Zmiany na UPWr: Wiodące Zespoły Badawcze powołane

Powołano 15 Wiodących Zespołów Badawczych, które będą pracowały nad rozwojem 7 ewaluowanych dyscyplin UPWr. Przedstawiamy liderów i zakres badań zespołów. 

Zarządzeniem rektora powołane zostały Wiodące Zespoły Badawcze (WZB) i ich liderzy. WZB będą działały w obrębie dyscyplin i interdyscyplinarnie, poza strukturami instytutów, katedry i wydziałów. Ich celem będzie pozyskiwanie dla uczelni pieniędzy z zewnątrz i rozwój siedmiu ewaluowanych na UPWr dyscyplin.

Zadania Wiodących Zespołów Badawczych:


 • interdyscyplinarna współpraca naukowo-badawcza

 • utrzymanie wysokiego poziomu naukowego

 • reprezentowanie jednostki w kraju i zagranicą

 • rozwijanie współpracy naukowej z uczelniami w Polsce i zagranicą

 • intensywne pozyskiwania środków zewnętrznych na działania o charakterze naukowo-badawczymPoniżej przedstawiamy liderów 15 Wiodących Zespołów Badawczych UPWr oraz zakres badań zespołów. Więcej o zadaniach i funkcjonowaniu zespołów pisaliśmy tutaj

Technologia żywności i żywienia


Prof. Agnieszka Kita
lider zespołu: Żywność i zdrowie (Food&Health)

agnieszka_kita_www
fot. Tomasz Lewandowski

Badania prowadzone przez zespół będą dotyczyły zagadnień związanych z modyfikacją żywności poprzez wprowadzanie składników wpływających na właściwości fizykochemiczne i sensoryczne oraz wartość żywieniową produktu. Do ich otrzymywania stosowane będą m.in. produkty uboczne przemysłu spożywczego. Zespół będzie pracował nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, jak również potwierdzał działanie poszczególnych składników i gotowych produktów in vivo.

Prof. Aneta Wojdyło
lider zespołu: Żywność funkcjonalna pochodzenia roślinnego (plants4FOOD)

liderzy_wzb-3
fot. Tomasz Lewandowski

Zespół skupi się na kreowaniu i optymalizacji żywności wzbogaconej w związki bioaktywne (owoców, warzyw i ich wytłoków oraz ziół), zaliczanej do żywności funkcjonalnej o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych. Będzie również pracował nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, w tym nanotechnologicznymi w produkcji żywności o wysokim potencjale prozdrowotnym.

Weterynaria


Prof. Jacek Bania
lider zespołu: Weterynaryjne nauki podstawowe, przedkliniczne i higieniczne (WET-PPH)


liderzy_wzb-1
fot. Tomasz Lewandowski

Tematyka badawcza zespołu obejmuje: badania nowych patogenów zwierząt gospodarskich, wolnożyjących i patogenów przenoszonych przez żywność, poznawanie nowych mechanizmów wirulencji mikroorganizmów oraz mechanizmów regulacji odpowiedzi immunologicznej wobec mikroorganizmów patogennych, opracowanie nowych modeli komórkowych i zwierzęcych wykorzystywanych w badaniach nowotworów, identyfikację nowych markerów nowotworowych, badania nowych związków pochodzenia naturalnego i syntetycznego o działaniu antymikrobiologicznym, przeciwnowotworowym i immunomodulacyjnym.

Prof. Wojciech Niżański
lider zespołu: Innowacyjna diagnostyka i terapia weterynaryjna (InnoWET)

liderzy_wzb-7
fot. Tomasz Lewandowski

Zespół będzie działał w obszarach badawczych związanych z doskonaleniem i zwiększeniem efektywności terapii zachowawczej i operacyjnej chorób zwierząt oraz podnoszeniem precyzji weterynaryjnych narzędzi diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej. Będzie prowadził monitoring zdrowia zwierząt w wymiarze populacyjnym oraz monitoring zdrowia i terapię zwierząt dzikich i ginących gatunków w kontekście możliwości ratowania ich populacji.

Prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak
lider zespołu: Choroby zwierząt – badania translacyjne (AnimalTrans)

liderzy_wzb-6
fot. Tomasz Lewandowski

Zespół będzie prowadził badania nad chorobami zwierząt jako modelami w badaniach translacyjnych (czyli przygotowujących badania laboratoryjne do zastosowania klinicznego). Badania będą prowadzone na modelach zwierzęcych i na liniach komórkowych, a ich wyniki będą mogły być wykorzystane w medycynie jako badaniach przedkliniczne dla człowieka w obszarze kardiologii, neurologii, onkologii i chorób autoimmunologicznych.

