Apel rektora UPWr do studentów i doktorantów

Rektor Tadeusz Trziszka w apelu do studentów i doktorantów: To dla uczelni stan nadzwyczajny, ale proces edukacyjny musi przebiegać nawet w takich warunkach. Liczę na współpracę, wyrozumiałość i zrozumienie.
19 marca 2020 roku

Drodzy Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

znaleźliśmy się w nadzwyczajnej sytuacji. Sytuacji jakiej jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy.

Kierownictwo uczelni – w poczuciu odpowiedzialności za pracowników, studentów i doktorantów oraz za majątek uczelni – musi podejmować i koordynować działania na rzecz utrzymania funkcji uczelni. Szczególnie ważny jest dla nas proces dydaktyczny. Zależy nam, aby Państwo – Studenci i Doktoranci – nie byli stratni w wyniku problemów, które niesie trwanie stanu epidemicznego. To dla uczelni stan nadzwyczajny, ale proces edukacyjny musi przebiegać nawet w takich warunkach.

Prorektor prof. Józef Sowiński wielokrotnie apelował o innowacyjną dydaktykę. Obecnie jest właśnie okazja, aby uruchomić nasze zasoby i wprowadzić nowe formy kształcenia. Posiadamy stosowne narzędzia nowoczesnej edukacji w systemie e-learningu, dlatego nauczyciele akademiccy będą po nie jak najszybciej sięgać. Państwa – Studentów proszę o współpracę w tym zakresie. Oczekuję też dużego zrozumienia i wyrozumiałości, ponieważ działamy w warunkach kryzysowych, mogą więc w pierwszej fazie wystąpić niedociągnięcia lub braki. Jestem jednak przekonany, że dysponując dobrymi zasobami informatycznymi, z Państwa pomocą i dzięki zaangażowaniu Waszych nauczycieli, wkrótce wdrożymy e-learning na wysokim, zadowalającym wszystkich poziomie.

Państwa – Doktorantów realizujących programy badawcze proszę o rozwiązywanie problemów wspólnie z promotorami i kierownikami jednostek organizacyjnych. Nad całością badawczej aktywności nadzór prowadzi prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Jarosław Bosy. Jednocześnie piony obu prorektorów – prof. Jarosława Bosego i prof. Józefa Sowińskiego będą wspierać studentów i doktorantów zagranicznych i nadzorować obsługę ich spraw.

Uwzględniając złożoność sytuacji i stojących przed nami wyzwań, wystąpiłem z prośbą o współdziałanie do dziekanów, prodziekanów i  kierowników jednostek organizacyjnych uczelni, czyli katedr i instytutów. W celu ułatwienia współpracy dziekanów z pionem prorektora ds. studenckich i edukacji oraz Samorządem Studenckim powołałem Rektorską komisję nadzwyczajną do spraw kształcenia w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Myślę, że komisja ta wypracuje możliwie najlepsze dla studentów rozwiązania. Mnie osobiście i całemu kierownictwu uczelni bardzo zależy na najlepszych relacjach z Samorządem Studenckim i z całą społecznością studencką na wszystkich wydziałach.

Drodzy Studenci i Doktoranci,

w obliczu wielkiego kryzysu, gdy musimy podejmować trudne decyzje, liczę na dojrzałą współpracę i pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów, także tych których nie potrafimy przewidzieć. Proszę być w kontakcie z dziekanami i prodziekanami, promotorami i kierownikami katedr i instytutów oraz Samorządem Studenckim. Wszystkie trudne sprawy bieżące będą rozwiązywać pion prorektora ds. studenckich i edukacji oraz pion prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą przy współpracy z Zarządem Samorządu Studenckiego i organami mu podległymi.

Pamiętajcie, że władze uczelni zawsze będą Was wspierać. Jesteście naszą najwspanialszą i najbardziej cenną dla egzystencji uniwersytetu substancją.

Łączę najlepsze życzenia i wyrazy szacunku dla całej Społeczności Studenckiej i Doktoranckiej.

Prof. Tadeusz Trziszka
Rektor UPWr