Nowa organizacja UPWr – najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowej organizacji pracy i nauki na UPWr. Ich lista jest na bieżąco aktualizowana.
27 maja 2020 roku

Studenci i sprawy dydaktyczne


Kiedy zostaną wznowione zajęcia dydaktyczne na UPWr (pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe, studia odpłatne)?
Planowane jest rozpoczęcie zajęć od 1 czerwca, ale ograniczone tylko do zajęć, które nie mogły być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia w laboratoriach, klinikach i w terenie) – dotyczy to wszystkich roczników studiów.
Wyznaczone zostaną dni, w których zajęcia będą odbywały się w obiektach uczelni (dni dydaktyczne) i dni, w których zajęcia będą realizowane zdalnie. Dni dydaktyczne będą zróżnicowane dla poszczególnych wydziałów, kierunków lub lat tak, aby uniknąć nadmiernej liczby studentów przebywających na uczelni w tym samym czasie.
Zajęcia, które były prowadzone w systemie zdalnym w ten sam sposób będą realizowane po 1 czerwca.

Zajęcia stacjonarne na terenie uczelni dotyczą kierunków:
 • bioinformatyka I stopnia – semestr 4
 • bioinformatyka II stopnia – semestr 2
 • biologia I stopnia – semestr 4
 • biologia człowieka I stopnia – semestr 4
 • geodezja i kartografia I stopnia – semestr 2, 4, 6
 • inżynieria środowiska I stopnia – semestr 2
 • inżynieria środowiska II stopnia – semestr 1
 • inżynieria i gospodarka wodna I stopnia – semestr 2
 • budownictwo I stopnia – semestr 2
 • weterynaria (studia polskojęzyczne) – semestr 2, 4, 6, 8, 10
 • weterynaria (studia angielskojęzyczne) – semestr 2, 4, 6, 8, 10
 • ochrona środowiska, I stopień – semestr 6
Zmiany wprowadza zarządzenie rektora nr 151/2020. W załączniku nr 1 do zarządzenia znajduje się wykaz przedmiotów, które od 1 czerwca realizowane będą stacjonarnie na uczelni.

Jakie są zasady organizacji zajęć z bezpośrednią obecnością studentów?

 • zmniejszona zostanie liczba studentów w grupie ćwiczeniowej do 10 osób lub mniej – jeżeli pomieszczenia laboratoryjne nie zapewniają odpowiedniej powierzchni – uwzględniając odstępy pomiędzy osobami 1,5 m
 • obowiązuje noszenie maseczek przez pracowników i studentów we wszystkich obiektach uczelni
 • w zajęciach dydaktycznych będzie mogła uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub izolacją w warunkach domowych
 • na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych
 • każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Przedmioty używane wspólnie będą dezynfekowane, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć
 • w przypadku zajęć laboratoryjnych stanowiska pracy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić 1,5-metrowy odstęp pomiędzy studentami oraz – w razie konieczności – oddzielić poszczególne stanowiska przegrodami np. z pleksi
 • studenci mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają lub przebywać na jego terenie, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 1,5 m od drugiej osoby
 • studenci przed wejściem na zajęcia zostawiają rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon w miejscu wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, który powinien zadbać, by zostawiając lub odbierając rzeczy można było zachować bezpieczną odległość od innych osób
 • należy unikać tworzenia się grup przed zajęciami (sale powinny być otwierane odpowiednio wcześniej), wejścia na zajęcia będą organizowane w sposób uniemożliwiający grupowanie się np. w odstępach czasowych
 • informacja (dwujęzyczna) o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób przebywających w sali będzie umieszczona na drzwiach wejściowych
Zasady bezpiecznego przeprowadzania zajęć dydaktycznych na uczelni określa załącznik nr 2 do zarządzenia rektora nr 151/2020.

Co z osobami przewlekle chorymi, których stan zdrowia nie pozwala na powrót na zajęcia praktyczne?
Jeśli stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w zajęciach, zalecamy złożenie stosownego podania i dokumentów potwierdzających ograniczenia w powrocie na zajęcia praktyczne. Każdy przypadek będzie rozpatrzony indywidualnie. Jeżeli choroba przewlekła uniemożliwia kontynuowanie studiów, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o urlop od zajęć.

