka, Zbigniew Dobrzański i Tadeusz Szulc, który ocenił, że sposób integracji powinien być przedmiotem publicznej dyskusji i ważne jest, aby do tej debaty włączyć studentów i doktorantów. Prof. Stanisław Czaban zgłosił postulat, aby senat w głosowaniu tajnym wyraził opinię w tej sprawie. O cel integracji pytał prof. Jerzy Sobota, podając za przykład paryską Sorbonę, która się podzieliła. Popierając ideę integracji, prof. Jerzy Weber stwierdził, że przy ubieganiu się o granty europejskie, możnaby chwalić się dorobkiem całego środowiska. Treść uchwały zaproponował prof. Andrzej Drabiński. W głosowaniu tajnym przy dwóch głosach przeciwnych senat poparł dotychczasowe działania rektora związane z Deklaracją Pawłowicką.

Interpelacje i sprawy różne

Rektor wyraził uznanie dla studentów z Samorządu Studenckiego za akcję oddawania szpiku kostnego. Prof. Jerzy Weber podniósł problem zbyt licznych grup studenckich, co wpływa, jego zdaniem, na obniżenie poziomu kształcenia. O przypadkach ściągania na egzaminach i kolokwiach, a nawet zdawania za kolegów egzaminów mówili prof. Bożena Obmińska-Mrukowicz i dr Robert Karczmarczyk. Rektor, odnosząc się do tej kwestii, przypomniał o konieczności kierowania takich spraw do komisji dyscyplinarnej. Problem zaliczania wykładów poruszyli profesorowie Andrzej Filistowicz i Jerzy Weber. Na spotkanie dyskusyjne poświęcone Traktatowi Lizbońskiemu, które zorganizowała Rada Zakładowa ZNP i Samorząd Studencki, zaprosił mgr Krzysztof Gwara.

(mwj)


 

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w pełni popiera dotychczasowe działania JM Rektora prof. Romana Kołacza w zakresie integracji wrocławskiego środowiska akademickiego i upoważnia do dalszych inicjatyw w realizacji Deklaracji Pawłowickiej.

 

Powrót