Debata wyborcza

Pracownicy i studenci pytają, kandydaci na rektora UPWr odpowiadają. Przedstawiamy debatę wyborczą profesorów Jarosława Bosego i Krzysztofa Kubiaka, którzy na pytania zadane mejlem, odpowiadają na stronie UPWr.
13 marca 2020 roku

Czy planują Panowie wprowadzić jakieś udogodnienia dla studentów studiujących więcej niż jeden kierunek? Chodzi mi np. o dodatkowe punkty przy przyznawaniu stypendium rektora czy możliwość nieobecności na wykładach (to mi osobiście wystarczy). Wiem o możliwości indywidualnej organizacji studiów, ale jest to dość zawiłe i trudne do załatwienia.
Krystian Sobecki

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
studiowanie na dwóch kierunkach jest rzeczywiście znacznym obciążeniem, mam za sobą takie doświadczenie mojego syna. Jest to decyzja po stronie studenta, a uczelnia powinna mu to umożliwić. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest jednak indywidualny program studiów i warto uprościć procedury z tym związane. Wykłady są prawem studenta, a nie obowiązkiem i dlatego nie sprawdza się obecności. Odpowiedź na pytanie o premiowanie studiowania na dwóch kierunkach przy przyznawaniu stypendium rektora wymaga dyskusji z samorządem studentów, którego opinia będzie dla mnie ważna.

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowny Panie,
jako dziekan tego typu przypadki rozpatrywałem zawsze indywidualnie, zgodnie z literą prawa, uwzględniając dobro studenta. Uważam, że jest to najlepszy sposób wspierania studentów studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów. Zgodnie z zasadami, które przyjąłem w programie wyborczym i w tym zakresie dążył będę do uproszczenia procedur administracyjnych.Czy w zespołach, z którymi zamierzacie współpracować, przewidujecie Panowie zatrudnienie osób, które nie znają języka obcego? Czy bierzecie pod uwagę zatrudnianie osób, których działania lub wystąpienia były sprzeczne z interesem Uniwersytetu Przyrodniczego? W jaki sposób widzicie Panowie obecność emerytowanych profesorów na Uczelni?*
*pytania zostały przeredagowane z uwagi na sposób ich sformułowania nielicujący z kulturą debaty akademickiej, sens pytań został zachowany.
Zofia Jankowska

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowna Pani,
w treści mojego programu wyborczego zawarta jest odpowiedź na Pani wątpliwości. Cytuję.: „Będę troszczył się o dobrą współpracę z organami uczelni – jej Radą, Wysokim Senatem oraz radami dyscyplin. Powołam 4 prorektorów, zgodnie z obecnie opisanymi kompetencjami, po jednym z każdego wydziału. Zostaną zachowane stanowiska kierownicze – kanclerza, kwestora i ich zastępców. Powołanie dziekanów, prodziekanów, dyrektorów instytutów, kierowników katedr i zakładów będzie konsultowane”.
Pani pytanie zaskoczyło mnie. Jeżeli jest jakiś problem, to musi zostać wyjaśniony i rozwiązany.

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
przy powoływaniu prorektorów będę się kierował kluczem wydziałowym i kompetencjami, w tym językowymi, jeśli są zasadne. Podobnie na poziomie dziekanów wydziałów, przewodniczących rad dyscyplin itd., ważne będą dla mnie kompetencje, w tym językowe, jeśli to zasadne. Będę respektował wyroki sądów. Aktualnie prowadzony jest przegląd pomieszczeń, który pozwoli na zoptymalizowanie wykorzystania powierzchni, w tym gabinetów dla pracowników. Profesorowie emerytowani, którzy w sposób czynny działają na uczelni, powinni mieć z racji swoich zasług prawo do gabinetów.Jako spółka DZD DOZEDO, będąca operatorem Programu Dolny Śląski Zielona Dolina Żywności i Zdrowia, zwracamy się z pytaniem, czy nowo wybrane władze uczelni będą zainteresowane dalszym rozwojem przedmiotowego programu oraz jakie planują wdrożyć narzędzia wspomagające implementację programu na terenie Dolnego Śląska?
Paweł Paszkowski

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowni Państwo,
właścicielem spółki DOZEDO jest UPWr, Program Dolny Śląsk Zielona Dolina Żywności i Zdrowia został stworzony na UPWr, więc naturalnym jest współdziałanie mające na celu rozwój programu. Program zatem będzie kontynuowany przede wszystkim jako jeden z instrumentów transferu wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Spółka jest operatorem programu i jako kandydat na rektora taką właśnie rolę spółki widzę. Celem jest tworzenie wspólnych projektów, w których kompetencje pracowników spółki DOZEDO i pracowników UPWr, a w przypadku większych projektów innych konsorcjantów, powinny stanowić podstawę do budowy komplementarnych zespołów aplikujących i realizujących wspólnie te projekty. Ponadto spółka powinna aktywnie włączyć się w działalność wspierającą działanie start-upowe naszych studentów, pracowników i absolwentów, szczególnie w zakresie działań wspierających procesy komercjalizacji i wdrożeń wynalazków powiązanych z programem.
Idea programu Dolny Śląski Zielona Dolina Żywności i Zdrowia jest mocno wpisana w działania UPWr związane z innowacyjnością i transferem technologii, dlatego operacyjnie współpraca ze spółką DOZEDO będzie prowadzona przez pion prorektora ds. innowacji i współpracy z gospodarką. Waga tego programu dla rozwoju UPWr jest na tyle ważna, że zamierzam powołać pełnomocnika rektora ds. programu i współpracy z DOZEDO.

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowni Państwo,
odnosząc się do pytania zacytuję fragment mojego programu wyborczego, w którym zawarta jest odpowiedź: „Liczę na to, że sztandarowy program Zielona Dolina Żywności i Zdrowia także będzie siłą napędową w tworzeniu teraźniejszości i przyszłości naszej Alma Mater, a wszyscy pracownicy wyrażający chęć uczestnictwa w tym programie zostaną w niego zaangażowani (…)”. Nie znam obecnych mechanizmów wspomagających rozwój tego Programu i wdrożonych przez Uniwersytet Przyrodniczy i trudno mi się do tego odnosić. Jeżeli będzie mi dane pełnienie funkcji rektora, dążył będę do jak najlepszej współpracy w tym zakresie.Chciałbym zapytać kandydatów o wizję na kształt i rolę Wiodących Zespołów Badawczych w nowej kadencji. Z tego co wiem, powinny one zostać utrzymane, żeby była ciągłość zwiększenia subwencji, natomiast czy ich finansowanie, zasady rozliczania, wreszcie skład i profil mogą ulec jakimś zmianom wynikającym z nowej wizji UPWr?
dr hab. Błażej Poźniak

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowny Panie Profesorze,
powołanie Wiodących Zespołów Badawczych i ich funkcjonowanie z przypisanymi zadaniami i określoną formułą jest dobrym kierunkiem w rozwoju naszej Uczelni. Ich powstanie zostało także bardzo pozytywnie ocenione przez gremia zewnętrzne. Mogę tylko zadeklarować wsparcie ich działalności.