Kiedy będzie znany nowy grafik zajęć?
Za zmiany w planie zajęć odpowiedzialne są władze dziekańskie. Wykaz zajęć, które będą realizowane po 1 czerwca na terenie uczelni można znaleźć w załączniku nr 1 do zarządzenia rektora nr 151/2020.

Czy brak obecności na zajęciach stacjonarnych wpłynie na możliwość przystąpienia do sesji?
To zależy od tego, jak duża będzie skala nieobecności, ilu przedmiotów dotyczy, jakie były warunki zaliczenia określone przez nauczyciela na pierwszych zajęciach. Odpowiedzi może udzielić osoba prowadząca zajęcia i odpowiedzialna za weryfikację uzyskanych efektów uczenia się.

Czy rok akademicki zostanie przedłużony na wakacje? Co z sesją – czy odbędzie się w normalnym terminie? Zdalnie czy na uczelni?

Planowane jest przedłużenie zajęć o tydzień (do 23 czerwca). Na poszczególnych kierunkach i w zależności od specyfiki zajęć termin może być wydłużony. Podobnie z sesją egzaminacyjną. Planowane jest jej przedłużenie do 7 lub 15 lipca. Wszystkie zmiany dotyczące kalendarza akademickiego zostały wprowadzone zarządzeniem rektora nr 152/2020 po konsultacji z Samorządem Studenckim UPWr.
Wszystkie zaliczenia i egzaminy końcowe przeprowadzone będą w formie zdalnej z zapewnieniem kontroli ich przebiegu i rejestracji. W uzasadnionych przypadkach i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, na wniosek dziekana zgodę na egzamin na terenie uczelni wyraża rektor.
Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów reguluje zarządzenie rektora nr 155/2020.

Czy egzaminy praktycznie są oficjalnie odwołane?
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli podczas zaliczenia lub egzaminu weryfikowane będą umiejętności praktyczne, dopuszcza się – za zgodą rektora – jego przeprowadzenie w siedzibie uczelni.

Czy prowadzący może zorganizować egzamin na uczelni, jeśli zajęcia odbywały się zdalnie?
Ze względów bezpieczeństwa wszystkie zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia przeprowadza się z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.


Czy możliwa jest sytuacja, w której każda ze specjalizacji na tym samym kierunku ma inną formę zaliczenia – jedna na uczelni, druga zdalnie?
Wszystkie zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia przeprowadza się z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli podczas zaliczenia lub egzaminu weryfikowane będą umiejętności praktyczne, dopuszcza się – za zgodą rektora – jego przeprowadzenie
w siedzibie uczelni.


Co z sesjami poprawkowymi? Kiedy i w jakiej formie się odbędą?
Zarządzenia nr 96/2019 oraz 152/2020 rektora UPWr regulują kwestie organizacji między innymi terminów odbywania się zajęć dydaktycznych i sesji. We wrześniu, zgodnie z ww. zarządzeniami w sprawie organizacji roku akademickiego, planowana jest sesja poprawkowa.
Do 30 września zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia przeprowadza się z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.


Co z ewentualnymi warunkami – czy w razie niezaliczenia przedmiotu przez Internet, będzie trzeba zapłacić za warunek?
Tak. Zasady powtarzania przedmiotów określone w regulaminie studiów nie uległy zmianom.

Czy 11 i 12 czerwca pozostają dniami wolnymi od zajęć i pracy na uczelni? Czy mogą się w tych dniach odbywać zaliczenia/egzaminy?
Zgodnie z zarządzeniami rektora nr 96/2019 ze zmianami oraz 196/2019 dni 11 i 12 czerwca pozostają dniami wolnymi od pracy i zajęć dydaktycznych. Zajęcia w święta państwowe czy kościelne nie odbywają się (również te zdalne).     

Czy dziekanaty są otwarte w normalnych godzinach? Czy mogę przyjechać i załatwić formalności?
Tak, od 25 maja administracja uczelni, w tym pracownicy dziekanatów wracają, do pracy stacjonarnej. Obsługa w dziekanatach będzie przeprowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zaleca się kontakt i uzyskanie informacji o urzędowaniu dziekanatu.

Czy odbywają się konsultacje?

W formie zdalnej konsultacje powinny odbywać się przez cały czas. Stacjonarne – po 1 czerwca przy zachowaniu określonych zasad bezpieczeństwa.

