Prof. Jarosław Bosy nowym rektorem UPWr

Prof. Jarosław Bosy, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, został nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kadencję rozpocznie 1 września 2020 r. 
19 czerwca 2020 r.

19 czerwca 2020 r. uczelniane kolegium elektorów, złożone z przedstawicieli całej społeczności akademickiej, wybrało nowego rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Został nim prof. Jarosław Bosy od 2016 r. sprawujący funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

W II turze wyborów prof. Jarosław Bosy uzyskał 100 głosów (50,5%), prof. Krzysztof Kubiak dostał 97 głosów (49%). Jeden elektor wstrzymał się od głosu (0,5%).

Nowy rektor rozpocznie 4-letnią kadencję 1 września 2020 r.


 
jaroslaw_bosy_1

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy


Urodził się 31 lipca 1963 r. Studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1988 r. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1996 r. na AGH w Krakowie W 2006 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego również na AGH w Krakowie. W kwietniu 2008 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geodezji i Geoinformatyki w latach 2009-2012 i prodziekana na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w latach 2012-2016. W kwietniu 2014 r. odebrał z rąk prezydenta RP nominację profesorską. Od grudnia 2015 r. jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki. Od września 2016 r. pełni funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Prowadzi badania naukowe związane z precyzyjnym opracowaniem obserwacji satelitarnych GNSS na potrzeby monitorowania Ziemi, w tym atmosfery w ramach Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego GGOS.

Przebywał na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii i we Włoszech. Kierował i aktualnie kieruje 8 grantami KBN, MNiSW, NCN i NCBiR, H2020, aktywnie uczestniczył w akcji COST 625 „3D Monitoring of Active Tectonic Structures” i COST ES 1206 pt. Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC). Koordynował ze strony UPWr dwa granty Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W latach 2006-2008 był kierownikiem projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS”, realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, za wdrożenie którego otrzymał w 2010 roku Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”.

Jest autorem lub współautorem łącznie 90 oryginalnych prac twórczych. Jego aktualne dane bibliometryczne (h-index, cytowania) wynoszą: Scopus: 12, 477; WoS: 12, 436; Google Scholar: 19, 1298. Jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) i Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU), Od 2012 roku jest członkiem, a od 2016 wiceprzewodniczącym Komitetu Geodezji PAN. Jest znanym ekspertem oceniającym: krajowe projekty badawcze w panelach Narodowego Centrum Nauki (dwukrotnie kierował panelami) oraz międzynarodowe H2020 dla Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC, członek panelu PE10) i Europejskiej Agencji GNSS (GSA). Wielokrotnie recenzował projekty dla austriackich (FWF) i niemieckich (DFG) agencji grantowych.