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
Wiodące Zespoły Badawcze zostały powołane na rzecz rozwoju dyscyplin i interdyscyplinarności przez pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania naukowe. Rozwój zespołów, a w konsekwencji także ich skład, jest kreowany przez lidera zespołu. Liczba WZB nie jest też zamknięta, może się zmieniać w wyniku ewaluacji, a także na potrzeby powoływania dyscyplin. Finasowanie WZB powinno się opierać o środki zewnętrzne i 2% dodatku do subwencji. Widzę możliwość sukcesywnego dostosowania kategorii kosztów do aktualnej sytuacji w finansowaniu nauki oraz postępów w rozwoju WZB.Jaką rolę na UPWr widzi Pan dla swojego oponenta, jeśli wygra Pan wybory i czy przyjmie Pan propozycję współpracy (np. na stanowisku prorektora) od nowego rektora, jeśli Pan wybory przegra?
dr inż. Danuta Figurska-Ciura

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
dla mnie ważne są kompetencje, dlatego jeśli wygram wybory, zamierzam wykorzystać takowe dla określenia roli mojego oponenta na rzecz rozwoju UPWr. Jeśli natomiast przegram wybory i otrzymam propozycję współpracy od nowego rektora, to rozważę ją.

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowna Pani Doktor,
po przegranej w wyborach zamierzam oddać się w pełni pracy naukowo-dydaktycznej. Nie jestem zainteresowany funkcją prorektora. W przypadku wygranej zastanowię się nad obsadzeniem funkcji kierowniczych na naszej Uczelni z uwzględnieniem konsultacji w tym zakresie.Pytania do prof. Krzysztofa Kubiaka:

 1. Jako punkt swojego programu wskazał Pan „program finansowania doktorantów (zarówno uczestników studiów doktoranckich, jak i uczestników szkoły doktorskiej). Uprzejmie proszę o rozwinięcie tej kwestii i przedstawienie, jakie strumienie finansowania Pan przewiduje, zarówno w kontekście finansowania pracy badawczej, jak i stypendiów.
 2. Mówił Pan o planie decentralizacji dysponowania środkami finansowymi (m.in. przesunięcie dysponowania środkami na publikacje do rad dyscyplin) oraz planie zmniejszenia biurokracji związanej z przyznawaniem środków finansowych. Jaki zatem widzi Pan mechanizm przydziału środków finansowych, np. na publikacje, jeśli to ograniczona pula pieniędzy? Na jakiej podstawie odpowiednie organy będą decydowały komu i ile środków przyznać?
Jacek Łyczko

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowny Panie,
Szkoła Doktorska na UPWr ma swój regulamin i zasady jej funkcjonowania są zdefiniowane.
Drugą grupą są doktoranci, którzy realizują studia doktoranckie. I tu chyba mamy większy problem – oprócz stypendiów, ważne jest zapewnienie im środków finansowych na realizację, a w wielu przypadkach dokończenie badań wykonywanych w ramach pracy doktorskiej. Na to trzeba stworzyć fundusz wsparcia.
Jestem zwolennikiem decentralizacji środków przeznaczonych na naukę i dydaktykę. Środki te powinny trafić do instytutów oraz katedr, ale także rad dyscyplin (nauka) i wydziałów (dydaktyka) – przy stworzeniu rezerwy rektora. Należy wypracować algorytm podziału środków na dyscypliny. Rada Dyscypliny będzie decydować  o przeznaczaniu tych środków np.: na badania naukowe, zagraniczne staże naukowe, opłaty za druk publikacji i inne – z możliwością ich przesuwania. Pracownicy z dyscyplin nie objętych ewaluacją, będą mieli możliwość aplikowania o środki z puli rektora.  Oczywiście szczegóły w tym zakresie zostaną uzgodnione i doprecyzowane.Reprezentując Dział Głównego Energetyka i Eksploatacji, a więc spory wycinek zaplecza technicznego uczelni, chciałbym dowiedzieć się, czy w programach wyborczych kandydatów jest miejsce na pochylenie się nad tematyką utrzymania technicznego infrastruktury uczelnianej. Rozumiem doskonale, iż uczelnia to przede wszystkim kadra naukowa i prowadzone przez nią zajęcia dydaktyczno-naukowe. Jednakże aby można było realizować tak szczytne cele jak badania czy szerzenie ogólnie pojętej wiedzy, potrzebna jest baza, której jakość zależy w znacznej mierze od pracowników pionu technicznego. Wobec piętrzących się zadań, notorycznego braku dokumentacji, braków w wyposażeniu, zawiłych i długotrwałych procesów decyzyjnych, wzrostu wymagań technicznych, realizacji i wdrażania nowych inwestycji obecna dosyć skromna załoga ma coraz większy problem z utrzymaniem całości powierzonej jej tematyki. By sprostać oczekiwaniom wskazane byłoby rozsądne zwiększenie zatrudnienia w odpowiednio wykwalifikowany potencjał ludzki, wprowadzenie systemu szkoleń podnoszących kwalifikacje obecnej kadry, zmiana pewnych elementów współpracy pomiędzy działami celem uzyskania znacznej poprawy efektywności czy mobilności oraz wzrost systemu płac motywujący pracowników do większego zaangażowania w wykonywanie postawionym ich zadań.
Ryszard Kozłowski

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
jestem całkowicie przekonany, że potencjał pracowników pionu technicznego ma bezpośrednie oddziaływanie na funkcjonowanie uczelni. Dlatego w porozumieniu z kanclerzem i wicekanclerzami przeprowadzę działania mające na celu podniesienie kompetencji pracowników. Nowy regulamin wynagrodzeń zawiera bardziej transparentny system wynagrodzeń i motywacji dla wszystkich pracowników. Pracownicy pionu technicznego potraktowani są podmiotowo w tym regulaminie i jestem przekonany, że wychodzi on naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowny Panie,
w pełni popieram przedstawione przez Pana stanowisko. Uczelnia to przede wszystkim ludzie. Nie możemy jednak zapominać o bazie i infrastrukturze. Jako pracownicy musimy mieć stworzone jak najlepsze warunki do wykonywania powierzonych nam zadań i podnoszenia kompetencji w tym zakresie. Jeżeli zachodzi uzasadniona konieczność zwiększenia zatrudnienia, to należy je zwiększyć.Jak powinna wyglądać współpraca uczelni z biznesem – w zakresie kształcenia studentów (np. konsultacje ścieżek kształcenia, dobór tematyki kształcenia do oczekiwań przyszłych pracodawców) oraz w zakresie badawczym (np. badania wdrożeniowe dla biznesu)?
Iwona Kudłacik

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowna Pani,
poruszone przez Panią zagadnienia będą wyzwaniem dla prorektorów, dziekanów i prodziekanów. Programy studiów muszą jak najlepiej przygotować naszych absolwentów do rynku pracy. Istotne w tym zakresie są tzw. „umiejętności dnia pierwszego”.

