Kwietniowe posiedzenie senatu

Podczas zdalnego posiedzenia senatu, które odbyło się 3 kwietnia 2020 r., podjęto uchwały dotyczące m.in. zmian w Statucie UPWr oraz warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia II stopnia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka.
6 kwietnia 2020 roku

Na podstawie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego, dotyczącego czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, marcowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyło się w formie zdalnej.

Senatorowie zatwierdzili porządek dzienny obrad, protokół z poprzedniego posiedzenia senatu, a następnie podjęli uchwały w sprawie:

 • Wprowadzenia zmian do statutu:
  • W § 10 ust. 2 otrzymał brzmienie: „Ta sama osoba może być rektorem nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (wcześniej: „Ta sama osoba może być rektorem nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. Okresu pełnienia funkcji rektora przez część kadencji nie wlicza się do liczby tych kadencji.”);
  • W § 14 ust. 2 otrzymał brzmienie: „Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.” (wcześniej: „Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje, nie dotyczy to rektora.”);
  • W § 19 ust. 3 otrzymał brzmienie: „Tryb funkcjonowania rady uczelni określa uchwalony przez radę regulamin.” (wcześniej: „Zasady funkcjonowania rady uczelni określa uchwalony przez radę regulamin.”);
  • Uchylono ust. 5 w § 45: „Funkcję prorektora może pełnić osoba, dla której Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.”;
  • W § 48 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Przewodniczący rady dyscypliny jest powoływany i odwoływany przez Rektora, spośród jej członków, po zasięgnięciu opinii  właściwej rady dyscypliny” (wcześniej: „Kandydata na przewodniczącego rady dyscypliny przedstawia rada właściwej dyscypliny spośród jej członków, a powołuje i odwołuje rektor.”);
  • Uchylono ust. 2 w § 48: „Kandydat na przewodniczącego rady dyscypliny naukowej powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i doświadczenie naukowe.”;
  • W § 49 ust. 3 otrzymał brzmienie: „Dziekan jest powoływany i odwoływany przez rektora po zasięgnięciu opinii rady dyscypliny lub rad dyscyplin związanych z kierunkami studiów prowadzonymi na wydziale.” (wcześniej: „Dziekan jest powoływany i odwoływany przez rektora z własnej inicjatywy lub na wniosek odpowiedniej rady dyscypliny lub rad dyscyplin związanych z kierunkami studiów prowadzonymi na wydziale.”);
  • Uchylono ust. 6 i 7 w § 49: „Na funkcję dziekana może zostać powołany nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.” oraz „Funkcję dziekana może pełnić osoba, dla której Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.”;
  • Uchylono ust. 2 i 3 w § 51: „Dyrektorem instytutu lub kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony na Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy jako podstawowym miejscu pracy.” oraz „Na dyrektora instytutu lub kierownika katedry jest powołany nauczyciel akademicki, który nie ukończył 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.”;
  • W § 69 w ust. 2 dodano punkt 4a: „starszy asystent”;
  • W § 72 dodano punkt 4a: „starszego asystenta – zatrudnia się osobę posiadającą co najmniej stopień magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, oraz doświadczenie dydaktyczne lub zawodowe”;
  • W § 85 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, tworzy i likwiduje rektor, na wniosek dziekana” (wcześniej: „Studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, tworzy, przekształca i likwiduje rektor, na wniosek dziekana.”);
  • W § 88 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor, na wniosek dziekana.” (wcześniej: „Studia podyplomowe tworzy, przekształca i likwiduje rektor, na wniosek dziekana.”);
  • W § 91 dodano ust. 1a: „Postępowanie w sprawie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej prowadzi rektor lub osoba przez niego upoważniona.”;
  • W § 96 ust. Dodano ust. 5: „Kadencja rady programowej kierunku studiów i kadencja rady programowej grupy kierunków studiów trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w którym rozpoczęła się kadencja rektora.”;
  • Dodano § 118a: „1. Uczelnia posiada fundusze:
   1) zasadniczy,
   2) stypendialny,
   3) wsparcia osób niepełnosprawnych.
   2. Uczelnia może tworzyć ponadto fundusz wsparcia badań naukowych.
   3. Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu wymienionego w ust. 2 określa rektor.”;
  • Dodano § 133a: „Osoby pełniące funkcje dziekanów i prorektorów do dnia 30 września 2019 r. pozostają członkami senatu do końca kadencji, o której mowa w art. 232 ust. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r.”;
  • § 139 otrzymał brzmienie: „Kierownicy zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych, kierujący nimi w dniu 30 września 2019 r. sprawują funkcję do końca kadencji, na którą zostali powołani, o ile nie zostaną odwołani przez rektora.” (wcześniej: „Dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych, kierujący nimi w dniu 30 września 2019 r., sprawują funkcje do końca kadencji, na którą zostali powołani, o ile nie zostaną odwołani przez rektora.”);
  • Dodano § 139a: „Postanowienia § 51 ust. 4 statutu wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.”;
  • W § 140 dodano ust. 3a: „Stanowisko starszego wykładowcy nieposiadającego stopnia naukowego doktora ulega przekształceniu w stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych”.

 • Warunków i trybu przyjmowania kandydatów na 4-semestralne studia II stopnia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021,
 • Wyrażenia opinii dotyczącej nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Wrocławską dr. Rafałowi Dutkiewiczowi, prezydentowi Wrocławia w latach 2002-2018,
 • Uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody prezesa Rady Ministrów: dr Katarzynie Kronickiej-Grabowskiej, dr Kamili Pawłuszek-Filipiak, dr. Pawłowi Migdałowi, dr. Filipowi Boratyńskiemu, dr hab. Barbarze Bażanów oraz dr hab. Annie Michalskiej-Ciechanowskiej,
 • Wyrażenia opinii dotyczącej kandydata – Magdaleny Nowak – na dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.