Wybory nowego Senatu UPWr

Senat to jeden z najważniejszych organów uczelni. Przed nami wybory senatorów, którzy 4-letnią kadencję rozpoczną 1 września 2020 r.
1 lipca 2020 roku

Społeczność akademicka UPWr zgłosiła 70 kandydatów na senatorów nowej kadencji, na których przez najbliższe dwa tygodnie będą głosowały poszczególne grupy pracowników. Dwie kandydatury nie zostały uwzględnione przez Uczelniana Komisję Wyborczą, ponieważ dotyczyły osób, które były już senatorami przez dwie następujące po sobie kadencje. Samorząd Studentów UPWr organizuje wybory samodzielnie i również wybierze swoich przedstawicieli w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Przed rozpoczęciem głosowania kandydaci na senatorów muszą wypełnić i przesłać na adres zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ustawie i w statucie UPWr dla członka Senatu UPWr.

Głosowania na senatorów odbywać się będą elektronicznie w godzinach od 10:00 do 13:00 w poszczególnych grupach pracowników. Każdy pracownik w danej grupie pracowników otrzyma e-mail z instrukcją głosowania i indywidualnym linkiem do systemu wyborczego. 

Głosowania odbędą się:

2 lipca – grupa profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinach:
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3 lipca – grupa profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinach:
 • rolnictwo i ogrodnictwo 
 • technologia żywności i żywienia
6 lipca – grupa profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinach:
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo
7 lipca – grupa profesorów i profesorów uczelni:
 • w dyscyplinie nauki biologiczne
 • inne dyscypliny naukowe i pracownicy dydaktyczni
8 lipca – grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni:
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria środowiska, górnictwo i  energetyka
9 lipca –  grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni:
 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia 
10 lipca –  grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni:
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo
13 lipca – grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni:
 • nauki biologiczne
 • inne dyscypliny i pracownicy dydaktyczni na wydziałach oraz nauczyciele w jednostkach ogólnouczelnianych 
14 lipca – grupa pracowników niebędących nauczycieli (pracownicy administracyjni, inżynieryjno-techniczni itd.)


29 czerwca 2020 roku

29 i 30 czerwca przyjmowane są zgłoszenia kandydatur na senatorów UPWr w kadencji 2020-2024. Kandydatów można zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego, a wszystkie zgłoszenia są jawne.

Senat w nowym składzie – podobnie jak nowy rektor, prorektorzy, przewodniczący dyscyplin, dziekani i prodziekani – rozpocznie działanie 1 września 2020 roku.

Senat UPWr liczy 40 członków, w tym:

 • nie mniej niż 50% składu senatu stanowią profesorowie i profesorowie uczelni,
 • nie mniej niż 20% stanowią studenci i doktoranci,
 • nie mniej niż 25% – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesorskie i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
Wśród senatorów zapewniona musi być również równa reprezentacja wiodących dyscyplin naukowych i przedstawicielstwo co najmniej jednego reprezentanta pozostałych dyscyplin.

Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to jednak rektora, który jest przewodniczącym senatu.


 Do zadań Senatu UPWr należy:


 1. uchwalanie statutu
 2. uchwalanie regulaminu studiów
 3. uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji
 4. powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni
 5. opiniowanie kandydatów na rektora
 6. przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z działalności uczelni
 7. formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań
 8. nadawanie tytułu doktora honoris causa i profesora honorowego UPWr
 9. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia
 10. ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych
 11. ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich
 12. nadawanie stopnia doktora w dziedzinie naukowej
 13. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się
 14. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki
 15. wyrażanie zgody na:
  • utworzenie i przystąpienie do spółki celowej
  • utworzenie spółki kapitałowej w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej albo zarządzania takimi przedsięwzięciami, a także na przystąpienie do takiej spółki
 16. wykonywanie zadań związanych z:
  • przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych
  • włączeniem
 17. zatwierdzanie wzoru dyplomu
 18. zatwierdzanie regulaminu działania inkubatora przedsiębiorczości działającego w formie jednostki ogólnouczelnianej
 19. opiniowanie kandydata na dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości
 20. zatwierdzanie regulaminu Centrum Transferu Technologii utworzonego w formie jednostki ogólnouczelnianej
 21. uchwalanie regulaminów:
  • zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
  • korzystania z infrastruktury badawczej
 22. zatwierdzanie statutu federacji uczelni
 23. ustalanie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej
 24. uchwalanie regulaminu szkoły doktorskiej
 25. określanie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasad ustalania opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zwalniania z tej opłaty oraz sposobu wyznaczania komisji habilitacyjnej
 26. wybór członków do uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich
 27. przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności rady uczelni
 28. opiniowanie trybu i kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk
 29. wykonywanie innych zadań określonych w statucie lub wymagających wypowiedzi społeczności akademickiej