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
nad rozwojem kierunków studiów czuwają rady programowe, w skład których powinni wchodzić przedstawiciele biznesu najlepiej zaangażowani w proces kształcenia na danym kierunku. Wtedy będą oni mieli realny wpływ na kształcenie według oczekiwań przyszłych pracodawców. Na studiach magisterskich proponujemy już od 1 października 2020 wprowadzić projekt 2-semestralny pt. „Magistrant wdrożeniowy”, w którym praca magisterska będzie realizowana w systemie projektowym, którego wynik będzie mógł podlegać wdrożeniu i/lub komercjalizacji. Ponadto Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, zaczął działać jako platforma współpracy pomiędzy studentami, przedsiębiorcami i otoczeniem biznesowym, odbyły się pierwsze konkursy na najlepsze projekty biznesowe.  Planuję również wraz z przyszłym prorektorem ds. edukacji podjąć działania na rzecz wprowadzenia zajęć typu „problem based learning” dla kierunków inżynierskich, w celu  stworzenia oferty biznesowej studentów już w trakcie studiów. Te działania powinny nas przybliżyć do oczekiwań pracodawców. Oczywiście jestem otwarty na inne inicjatywy i bardzo liczę w tym zakresie na pomysły Wiodących Zespołów Dydaktycznych, które zamierzam powołać jako przyszły rektor.Jako emerytowany profesor pracujący uprzednio na UPWr zostałem zaproszony przez J.M. Rektora na czwartkowe zebranie. Z tego tytułu pragnę zabrać głos (…). Czy będąc elektorami głosowaliby Panowie na kandydata najlepszego naukowo, czy nie?
prof. dr hab. Krzysztof Romański

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie Profesorze,
chciałbym zaznaczyć, że nie jestem elektorem, założyłem bowiem, że jako potencjalny kandydat na rektora nie będę sędzią w swojej sprawie.
Uważam, że to, co jest przed nazwiskiem pracownika naukowego powinno być potwierdzone faktami stojącymi za jego nazwiskiem. W statucie zapisaliśmy, że kandydatem na rektora powinna być osoba z tytułem naukowym profesora. Znaczy to, że stoi za nim dorobek, własna szkoła naukowa i jest autorytetem nie tylko naukowym dla swoich wychowanków i współpracowników. Podzielam zatem pogląd, że taki profesor jako rektor będzie kierował uczelnią realizując wizję rozwoju. Dlatego gdybym nie kandydował i był elektorem głosowałbym na kandydata najlepszego naukowo, ale z wizją rozwoju uczelni w obszarze zarówno nauki jak i dydaktyki.

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowny Panie Profesorze,
odnosząc się do pytania: jako elektor głosowałbym na osobę, która w mojej opinii jest najlepszym kandydatem, uwzględniając wszystkie jej predyspozycje do dobrego zarządzania Uczelnią. 1. W tej chwili finansowanie dla naukowców przyznawane jest na zasadzie konkursów. Czy przewidziane jest finansowanie na badania, chociaż w jakimś minimalnym zakresie, dla wszystkich naukowców, bez trybu konkursowego i bez względu na stopień naukowy?
 2. Kiedy osoby, które mają pomagać w obsłudze projektów, zaczną pomagać w przygotowywaniu wniosków zakupowych? Przygotowanie wniosku w systemie EOD i „przepchnięcie” go przez wszystkie szczeble zajmuje dużo czasu. Czy nie powinno być tak, że wysyłamy do kompetentnej osoby listę potrzebnych odczynników/sprzętu i ta osoba zajmuje się całym procesem zakupu, począwszy od znalezienia najlepszego dostawcy, aż do momentu wysyłki zamówienia na uczelnię i późniejszego opisania i rozliczenia w EOD faktury?
 3. Czy jest możliwe stworzenie funduszu na wyjazdy zagraniczne? Obecnie jedyną możliwą opcją finansowania wyjazdu na staż zagraniczny po doktoracie jest otrzymanie finansowania w ramach projektów z NAWA albo finansowanie z własnego grantu.
 4. Czy kandydaci na rektora przewidują zmniejszenie obowiązków organizacyjnych dla pracowników naukowo-dydaktycznych w stosunku do pracowników dydaktycznych ze względu na dodatkowe wymagania rozliczenia postępów naukowych?
  dr inż. Ewa Kozłowska

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowna Pani Doktor,
jestem zwolennikiem decentralizacji środków przeznaczonych na naukę i dydaktykę. Środki te powinny trafić do instytutów oraz katedr, ale także rad dyscyplin (nauka) i wydziałów (dydaktyka) – przy stworzeniu rezerwy rektora. Należy wypracować algorytm podziału środków na dyscypliny. Rada Dyscypliny będzie decydować o przeznaczaniu tych środków np.: na badania naukowe, zagraniczne staże naukowe, opłaty za druk publikacji i inne – z możliwością ich przesuwania. Pracownicy z dyscyplin nie objętych ewaluacją będą mieli możliwość aplikowania o środki z puli rektora.  Oczywiście szczegóły w tym zakresie zostaną uzgodnione i doprecyzowane.
Jestem za odciążeniem pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, ale i dydaktycznych od procedur zakupowych.
Całkowicie od obowiązków organizacyjnych nie uwolnimy się. Natomiast dyskusja i podejmowanie działań i w tym zakresie są pożądane.


W tej chwili finansowanie dla naukowców przyznawane jest na zasadzie konkursów. Czy przewidziane jest finansowanie na badania, chociaż w jakimś minimalnym zakresie, dla wszystkich naukowców, bez trybu konkursowego i bez względu na stopień naukowy?
dr inż. Ewa Kozłowska

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
środki na podtrzymanie potencjału badawczego zamierzam kierować bezpośrednio do jednostek (katedr i instytutów) właśnie dla bezpośredniego wspomagania badań naukowych pracowników, którzy nie mają finasowania ze źródeł zewnętrznych lub przyznanych w ramach konkursów wewnętrznych (uczelnianych).

