Przewodniczący rad dyscyplin powołani

Każda z 7 wiodących dyscyplin UPWr ma swoją radę. Rady dyscyplin to – obok rektora, senatu i rady uczelni – organy rządzące uczelnią od 1 października 2019 roku. Przewodniczący rad dyscyplin pełnią funkcje kierownicze. 
7 października 2019 roku

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz idące za nią rozporządzenia wprowadziły nowy podział dziedzin i dyscyplin naukowych oraz podporządkowały im wiele aspektów działalności uczelni.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma teraz 7 wiodących dyscyplin naukowych (w trzech dziedzinach), w których nadaje stopnie naukowe. Naukowcy, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, prowadzą badania w dyscyplinach. W obrębie dyscyplin – poza strukturami instytutów, katedr i wydziałów – działają wiodące zespoły badawcze oraz będzie ewaluowana działalność uczelni i pracownicy naukowi. Każdy z kierunków studiów prowadzonych na uczelni przypisany jest do dyscypliny. Również doktoranci w szkole doktorskiej kształceni są w dyscyplinach, a nie jak do tej pory – na wydziałach.

1 października 2019 r. wszedł w życie nowy Statut UPWr, zgodnie z którym każda z wiodących dyscyplin ma swoją radę. Rady dyscyplin to teraz – obok rektora, senatu i rady uczelni – organy rządzące uczelnią (organami uczelni przestały być natomiast rady wydziałów i dziekani). W ich skład wchodzą profesorowie i doktorzy habilitowani, którzy zadeklarowali przynależność do danej dyscypliny, oraz trzech doktorów. Kadencja pierwszych rad dyscyplin kończy się 31 sierpnia 2020 roku.


Zgodnie ze Statutem UPWr obowiązującym od 1 października 2019 r. do zadań rady dyscypliny należy:

  • nadawanie stopni naukowych w dyscyplinie,
  • współpraca ze szkołami doktorskimi,
  • udział w ocenie postępów w zakresie przygotowania rozpraw doktorskich w danej dyscyplinie w szkole doktorskiej,
  • opracowanie strategii rozwoju dyscypliny, w szczególności: identyfikacja priorytetowych problemów i kierunków badawczych, okresowa analiza dorobku dyscypliny oraz określenie strategii umiędzynarodowienia badań w dyscyplinie,
  • współpraca z radami programowymi kierunków studiów w kwestii inicjowania nowych kierunków studiów oraz rozwoju programów kształcenia na kierunkach przypisanych do danej dyscypliny,
  • współpraca z radami innych dyscyplin w celu promowania interdyscyplinarności badań,
  • udział w opracowaniu wymagań w konkursach dla nauczycieli akademickich,
  • udział w opracowaniu kryteriów okresowej oceny nauczycieli akademickich.


Na czele każdej rady stoi przewodniczący, któremu przysługują funkcje kierownicze (zgodnie ze statutem kandydatów na przewodniczących przedstawiają rady, a powołuje i odwołuje rektor).


przewodniczacy-rad-dyscyplin

mj