Zmiany na UPWr: nowe jednostki i nowe obowiązki

Po wejściu w życie nowego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na uczelni powstały nowe jednostki i zmieniły się zakresy działania już istniejących.
2 marca 2020 roku

Po wejściu w życie nowego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na uczelni powstały nowe jednostki i zmieniły się zakresy działania już istniejących.

Biuro Rektora


Dotychczasowe obowiązki Biura Rektora  zostały rozszerzone w związku z nowymi zadaniami i kompetencjami rektora opisanymi szczegółowo w § 8 Statutu UPWr.  Zgodnie z § 37  Regulaminu organizacyjnego, wprowadzonego w życie 3 października 2019 roku,  zadania Biura Rektora obejmują:

 1. Bezpośrednią i pełną  współpracę z rektorem w zakresie wszystkich czynności związanych z zewnętrzną i wewnętrzną jego działalnością oraz aktywnością, w tym obsługę poczty i koordynację przepływu informacji przychodzących i wychodzących, dekretowanie i sprawozdawczość;

 2. Realizację zadań związanych ze współpracą rektora z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w strategiczne dla UPWr działania, w tym: konsorcjami biznesowo-naukowymi, instytucjami zarządzającymi  i wdrażającymi programy, klastrami, Wspólnotą Wiedzy i Innowacji (KIC), itp.;

 3. Realizację zadań dotyczących koordynacji kontaktów rektora z urzędami administracji rządowej i samorządowej, w tym z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jego agendami, Urzędem Marszałkowskim, Prezydentem Miasta, instytucjami o charakterze naukowym, fundacjami i stowarzyszeniami;

 4. Realizację zadań związanych z współpracą rektora z uczelniami wyższymi oraz organizacjami zrzeszającymi uczelnie, jak: Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (KRUWiO), Kolegium Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych (KRURiP);

 5. Koordynację i realizację działań w obszarze programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości i współpracy  z Rządowym Programem Strategii Rozwoju Regionalnego. Zielona Dolina została wpisana w lipcu 2019 r. na listę rządowych projektów strategicznych; 

 6. Koordynację i organizację spotkań rektora z przedstawicielami organizacji rządowych, regionalnych, biznesowych, naukowych, edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym;

 7. Przygotowywanie i obsługę posiedzeń Senatu UPWr oraz innych zebrań, którym przewodniczy rektor, sporządzanie protokołów oraz postanowień zgodnie z intencją obradujących organów;

 8. Organizację głównych świąt uczelni oraz prowadzenie rejestrów i nadzór nad procedurami związanymi  z przyznawaniem honorowych tytułów i odznaczeń;

 9. Realizację zadań związanych z bieżącą działalnością biura związaną z koordynacją rektorskiego kalendarza spotkań  oraz przygotowaniem korespondencji;

 10. Współpracę  ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania uniwersytetu;

 11. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie działalności jednostki;

 12. Podejmowanie wskazanych przez rektora prac niezbędnych do realizacji misji i zadań UPWr;

 13. Prowadzenie kontroli zarządczej związanej z zakresem działania jednostki.

Biuro Rozwoju i Organizacji Uczelni


Podlega prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni. Do zadań biura należą m.in.:
 1. Przygotowywanie, organizacja i prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instytutów, katedr oraz stacji badawczo-dydaktycznych z wyłączeniem obszarów działania (badania, dydaktyka) zastrzeżonych dla innych jednostek. Opracowywanie projektów regulaminów, przepisów wewnętrznych i instrukcji w sprawach związanych z ich funkcjonowaniem, ścisła współpraca z ich kierownictwem;

 2. Przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, techniczna obsługa procesu oceny oraz prowadzenie ich bieżącej aktualizacji we współpracy z Działem Kadr i Płac.

 3. Inicjowanie i obsługa działań związanych z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w instytutach, katedrach i stacjach badawczo-dydaktycznych oraz w pionie prorektora do spraw organizacji i rozwoju uczelni we współpracy z Działem Kadr i Płac.

 4. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działalności jednostki oraz prowadzenie kontroli zarządczej związanej z zakresem działania.
Zgodnie z poprzednim statutem, pracodawcą wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi był kanclerz. Obecnie zostały utworzone trzy grupy:
 • pracownicy pionu rektora podlegają rektorowi;
 • pracownicy obsługi, a więc zatrudnieni w administracji, katedrach, ale też w naszych stacjach badawczo-dydaktycznych takich jak na przykład ta na Swojcu, podlegają kanclerzowi;
 • pozostali pracownicy podlegają prorektorowi ds. rozwoju i organizacji uczelni,
Nowy regulamin organizacyjny zwiększył zakres kompetencji prorektora do spraw organizacji i rozwoju uczelni o sprawy kadrowe. – Odpowiadam m.in. za przeszeregowanie pracownika, przyjęcie do pracy czy wydanie świadectwa pracy osobom, które mi podlegają – dodaje prorektor Adam Szewczuk, który do końca kadencji ma przedstawić system oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi opracowywany przez Biuro Rozwoju i Organizacji Uczelni. Aktualnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych dotyczące założeń systemu.