Kiedy osoby, które mają pomagać w obsłudze projektów, zaczną pomagać w przygotowywaniu wniosków zakupowych? Przygotowanie wniosku w systemie EOD i „przepchnięcie” go przez wszystkie szczeble zajmuje dużo czasu. Czy nie powinno być tak, że wysyłamy do kompetentnej osoby listę potrzebnych odczynników/sprzętu i ta osoba zajmuje się całym procesem zakupu, począwszy od znalezienia najlepszego dostawcy, aż do momentu wysyłki zamówienia na uczelnię i późniejszego opisania i rozliczenia w EOD faktury?
dr inż. Ewa Kozłowska

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
zgadzam się w pełni z Pani opinią, potrzebne jest większe zaangażowanie kompetencyjne pracowników administracji w procedury zakupowe, nie jako nadzorujących, lecz jako wykonawców procesu. Po przejęciu w październiku 2019 r. Działu Aparatury jako prorektor rozpocząłem ten proces i będę go kontynuował jako przyszły rektor. Również planuję stworzyć odpowiednie stanowisko w celu wsparcia naukowców w procesach zakupowych środków nietrwałych. Zmiany wymagają procedury w EOD i już rozpoczynamy działania mające na celu ich uproszczenie i będę to kontynuował.

Czy jest możliwe stworzenie funduszu na wyjazdy zagraniczne? Obecnie jedyną możliwą opcją finansowania wyjazdu na staż zagraniczny po doktoracie jest otrzymanie finansowania w ramach projektów z NAWA albo finansowanie z własnego grantu.
dr inż. Ewa Kozłowska

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
możliwości sfinansowania wyjazdu na PostDoc ze źródeł zewnętrznych jest znacznie więcej niż Pani wymieniła. Jednak są to konkursy indywidualne, podobnie jak finasowanie ze środków uczelni z konkursów dla młodych naukowców, co zresztą się dzieje na UPWr. Wpisując do statutu wymagania stażu po doktoracie nałożyliśmy na siebie obowiązek wsparcia w tym zakresie. Pracujemy nad systemem PostDoc dla przyjeżdżających na UPWr i wyjeżdżających z UPWr w ramach środków subwencji. System działa już w ramach Wiodących Zespołów Badawczych i jako przyszły rektor planuję jego rozszerzenie na pracowników poza WZB.

Czy kandydaci na rektora przewidują zmniejszenie obowiązków organizacyjnych dla pracowników naukowo-dydaktycznych w stosunku do pracowników dydaktycznych ze względu na dodatkowe wymagania rozliczenia postępów naukowych?
dr inż. Ewa Kozłowska

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
zakresy obowiązków przydziela kierownik jednostki. Do 30 marca 2020 r. powinniśmy mieć zweryfikowane nowe zakresy. Pani pomysł zarekomenduję komisji, jest on bowiem jak najbardziej zasadny.

Czym są wg. prorektora Bosego systemy wsparcia i systemy motywacji dla nauczycieli akademickich?
dr inż. Ewa Kozłowska

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
systemy motywacyjne zostały wpisane do nowo tworzonego regulaminu wynagrodzeń i obejmują: dodatki funkcyjne, nagrody rektora za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, wynagrodzenia i premie w projektach, nagrody zadaniowe, dodatki projakościowe, premie, ocenę okresową. System będzie bardziej rozbudowany niż obecnie i będzie obejmował wszystkich pracowników. Regulamin jest w fazie końcowej opracowania i zostanie wprowadzony do 30 marca 2020 roku. Chciałbym dalej rozwijać ten system w dyskusji z pracownikami, traktując regulamin wynagrodzeń jako bazę wyjściową.
Systemy wsparcia to uruchomiony już cały pakiet dystrybucji środków na podtrzymanie potencjału naukowego jednostek (w tym doktorantów i pracowników) oraz konkursy na projekty dla studentów, doktorantów i pracowników. Zamierzam go rozwijać (także modyfikować) w toku dyskusji z pracownikami, doktorantami i studentami. Ponadto uruchomiłem i będę rozwijał system wsparcia aparaturowego jednostek, grup badawczych i centrów badawczych. 1. Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby usprawnić działalność Działu Spraw Studenckich – miejsca na naszej uczelni, w którym nierzadko prowizoryczna czynność urasta do rangi nierozwiązywalnej trudności?
 2. Czy zauważa Pan potrzebę wprowadzenia elektronicznych kart zobowiązań studenta (tzw. obiegówek) i poprawę systemu stypendialnego, który miał być już w tym roku w pełni elektroniczny?
 3. W jaki sposób usprawnić dostęp do opieki psychologicznej, nie tylko w obrębie kampusu Grunwaldzkiego, ale również tego na Biskupinie? Czy widzi Pan potrzebę zatrudnienia psychologa na etat?
 4. Co jest powodem trudności z systemem USOS, w jaki sposób te trudności trwale rozwiązać?
  Marcel Bawej

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowny Panie,
wszystkie poruszone przez Pana sprawy będą naprawiane i wyjaśniane w uzgodnieniu z Samorządem Studentów. Problemy dotyczące systemów wykorzystywanych do elektronicznej obsługi studentów zostaną przedstawione dyrektorowi UCI i musimy podjąć zdecydowane działania naprawcze i usprawniające ich funkcjonowanie. Wsparcie w zakresie opieki psychologicznej zostanie zapewnione potrzebującym studentom.


Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby usprawnić działalność Działu Spraw Studenckich – miejsca na naszej uczelni, w którym nierzadko prowizoryczna czynność urasta do rangi nierozwiązywalnej trudności?
Marcel Bawej

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
Dział Spraw Studenckich jest jednym z najważniejszych elementów systemu wsparcia studentów na uczelni, ponieważ obejmuje wsparcie tych obszarów życia studenckiego, które wiążą się z problemami egzystencjalnymi i wymagają indywidualnego podejścia. Mam tego świadomość. Zmieniający się obecnie dynamicznie styl życia studentów, standardy i zakres potrzeb wymagają niewątpliwie ciągłej przebudowy systemu wsparcia, w tym zmiany i zwiększenia kompetencji osób w dziale, o co będę usilnie zabiegał. Z drugiej strony podejmowane rozwiązania systemowe dotyczące grup studenckich i związanych z nimi potrzeb są niejednokrotnie wynikiem „umowy społecznej” pomiędzy pracownikami działu a studentami – tu bardzo liczę na współpracę z Samorządem Studenckim.

