Przedstawiamy kandydatów na rektora UPWr

Rektor zarządza uczelnią, odpowiadając za politykę kadrową i finansową oraz realizację strategii rozwoju. Prezentujemy sylwetki kandydatów ubiegających się o to stanowisko w kadencji 2020-2024.
12 marca 2020 roku


Wybory rektora – wystąpienie prof. Tadeusza Trziszki 
jaroslaw_bosy_1

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy


Urodził się 31 lipca 1963 r. Studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1988 r. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1996 r. na AGH w Krakowie W 2006 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego również na AGH w Krakowie. W kwietniu 2008 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geodezji i Geoinformatyki w latach 2009-2012 i Prodziekana na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w latach 2012-2016. W kwietniu 2014 r. odebrał z rąk prezydenta RP nominację profesorską. Od grudnia 2015 r. jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki. Od września 2016 r. pełni funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Prowadzi badania naukowe związane z precyzyjnym opracowaniem obserwacji satelitarnych GNSS na potrzeby monitorowania Ziemi, w tym atmosfery w ramach Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego GGOS.

Przebywał na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii i Włoszech. Kierował i aktualnie kieruje 8 grantami KBN, MNiSW, NCN i NCBiR, H2020, aktywnie uczestniczył w akcji COST 625 „3D Monitoring of Active Tectonic Structures” i COST ES 1206 pt. Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC). Koordynował ze strony UPWr dwa granty Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W latach 2006-2008 był kierownikiem projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS”, realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, za wdrożenie którego otrzymał w 2010 roku Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”.

Jest autorem lub współautorem łącznie 90 oryginalnych prac twórczych. Jego aktualne dane bibliometryczne (h-index, cytowania) wynoszą: Scopus: 12, 477; WoS: 12, 436; Google Scholar: 19, 1298. Jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) i Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU), Od 2012 roku członkiem, a od 2016 wiceprzewodniczącym Komitetu Geodezji PAN.  Jest znanym ekspertem oceniającym: krajowe projekty badawcze w panelach Narodowego Centrum Nauki (dwukrotnie kierował panelami) oraz międzynarodowe H2020 dla Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC, członek panelu PE10) i Europejskiej Agencji GNSS (GSA). Wielokrotnie recenzował projekty dla austriackich (FWF) i niemieckich (DFG) agencji grantowych.


prezentacja PowerPoint 2007 prof. Jarosław Bosy – prezentacja programu wyborczego prezentacja PowerPoint 2007, 3.63 MB
2020-03-12 12:37 
krzysztof_kubiak2

Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak


Urodził się 31 marca 1965 r. w Kuźnicy Grabowskiej. W latach 1972-1976 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej. Następnie kontynuował naukę w Zbiorczej Szkole Podstawowej w Kraszewicach, którą ukończył z wyróżnieniem w 1980 r. W tym samym roku rozpoczął naukę w Technikum Weterynaryjnym we Wrześni, które ukończył z wyróżnieniem w 1985 r. W latach 1985-1991 studiował na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1991 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu. W roku 1998 uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych na podstawie rozprawy doktorskiej  pt.: „Ocena przydatności fiberoskopii w diagnostyce schorzeń przewodu pokarmowego psów”. W 1999 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie i dyscyplinie nauk weterynaryjnych nadano Mu uchwałą Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2007 r.  na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt.: „Kolonizacja błony śluzowej żołądka psów i kotów drobnoustrojami z rodzaju Helicobacter – aspekt kliniczny”.  Tytuł profesora został Mu nadany w 2018 r. W 2019 r. Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii uhonorował Go godnością doktora honoris causa.


Dorobek naukowy:

prof. dr hab. Krzysztof Kubiak jest autorem lub współautorem 366 publikacji, z czego: - 55 prac naukowych opublikowanych zostało w czasopismach z listy Journal Citation Report.

Kandydat jest także autorem lub współautorem 9 monografii lub rozdziałów w monografiach. Jest też współautorem 5 podręczników i 118 doniesień i referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Prowadzona przez prof. dr hab. Krzysztofa Kubiaka działalność naukowo-badawcza koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z chorobami psów i kotów ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technik diagnostycznych (endoskopii, ultrasonografii, elastografii, rezonansu magnetycznego) w  ich rozpoznawaniu.

Działalność organizacyjna:

od 2012 r. do chwili obecnej jest dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr. W latach 2008-2012 był prodziekanem ds. studenckich.


prezentacja PowerPoint 2007 prof. Krzysztof Kubiak – prezentacja programu wyborczego prezentacja PowerPoint 2007, 1.98 MB
2020-03-12 09:16
plik PDF prof. Krzysztof Kubiak – treść wystąpienia do elektorów plik PDF, 228.14 KB
2020-03-12 09:16