Czy studenci mogą wznowić swoje badania np. do prac dyplomowych?

Tak, po 1 czerwca przy zachowaniu określonych zasad bezpieczeństwa i po uzyskaniu zgody władz dziekańskich.

Co z obronami prac dyplomowych i magisterskich?
Do 30 września przewiduje się możliwość przeprowadzenia obron również metodą zdalną na wniosek studenta, który jest w stanie zapewnić przebieg egzaminu zgodny z przyjętymi zasadami. W warunkach szczególnych i po spełnieniu warunków bezpieczeństwa obrona może być przeprowadzona w sposób tradycyjny.
Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych i egzaminów magisterskich z wykorzystaniem technologii informatycznych reguluje zarządzenie rektora nr 156/2020.

Jakie są terminy złożenia i obrony prac dyplomowych licencjackich, inżynieryjnych i magisterskich?
Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych, w tym ostateczny termin składania prac dyplomowych i organizacji egzaminów dyplomowych określa dziekan.

Czy wszyscy studenci podchodzący w tym roku do obrony pracy licencjackiej muszą przystąpić do niej w lipcu? Czy będzie możliwość wyboru późniejszego terminu, np. we wrześniu?
Terminy obron prac dyplomowych zgodnie z zapisami Regulaminu studiów określa dziekan. Obrony mogą się odbywać we wrześniu z zastrzeżeniem, że niezłożenie pracy dyplomowej w terminie do 15 września i niezłożenie egzaminu dyplomowego w terminie do 30 września stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.

Co z „obiegówkami” studentów ostatnich lat studiów (np. III rok licencjatu)? Jak mamy uzyskać podpisy w takiej sytuacji?
Dążymy do wdrożenia obiegówek elektronicznych.

Do kiedy ważna jest legitymacja studencka?
Legitymacje są ważne 60 dni po zakończeniu zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni, które zostało przedłużone do 30 września 2020 r.

Otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania lub decyzję o skreśleniu z listy studentów. Co dalej?
W przypadku otrzymania jakiejkolwiek korespondencji z uczelni, w tym dotyczącej toku studiów, w celu ustalenia ewentualnego dalszego toku postępowania należy skontaktować się z jej nadawcą, a w przypadku zawiadomienia/decyzji o skreśleniu – ze swoim dziekanatem.

Czy stypendia dla studentów nadal będą wypłacane?

Tak, stypendia są wypłacane bez zmian.

Czy mogę starać się o zapomogę, jeśli jestem w trudnej sytuacji finansowej?
Zasady przyznawania zapomóg się nie zmieniły. O przyznaniu zapomogi każdorazowo decyduje dziekan, a podstawą do wnioskowania może być utrata źródła dochodów spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, wynikająca z rozprzestrzeniania się epidemii.

W jaki sposób mogę starać się o przyznanie stypendium (rektora, socjalnego, dla osób niepełnosprawnych) lub zapomogi?
Do 30 września 2020 r. student ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub o zapomogę musi wypełnić wniosek w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów (USOS), a następnie przesłać wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami pocztą elektroniczną na adres swojego dziekanatu.
Wniosek o przyznanie stypendium rektora należy pobrać ze strony uczelni, wypełnić, podpisać i przesłać pocztą elektroniczną na adres Działu Organizacji Studiów wraz z kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia i szczegółowym ich wykazem.
W przypadku stypendium socjalnego do 30 września 2020 r. nie trzeba dołączać zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny, ani innej formy udokumentowania źródeł utrzymania rodziny.
Zapomogi przyznaje dziekan, który w uzasadnionych przypadkach w czasie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni może je przyznać częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Jak wygląda sprawa stypendium rektora dla najlepszych studentów? Czy w ramach pomocy materialnej rektor może przyznać stypendium studentowi, który studiuje ponad 6 lat (wcześniej na innym kierunku)?
Niestety nie. Student, którego łączny okres studiowania wynosi ponad 6 lat nie może otrzymać stypendium rektora. W związku z trudną sytuacją materialną w obecnej sytuacji student może wystąpić o stypendium socjalne lub zapomogę. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów UPWr.