Czy zauważa Pan potrzebę wprowadzenia elektronicznych kart zobowiązań studenta (tzw. obiegówek) i poprawę systemu stypendialnego, który miał być już w tym roku w pełni elektroniczny?
Marcel Bawej

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
uważam, że wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentacji studenckiej jest bardzo ważne i na pewno zoptymalizuje obsługę studenta, podobnie jak wcześniej przyczyniło się do optymalizacji pracy kadry UPWr w przypadku wdrożenia systemu EOD. Już obecnie obserwuję, że są jednostki organizacyjne bardzo zaangażowane we wdrażanie zdalnych rozwiązań, a wypracowane przez nie narzędzia są potrzebne i stopniowo korzysta z nich coraz więcej użytkowników. Jednym z takich zautomatyzowanych procesów jest chociażby ankietyzacja w USOS. Musimy jednak pamiętać, że proces opracowywania czy wdrażania rozwiązań elektronicznych jest kompleksowy i długotrwały. Dobre, przemyślane i zaplanowane wdrożenie jest istotne, aby uniknąć problemów. Ważna jest także odpowiedzialność po stronie użytkowników systemu. Każdy z nich jest odpowiedzialny za jakość danych w systemie. Powinny być one kontrolowane, a nieprawidłowości powinny być zgłaszane i regularnie usuwane. Największy problem z błędnymi podpięciami w USOS wynika właśnie z braku poczucia tej odpowiedzialności.
Odnośnie elektronicznej obiegówki wiem, że pion prorektora ds. studenckich i edukacji prowadzi analizę możliwości wdrożenia tego narzędzia. Planuje się przeprowadzenie testów w tym zakresie w kolejnym roku akademickim. Zadanie to wymaga współpracy jednostek merytorycznych odpowiedzialnych za podbijanie obiegówek: Działu Spraw Studenckich, biblioteki, dziekanatów, Uczelnianego Centrum Informatyzacji oraz Samorządu Studentów, jako reprezentanta głównych użytkowników tego narzędzia. Przy kompleksowym wsparciu od strony IT i zaangażowaniu ww. działów będzie można je wdrożyć.

W jaki sposób usprawnić dostęp do opieki psychologicznej, nie tylko w obrębie kampusu Grunwaldzkiego, ale również tego na Biskupinie? Czy widzi Pan potrzebę zatrudnienia psychologa na etat?
Marcel Bawej

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
mamy dwa kampusy zatem uważam, że dostęp do opieki psychologicznej powinien być możliwy w każdym z nich. Już od dłuższego czasu dyskutujemy nad zatrudnieniem psychologa na etat i jesteśmy blisko tej decyzji. Zatrudnienie widzę w formie etatu realizowanego w dwóch wspomnianych wyżej kampusach.

Co jest powodem trudności z systemem USOS, w jaki sposób te trudności trwale rozwiązać?
Marcel Bawej

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
system USOS jest systemem ogólnouczelnianym, a nie dziekanatowym. Popełniliśmy trochę błędów na etapie przejścia z systemu dziekanatowego do USOS i to jest powodem trudności jakie mamy. Uważam, że zadaniem jakie przed nami stoi jest jasny podział kompetencji i zadań (procedur) między centralą a dziekanatami w zakresie działania systemu. Ważne jest także ograniczenie liczby użytkowników systemu i wyłączenie spośród nich nauczycieli akademickich. W tym ostatnim zakresie w ostatnim roku poczyniono duży krok. Rozpoczęliśmy wdrażanie systemu Sylabus – kompleksowego narzędzia do zarządzania dokumentacją programów studiów, cennego dla dziekanów i prodziekanów oraz członków komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia. System usprawni proces przygotowywania programów studiów do zamieszczenia na stronie BIP uczelni, usprawni kontrolę kompletności sylabusów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. System posiada wiele narzędzi analitycznych, które wspomagają ten proces. I na koniec to co kluczowe – w semestrze letnim 2019/2020 możliwa będzie jego pełna integracja z systemem USOS i automatyzacja podpięć przedmiotów na dany cykl kształcenia, co stanowi duże odciążenie koordynatorów ECTS, którzy wykonywali to zadanie.
Kluczowa jest także korekta zarówno plików importowych, które służą do przenoszenia danych z TETA do USOS, a dalej także do POL-onu, oraz dbanie o spójność i zgodność danych w tych systemach. Optymalne byłoby zgromadzenie wszystkich danych dotyczących pracownika i procesu dydaktycznego w jednym systemie źródłowym.
Zamierzam realizować to zadanie przez modernizację systemu w odniesieniu do wybranego rozwiązania referencyjnego, czerpiąc z dobrych rozwiązań funkcjonujących na innych uczelniach, które mają wieloletnie doświadczenie w pracy w USOS-ie.Chciałabym zapytać się jak widzą Panowie przyszłość Ośrodka Wczasowego Wodnik w Dąbkach, którego właścicielem jest UPWr? W tym roku kończy się umowa dzierżawy przez Argentyt.
Julia Kotońska-Feiga

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowna Pani,
uważam, że jest to mienie UPWr i należy się o nie troszczyć.

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
ośrodek niewątpliwie wymaga całkowitego remontu i unowocześnienia zgodnie z obowiązującymi standardami dla ośrodków tego typu.
Obecnie prowadzone są prace nad inwentaryzacją niezbędnych działań i nad szacunkiem kosztów umożliwiającym podjęcie decyzji o przyszłości umowy dzierżawnej i sposobie dalszego użytkowania. W zależności od wyników tych prac zostaną podjęte decyzje, które dotyczą tej kadencji i przyszłej.Jakie jest Panów doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych (uzyskane środki finansowe, umowy z gospodarką, praca w panelach ekspertów)?
dr hab. inż. Witold Rohm

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
kierowałem 1 projektem KBN, 1 projektem MNiSW, 2 projektami NCN koordynowałem ze strony UPWr, 1 projektem NCBiR, 2 projektami Europejskiej Agencji Kosmicznej na łączną kwotę ok. 4 mln zł. Brałem aktywny udział w pozyskaniu projektu EPOS-PL z udziałem ok. 8 mln. zł dla UPWr. Kierowałem kilkoma umowami z podmiotami gospodarczymi. Mam doświadczenie jako ekspert w panelach NCN i międzynarodowych agencji: Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC, członek panelu PE10) i Europejskiej Agencji GNSS (GSA).

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowny Panie Profesorze,
pracę doktorską zrealizowałem w oparciu o grant promotorski (główny wykonawca); rozprawę habilitacyjną – w oparciu o grant KBN (kierownik); byłem kierownikiem zadania badawczego w projekcie Demonstrator Plus; byłem wnioskodawcą i kierownikiem 2 projektów restrukturyzacyjnych na WMW, w efekcie których powstało Centrum Inżynierii Genetycznej oraz Centrum Chirurgii Doświadczalnej (w realizacji).Jakie działania planują Panowie przeprowadzić, by administracja na UPWr była przyjazna i profesjonalna, otwarta na nowe wyzwania i sprzyjała realizacji projektów?
dr hab. inż. Witold Rohm

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowny Panie Profesorze,
to pytanie powinno zostać bezwzględnie doprecyzowane, bowiem można odebrać je jako stwierdzenie, że wszyscy pracownicy administracji są nieprzyjaźni, nieprofesjonalni i zamknięci na nowe wyzwania. Takie stanowisko jest krzywdzące i niesprawiedliwe.