Nauki biologiczne


Dr hab. Filip Boratyński
lider zespołu: Biokataliza i aktywność biologiczna (BioActiv)

liderzy_wzb-8
fot. Tomasz Lewandowski

Badania naukowe zespołu będą związane przede wszystkim z problematyką aktywności biologicznej związków zarówno pochodzenia roślinnego, jak i nowych związków otrzymanych na drodze izolowania, biokatalizy i syntezy. Wyniki prac zespołu będą przydatne w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i paszowym.

Prof. Zbigniew Lazar
lider zespołu: Biotechnologia dla życia i przemysłu (BioTech@Life)

liderzy_wzb-10
fot. Tomasz Lewandowski

Wśród priorytetowych obszarów badawczych zespołu znajda się: biotechnologiczne wykorzystanie drożdży, grzybów strzępkowych i bakteriofagów, jak również wykorzystanie roślin i inżynierii genetycznej do poprawy cech użytkowych lnu, inżynieria metaboliczna mikroorganizmów, zagospodarowanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego jako substratów w procesach biotechnologicznych, opracowanie skutecznych formulacji w leczeniu i prewencji chorób nowotworowych, neurodegeneracyjnych i metabolicznych oraz biotechnologiczne metody otrzymywania suplementów diety.

Prof. Krzysztof Marycz
lider zespołu: Marycz Lab (Reg-Med-Lab)

liderzy_wzb-2
fot. Tomasz Lewandowski

Zespół będzie rozwijał tematykę związaną z badaniem mechanizmów molekularnego upośledzenia komórek macierzystych i konsekwencji, jakie niesie to zjawisko dla procesów fizjologicznych organizmu. Stosując narzędzia epigenetyczne, immunogenetyczne, zaawansowane techniki molekularne i farmakologicznego odwracania konsekwencji starzenia się organizmu, a co za tym idzie utraty zdolności regeneracji organizmu, zespół będzie badał szlaki regulujące te procesy.

Zootechnika i rybactwo


Prof. Mariusz Korczyński
lider zespołu: Drobiarstwo – od pola do stołu (DroPOWER)

liderzy_wzb-11
fot. Tomasz Lewandowski

Zespół obejmie swoimi działaniami cały łańcuch produkcji drobiarskiej, skupiając się m.in. na kształtowaniu właściwości prozdrowotnych mięsa przez modulację naturalnie występujących w mięsie bioskładników, wpływie bakteriofagów na mikrobiom przewodu pokarmowego brojlerów, rozpoznaniu właściwości protekcyjnych wybranych fruktanów pochodzących z procesu fermentacji bakteryjnej roślin oleistych względem układu pokarmowego kurcząt i pozyskiwanego z nich mięsa,  wykorzystaniu dodatków paszowych w żywieniu drobiu, zagospodarowaniu produktów ubocznych przemysłu mięsnego o wysokim udziale bioaktywnych składników tkanki łącznej.

Prof. Sebastian Opaliński
lider zespołu: Zootechnika przyszłości (ASc4Future)

liderzy_wzb-12
fot. Tomasz Lewandowski

W najbliższym czasie zespół planuje badania nad oceną możliwości zastosowania biowęgla jako aktywnego dodatku paszowego oraz ściółkowego w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich, ekologicznym chowem drobiu z wykorzystaniem systemu mobilnych kurników oraz funkcjonalnymi dodatkami do pasz i żywności na bazie jabłek oraz jagody kamczackiej pozyskiwanych innowacyjnymi metodami ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym i H2O w stanie podkrytycznym.

Rolnictwo i ogrodnictwo


Prof. Cezary Kabała
lider zespołu: Rolnictwo – środowisko – zasoby naturalne (AgrEn)

liderzy_wzb-14
fot. Tomasz Lewandowski

Zespół przewiduje realizację projektów w tematach: wpływ zmian klimatycznych na ekosystemy naturalne i agroekosystemy, wpływ celowych działań gospodarczych i ochronnych w rolnictwie na ochronę zasobów naturalnych Ziemi i klimat, zmiany funkcjonowania układu sorpcyjno-desorpcyjnych w glebach zanieczyszczonych w warunkach ocieplania klimatu, zapewnienie wysokiej jakości produktów rolniczych i technologie remediacji gleb zanieczyszczonych chemicznie.