Jestem studentem, który za kilka dni kończy 26 lat. Czy uczelnia będzie mnie ubezpieczać w ZUS?
Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:
 • ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych  powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, dziadków lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z sytuacją epidemiczną, student zainteresowany objęciem ww. ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię zgłasza drogą mailową do dziekanatu potrzebę ubezpieczenia i następnie wypełnia druk ZUS ZZA oraz oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu i przekazuje drogą elektroniczną do swojego dziekanatu.

Co z praktykami studenckimi?
To zależy od specyfiki kierunku i wydziału. Władze dziekańskie są odpowiedzialne za organizację praktyk, zaliczenie ich na podstawie alternatywnych rozwiązań lub przesuniecie na inny semestr. Informacji o praktykach należy szukać u koordynatorów, w dziekanatach i na stronach wydziałowych.

Część studentów nie mogła odebrać skierowania na praktyki i pozostają bez badań, co w takim wypadku?
Osoby, które nie odebrały skierowań na badania lekarskie lub skierowania na praktykę powinny skontaktować się z dziekanatem lub koordynatorami praktyk na wydziałach.

Czy w przypadku kierunku, który ma przewidziane dwie praktyki na cały okres trwania studiów (a nie tak jak większość kierunków – jedne) i pierwsze z nich już odbyli, istnieje możliwość odwołania tych drugich?
Praktyka jest elementem programu studiów i musi być zrealizowana. Każda praktyka ma inny program i różni się efektami uczenia się.

Czy studenci mogą wrócić do akademików? Od kiedy?

Na specjalnych zasadach i w ograniczonym liczbowo zakresie będą kwaterowani w pierwszej kolejności studenci, którzy muszą zrealizować zajęcia, które nie mogły być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Planowane jest kwaterowanie w DS od 1 czerwca. Dzienna stawka za pobyt w akademiku wynosi 18,90 zł. Jest to średnia wartość najniższych odpłatności z różnych akademików.
Zasady obowiązujące mieszkańców akademików w czasie stanu epidemii reguluje zarządzenie rektora nr 154/2020.

Czy osoby, które nie będą miały zajęć stacjonarnych, mogą wrócić do akademików ze względu na pracę?
Akademiki po 1 czerwca wznawiają działalność uwzględniając obostrzenia wynikające z przepisów zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców. W pierwszej kolejności będą kwaterowani studenci, którzy będą realizowali praktyczną część zajęć.

Co z załatwianiem studenckich formalności – czy nadal należy załatwiać je zdalnie, czy osobiście?
Od 25 maja dziekanaty oraz jednostki administracji uczelnianej pracują w godzinach 7.00-15.00. Zaleca się kontakt i uzyskanie informacji o urzędowaniu jednostki. Obsługa będzie możliwa przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Czy są jakieś dodatkowe informacje dla studentów zagranicznych?
Aktualnie w akademikach przebywa ok. 220 studentów w większości z zagranicy. Pozostali realizują zajęcia w trybie zdalnym. Powrót do Polski i włączenie się do procesu stacjonarnego kształcenia na uniwersytecie jest regulowany przepisami sanitarnymi.

Co z zajęciami praktycznymi na I roku weterynarii English Division?
Studenci kierunku weterynaria są zobowiązani do zrealizowania zajęć praktycznych. Zajęcia te są zaplanowane osobno dla studentów studiów prowadzonych w języku polskim i osobno dla tych odbywających studia w języku angielskim. W przypadku tych ostatnich dodatkowo są 2 terminy realizacji zajęć: w czerwcu – dla studentów przebywających obecnie w Polsce i we wrześniu – dla osób, które są obecnie poza granicami kraju. Zawsze w przypadku szczegółowych pytań zaleca się kontakt z pracownikiem dziekanatu.

Co z wyjazdami na Erasmusa? Czy rekrutacja na wyjazdy zostanie wydłużona, przeniesiona, czy w ogóle się nie odbędzie?
Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 została zamknięta 11 maja 2020 r.
Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 będzie prowadzona od 1 września 2020 r. do wyczerpania liczby miejsc.

Czy biblioteka jest otwarta?
Od 25 maja tak jak wszystkie inne jednostki, również biblioteka wznawia działalność. Zasady korzystania z biblioteki będą uwzględniały ograniczenia wynikające z przepisów sanitarnych. Więcej informacji w aktualnościach na stronie biblioteki.

