Aktualności UPWr: nowa organizacja pracy

Od 25 maja na uczelni będą obowiązywały nowe zasady w zakresie działalności administracyjnej, badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej. Zachęcamy do obejrzenia relacji z czatu z rektorem.
19 maja 2020 roku

Organizacja pracy


Od 18 do 24 maja – mimo uchylenia przez ministerstwo czasowego ograniczenia działalności uczelni – na UPWr utrzymana zostaje praca zdalna pracowników (za wyjątkiem pracowników niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni).Od 25 maja natomiast na uczelni będą obowiązywały nowe zasady organizacji pracy:

 • praca w zakresie działalności administracyjnej, badawczej i organizacyjnej we wszystkich jednostkach uczelni (administracja, instytuty, katedry, dziekanaty, centra, stacje doświadczalne) planowana będzie przez kierowników tych jednostek w taki sposób, aby zapewnić ich funkcjonowanie w ustalonych godzinach pracy: – rozpoczęcie w godz. 7.00 – 8.00 i zakończenie w godz. 15.00 – 16.00 (8 godzin pracy),

 • 25 maja ponownie uruchomiony zostanie system rejestrowania wejść i wyjść pracowników niebędących nauczycielami za pomocą Elektronicznej Karty Pracowniczej i czytnika Rejestracji Czasu Prac,

 • nadal możliwa będzie praca zdalna niektórych pracowników – kierownik jednostki przydziela wtedy pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi konkretne zadania, a plan ich wykonania i rozliczenie godzin w układzie tygodniowym przekazuje do Działu Kadr i Płac oraz właściwego prorektora, kanclerza lub – w przypadku jednostek podlegających bezpośrednio rektorowi – do rektora,

 • kierownicy jednostek, w których zaplanowane są zajęcia z osobistym udziałem studentów, organizują pracę w jednostce w dniu dydaktycznym przy minimalnej obsadzie pracowników niezaangażowanych bezpośrednio w zajęcia dydaktyczne,

 • kierownicy jednostek organizując pracę nadal uwzględniają wszelkie zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz dbają o minimalizację liczby osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach.

Zmiany wprowadzone zostały pismem okólnym rektora nr 11/2020


Dydaktyka


W zakresie dydaktyki od 25 maja wprowadzone zostają następujące zmiany:

 • umożliwienie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów ostatnich lat studiów magisterskich i licencjackich, z uwzględnieniem decyzji dziekanów i kierowników jednostek,

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, które nie mogły być zrealizowane zdalnie, dla wszystkich roczników studiów – możliwe na podstawie decyzji dziekanów i kierowników jednostek,

 • prowadzenie zajęć dla doktorantów, które nie mogły być zrealizowane zdalnie,

 • przedłużenie zajęć do 23 czerwca (o tydzień) dla zajęć dydaktycznych, które nie mogły być zrealizowane zdalnie, zajęcia realizowane zdalnie kończą się 16 czerwca,

 • przesunięcie sesji na termin od 24 czerwca do 7 lub 15 lipca (zamiast 17.06-30.06),  

 • zajęcia dydaktyczne, które były dotychczas prowadzone w formie zdalnej (wykłady, seminaria, ćwiczenia), dalej mają być prowadzone w tej formule, z wyjątkiem części ćwiczeń, która musi być prowadzona w laboratoriach lub w terenie,

 • konieczne jest ustalenie nowego planu tygodniowego zajęć dla studentów kierunków i lat, którzy muszą wrócić na uczelnię, aby zrealizować zajęcia, które nie mogły być zrealizowane zdalnie,

 • zalecane jest wyznaczenie dni, w których zajęcia będą odbywały się w obiektach uczelni (dni dydaktyczne) i dni, w których zajęcia będą realizowane zdalnie. Dni w których zajęcia będą się odbywać w obiektach uczelni powinny być zróżnicowane dla poszczególnych wydziałów, kierunków lub lat – aby uniknąć nadmiernej liczby studentów przebywających w tym samym czasie w danym obiekcie. W tym zadaniu kluczową role odgrywają dziekani,

 • zaleca się zmniejszenie liczby studentów w grupie ćwiczeniowej do 10 osób lub mniej, jeżeli pomieszczenie laboratoryjne nie zapewnia odpowiedniej powierzchni, uwzględniając odstępy pomiędzy osobami 1,5 m,  

 • aby uniknąć generowania dodatkowych godzin dydaktycznych, należy wprowadzić tryb hybrydowy, tj. zdalne wprowadzenie dla wielu grup i realizacja praktyczna w małych grupach.

 
27 maja o godz. 11:00 na uczelnianym koncie na YouTube odbędzie się transmisja online z udziałem rektora dotycząca powrotu studentów na uczelnię – na czacie będzie można zadawać pytania, na które rektor odpowie w czasie spotkania

Zasady bezpieczeństwa


Podczas pracy oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni:

 • w pierwszej kolejności muszą być uwzględnione zalecenia i procedury ogłoszone przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zajęć laboratoryjnych i klinicznych,

 • obowiązuje noszenie maseczek przez pracowników i studentów we wszystkich obiektach uczelni,

 • organizowanie pracy w jednostkach musi uwzględniać maksymalne ograniczenie kontaktu między pracownikami; zaleca się wykorzystywanie wszelkich możliwości technicznych w celu usprawniania obiegu dokumentów, wniosków, podań, umów i itp., potwierdzania ich autentyczności oraz tożsamości ich autorów bez konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami,

 • należy ograniczyć liczbę osób korzystających ze wspólnych obszarów (np. pomieszczenia socjalne) w tym samym czasie,

 • należy zapewnić pracownikom na terenie jednostki środki do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe,

 • w przypadku osób obsługujących studentów (np. dziekanaty) należy zapewnić osłony ochronne z plexi,

 • konieczne jest częste wietrzenie pomieszczeń w jednostce oraz zachowanie dystansu pomiędzy osobami minimum 1,5 m.


Szczegółowe ustalenia mogą się zmieniać zależnie od decyzji administracji centralnej.