Prof. Andrzej Kotecki
lider zespołu: Innowacyjne rolnictwo i ogrodnictwo (InROg)

liderzy_wzb-1-2

Nacisk w badaniach prowadzonych przez zespół będzie położony na tematy takie jak: cechy jakościowe surowców roślinnych z uwzględnieniem substancji biologicznie czynnych i prozdrowotnych, wykorzystanie różnych sposobów suszenia i innych technologii utrwalania surowców roślinnych, poszukiwanie markerów molekularnych związanych z cechami jakościowymi surowców roślinnych, możliwości uprawy roślin o wysokich zdolnościach adaptacyjnych i roślin ciepłolubnych.

Inżynieria lądowa i transport


Prof. Witold Rohm
lider Zespołu obserwacji i badania Ziemi technikami geodezyjnymi (SpaceOS)

liderzy_wzb-13
fot. Tomasz Lewandowski

Zespół zajmuje się zrozumieniem implikacji globalnych zmian w systemie ziemskim dla ruchu obrotowego Ziemi, pola grawitacyjnego, precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji, deformacji skorupy ziemskiej oraz stanu atmosfery. Rozwija jakość, niezawodność i integralność satelitarnych technik obserwacyjnych, pozycjonowania, realizacji globalnych geodezyjnych układów odniesienia do monitorowania zmian w systemie ziemskim oraz teledetekcyjnych metod  monitorowania środowiska, w szczególności antropogenicznych i naturalnych deformacji powierzchni Ziemi.

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Prof. Andrzej Białowiec 
lider Zespołu waloryzacji odpadów i biomasy (WBVG)

liderzy_wzb-5
fot. Tomasz Lewandowski

Zespół podejmuje problematykę niskoemisyjnej i bezodpadowej waloryzacji bioodpadów oraz biomasy w wysokojakościowe paliwa stałe i gazowe oraz w inne produkty o wysokim potencjale użytkowym. Do jego priorytetowych obszarów badań należy m.in. biokonwersja i konwersja termiczna odpadów i biomasy, wykorzystanie produktów powstałych w ich wyniku do remediacji gruntów, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska ze źródeł przemysłowych i rolniczych, gospodarka cyrkularna w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym.

Prof. Ewa Burszta-Adamiak
lider zespołu: Woda – klimat – środowisko (WSC)

prof_ewa_burszta_adamiak-1
fot. Tomasz Lewandowski

Badania realizowane przez zespół uwzględniają potrzebę poszukiwania rozwiązań w zakresie  adaptacji do zmian klimatu, ograniczania skutków gwałtownej urbanizacji i przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska. Do priorytetowych obszarów badań zespołu należą m.in. zintegrowane metody pozyskiwania i retencjonowania wody na obszarach zurbanizowanych, ocena wpływu antropopresji na obieg wody w ekosystemach rolniczych, oczyszczanie wód i ścieków z zanieczyszczeń specyficznych ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych metod oczyszczania oraz zastosowanie algorytmów inteligencji obliczeniowej w analityce środowiskowej i w procesie diagnostycznym systemów infrastruktury technicznej.Kalendarz:


 • 27 marca – ogłoszenie przez MNiSW konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, w którym UPWr ma szanse zyskać status uniwersytetu badawczego

 • Od 1 maja stopnie i tytuły naukowe nadawane są w nowych dyscyplinach (jednak do 1 października – czyli wejścia w życie nowego statutu uczelni – nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopni i tytułów)

 • 31 maja mija ostateczny termin powołania Wiodących Zespołów Badawczych, ustalenia zasad rekrutacji i programu szkoły doktorskiej

 • 24 czerwca mija termin składania wniosków o przyznanie statusu uczelni badawczej  

 • 30 czerwca to ostateczny termin powołania przez senat Rady Uczelni

 • Między lipcem a wrześniem trwać będzie rekrutacja do Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej

 • Do 30 września funkcjonują wydziały w dotychczasowych strukturach, po tym dniu rady wydziałów i dziekani przestają być organami uczelni. Kompetencje rady wydziału przejmuje senat, a dziekana – rektor. Dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr nadal sprawują swoje funkcje.

 • Od 1 października obowiązuje nowy statut uczelni; kierunki studiów prowadzonych na uczelni zostają przyporządkowane do dyscyplin

 • W ostatnim kwartale 2019 r. ogłoszone zostaną wyniki konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

 • 31 sierpnia 2020 r. kończą się kadencje rektorów i senatu

 • 1 stycznia 2021 r. rozpoczyna się pierwsza ewaluacji jakości działalności naukowej za okres 2017-2020; Rada Doskonałości Naukowej zastępuje Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

logotypy_wiedz_edukacja_rozwoj
POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni
Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z082/17-00