Do kiedy trzeba oddać książki do biblioteki?
Termin zwrotu wypożyczonych książek został przedłużony do 30 września 2020 r. W tym okresie nie będą naliczane opłaty za przetrzymane książki.

Czy w tym okresie działa Poradnia Rozwoju Osobistego? Wiele osób może potrzebować wsparcia psychicznego.
W związku z sytuacją epidemiczną konsultacje psychologiczne online lub w formie rozmowy telefonicznej będą możliwe w poniedziałki, wtorki i czwartki po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową . Istnieje również możliwość spotkania w siedzibie uczelni.
Konsultacje dla studentów wrocławskich uczelni oferują także psychologowie i psychiatrzy z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Czy planowane jest obniżenie opłaty za studia niestacjonarne w przyszłym semestrze?
To zagadnienie nie było rozważane. Zajęcia będą realizowane w formie umożliwiającej uzyskanie przez studentów efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów.     

Co z Juwenaliami?
Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola wraz z wojewodą dolnośląskim zdecydowało o odwołaniu tegorocznych Juwenaliów.

Czy jest możliwość, że w kolejnych latach wykłady będą odbywały się online?
Proces kształcenia na pewno ulegnie dużym zmianom. W jakim zakresie nauczanie zdalne będzie wykorzystywane przez nauczycieli zależy od skuteczności tej formy.Pracownicy i doktoranci


Co z doktoratami i postępowaniami habilitacyjnymi?
Procedury związane z doktoratami są prowadzone na bieżąco, także z wykorzystaniem narzędzi zdalnych. Rady dyscyplin działają zgodnie z aktami prawnymi MNiSW oraz wytycznymi CK i RDN w zakresie przewodów i postępowań doktorskich i habilitacyjnych. Na potrzeby technicznej realizacji obron doktorskich i spotkań komisji habilitacyjnych w trybie zdalnym, przygotowana została sala 018 w budynku CDN.

Co z prowadzeniem badań? Czy mogą być wznowione w normalnym zakresie?
Tak, jednak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czy zawieszenie zajęć wpłynie na wypłacanie wynagrodzeń pracownikom UPWr?
Zawieszenie zajęć nie wpłynie na wypłatę wynagrodzenia. Nauczyciel akademicki powinien wykonywać w tym czasie pozostałe prace organizacyjne lub konsultować się ze studentami za pomocą narzędzi elektronicznych.
Pozostali pracownicy UPWr pracują w trybie wskazanym przez kierownika jednostki.

Czy – jeśli charakter mojej pracy na to pozwala – mogę nadal wykonywać swoją pracę z domu?
Praca zdalna poszczególnych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi jest nadal dopuszczalna. To kierownik jednostki przydziela poszczególnym pracownikom konkretne zadania do zrealizowania poza obiektami uczelni. Jednocześnie kierownik jednostki zobowiązany jest do sporządzenia planu, a następnie rozliczenia godzin zrealizowanych przez poszczególnych pracowników w systemie zdalnym.

W jaki sposób rozliczać prace zdalną?

Sposób rozliczenia pracy zdalnej oraz karta pracy zdalnej jest do pobrania ze strony Działu Kadr i Płac.

Pracownicy, którzy z powodu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zostali w domu z dziećmi, mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy? Jakie kryteria trzeba spełnić?
Zachęcamy do śledzenia aktualizacji informacji na podstronie Działu Kadr i Płac. Koronawirus SARS-Cov-2.

Czy pracownicy mogą liczyć na odzyskanie kosztów poniesionych w związku z delegacjami/wyjazdami, które zostały odwołane?
Uczelnia dołoży wszelkich starań, by rozwiązać problem. Każda ze spraw będzie rozpatrywana indywidualnie.

Co ma zrobić pracownik, któremu kończy się termin ważności badań okresowych? Czy to bezpieczne udawać się w tym okresie do przychodni?
Zalecany jest kontakt z Dolnośląskim Centrum Medycznym Dolmed, z którym UPWr ma podpisaną umowę w zakresie badań medycyny pracy. Należy śledzić komunikaty na stronie centrum.
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informujemy, że:

 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się wykonywanie okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.
 2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać badania medycyny pracy w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
 3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

Co mam zrobić, jeśli ja lub ktoś z moich bliskich został poddany kwarantannie lub zachorował? Kogo mam poinformować?
W przypadku, gdy pracownik zostanie poddany kwarantannie lub zachoruje, należy poinformować bezpośredniego przełożonego. Zgodnie z pismem okólnym rektora z 11 marca 2020 r. przełożony niezwłocznie informuje prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni na adres mailowy .

W jakiej formie mam przygotować zajęcia zdalne dla studentów?
Na stronie uczelni opublikowane zostały informacje dla pracowników dotyczące możliwości realizowania zajęć w formie zdalnej. Można je znaleźć w ogłoszeniach. Informacja została również przesłana mailem.

Czy organizować konferencje, które były planowane na październik i kolejne miesiące 2020 r., czy lepiej je odwołać?
Zaleca się organizowanie konferencji w trybie zdalnym w tym roku i stopniowy powrót do normalnej formy począwszy od marca 2021 r.

Czy nadal obowiązuje zakaz delegowania pracowników poza Wrocław?
Nie obowiązuje.

Czy jest możliwość przesunięcia terminów zakończenia projektów naukowych (uczelnianych i ministerialnych)?
Projekty naukowe finansowane ze źródeł zewnętrznych są na bieżąco wydłużane w drodze aneksowania. Po wprowadzeniu funduszu na podtrzymanie potencjału badawczego pozwalającego na realizację badań ze środków wewnętrznych w cyklu dwuletnim możliwe jest przesunięcie terminów projektów uczelnianych. W tym celu zostały zmodyfikowane wewnętrzne akty prawne.

Dydaktyka


Czy od czerwca wracamy do nauczania stacjonarnego?
W ograniczonym zakresie. Stacjonarnie będą realizowane zajęcia, które nie mogły być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czy obowiązują jakieś ograniczenia przy organizacji nauczania na uczelni?

Tak – wynikają one z ogólnych zasad bezpieczeństwa (patrz: pytanie „Jakie są zasady organizacji zajęć z bezpośrednią obecnością studentów?” w części „Studenci i sprawy dydaktyczne”).

Czy jest limit osób biorących udział w zajęciach terenowych?
Limit wynika z ogólnych zasad bezpieczeństwa np. zachowania odległości 1,5 m podczas przemieszczania się, a także specyfiki ćwiczeń terenowych i miejsca ich odbywania. Ale należy pamiętać, że obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, a jako takie mogą być potraktowane niektóre rodzaje ćwiczeń terenowych.

Jak zorganizować egzaminy w nadchodzącej sesji – zdalnie czy stacjonarnie?
W celu ograniczenia pobytu studentów na uczelni zalecane jest zdalne weryfikowanie efektów uczenia się. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dziekana zgodę na przeprowadzenie egzaminów stacjonarnych udziela rektor.

W jaki sposób przeprowadzić egzamin w trybie zdalnym?
Na stronie uczelni, w zakładce dotyczącej narzędzi dla nauczycieli akademickich ukaże się poradnik dotyczący przeprowadzania zdalnych egzaminów.

Czy wykłady organizowane zdalnie np. z wykorzystaniem narzędzia Hangouts powinny się odbywać w tych samych godzinach, co zajęcia zaplanowane w planie zajęć, czy mogą się odbywać w dowolnym terminie (dogodnym dla studentów i prowadzącego)?
Tak, wszystkie zajęcia powinny odbywać się według ustalonych na początku semestru rozkładów zajęć dydaktycznych. Jednak w najbliższym czasie, po wprowadzeniu zajęć stacjonarnych możliwe jest wprowadzenie nowego rozkładu zajęć.

Czy za zdalne nauczanie w przypadku ćwiczeń można uznać udostępnienie studentom materiałów (m. in. prezentacji, instrukcji do ćwiczeń, zadań w formie pdf), materiałów wideo z instrukcją wykonania ćwiczeń oraz przygotowanie przez studentów krótkich sprawozdań z rozwiązaniami zadań zamieszczonych w materiałach do ćwiczeń (+ możliwość kontaktu z prowadzącym drogą mailową)?
Tak, propozycja spełnia wymogi stawiane nauczaniu w formie zdalnej. Proszę jednak pamiętać, aby materiały udostępniane studentom były autorskie lub dostępne na wolnych licencjach (Creative Commons).

