Wybory rektora – wystąpienie prof. Tadeusza Trziszki

W związku ze zmienioną formułą debaty wyborczej publikujemy wystąpienie rektora prof. Tadeusza Trziszki.
12 marca 2020 roku


rektor_trziszka_glowna

Szanowni Państwo,

Pracownicy, Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Bardzo żałuję, że nie było mi dane wystąpić przed Państwem osobiście, ale ta kadencja dla rektorów uczelni publicznych jest szczególnie trudna ze względu na wdrażanie ustawy 2.0, a w ostatnich dniach na podejmowanie decyzji związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Niestety, kadencję kończymy jako rektorzy w połowie drogi wdrażania ustawy. W kontekście tej sytuacji pragnę zwrócić się do społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zwłaszcza do elektorów, o roztropność w podejmowaniu decyzji wyboru rektora nowej kadencji i o wielką odpowiedzialność za przyszłe losy uczelni.

Zgodnie z zasadami demokracji odnoszę się z wielkim szacunkiem do obu kandydatów na stanowisko rektora. Jednemu z nich po wyborze przez elektorów powierzę insygnia władzy podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021.

Pragnę przypomnieć, że rozwój trzech wydziałów naszej uczelni, które osiągnęły poziom A i A+, jest integralnie związany z Programem KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący), dzięki któremu uczelnia i wspomniane wydziały zyskała ponad 10 mln zł. A to jest moją osobistą zasługą. Zatem nie należy przywłaszczać tej rzeczywistości dla innych celów. Również moją decyzją nastąpiło przekazanie środków finansowych w 2019 roku do dyspozycji dziekanów, a dalej umożliwienie przekazania tych środków do jednostek organizacyjnych uczelni. Nie zrobiłem blokady na decyzje dziekanów, mimo że miałem taką możliwość. Wizją moją i mojego zespołu zarządczego było i jest wzmacnianie jednostek i dziekanów – z myślą o rozwoju dydaktyki przy mocnym rozwijaniu działalności badawczej. W tym czasie zadbałem też o istotny wzrost wynagrodzeń.

Chciałbym również zwrócić uwagę na fakty ostatnich zdarzeń 3,5-letniej  kadencji, gdzie udało się naszemu zespołowi rektorskiemu osiągnąć wiele sukcesów. Wśród największych  należy wymienić:

 1. wysoką  pozycję w rankingu uczelni wyższych. Nasz uniwersytet awansował z 34. na 22. miejsce, stając się najlepszą uczelnią wśród przyrodniczo-rolniczych. To historyczny sukces, gdyż nigdy w rankingach nie plasowaliśmy się przed SGGW;

 2. dzięki mozolnej pracy, kompetencji i zaangażowaniu zespołu prof. Jarosława Bosego we wrześniu 2019 r.  po zmaganiach ewaluacyjnych przed komisją konkursową  w ramach europejskiego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” weszliśmy do grupy uniwersytetów badawczych na 12. pozycję, co owocuje dodatkową subwencją ponad 20 mln zł w okresie 6 lat. To dodatkowe pieniądze na rozwój  potencjału naukowego;

 3. utworzono Szkołę Doktorską  w 7 dyscyplinach ewaluowanych, wspieraną finansowo programami zewnętrznymi (POWER) oraz utworzono Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską – ProHum, a także program doktorant wdrożeniowy. Tworzony jest program „Magistrant wdrożeniowy”;

 4. w tej kadencji realizujemy ponad 250 projektów, w tym wiele w Horyzont 2020 – łącznie na kwotę ponad 76 mln zł oraz 140 umów. Nigdy nie mieliśmy takiego poziomu aktywności projektowej;

 5. realizujemy na dużą skalę współpracę regionalną i krajową w ramach KSOW i RPO, PROW oraz współpracę międzynarodową sieci ERRIN oraz BBI JU (w obrębie UE w obszarze bio-gospodarki);

 6. rozpoczęliśmy proces przebudowy programu edukacyjnego uczelni wdrażając innowacyjne metody, m.in. wprowadzamy nowe przedmioty do programu, niezbędne w rozwoju gospodarczym;

 7. przejęliśmy pod własną jurysdykcję program „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, wpisany w strategię województwa dolnośląskiego i strategię rządu RP do 2030. Należy tu spodziewać się realizacji dużych projektów.

Ważna jest przyszłość uczelni, która powinna być ciągłością już zainicjowanych działań, tak aby nie stracić wielkiego dorobku ćwierćwiecza, a zwłaszcza ostatnich blisko czterech lat, które przyniosły nam autentyczny sukces. Wśród najważniejszych zadań widzę:

 1. wykorzystanie zasobów intelektualnych i technologicznych społeczności akademickiej UPWr w celu realizacji programu „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, w tym programu AHE (AgroHydroEnergy – na najwyższym poziomie światowym innowacji, który pozwoli realizować badania przełomowe, w tym projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach oraz innowacyjną edukację);

 2. należy dalej dynamizować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach, tak aby w nowej kadencji znaleźć się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni badawczych w Polsce, jednocześnie zwiększyć trzykrotnie współpracę międzynarodową, głównie w programie Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów badawczych oraz co najmniej 10-krotnie zwiększyć wymianę międzynarodową;

 3. należy włożyć wielki wysiłek w nową wizję edukacji, w tym w unowocześnienie programów dydaktycznych. Nasza uczelnia musi kształcić absolwentów dla gospodarki „szytych na miarę”;

 4. rozwijać współpracę z gospodarką łącząc elementy nauki,  edukacji i biznesu, m.in. poprzez rozwijanie inkubatorów przedsiębiorczości, a przez to tworzyć przyjazny klimat na linii uczelnia – absolwent – gospodarka.

Jako rektor kończący kadencję, który osiągnął sukces dla uczelni dzięki zaangażowaniu całej społeczności, ale przede wszystkim dzięki doskonałemu i kompetentnemu zespołowi prorektorów, chciałbym, aby zachowano tradycje i by to prorektor został rektorem, zachowując ciągłość „dobrej roboty”, która poprowadzi uczelnię na wyżyny europejskie i da zadowolenie wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom. Rektor przyszłej kadencji powinien mieć wizję nowoczesnej uczelni w stylu europejskim. Powinien być uznanym w gremiach rządowych, samorządowych i biznesowych naukowcem, a także gwarantować nowoczesne zarządzanie uczelnią.

Państwo elektorzy w swojej odpowiedzialności zdecydujecie albo o nowoczesnym kierunku rozwoju rozwoju naszej Uczelni i jej konkurencyjności, lub o innej pozycji i przyszłości naszej Alma Mater.

   
podpis_rektora_tadeusza_trziszki
      Prof. dr hab. dr h.c. Tadeusz Trziszka - RektorSylwetki kandydatów na rektora UPWr w kadencji 2020-2024