Podziękowania rektora prof. Tadeusza Trziszki

Rektor prof. Tadeusz Trziszka: Jesteśmy po trzech tygodniach stanu nadzwyczajnego na uczelni (…). Mam satysfakcję mogąc stwierdzić, że potrafimy działać w warunkach ekstremalnych, dlatego chciałbym wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze podziękowania.
30 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,
Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Kanclerze, Dziekani, Kierownicy jednostek organizacyjnych – katedr i instytutów,
Dyrektorzy i Pracownicy działów administracji uczelni,
Pracownicy obsługi,

jesteśmy po trzech tygodniach stanu nadzwyczajnego na uczelni rozpoczętego Zarządzenia Rektora UPWr z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie powołania Rektorskiej komisji nadzwyczajnej ds. bezpieczeństwa epidemicznego, którym wprowadziliśmy proces nowego zarządzania uczelnią w warunkach kryzysowych.

Pandemia związana z wirusem SARS-CoV-2, która ma zasięg globalny, dotyka każdy kraj i każdą instytucję, w tym naszą uczelnię i wymaga niekonwencjonalnego zachowania się nie tylko kierownictwa instytucji, ale także całej społeczności.

W tym 3-tygodniowym okresie management uczelni (kolegium rektorskie) wydał kilkadziesiąt różnych dokumentów – zarządzeń, okólników pism, komunikatów koordynujących i usprawniających nasze działania formalne oraz wypracowujących zasady bezpośredniej współpracy, a w konsekwencji utrzymujących działalność uczelni od strony technicznej, organizacyjnej, naukowo-badawczej, a nade wszystko przywracających proces dydaktyczny. Dokumenty formalno-prawne są dostępne na stronie internetowej naszej uczelni.

Patrząc z 3-tygodniowej perspektywy działania w warunkach kryzysu pandemii i powszechnych problemów państwa, mogę powiedzieć, że nasza społeczność akademicka ze swoją aktywnością i zaangażowaniem zdaje doskonale egzamin z wywiązywania się z obowiązków służbowych.

Bardzo szybko utworzyliśmy struktury zarządzania kryzysowego poprzez powołanie dwóch nadzwyczajnych rektorskich komisji: 1) ds. bezpieczeństwa epidemicznego i  2) ds. kształcenia w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Komisje te oraz kolegium rektorskie przyjęły na siebie wsparcie działań rektora w systemie zarządczym i organizacyjnym uczelni.

Aktywność pionu kanclerskiego w zakresie utrzymania ruchu i funkcji technicznych oraz obsługi uczelni okazała się dobrze zorganizowana.

Wprowadziliśmy zdalny system pracy, który jest ciągle doskonalony, ale sprawdza się bardzo dobrze.

Wprowadziliśmy system e-learningu działający na kilku platformach. Oczywiście wszyscy uczymy się innowacyjnych metod nauczania, ale także współpracujemy ze studentami. Rozwijamy współpracę na linii nauczyciel-student w skali jaka wcześniej nie była do pomyślenia. Na pewno są różne niedociągnięcia, ale pojawiające się problemy sami musimy starać się rozwiązywać pamiętając, że działamy w warunkach ekstremalnego kryzysu. Problemów „naszego podwórka” nie rozwiąże rektor, prorektor czy kanclerz, ale każdy z nas musi znaleźć rozwiązanie i wspierać management uczelni, jednostki organizacyjne i pion kanclerski. Przecież jesteśmy jedną społecznością uczelni, jedną dużą rodziną.

Mam satysfakcję mogąc stwierdzić, że potrafimy działać w warunkach ekstremalnych, dlatego chciałbym wszystkim Państwu, którzy zaangażowali się we współpracę na rzecz pokonywania problemów złożyć najserdeczniejsze podziękowania.

Przede wszystkim dziękuję moim najbliższym współpracownikom – prorektorom, którzy nie szczędzą swego czasu i zaangażowania. Jako kolegium rektorskie działamy non stop.

Dziękuję pionowi kanclerskiemu, że uczelnia od strony technicznej funkcjonuje bez przeszkód, są realizowane prace remontowe i jest pełna obsługa.

Bardzo dziękuję Państwu Dziekanom za tak zaangażowaną postawę i odpowiedzialność w realizacji procesu dydaktycznego w warunkach ekstremalnych. Mam do Państwa wielki szacunek i to na pewno wyrażą także studenci.

Dziękuję kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom instytutów i kierownikom katedr za wspieranie innowacyjnego systemu dydaktycznego oraz organizację i nadzór nad pracą zdalną, a także w wielu przypadkach niezbędną pracę bezpośrednią w jednostce wykonywaną przez pracowników. To pozwala utrzymać funkcję uczelni w ograniczonym, ale także koniecznym zakresie. Ważna jest też utrzymywana aktywność badawcza. Chciałbym za to bardzo podziękować.

Szczególne podziękowania kieruję do administracji uczelni, która w tych trudnych warunkach wyszła na wyżyny aktywności wspierając zarówno dydaktykę, studentów, nauczycieli akademickich, jak i procesy formalno-prawne i finansowe. Uczelnia funkcjonuje i są wypłacane wynagrodzenia, chociaż mamy w istotnej części system zdalny, doskonale  funkcjonuje kwestura i ruch finansowy jest bez zastrzeżeń.

W takich trudnych sytuacjach ważny w systemie zarządczym jest system informatyczny, który wspiera zarówno dydaktykę, jak i administrację oraz jednostki organizacyjne – dziękuję za zaangażowanie pracowników pionu IT.

Szczególnie ważnym jest cały blok obsługi rektora, w tym Biuro Rektora, Biuro Informacji i Promocji z transferem informacji, Biuro Organizacyjno-Prawne, Dział Kadr i  Płac oraz finanse ujęte w pionie Kwestury. Bardzo dobrze funkcjonują i kooperują piony prorektorów i kanclerski. W tym miejscu składam szczególne podziękowania za dobrą współpracę.

Szanowni Państwo,

dziękuję Wam za Waszą postawę i dziękuję chyba losowi, że w tych trudnych okolicznościach było mi dane z Wami współpracować i rozwijać naszą uczelnię, stawiając ją na wyżyny uniwersyteckie, nawet w takich warunkach.

Życzę Państwu pogody ducha, zdrowia i rychłego dojścia do normalności.

Prof. Tadeusz Trziszka
Rektor UPWr