Centrum Realizacji i Rozliczania Projektów

(wcześniej Dział Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych)

CRiRP przejmuje wszystkie (poza edukacyjnymi) projekty na UPWr. – Zmieniliśmy nazwę, przybyło nam zadań i obowiązków – mówi Bartłomiej Wojdyło, dyrektor Centrum, które do niedawna realizowało projekty inwestycyjne, od pomysłu, pozyskania funduszy poprzez przeprowadzenie, rozliczenie i trwałość. Od 1 października 2019 roku Centrum prowadzi wszystkie projekty za wyjątkiem stricte szkoleniowych. Realizuje więc projekty istotne dla uczelni: inwestycyjne, modernizacyjne. – Nowością jest to, że Centrum będzie też prowadziło projekty naukowe. Wprowadzamy tzw. politykę jednego okienka –  kierownik projektu już nie będzie petentem chodzącym po działach w związku z częścią administracyjno-organizacyjną. Dostanie od nas opiekuna projektu, który będzie przeprowadzał część ważną, ale niemerytoryczną z naukowego punktu widzenia. Naukowiec dzięki temu będzie mógł się skupić na tym, co najważniejsze – na nauce – podkreśla dyrektor Wojdyło, precyzując, że w dalszym ciągu kierownik projektu będzie odpowiadał za jego całość, również za finanse, zatrudnienie osób do projektu i zakupy potrzebnego sprzętu czy aparatury. – My go tylko i aż wspieramy, ułatwiając niezbędne działania biurowo-administracyjne – dodaje.

Regulamin Centrum Realizacji i Rozliczania Projektów

Uczelniane Centrum Informatyzacji (dawniej CSK)


Zgodnie z zarządzeniem rektora Centrum Sieci Komputerowych 1 października zostało przekształcone w Uczelniane Centrum Informatyzacji, które przejęło od Działu Aparatury i Pomocy Dydaktycznych zadania związane z pomocami dydaktycznymi i pracowników realizujących te zadania (dotychczasową Sekcję Pomocy Dydaktycznych) oraz Centrum Digitalizacji, a więc zadania związane z digitalizacją zasobów i pracowników realizujących te zadania. UCI podlega rektorowi. W ramach UCI działają: Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatycznej, Sekcja Zarządzania Systemami Informatycznymi, Sekcja Systemów Dziekanatowych, Sekcja Informatyczno-Techniczna, Sekcja Audiowizji, Sekcja Digitalizacji.

Szczegółowy zakres obowiązków Centrum określa regulamin

Dział Aparatury


Od 1 października 2019 roku podlega prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą. Sekcja Pomocy Dydaktycznej DA (obecnie Sekcja Audiowizji) weszła w strukturę Uczelnianego Centrum Informatyzacji. Dział Aparatury zajmuje się gospodarką aparaturową prowadząc całokształt spraw związanych z wyposażeniem jednostek uczelni w aparaturę naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz sprzęt geodezyjny, medyczny  i rolniczy, jak również ich serwis.

– Mamy nie tyle nowe obowiązki, ile zadania. Powstanie komisja Uczelniana złożona z przedstawicieli Rad Dyscyplin, która będzie opiniowała zakupy aparatury naukowo-badawczej, której wnioski  będą dotyczyć  zakupu i dofinansowania  z przeznaczeniem  na  wsparcie realizacji projektów badawczych, prac doktorskich ich poszerzanie jak również utrzymanie potencjału badawczego . Aktualnie przygotowywany jest regulamin przyznawania dodatkowych środków finansowych na ten cel. Prowadzimy bazę danych aparatury, a więc mamy już wiedzę, gdzie jest i jaki jest sprzęt, co chroni nas przed powielaniem zakupów i daje możliwość ich racjonalnej oceny. W najbliższej przyszłości  powstanie  elektroniczny system informatyczny, obejmujący wszystkie urządzenia na uczelni i łączący je z nową wersją bazy POL-on. W ten sposób będzie możliwość  „pomiaru ” i oceny  kosztów  oraz efektywności  wykorzystania infrastruktury badawczej, dla której tworzy się nowy regulamin – mówi Ryszard Graf, dyrektor Działu Aparatury.

Szczegółowy zakres obowiązków Działu Aparatury określa regulamin


Studium Przedsiębiorczości


To nowa jednostka, której kierownikiem jest dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz, a która podlega prorektorowi ds. studenckich i edukacji. Studium jest odpowiedzialne za organizację dwóch nowych przedmiotów ogólnouczelnianych, wprowadzonych decyzją Senatu jako obowiązkowe od roku akademickiego 2019/2020: przedsiębiorczość akademicka oraz innowacje. Zajęcia prowadzone są siłami kadry zewnętrznych specjalistów i praktyków, w większości na 7. i 8. semestrze studiów.

– Naszym zadaniem jest przekonać studentów, że przedsiębiorczości, innowacyjnych i kreatywnych postaw można się nauczyć, stąd też formuła zajęć, w których studenci poznają prawdziwych przedsiębiorców, prowadzących praktyczne warsztaty w małych grupach zajęciowych (do 20 osób). Rezultatem tych warsztatów są spółki technologiczne startup oraz innowacyjne rozwiązania rozmaitych problemów, często o interdyscyplinarnym charakterze – mówi prof. Mirosław Miller, koordynator przedmiotu przedsiębiorczość. Planowane są konkursy na najlepsze projekty zrealizowane w ramach zajęć, a do ich oceny zapraszani będą inwestorzy i firmy poszukujące nowych rozwiązań.

Nowe przedmioty, prowadzone w wymiarze 15 godzin każdy, wpłyną na większą atrakcyjność naszych absolwentów na rynku pracy, ale też zwiększy odsetek tych, którzy zdecydują się na ścieżkę przedsiębiorczości jako model przyszłej kariery zawodowej.


Przydatne linki: 
kbk