Drugie kwietniowe posiedzenie senatu

Drugie zdalne posiedzenie senatu w tym miesiącu, a na nim m.in. nowy regulamin studiów i szkoły doktorskiej, sprawozdanie z nauczania zdalnego oraz najlepsze koła naukowe roku akademickiego 2018/2019. 
27 kwietnia 2020 roku

Senatorowie zatwierdzili porządek dzienny obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia senatu, a następnie przyjęli uchwały dotyczące:

  • Uchwalenia regulaminu Szkoły Doktorskiej UPWr,
  • Uchwalenia regulaminu studiów – najważniejsze zmiany dotyczą podziału zadań pomiędzy dziekanów i prodziekanów, skali ocen, która będzie od tej pory zaokrąglana w górę, możliwości zaliczania szkolenia BHP on-line oraz możliwości traktowania publikacji naukowej studenta jako formy zaliczenia.
W części referatowej senatu przedstawiono informacje na temat:

  • Działalności studenckich kół naukowych w roku akademickim 2018/2019 – za najlepsze koło komisja oceniająca roczne osiągnięcia 37 kół uznała SKN Medyków Weterynaryjnych „Chiron”, drugie miejsce zajęło SKN „OrgChem”, trzecie – SKN Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia”. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, Jarosław Bosy podsumował konkurs naukowy, w którym 11 kół otrzymało po 10 tys. zł na realizację projektów badawczych. W dyskusji senatorowie ustalili, że wszystkie naukowe imprezy i wydarzenia studenckie, które nie odbyły się z powodu pandemii, w miarę możliwości przeniesione zostaną na późniejsze terminy;
  • Wyników audytu rankingowego uczelni;
  • Funkcjonowania systemu POL-on w aspekcie ustawy 2.0;
  • Nauczania zdalnego – dziekani poinformowali o przebiegu zdalnej dydaktyki na swoich wydziałach, przedstawili propozycje działań i rozwiązań do końca semestru. Największym problemem są w tej chwili praktyki studenckie i staże kliniczne – dziekani poszukują rozwiązań i konsultują się w MNiSW.  Decyzje dotyczące przebiegu sesji egzaminacyjnej w tym semestrze zostaną podjęte na kolejnym posiedzeniu senatu.
W sekcji spraw różnych i interpelacji poruszono kwestię wydatkowania środków i przedłużenia czasu na rozliczenie projektów (projekty własne rozliczane będą w trybie dwuletnim, w kwestii projektów zewnętrznych uczelnia nie otrzymała jeszcze wytycznych).