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
jako prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą zbudowałem w pionie kompetencyjny zespół w zakresie wspomagania w aplikowaniu o projekty badawcze, w tym międzynarodowe, który wychodzi naprzeciw naukowcom. Popierałem bardzo utworzenie w nowej strukturze Centrum Realizacji Projektów. Jako przyszły rektor zamierzam rozwijać ten system przez podnoszenie kompetencji administracji potrzebnych na wszystkich etapach wnioskowania i realizacji projektów zarówno badawczych i edukacyjnych. Będzie to proces, ale jestem przekonany, że wynik będzie korzystny dla każdej ze stron.Jakie widzicie Panowie wyzwania naukowe stojące przed każdą z dyscyplin na UPWr i czy są Panów zdaniem szanse na powołanie nowych dyscyplin?
dr hab. inż. Witold Rohm

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
przed dyscyplinami ewaluowanymi wyzwania naukowe są związane z rozwojem na rzecz utrzymania uprawnień akademickich jakie posiadają i jak najwyższej kategorii naukowej. Implikuje to bowiem środki finansowe dla UPWr i autonomię w prowadzeniu kierunków studiów, dla których ta dyscyplina jest wiodąca. Powoływanie nowych dyscyplin jest jak najbardziej zasadne, ważne jest bowiem zachowanie statusu uniwersytetu (min. 6 dyscyplin w 3 dziedzinach). W tej chwili mamy 7 dyscyplin w 3 dziedzinach. Przykładem takich działań jest aktualnie uruchomiony proces powołania dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w dziedzinie nauk społecznych. Powołany już został WZB, do końca czerwca 2020 r. chcemy złożyć wniosek o nadanie uprawnień do doktoryzowania, a w końcu dyscypliny ewaluowanej. Te działania są wynikiem znacznego rozwoju naukowego i współpracy w okresie ostatniego roku pracowników Instytut Gospodarki Przestrzennej i Instytutu Nauk Ekonomicznych. Taki model rozwoju jest możliwy także dla innych dyscyplin na UPWr.

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowny Panie Profesorze,
pracownicy wszystkich ewaluowanych dyscyplin naukowych mają jedno główne zadanie – uzyskać jak najwyższą ocenę w najbliższej ewaluacji i prowadzić badania naukowe na jak najwyższym poziomie. Z tego co wiem, już w najbliższym czasie zostanie powołana kolejna dyscyplina naukowa na UPWr. Być może w przyszłości powstaną i inne. 1. Proszę o przybliżenie założeń finansowania jakości dydaktyki, w szczególności wspierania innowacji dydaktycznych. Czy przewiduje się wyodrębnienie funduszu wspierającego rozwój innowacyjnej dydaktyki? Z jakich środków działania w tym obszarze będą finansowane? Gdzie zostanie usytuowane zarządzanie budżetem przeznaczonym na wspieranie i rozwój innowacji dydaktycznych?
 2. W okresie mijającej kadencji w pionie prorektora ds. studenckich i edukacji podjęto szereg działań wspierających podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UPWr, a także przygotowywanie i wdrażanie innowacji dydaktycznych. Czy w przyszłej kadencji przewiduje się realizację działań tego typu? Jakie działania z zakresu wspierania innowacyjnej dydaktyki na UPWr będą priorytetem dla rektora?
 3. W toku realizacji działań, o których mowa w pytaniu 2., powstały (lub/i nadal powstają) założenia do systemowych rozwiązań w zakresie wdrażania innowacji dydaktycznych. Proces wdrażania wiąże się z wyzwaniami, np. z koniecznością nietypowej organizacji toku kształcenia w ramach przedmiotu lub/i szerzej, a także z koniecznością zapewnienia infrastruktury (np. pomieszczenia do spotkań i pracy kilku zespołów projektowych, dostępu do laboratoriów, oprogramowania), materiałów i in. Jakie przewiduje się rozwiązania ułatwiające wdrażanie innowacji dydaktycznych?
 4. W toku realizacji działań, o których mowa w pytaniu 2., wyłoniła się silna grupa nauczycieli akademickich szczególnie zainteresowanych podnoszeniem kompetencji dydaktycznych oraz wdrażaniem innowacji. Jakie przewiduje się sposoby doceniania/premiowania aktywności i osiągnięć dydaktycznych nauczycieli UPWr?  Proszę także o rozwinięcie idei kariery dydaktycznej na UPWr.
 5. Czy w przyszłej kadencji przewiduje się wyodrębnienie/wskazanie centralnego ośrodka odpowiedzialności inicjującego, pozyskującego projekty, wspierającego metodycznie i realizującego działania z zakresu wdrażania innowacji dydaktycznych, czy będą to działania realizowane na wydziałach?
  Urszula Siembieda

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowna Pani,
odpowiadając na te pytania chcę wyraźnie zaznaczyć, że jestem za innowacyjną dydaktyką, w tym za podnoszeniem kompetencji nauczycieli akademickich (dodam – że w europejskich ocenach jakości kształcenia np. prowadzonych przez EAEVE, te inicjatywy są wysoko punktowane). Szczegóły dotyczące finansowania nowoczesnej dydaktyki i infrastruktury niezbędnej do tego będą przedmiotem uzgodnień. Dotychczasowe działania podjęte w pionie prorektora ds. studenckich i edukacji będą kontynuowane i rozwijane.


Proszę o przybliżenie założeń finansowania jakości dydaktyki, w szczególności wspierania innowacji dydaktycznych. Czy przewiduje się wyodrębnienie funduszu wspierającego rozwój innowacyjnej dydaktyki? Z jakich środków działania w tym obszarze będą finansowane? Gdzie zostanie usytuowane zarządzanie budżetem przeznaczonym na wspieranie i rozwój innowacji dydaktycznych?
Urszula Siembieda

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
finasowanie dydaktyki składać się będzie, podobnie jak nauki, z kilku elementów: środki w dyspozycji prorektora ds. studenckich i kształcenia, środki w dyspozycji dziekana, środki w dyspozycji kierowników katedr i instytutów oraz jednostek ogólnouczelnianych i środki w dyspozycji Wiodących Zespołów Dydaktycznych.
Innowacyjna dydaktyka będzie współfinasowana ze środków zewnętrznych (projekty) i wewnętrznych: centralnych, dziekana i WZD.
Koordynacja i rozwój innowacyjnej dydaktyki będzie w pionie prorektora ds. studenckich i kształcenia, realizacja na wydziałach z udziałem dziekana, prodziekanów i WZD.

W okresie mijającej kadencji w pionie prorektora ds. studenckich i edukacji podjęto szereg działań wspierających podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UPWr, a także przygotowywanie i wdrażanie innowacji dydaktycznych. W załączeniu przesyłam zestawienie wybranych. Czy w przyszłej kadencji przewiduje się realizację działań tego typu? Jakie działania z zakresu wspierania innowacyjnej dydaktyki na UPWr będą priorytetem dla rektora?
Urszula Siembieda

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
w swoim wystąpieniu podkreśliłem systemowe podejście do wprowadzania innowacyjnej dydaktyki z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń. Bardzo liczę na aktywność WZD w tym zakresie i wsparcie działów merytorycznych w pionie prorektora ds. studenckich i kształcenia.

