Prof. Obmińska-Mrukowicz w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prof. Bożena Obmińska-Mrukowicz z Katedry Farmakologii i Toksykologii została po raz trzeci powołana do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 
22 stycznia 2020 roku

Polska Komisja Akredytacyjna powstała 18 lat temu, by dbać o spełnianie standardów jakościowych szkolnictwa wyższego i wspierać uczelnie w doskonaleniu jakości kształcenia. Jej działania mają zapewnić absolwentom polskich uczelni – tych publicznych i niepublicznych – dobrą pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz zwiększyć konkurencyjność polskich uczelni jako instytucji europejskich.

1 stycznia 2020 r. 4-letnią kadencję rozpoczął nowy skład komisji, do którego powołana została prof. Bożena Obmińska-Mrukowicz z Katedry Farmakologii i Toksykologii UPWr.

prof_obminska_mrukowicz-1-2
fot. Tomasz Lewandowski

– W obecnie obowiązującej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rola Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozostaje absolutnie kluczowa. PKA jest bowiem podstawowym gwarantem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Trzeba jednak pamiętać, że takie, niezwykle silne ukształtowanie pozycji tej instytucji, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Decyzje podejmowane przez PKA wpływając istotnie na funkcjonowanie każdej uczelni w Polsce, w dużym stopniu kształtują również funkcjonowanie całego systemu szkolnictwa wyższego. Chciałbym aby nowi członkowie PKA pamiętali o tym przez cały czas pełnienia swojej funkcji – mówił wręczając powołania minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Zgodnie z ustawą 2.0 PKA przeprowadza ocenę jakości kształcenia w formie oceny programowej lub kompleksowej, może również przyznawać certyfikaty potwierdzające osiągnięcie wyróżniającego poziomu kształcenia.

Ocena programowa polega na cyklicznej ocenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów i kończy się wydaniem oceny pozytywnej lub negatywnej (zmieniono skalę ocen). Ocena pozytywna wydawana jest na 6 lat. Ocena negatywna skutkuje zamknięciem ocenianych studiów.

Ocena kompleksowa polega natomiast na ocenie działań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia na uczelni. Jest przeprowadzana na wniosek uczelni posiadającej wyłącznie pozytywne oceny programowe lub wcześniejszą pozytywną ocenę kompleksową. Kończy się wydaniem oceny pozytywnej na okres od 3 do 8 lat lub odmową wydania oceny pozytywnej. W ocenie pozytywnej PKA może wskazać dziedziny, w których jakość kształcenia jest szczególnie wysoka, a w czasie obowiązywania pozytywnej oceny nie przeprowadza się oceny programowej kierunków w tych dziedzinach (chyba że z takim wnioskiem wystąpi minister). W przypadku odmowy wydania oceny uczelnia może wystąpić ponownie o ocenę kompleksową po 5 latach (chyba ze PKA wskaże krótszy termin).

mj, MNiSW