Jeżeli zorganizuję zajęcia (wykład) z wykorzystaniem narzędzia Hangouts, z platformy Google G-Suite i część studentów nie weźmie w nich udziału to czy powinienem wyciągać konsekwencje wobec takich studentów?
Udział w zajęciach zdalnych powinien być rozliczany według tych samych zasad, które są określone dla zajęć w formie tradycyjnej.

Czy materiały dla studentów mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie internetowej jednostki, czy muszą być udostępniane przez kanały zaproponowane na www.upwr.edu.pl/ogloszenia/51039/zajecia_zdalne_narzedzia_dla_prowadzacych.html?
Rekomendowane jest udostępnianie materiałów za pośrednictwem narzędzi wskazanych przez uczelnię.

W jaki sposób mam udokumentować, że zajęcia w formie zdalnej się odbyły?
Wszystko zależy od zastosowanej metody zdalnej, np.:
 • korzystanie w kształceniu zdalnym z platformy Moodle (CKnO) daje możliwość raportowania aktywności studentów i takie raporty mogą być dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie zajęć, w kursach udostępnia się także listy obecności, na których studenci zaznaczają swoją obecność,
 • podczas przeprowadzania zajęć online przy użyciu Hangouts Meet w Kalendarzu Google każdy z uczestników zgłasza swoją obecność na spotkaniu albo można sprawdzić listę obecności jak na normalnych zajęciach.
Studenci nie korzystają z kont pocztowych w domenie uczelnianej. Czy można się z nimi kontaktować przy użyciu prywatnych adresów mailowych?
W kontaktach ze studentami proszę korzystać wyłącznie z uczelnianym kont pocztowych.
Studenci są zobowiązani do korzystania z poczty uczelnianej, zarówno zapisami Regulaminu studiów, jak i komunikatami, które w ostatnich dniach zostały dla nich zamieszczone na stronie uczelni oraz przesłane przez Samorząd Studentów. Zostali też poproszeni o aktywowanie kont w domenie uczelnianej, jeśli nie mieli dostępu do poczty.
Każdy adres zaczyna się od numeru albumu, po którym następuje to samo rozszerzenie: @student.upwr.edu.pl. Obecnie studentów można też wyszukiwać w poczcie Google po imieniu i nazwisku.

MNiSW opublikowało informację dotyczącą możliwości zawieszenia pobierania opłat za studia w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i trudną sytuacją materialną, w jakiej mogli znaleźć się studenci w związku z ograniczeniem możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Czy uczelnia planuje takie działanie?

Obecny termin wnoszenia opłat za semestr letni, wynikający z uchwały nr 31/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne od studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, to najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem semestru z możliwością wydłużenia płatności w szczególnych wypadkach o 14 dni. Termin więc już minął. Przypadki osób, które nie wniosły opłat w ww. terminach będą rozpatrywane indywidualnie przez dziekanów.

W jaki sposób będą rozliczane zajęcia prowadzone zdalnie? Czy do rozliczenia zajęć konieczne jest udokumentowanie jak zostały one przeprowadzone?
Trwają rozmowy mające na celu ustalenie zasad rozliczania godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie. Nauczyciel jest zobowiązany gromadzić dokumentację z zajęć przeprowadzonych w formie zdalnej, stanowiącą potwierdzenie ich realizacji oraz dokumentację stanowiącą potwierdzenie dokonania weryfikacji efektów uczenia się uzyskiwanych przez studentów.

Jak będą rozliczane godziny dydaktyczne w przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy Hangouts Meet i zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć (w ustalonym ramach czasowych)? Czy zajęcia będą rozliczane tak, jakby odbywały się tradycyjnie w sali dydaktycznej?
W przypadku wykorzystania Hangouts Meet do prowadzenia wideokonferencji w czasie rzeczywistym, godziny dydaktyczne będą rozliczane według tych samych zasad co w przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych tradycyjnie w sali wykładowej/ćwiczeniowej. Czas trwania rozmowy wideo będzie w tym przypadku tożsamy z czasem trwania zajęć. Niezbędne jest udokumentowanie przeprowadzenia zajęć i czasu ich trwania. W aplikacji Hangouts Meet można przesyłać zaproszenia na wydarzenie (w tym przypadku informować o terminie realizacji zajęć dydaktycznych) poprzez kalendarz Google. Praktycznym rozwiązaniem jest to, że zaproszenia mogą być cykliczne, a ponadto zawierają link, który pozwala w łatwy sposób połączyć się z pozostałymi uczestnikami zajęć.

