prof. Ryszard Badura

uznany autorytet w chirurgii weterynaryjnej, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Rolniczej we Wrocławiu, rektor tej uczelni przez cztery kadencje w latach 1969–1981, twórca nowoczesnej bazy materialnej i kadrowej dla prowadzenia badań naukowych, nauczania studentów i podyplomowego specjalizowania lekarzy weterynaryjnych. Dzięki Jego inicjatywom powstał nowy obiekt kliniczny wyposażony w niezbędną aparaturę, odpowiadający w owym czasie standardom europejskim, ukształtowały się nowoczesne techniki operacyjne i specjalizacje: anestezjologia, radiologia, okulistyka, a później ultrasonografia, diagnostyka i chirurgia endoskopowa, stworzona została unikalna pracownia badań chirurgicznych wspólnie z katedrami chirurgii, ortopedii, traumatologii i torakochirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ściśle współpracował z medycyną wrocławską i niemiecką.

Główne kierunki badawcze prof. Ryszarda Badury dotyczą ważnych zagadnień chirurgii. Podejmował je samodzielnie i w zespołach weterynaryjnych, w dużej części w układzie interdyscyplinarnym: chirurgia i histologia weterynaryjna, chirurgia, ortopedia, traumatologia, immunologia człowieka, biomechanika, chemia, bioceramika politechniczna.

W dziedzinie traumatologii, obejmującej w szerokim zakresie stabilizację złamań, pierwszy wprowadził w polskiej medycynie weterynaryjnej śródszpikowe zespolenie, a później stworzył podstawy unieruchomień płytą, określane jako zespolenie polskie „Zespol” i dla stabilizacji przestrzennej niwelującej poprzez korekcję wady rozwojowe kośćca.

Jego pierwsze badania w dziedzinie transplantologii dotyczyły wszczepień tkankowych, jako metody stymulacji organizmu autogennymi bodźcami, późniejsze – transplantacji fragmentów śledziony i segmentów wątroby.

Badania w dziedzinie anestezjologii prowadzone wspólnie z prof. Andrzejem Modrakowskim stworzyły podstawy polskiej anestezjologii weterynaryjnej w oparciu o opracowany schemat znieczulenia złożonego, zastępujący układ pojedynczy, łącznie z farmakologicznym kładzeniem zwierząt.

Badania nad biomateriałami dotyczyły początkowo włókien poliestrowych uformowanych w dzianinę, która mogła zastąpić ubytki tkankowe. Z zakresu zastosowania bioceramiki w medycynie znaczące osiągnięcia dotyczą cementów kostnych, implantów ceramiki porowatej, litej i kompozytów w zastosowaniu do procesów patologicznych w tkance kostnej. Opracowane przez zespół prof. Badury wszczepy korundowe do rekonstrukcji stawów oraz protezy przewodów żółciowych zostały wdrożone do produkcji przez Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie.

Wyniki badań nad chorobami z przeciążenia narządów ruchu bydła zostały kompleksowo przedstawione w podręczniku „Choroby bydła”, którego prof. Badura jest współautorem.

Prof. Ryszard Badura jest autorem i współautorem ponad stu trzydziestu prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Szeroka współpraca z zagranicą, w szczególności z wydziałami weterynaryjnymi uniwersytetów w Monachium, Hanowerze, Berlinie, Brnie, Lipsku i Baden Baden pozwoliły na stworzenie pod Jego przewodnictwem kongresu „Pro Animali”, który stał się wielkim wydarzeniem naukowo-aplikacyjnym polskiej weterynarii, uznawanym także za granicą.

Prof. Ryszard Badura przez 20 lat pełnił w uczelni funkcje kolejno prodziekana i dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz prorektora i rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, przewodniczył kolegium prorektorów, a później rektorów szkół wyższych Wrocławia, był członkiem Rady Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych przy prezesie Rady Ministrów, przewodniczącym rady programowej ds. planów i programów studiów weterynaryjnych przy ministrze nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, a także członkiem licznych towarzystw naukowych, w których pełnił funkcje od zastępcy sekretarza generalnego we wrocławskim towarzystwie naukowym i polskim towarzystwie nauk weterynaryjnych wiceprezesa i prezesa. Liczne jest również grono Jego uczniów. Prof. Badura był promotorem 24 doktorów nauk weterynaryjnych i patronem pięciu habilitacji.

W uznaniu wybitnych zasług prof. Ryszard Badura uhonorowany został licznymi nagrodami i odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi, uczelnianymi, towarzystw naukowych. Do najważniejszych należą: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, medale Komisji Edukacji Narodowej, Honorowy Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium, „Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, „Za zasługi dla Politechniki Wrocławskiej” oraz „Za zasługi Akademii Medycznej we Wrocławiu”, PTNW „Pro Scientia Veterinaria Polona”, Medal im. Oczapowskiego V Wydziału PAN, odznaczanie Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Złoty Hiron”. Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia przyznało prof. Ryszardowi Badurze nagrodę za integrację wrocławskiego środowiska naukowego.

Jest doktorem honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu.