doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Profesor Zofia Jasińska należy do grona uczonych, którzy tworzyli i wciąż twórczo rozwijają polską szkołę agrotechniki i nowoczesnych systemów uprawy roślin. W tej dziedzinie jest niekwestionowanym autorytetem w kraju i za granicą. Jej prace naukowe mają charakter oryginalny i oceniane są jako wybitne osiągnięcia metodyczno-badawcze.

Urodziła się w 1931 roku w Wiśniowej (obecnie województwo podkarpackie). Studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu ukończyła w 1952 roku uzyskując dyplom inżyniera rolnika. Tytuł magistra rolnictwa uzyskała w 1954 roku na tym samym wydziale, ale już w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. Profesor Zofia Jasińska z wrocławskim Wydziałem Rolniczym związała się już podczas studiów magisterskich, podejmując pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin w 1953 roku. Tam, w miarę rozwoju naukowego, zdobywała kolejne stanowiska i tytuły aż po profesora zwyczajnego.

Na całokształt Jej dorobku naukowego składa się 180 pozycji naukowych recenzowanych (w tym 22 obcojęzyczne), referaty wygłaszane na międzynarodowych konferencjach i kongresach (Praga, Debreczyn, Kopenhaga, Uppsala, Kowno, Dijon), a także kilkadziesiąt opracowań instruktażowych i ekspertyz dla praktyki rolniczej. Podczas licznych staży w zagranicznych ośrodkach naukowych i uczelniach prowadziła badania naukowe i wykłady (Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry). Jest współautorem obszernej monografii poświęconej roślinom strączkowym, przewodnika do ćwiczeń oraz czterech podręczników do szczegółowej uprawy roślin. Szczególnie duży wkład wniosła Profesor Jasińska jako współredaktor oraz autor rozdziałów najnowszego podręcznika akademickiego „Szczegółowa uprawa roślin”, cieszącego się dużym uznaniem wśród studentów i wykładowców przedmiotu.

Główne kierunki badawcze Profesor Zofii Jasińskiej to:

  • doskonalenie metod badawczych,
  • określenie właściwości roślin mających znaczenie w mechanizacji prac uprawowych i konserwacji ziemiopłodów,
  • poszukiwanie racjonalnych sposobów uprawy roślin motylkowych jako źródła pasz wysokobiałkowych,
  • badanie wartości przedplonowej roślin strączkowych,
  • opracowanie kompleksowej technologii uprawy nowych, ulepszonych odmian rzepaku ozimego.

Profesor Jasińska prowadziła owocną współpracę z ośrodkami naukowymi: INRA w Dijon – Francja, Ośrodek Badań Genetycznych w Belgii, Uniwersytet Rolniczy w Szwecji i Finlandii.

Zdolności organizacyjne Profesor Jasińskiej sprawiły, że pełniła ona w uczelni wiele funkcji kierowniczych. Była wieloletnim kierownikiem naukowo-dydaktycznym Punktu Konsultacyjnego w Toporowie, w latach 1970–1972 pełniła funkcję prodziekana, a następnie – prorektora ds. współpracy z gospodarką narodową i RZD (1982–1984). Była członkiem Senatu przez kilka kadencji, pełniąc funkcję przewodniczącej wielu senackich komisji. Kierowała Katedrą Szczegółowej Uprawy Roślin od 1993 roku aż do przejścia na emeryturę.

Jako wybitna uczona nie zaniedbywała kształcenia kadry naukowej. Przygotowała wielu swoich uczniów do samodzielnej, twórczej kontynuacji wytyczonych przez nią kierunków badawczych. Pełnią oni obecnie odpowiedzialne funkcje w placówkach naukowych, w gospodarstwach rolnych i administracji państwowej. Wypromowała 10 doktorów. Recenzowała 22 rozprawy habilitacyjne i 33 doktorskie oraz 12 wniosków na tytuł profesora i trzy do tytułu doktora honoris causa. Przygotowała 32 wnioski do awansów naukowych pracowników Wydziału Rolniczego. Dla potrzeb CK opiniowała 46 wniosków habilitacyjnych i na tytuł profesora.

Rozległa wiedza Profesor Jasińskiej i Jej profesjonalizm sprawiły, że zapraszana była do wielu zespołów doradczych przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego i Ministrze Rolnictwa, między innymi jako członek Zespołu ds. Oceny Działalności Akademii Rolniczych, członek Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego dla Studiów Stacjonarnych i Zaocznych, Rady Konsultacyjnej ds. Rolniczych i Leśnych Zakładów Doświadczalnych oraz Komisji ds. Nagród MEN. Była członkiem Komitetu Techniki Rolniczej i Komitetu Uprawy Roślin PAN, Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych KBN IV kadencji, działała w kilku Radach Naukowych poza uczelnią, a także w Komisjach ds. Rejestracji Odmian Roślin Strączkowych i Oleistych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Od wielu lat jest członkiem Sekcji Nauk Biologicznych, Rolniczych i Leśnych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jest członkiem rad programowych czasopism Pamiętnik Puławski i Rośliny oleiste. We Wrocławiu pełni funkcję przewodniczącej Komisji Nauk Rolniczych Oddziału PAN oraz przewodniczącej Wydziału Nauk Rolniczych Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Ponadto jest członkiem wielu towarzystw naukowych: European Society for Agronomy (ESA), Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Polskiego Towarzystwa Łubinowego.

Zasługi Profesor Zofii Jasińskiej dla rozwoju nauk rolniczych oraz rolnictwa w Polsce są powszechnie znane i doceniane przez naukowców i specjalistów z zakresu rolnictwa oraz samych rolników. Uznanie i szacunek budzi również Jej ogromny wkład w kształcenie i rozwój kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz innych uczelni rolniczych w kraju.

* * *

Dyplom doktora honoris causa prof. Zofii Jasińskiej