Prof. Kowalczyk i nowa Państwowa Rada Gospodarki Wodnej

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej piątej kadencji będzie działać w nowym składzie do 2023 roku. Jednym z jej członków jest prof. Tomasz Kowalczyk, dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska UPWr.
10 sierpnia 2020 roku

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej została powołana na mocy ustawy Prawo wodne z 2017 roku. To organ opiniodawczo-doradczy ministra odpowiadającego za gospodarkę wodną, a do zakresu jej działania należy opracowywanie analiz, propozycji i wniosków w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

W nowo powołanym składzie rady znalazł się m.in. prof. Tomasz Kowalczyk, dyrektor Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

tomasz_kowalczyk-2
fot. Tomasz Lewandowski

– W Radzie są inżynierowie, hydrogeolodzy, meteorolodzy, specjaliści z zakresu melioracji, ale jest też przedstawiciel WFF, organizacji jednoznacznie kojarzonej z działań proekologicznych, Urzędu Żeglugi Śródlądowej czy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jak więc widać, skład jest bardzo szeroki – przyznaje prof. Tomasz Kowalczyk i od razu dodaje, że takie spektrum odzwierciedla przede wszystkim różnorodność spojrzeń na zasoby wodne. – Jedno z jest pewne, wszyscy w radzie zdajemy sobie sprawę, że w dobie zmian klimatu dostępnych zasobów jest coraz mniej i że wymagają one ochrony oraz zrównoważonego, racjonalnego wykorzystania – podkreśla prof. Kowalczyk.

Rada ma więc przedstawiać propozycje i wnioski dotyczące poprawy stanu zasobów wodnych, ochrony przed powodzią i skutkami suszy, ale też opiniować projekty dokumentów planistycznych i aktów normatywnych. Na posiedzeniu powołującym nową radę przedstawiono też plan zadań na najbliższy czas. To konsultacje „Specustawy suszowej”, prace nad koncepcją „zielonych miast” i programem „Stop suszy”, małą nowelizacją ustawy „Prawo wodne” (pakiet porządkujący procedury administracyjne), wdrażanie RDW – „szara woda”, zapisy prawne regulujące szczegółowo kwestie melioracji (udział władz samorządowych, kompetencje, procedury, finansowanie inwestycji) i wreszcie zgodnie z przyjętą przez Unię Europejską dyrektywą w sprawie jakości wody – monitoring funkcjonowania mikrooczyszczalni oraz zapewnienie dostępności do zasobów wodnych.

– W Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska od wielu lat zajmujemy się melioracjami dwukierunkowymi, regulacją odpływu z systemów melioracyjnych, czy też poprawą retencji glebowo-gruntowej. W naszym środowisku wielokrotnie formułowaliśmy też wnioski nt. konieczności zwiększenia nakładów na bieżącą eksploatację urządzeń wodno-melioracyjnych. Dopiero teraz te kwestie znajdują pewne odzwierciedlenie w powyższych programach rządowych – stwierdza prof. Kowalczyk.

tomasz_kowalczyk-1
fot. Tomasz Lewandowski

Podczas spotkania inaugurującego działalność nowej rady Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, poruszyła też kwestie istotne dla szkolnictwa wyższego.

– Wiceminister mówiła o pilnej konieczności rozwoju kształcenia kadr w zakresie gospodarki wodnej. Naszym zadaniem będzie więc opracowanie programu dla szkolnictwa na różnych szczeblach. W ramach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie przecież mamy historyczne tradycje kształcenia w tym obszarze, konieczna jest modernizacja kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz uruchomienie kierunku „Hydroinformatyka”. Inne ośrodki akademicki mają tu wiele nowych, konkurencyjnych propozycji – przyznaje prof. Tomasz Kowalczyk.

Przewodniczącym rady został dr hab. Damian Absalon z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jego zastępcami prof. Ewa Krogulec z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Michał Habel z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
kbk