Czerwcowe posiedzenie senatu

26 czerwca w Auli Jana Pawła II odbyło się ostanie posiedzenie Senatu UPWr w kadencji 2016-2020: przyjęto sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2019 r. i podsumowano ostatnie 4 lata. 
29 czerwca 2020 roku

Posiedzenie senatu rozpoczęto od minuty ciszy poświęconej zmarłemu niedawno prof. Jerzemu Juszczakowi, rektorowi UPWr w latach 1985-1990.

Złożono również gratulacje rektorowi elektowi, prof. Jarosławowi Bosemu, i jego kontrkandydatowi w wyborach rektorskich, prof. Krzysztofowi Kubiakowi.

Zatwierdzono porządek dzienny obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia, a następnie podjęto uchwały w sprawie:

  • Szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na lata 2023/2024, 2024/2025,
  • Warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na UPWr w roku akademickim 2020/2021,
  • Ustalenia programu studiów I stopnia dla kierunku agroinżynieria, rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022,
  • Ustalenia programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021, 
  • Wprowadzenia zmian do regulaminu studiów UPWr – w związku z nowymi rozporządzeniami krajowymi uczelnie zostały zwolnione z obowiązku nagrywania wszystkich egzaminów odbywających się on-line, 
  • Nadania medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” prof. Markowi Lorencowi, Teresie Orlewskiej, prof. Andrzejowi Koteckiemu, prof. Józefie Chrzanowskiej i prof. Małgorzacie Robak.
Senatorowie zatwierdzili także „Sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2019 roku”. Rektor prof. Tadeusz Trziszka przedstawił nie tylko podsumowanie ubiegłego roku, ale i kadencji 2016-2020.

W ciągu 4 lat Senat UPWr podjął 496 uchwał, pracowało w tym czasie 5 komisji senackich, w tym Komisja Statutowa, która wypracowała nowy Statut UPWr. Odbyło się 40 posiedzeń senatu, w tym pierwsze w historii UPWr posiedzenia zdalne.