Grudniowe posiedzenie senatu

Podczas ostatniego posiedzenia w 2019 roku senatorowie zatwierdzili sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju UPWr i Strategii Logo HR. 
20 grudnia 2019 roku

Senatorowie zatwierdzili porządek dzienny obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia, a następnie podjęli uchwały w sprawie:

  • Zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju UPWr do 2030 roku,
  • Zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Logo HR,
  • Zmian do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na UPWr,
  • Zmian do Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UPWr,
  • Warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów wspólnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonych w języku angielskim na kierunkach Animal Husbandary, Horticulture i Landscape Architecture wspólnie z Hunan Agricultural University w Changshy w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021,
  • Nadania tytułu profesora nauk rolniczych dr. hab. Antoniemu Szumnemu,
  • Nadania tytułu profesora nauk technicznych dr. hab. Krzysztofowi Sośnicy.
W części referatowej senatu prof. Adam Szewczuk, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni, przedstawił informacje o działalności swojego pionu, nowo powołanych jednostek i ich kompetencji. Prof. Jarosław Bosy, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą poinformował o projektach naukowych, które uzyskały finansowanie w ostatnim miesiącu, a dyrektor Janusz Gaca Działu Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji uzupełnił informację o projekty realizowane we współpracy z przemysłem.

Dyrektor Działu Kadr i Płac Agata Knop poinformowała o zasadach ubezpieczeń na UPWr.