W toku realizacji działań, o których mowa w poprzednim pytaniu, powstały (lub/i nadal powstają) założenia do systemowych rozwiązań w zakresie wdrażania innowacji dydaktycznych. Proces wdrażania wiąże się z wyzwaniami, np. z koniecznością nietypowej organizacji toku kształcenia w ramach przedmiotu lub/i szerzej, a także z koniecznością zapewnienia infrastruktury (np. pomieszczenia do spotkań i pracy kilku zespołów projektowych, dostępu do laboratoriów, oprogramowania), materiałów i in. Jakie przewiduje się rozwiązania ułatwiające wdrażanie innowacji dydaktycznych?
Urszula Siembieda

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
nie ma ograniczeń w blokowaniu zajęć dydaktycznych, za dobór metod kształcenia odpowiada nauczyciel akademicki. Troszkę jesteśmy więźniami przyzwyczajeń. Na niektórych wydziałach już przełamujemy ten szablonowy sposób organizacji zajęć. W przypadku zajęć kosztochłonnych potrzebne są dodatkowe pieniądze, ale tu możemy wykorzystać środki projektowe i z subwencji.
Następuje teraz przegląd pomieszczeń w całej uczelni i chciałbym, aby wyniki przeglądu wykorzystać na potrzeby, które Pani określiła w pytaniu.

W toku realizacji działań, o których mowa dwa pytania wcześniej, wyłoniła się silna grupa nauczycieli akademickich szczególnie zainteresowanych podnoszeniem kompetencji dydaktycznych oraz wdrażaniem innowacji. Jakie przewiduje się sposoby doceniania/premiowania aktywności i osiągnięć dydaktycznych nauczycieli UPWr?  Proszę także o rozwinięcie idei kariery dydaktycznej na UWPr.
Urszula Siembieda

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
dziękuję za to pytanie, ja też to widzę i dlatego zdecydowałem się na tworzenie Wiodących Zespołów Dydaktycznych. Aktywność w obszarze dydaktyki zaowocuje awansami popartymi systemem wynagradzania i motywacji, jaki przygotowujemy w regulaminie wynagrodzeń. Zadbaliśmy wspólnie o wyartykułowanie osiągnięć dydaktycznych i docenianie, mam nadzieję, że będzie to motywacją do kariery dydaktycznej na UPWr.

Czy w przyszłej kadencji przewiduje się wyodrębnienie/wskazanie centralnego ośrodka odpowiedzialności inicjującego, pozyskującego projekty, wspierającego metodycznie i realizującego działania z zakresu wdrażania innowacji dydaktycznych, czy będą to działania realizowane na wydziałach?
Urszula Siembieda

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
tak i będzie to jednym z priorytetów tej kadencji i jedno z zadań WZD. 1. Obaj kandydaci wymieniają w swoim programie kształcenie doktorantów na studiach doktoranckich (obok funkcjonującej aktualnie szkoły doktorskiej). Stąd pytanie do obu kandydatów: czy oznacza to powrót kształcenia w formie takiej jak jeszcze dwa lata temu, czy doktoranci kształceni w tej formule będą otrzymywać stypendium?
 2. Pytanie do prof. Krzysztofa Kubiaka: jakie argumenty przekonują Pana Profesora do wskazywania prorektorów wg przynależności do wydziału, a nie według kompetencji i zdolności organizacyjnych kandydatów?
  prof. dr hab. Danuta Parylak

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowna Pani Profesor,
zgodnie z Ustawą 2.0 Szkoła Doktorska przejęła zadania związane z kształceniem doktorantów i realizacją pracy doktorskiej. Mamy jednak doktorantów, którzy realizują pracę doktorską w ramach studiów doktoranckich. Otrzymują stypendium i należy ich wesprzeć finansowo, aby mogli ukończyć badania niezbędne do pomyślnego zamknięcia przewodu doktorskiego.
Uważam, że na każdym wydziale są osoby mające odpowiednie kwalifikacje, predyspozycje i zdolności organizacyjne do pełnienia funkcji prorektora. Wybrany zostanie rektor i moim zdaniem, powołanie czterech Prorektorów spośród pozostałych czterech wydziałów będzie elementem „równowagi”, a przede wszystkim wyrazem troski o dobre obyczaje akademickie.


Obaj kandydaci wymieniają w swoim programie kształcenie doktorantów na studiach doktoranckich (obok funkcjonującej aktualnie szkoły doktorskiej). Stąd pytanie do obu kandydatów: czy oznacza to powrót kształcenia w formie takiej jak jeszcze dwa lata temu, czy doktoranci kształceni w tej formule będą otrzymywać stypendium?
prof. dr hab. Danuta Parylak

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
szkoła doktorska jest odrębną jednostką organizacyjną uczelni, w której doktoranci realizują indywidualne programy badawcze i kształcenie według zatwierdzonego przez Senat UPWr programu. Do 2023 roku będą na UPWr funkcjonowały nadal studia doktoranckie (3 stopnia) w strukturach wydziałowych z programami kształcenia zatwierdzonymi przez rady wydziałów. W jednym i drugim przypadku doktoranci otrzymują stypendia zarówno doktoranckie, zapomogi i projakościowe z subwencji na dany rok. Ten model jest już realizowany na naszej uczelni od 1 października 2019 roku.Co semestr w trakcie zapisów na przedmioty ogólnouczelniane studenci mają problem z zapisaniem się na przedmiot z powodu błędów systemowych, spowodowanych przeciążeniem serwerów uczelnianych. Czy kandydaci na rektora planują w jakiś sposób usprawnienie systemu USOS w czasie zapisów na przedmioty ogólnouczelniane? Czy planowane są jakieś rozwiązania podobne do stosowanych  na innych uczelniach wyższych lub wprowadzenie innowacyjnego sposobu zapisów – jeżeli tak to jakich?
Paweł Moroz

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
to nie USOS jest problemem, a przeciążenie serwerów. Planujemy wprowadzenie zapisów na wszystkie przedmioty od roku akademickiego 2020/2021 i odpowiednie rozłożenie w czasie dostępu dla poszczególnych studentów z różnych kierunków studiów, żeby zapewnić równomierne obciążenie serwerów i ograniczyć problemy techniczne.

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowny Panie,
sprawa musi zostać wyjaśniona na poziomie UCI i podejmę działania, aby opisywane problemy zostały zlikwidowane.Kiedy promują Panowie uczelnię jako bardzo nowoczesną, czy nie warto pomyśleć o dostosowaniu biblioteki do standardów reszty budynków? Czy uwzględniają Panowie w swoich planach modernizację biblioteki, która jest przecież wizytówką całej uczelni?
Anna Mazur

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowna Pani,
bezwzględnie sprawa biblioteki powinna zostać rozwiązana. Wiem, że swego czasu podejmowano działania zmierzające do rozbudowy bazy lokalowej. Ufam, że nastąpi to w najbliższym czasie lub rozważymy inny scenariusz – wybudowania nowego budynku.  