Czy nauczyciel badawczo-dydaktyczny, który korzysta z zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dzieckiem poniżej 8 roku życia, jest zobowiązany do pracy zdalnej ze studentami w czasie trwania opieki?
Nie, podczas przebywania na zasiłku opiekuńczym nie można świadczyć pracy w żadnej formie, w tym także pracy zdalnej.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów zostały zawieszone 12 marca, a ich wznowienie (w formie zdalnego nauczania) nastąpiło 23 marca. Co z zajęciami, które powinny się odbyć między 12 a 23 marca? Czy zajęcia te powinny zostać odrobione? Czy odrabianie może się odbyć w formie zdalnego nauczania?
Tak, zajęcia powinny zostać odrobione. Jedyną możliwą formą ich odrobienia jest obecnie realizacja zajęć w formie zdalnej.

Co jeżeli student nie weźmie udziału w zajęciach obowiązkowych prowadzonych w formie kształcenia zdalnego z powodu problemów technicznych, takich jak brak dostępu do internetu lub problemy z szybkością transferu? Jak należy podchodzić do takich sytuacji?
Jeżeli sytuacja jest incydentalna należy do niej podchodzić jak do usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach prowadzonych w formie tradycyjnej.

Jeżeli z powodów technicznych u prowadzącego (np. awaria internetu) zajęcia w formie zdalnej nie odbędą się w zaplanowanym terminie, to czy mogą być odrobione w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu ze studentami?
Takie zajęcia powinny zostać odrobione w zaplanowanej wcześniej formie (wykładu w czasie rzeczywistym) lub w innej formie (z wykorzystaniem wybranego narzędzia rekomendowanego przez uczelnię).

Rekrutacja na studia


Co z rekrutacją na studia? Czy terminy zostaną zmienione?
Rejestracja na studia rozpoczęła się 1 maja, zgodnie z planem. Wszystkie informacje są na bieżąco publikowane na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.

Sprawy ogólnouczelniane


Kiedy odbędą się wybory rektora UPWr?
I tura wybory rektora odbyła się na 16 czerwca 2020 r., druga – 19 czerwca.

Czy obecność pracowników na terenie uczelni nadal trzeba zgłaszać do prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni?
Od 25 maja kierownicy jednostek nie zgłaszają już obecności pracowników na terenie jednostki.

Czy kliniki weterynaryjne działają normalnie?
Szczegółowe informacje na temat działalności klinik można znaleźć w ogłoszeniu.

Co z odwołanymi imprezami uczelnianymi? Czy odbędą się w innym terminie?
Na dzień dzisiejszy wszystkie imprezy są odwołane. W tym momencie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy będziemy mogli ustalić nowy kalendarz wydarzeń. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji w naszym kraju.

Czy 11 i 12 czerwca pozostają dniami wolnymi od zajęć i pracy na uczelni? Czy mogą się w tych dniach odbywać zaliczenia/egzaminy?
Zgodnie z zarządzeniami rektora nr 96/2019 ze zmianami oraz 196/2019 dni 11 i 12 czerwca pozostają dniami wolnymi od pracy i zajęć dydaktycznych. Zajęcia w święta państwowe czy kościelne nie odbywają się (również te zdalne).

Czy nadal obowiązuje wstrzymanie wszelkich wyjazdów służbowych zagranicznych oraz przyjazdów gości z zagranicznych instytucji?
Zgodnie z zarządzeniem nr 175/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2020 roku w wyjątkowych  przypadkach wynikających ze szczególnych potrzeb Uczelni dopuszczalne jest uczestnictwo w wyjazdach  służbowych  zagranicznych  oraz  w  konferencjach krajowych  pracowników, doktorantów  oraz  studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przyjazd do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu gości zagranicznych po uzyskaniu uprzedniej zgody rektora.

Ważne strony internetowe

Ważne informacje i zalecenia na UPWrLista pytań i odpowiedzi jest na bieżąco aktualizowana. Masz pytanie? Wyślij je na adres .

Chcesz być na bieżąco? Śledź naszą stronę internetową i media społecznościowe.