Czerwcowe posiedzenie senatu

Senatorowie uchwalili nowy Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który wejdzie w życie 1 października 2019 roku. 
2 lipca 2019 roku

Posiedzenie rozpoczęto od wręczenia prof. Karolowi Wolskiemu dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego.

Senatorowie zatwierdzili porządek dzienny obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Najważniejszym punktem senatu było przyjęcie nowego Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który wejdzie w życie 1 października 2019 r. Prace przygotowawcze od początku 2018 r. prowadziły piony rektora, prorektorów i kanclerza, analizując potencjał planowanych zmian legislacyjnych. Główne założenia reorganizacji UPWr latem 2018 r. wypracowała grupa inicjatywna (przewodniczący komisji senackich + naukowcy wyróżniających się w swoich dziedzinach, zaangażowani w sprawy UPWr na poziomie wykraczającym poza ich specjalność). 

Nad statutem i systemem organizacyjnym pracowało 6  komisji i podkomisji rektorskich, skąd projekty trafiły do Senackiej Komisji Statutowej, która ostateczną wersję swojej pracy przedstawiła senatowi. Wszystkie ważne dokumenty i projekty pracownicy UPWr mogli śledzić na specjalnie utworzonej e-platformie, organizowano także otwarte spotkania informacyjne i zrealizowano kampanię informacyjną na stronie internetowej uczelni.

Senatorowie podjęli także uchwały w sprawie:

 • Wprowadzenia zmian do starego statutu,
 • Zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2018,
 • Uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok,
 • Uchwalenia planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych na 2019 rok,
 • Warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021,
 • Powołania zespołu przygotowującego rekomendacje w sprawie przypisania studiom podyplomowym Technologia winiarstwa poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji,
 • Zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego doktorów habilitowanych: Witolda Gładkowskiego, Aliny Świzdor, Katarzyny Wińskiej, Elżbiety Rytel, Joanny Klećkowskiej-Nawrot, Katarzyny Płoneczki-Janeczki, Doroty Bonarskiej-Kujawy, Hanny Pruchnik, Marii Licznar-Małańczuk, Przemysława Bąbelewskiego,
 • Przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Macieja Ugorskiego,
 • Przyznania medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” profesorom:  Antoniemu Golachowskiemu, Januszowi Łomotowskiemu, Januszowi Ordzie, Edwardowi Pawlinie i Tadeuszowi Szmańce,
 • Nadania tytułu profesora honorowego prof. Vasylowi Stefanykowi z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Gzhytskiego,
 • Uzasadnienia wniosku dr Magdaleny Rakickiej-Pustułki i dr Żanety Król-Kilińskiej o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów,
 • Zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności uczelni w 2018 roku.
senat_czerwiec-1
Fot. Tomasz Lewandowski

Po posiedzeniu senatu rektor Tadeusz Trziszka odsłonił swoje nazwisko na tablicy upamiętniającej przyznanie tytułu doktora honoris causa przedstawicielom UPWr przez inne uczelnie. W marcu prof. Trziszka został odznaczony przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

mj