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowna Pani,
oczywiście budowa nowoczesnej biblioteki jako najważniejszego elementu Centrum Zasobów UPWr jest dla mnie priorytetem od lat. Jako rektor będę się starał o znalezienie środków na ten cel. Biblioteka w tej kadencji pod moim kierunkiem stała się ośrodkiem zarządzania i gromadzenia zasobów wiedzy naszego uniwersytetu. Stała się również ośrodkiem wykorzystującym najnowocześniejsze narzędzia służące korzystaniu ze światowych zasobów cyfrowych i rozwija bazę wiedzy UPWr.
Jeśli okaże się to perspektywą zbyt odległą w czasie to pozostaje wdrożenie planu modernizacji, który jest i może być po modyfikacji szybko wdrożony. Nadal będę zabiegał o pozyskanie środków na ten cel ze źródeł zewnętrznych, jednak niektóre niezbędne remonty i unowocześnienia uczelnia będzie musiała podjąć korzystając z własnych zasobów.Nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce dopuszcza możliwość tworzenia federacji przez uczelnie. Pytanie kieruję do obydwu kandydatów: czy ma Pan w planach przystąpienie UPWr do takiej federacji, a jeśli tak, to z jakimi uczelniami i na jakich zasadach?
dr hab. Witold Gładowski

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
wejście w federację jest dla mnie jedną z opcji jednak nie na zasadzie odgórnej. Jeśli tak, to najpierw muszą być realne inicjatywy współpracy między pracownikami, jednostkami i wtedy można iść krok dalej. Łączyć bowiem mogą wspólne projekty badawcze i dydaktyczne, wspólne szkoły doktorskie i wspólne kierunki studiów. Jeśli to zafunkcjonuje, kolejnym krokiem jest zewnętrzny audyt uczelni wchodzących do federacji pod kątem zysków i strat z niej wynikających. Wtedy dostaniemy odpowiedź na to, z kim i po co możemy utworzyć federację. Jestem zatem zwolennikiem takiej opcji i rozważnego działania procesowego niż decyzji odgórnej. Mamy już bowiem w tym zakresie doświadczenia.

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowny Panie Profesorze,
ustawa stwarza możliwość tworzenia przez uczelnie federacji. Nie wiem, czy środowisko wrocławskich uczelni aktualnie jest i czy będzie tym zainteresowane. W podejmowanych decyzjach zawsze należy kalkulować bilans w zakresie zysków i strat. Gdyby pojawiła się idea tworzenia federacji to uważam, że opinia naszej społeczności akademickiej będzie najważniejsza. 1. Czy w ramach kształcenia na naszej uczelni powinno się dbać o gruntowną (choć oczywiście ogólną, nie specjalistyczną) wiedzę i umiejętności w dziedzinie nauk podstawowych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, dodałbym przedmioty humanistyczne), czy też kształcenie od razu powinno się skupić na dziedzinach praktycznych, bliższych zastosowaniom?
 2. Czy kandydaci rozważają jakąś formę wsparcia studentów pierwszych lat w uzupełnieniu braków wiedzy (tu znowu przede wszystkim chodzi o przedmioty podstawowe) i umiejętności (np. umiejętność pracy z tekstem, metodologia uczenia się)? Z moich obserwacji wynika, że spora część studentów rezygnujących ze studiów na pierwszym roku czyni tak, bo nie daje sobie rady z powodu bardzo słabego przygotowania wyniesionego ze szkół średnich. Nie są to studenci źli i gdyby zdołali uzupełnić najważniejsze braki, nie byliby dla nas studentami straconymi, ukończyliby studia i zapewne byliby niezłymi fachowcami.
  dr Andrzej Fogt

Prof. Krzysztof Kubiak:

Szanowny Panie Doktorze,
studia mogą być realizowane w profilach: ogólnoakademickim i praktycznym. Szczególnie w profilu ogólnoakademickim należy zadbać o dobre kształcenie w zakresie nauk podstawowych. Takie przygotowanie jest bardzo ważne, ponieważ poszerza horyzonty i jest dobrą podstawą do angażowania studentów w pracę naukowo-badawczą.
Jeżeli zachodzi konieczność wspierania studentów pierwszego/pierwszych roku/lat w zakresie uzupełnienia wiedzy niezbędnej do stworzenia im szans na skończenie studiów jestem za stworzeniem mechanizmów wsparcia.


Czy w ramach kształcenia na naszej uczelni powinno się dbać o gruntowną (choć oczywiście ogólną, nie specjalistyczną) wiedzę i umiejętności w dziedzinie nauk podstawowych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, dodałbym przedmioty humanistyczne), czy też kształcenie od razu powinno się skupić na dziedzinach praktycznych, bliższych zastosowaniom?
dr Andrzej Fogt

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
to tak naprawdę zależy od specyfiki kierunku studiów i tego, jak chcemy budować sylwetkę absolwenta. Na kierunkach inżynierskich model budowania na bazie wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk podstawowych, społecznych jest jak najbardziej zasadny. Taki model budowałem jako prodziekan na kierunku studiów geodezja i kartografia. Dla kierunków kształcenia w zawodzie model jest inny i polega na kształceniu od początku w przedmiotach kierunkowych wspomaganych przedmiotami dziedziny nauk podstawowych i ścisłych oraz społecznych.

Czy kandydaci rozważają jakąś formę wsparcia studentów pierwszych lat w uzupełnieniu braków wiedzy (tu znowu przede wszystkim chodzi o przedmioty podstawowe) i umiejętności (np. umiejętność pracy z tekstem, metodologia uczenia się)? Z moich obserwacji wynika, że spora część studentów rezygnujących ze studiów na pierwszym roku czyni tak, bo nie daje sobie rady z powodu bardzo słabego przygotowania wyniesionego ze szkół średnich. Nie są to studenci źli i gdyby zdołali uzupełnić najważniejsze braki, nie byliby dla nas studentami straconymi, ukończyliby studia i zapewne byliby niezłymi fachowcami.
dr Andrzej Fogt

Prof. Jarosław Bosy:

Szanowny Panie,
dzisiaj pozyskanie najlepszych kandydatów jest priorytetowe. Rzeczywistość pokazuje jednak, że studia na UPWr rozpoczynają również studenci z brakami wiedzy i umiejętności. W tych także inwestujemy i tym samym powinniśmy zadbać o uzupełnienie tych braków. Jestem za tym, aby takie zajęcia wyrównujące, które już na uczelni funkcjonowały były dalej realizowane. Część z nich dzięki wykorzystaniu środków projektowych, które udało się pozyskać podczas ostatniej kadencji w ramach projektów POWER, zostanie przygotowana w formie kursów zdalnych i będzie łatwiej dostępna dla studentów, a także potencjalnych kandydatów na studia.