Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich

Prawie 4 mln zł z NCBiR na poprawę dostępności architektonicznej i informatycznej uczelni, rozszerzenie wsparcia edukacyjnego dla studentów z niepełnosprawnościami i szkolenia podnoszące świadomość.
30 kwietnia 2020 roku

Uczelnia zdobyła prawie 4 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt „Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich”, który będzie realizowała razem ze stowarzyszeniem „Twoje Nowe Możliwości”.

Projekt ma przede wszystkim zmienić postrzeganie niepełnosprawności i pomóc w zrozumieniu jej wielopłaszczyznowych problemów. Zapoznanie społeczności uczelni z ograniczeniami wiążącymi się z różnymi rodzajami niepełnosprawności przyczyni się do większej otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych, przede wszystkim studentów, pomoże im rzetelnie uczestniczyć w życiu akademickim i brać pełny udziału w procesie kształcenia.

upwr_dostepny-1
fot. Shutterstock

UPWr zaplanował poprawę szeroko rozumianej dostępności w sześciu obszarach działania:

  • poszerzenie zakresu działalności uczelnianej jednostki zajmującej się dostępnością, tj. Biura Obsługi Studentów,
  • likwidację barier architektonicznych na uczelni, 
  • rozwój narzędzi informatycznych i technologii wspierających tak, aby mogły z nich korzystać osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, 
  • wdrożenie procedur gwarantujących zniwelowanie barier i zapewnienie dostępności,
  • rozszerzenie wsparcia edukacyjnego dla studentów z niepełnosprawnościami, 
  • realizacja programu szeroko zakrojonych szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności dla wszystkich pracowników UPWr.
W czasie realizacji 4-letniego projektu zaplanowano szereg działań mających na celu dostosowanie uczelni do zasad dostępności. W zakresie dostępności architektonicznej planowane jest wybudowanie windy w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, technologicznej – zakup sprzętu ułatwiającego poruszanie się po uczelni osobom niewidomym, usługi tłumacza języka migowego oraz specjalistycznego oprogramowania zwiększającego dostępność np. do zasobów bibliotecznych. Wypracowane zostaną procedury dotyczące dostępności oraz bezpieczeństwa w oparciu o problemy osób niepełnosprawnych, a także poszerzony zakresu oferowanego dotychczas wsparcia edukacyjnego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ułatwiającego procesy dydaktyczne. Podczas wyjazdów studyjnych pracownicy UPWr będą mogli skorzystać z doświadczeń i rozwiązań wypracowanych przez inne uczelnie, a zakup sprzętu sportowego przyczyni się do poszerzenia oferty zajęć sportowych.

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”, które jest partnerem projektu, ma ponad 10-letnie doświadczenie w wyrównywaniu szans edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Realizuje projekty wspierające studentów ze specjalnymi potrzebami, zapewniając m.in. usługę asystenta edukacyjnego, szkolenia podnoszące kwalifikacje, adaptację materiałów dydaktycznych, poradnictwo zawodowe, naukę języków obcych czy wyjazdy szkoleniowo-integracyjne.

upwr_dostepny-3
fot. Shutterstock

Stowarzyszenie przeprowadzi szkolenia dla pracowników uczelni na wszystkich szczeblach, podczas których obali stereotypy, oswoi uczestników z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zaopatrzy w narzędzia i kompetencje, które ułatwią komunikację z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością bez stresu i uprzedzeń.

Stowarzyszenie ma duże doświadczenie, a w swoich szeregach specjalistów od dostępności architektonicznej, tyflospecjalistów, rehabilitantów, doświadczoną w realizacji projektów kadrę administracyjną i prawników, dlatego wesprze UPWr również w innych działaniach, m.in.: wprowadzeniu trwałych zmian organizacyjnych, likwidacji barier, zapewnieniu równych szans w dostępie do kształcenia i zapewnieniu dostępności w dokumentach wewnętrznych i horyzontalnych, zaktualizowaniu i rozszerzeniu procedur, opracowaniu podręcznika dobrych praktyk.

Kierownikiem projektu jest dr Mirosława Pietryka, pełniąca na UPWr funkcję pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych.

***

Więcej informacji o możliwościach wsparcia w ramach projektu i szkoleniach


belka