PROM – zdobyliśmy kolejny projekt dla młodych

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej po raz kolejny przyznała UPWr pieniądze na międzynarodową wymianę doktorantów i młodej kadry akademickiej – tym razem ponad milion złotych. 
2 września 2019 roku

70 osób będzie mogło skorzystać z finansowania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i wyjechać na stypendium do zagranicznych jednostek naukowych lub przyjechać na UPWr w ramach projektu „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. UPWr – na realizację 35 wyjazdów i 35 przyjazdów w ciągu nadchodzącego roku akademickiego – zdobył ponad 1 mln zł.

Zgodnie z założeniami projektu doktoranci będą stanowić co najmniej 80% uczestników projektów, a pracownicy naukowi maksymalnie 20%. Wszyscy zakwalifikowani do wyjazdów będą osobami, które nie ukończyły 40. roku życia. Projekt zakłada mobilności nie krótsze niż 30 dni, a przy rekrutacji uczestników brane będą pod uwagę: znajomość języków obcych, ambicje i plany na przyszłą karierę, chęć samorozwoju i podnoszenia kompetencji, umiejętność pracy w grupie oraz efekty, jakie mają zostać uzyskane dzięki uczestnictwu w programie.

mapka_wyjazdy_prom_2019
Doktoranci i pracownicy UPWr będą mogli wyjechać do ośrodków naukowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie, USA, Islandii, Nowej Zelandii, Tajwanie, Portugalii, Danii, Szwecji, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Chinach, we Włoszech i Francji

Udział w projekcie będzie okazją do pozyskania materiałów do prac doktorskich i artykułów naukowych oraz skorzystania z aparatury niedostępnej na macierzystej uczelni. UPWr będzie dążyć do wykorzystania wyjazdów do wypracowania polityki wspólnego aplikowania o projekty o zasięgu międzynarodowym w ramach zainicjowanej tematycznej grupy badawczej. Uczelnia zakłada też, że doświadczenie zdobyte za granicą przełoży się na przygotowanie artykułów do renomowanych pism naukowych i międzynarodowe publikacje, jak również rozbudowę międzynarodowych sieci współpracy, wzmocnienie potencjału badawczego, organizacyjnego uczelni oraz umocnienie jej pozycji na arenie międzynarodowej.

Wybór instytucji partnerskich do projektu poprzedziły konsultacje w każdej z 7 wiodących dyscyplin UPWr, koordynowane przez ich liderów.

W przypadku inżynierii lądowej i transportu wybrano wiodące światowe instytucje specjalizujące się w geodezji i nawigacji satelitarnej, teledetekcji i geoinformacji – m.in. uniwersytety w Stuttgarcie i Bernie. Wymiana akademicka pozwoli na kontynuację współpracy w tych obszarach badawczych, co przyczyni się do prac nad międzynarodowymi projektami naukowo-badawczymi, szczególnie w zakresie technik precyzyjnego pozycjonowania związanych z przetwarzaniem najnowszych dostępnych strumieni danych, przetwarzania obserwacji satelitarnych: GNSS, SLR oraz obserwacji do satelitów niskich, jak również geoinformacji.

W zakresie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki wybrane jednostki naukowe to m.in. Iowa State University i University of Liverpool. Współpraca zarówno wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających z zagranicy będzie w większości przypadków kontynuacją wcześniej podjętej współpracy. Jako że wszystkie zaplanowane w projekcie PROM działania mają na celu rozwój dyscypliny naukowej, opiekunowie staży są uznanymi na świecie ekspertami, kierownikami projektów naukowych oraz autorami licznych publikacji z listy JCR.

mapka_przyjazdy_prom_2019
Na UPWr przyjadą młodzi naukowcy z Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Malezji, Szwajcarii, Finlandii, Ukrainy, Kazachstanu, Rumunii, Słowacji, Chin, Australii, Nowej Zelandii, Tajwanu, USA i Kanady

W przypadku nauk biologicznych wybrane instytucje partnerskie to światowej klasy liderzy w tej dyscyplinie – m.in. University of Gothenburg i Stanford University. Współpracę przewidziano w takich obszarach jak: nanobiotechnologia, formulacje farmaceutyczne, struktury fosfolipidowe, pokrewieństwa między fitoplazamami, związki flawonoidowe czy praca nad enzymami i białkami.

W zakresie rolnictwa i ogrodnictwa wytypowano ośrodki naukowe o wysokiej renomie i wyposażone w unikalną aparaturę badawczą, jak Uniwersytet of Auckland i Reykjavik University. Zakres badań przewidywanych do realizacji w ramach projektu obejmuje m.in. analizę struktury związków humusowych w glebach i kompostach w oparciu o metodę rezonansu magnetycznego czy rekonstrukcję intensywności erozji gleb w świetle badań izotopowych.

W przypadku technologii żywności i żywienia wymiana akademicka ma się skupiać na zagadnieniach takich jak: ekstrakcja białka z ryb, wykorzystanie jadalnych szczepów grzybów strzępkowych do wytwarzania wartościowych produktów, techniki ICP-MS, MP-AES i GC-QQQ czy funkcjonalność właściwości związków flawonoidowych. Jednostki partnerskie to światowej klasy liderzy w obszarze badań nad żywnością – m.in. University of Georgia i University of California.

W zakresie weterynarii wybrano ośrodki badawczo-naukowe zajmujące się m.in. parazytologią, kardiologią weterynaryjną, właściwościami erytrocytów, farmakokinetyką i anestezjologią czy kliniczną mikrobiologią weterynaryjną. Będą to np. uniwersytety w Neapolu i Kopenhadze. Uczestnictwo w projekcie pozwoli również na konsultację w zakresie badań niszowych w Polsce, takich jak zakres chorób wektorowych u zwierząt.

prom-1
fot. Shutterstock

W przypadku zootechniki i rybactwa wybrane instytucje są multidyscyplinarne, zorientowane przede wszystkim na badania i mogą się pochwalić wybitnymi zespołami badawczymi. Ponadto dysponują trudno dostępnym sprzętem, do którego dostęp pozwoli zwiększyć poziom naukowy przygotowywanych publikacji oraz prac doktorskich. Partnerami w tej dyscyplinie będą m.in. Freie Universität Berlin i Wolf Park w Indianie.

Cele i założenia programu PROM wpisują się w strategię rozwoju uczelni do 2020 roku, czyli w tworzenie warunków umożliwiających mobilność pracowników i studentów w ramach międzynarodowych projektów edukacyjno-badawczych z instytucjami w Unii Europejskiej oraz innych krajów. UPWr dąży do szerokiej współpracy międzynarodowej w sferze badań i dydaktyki, tworzy sieci naukowe z innymi placówkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi i sukcesywnie zwiększa mobilność studentów, doktorantów i pracowników. PROM jest również zgodny z głównymi kierunkami działalności UPWr w kadencji 2016-2020 i uczelnianą strategią HR, która zakłada m.in. wspieranie młodej kadry naukowej.

Za realizację projektu odpowiada Dział Współpracy z Zagranicą w pionie prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. Jarosława Bosego.

mj