UPWr 2.0: zdobyliśmy projekt na rozwój uczelni

NCBiR przyznało nam ponad 7 mln zł na wzbogacenie i poprawę jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej. Z programu POWER 3.5 skorzystają studenci, doktoranci, pracownicy i władze uczelni. 
31 maja 2019 roku

Informatyczne narzędzia do zarządzania uczelnią, zmiany organizacyjne i strukturalne w pozyskiwaniu projektów, otwarte zasoby edukacyjne, usługi Akademickiego Biura Karier, podnoszenie kompetencji kadr administracyjnych i zarządczych oraz jakości kształcenia. Projekt „UPWr 2.0: międzynarodowy i interdyscyplinarny program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, którego finansowanie właśnie zdobyliśmy w ramach programu POWER 3.5 przyniesie zmiany w wielu aspektach funkcjonowania uczelni. Realizację 4-letniego projektu, którego budżet wynosi niemal 7,5 mln zł (w tym ponad 7,2 mln dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) rozpoczniemy w lipcu 2019 r.

Złożenie wniosku w konkursie poprzedziła analiza potrzeb przeprowadzona na wydziałach, w administracji centralnej i Biurze Karier. Na jej podstawie wyodrębniono pięć zadań odpowiadającym na potrzeby uczelni. W sumie w projekcie weźmie udział aż 465 osób.

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Szkoła Doktorska


W ramach projektu na UPWr uruchomiona zostanie Interdyscyplinarna Międzynarodowa Szkoła Doktorska (IMSD), która będzie nakładką na regularną szkołę doktorską działającą na uczelni od października.

power-1
fot. Shutterstock

14 doktorantów przez 4 lata studiów będzie miało zapewnione finansowanie specjalistycznych analiz, zakup materiałów do badań realizację rocznego stażu zagranicą, wydruki publikacji naukowych, udział w konferencjach i dodatkowe stypendiów. Ich pracę będzie nadzorowało dwóch promotorów: polski i zagraniczny, a co semestr Rada Naukowa oceni ich postępy. Projekt zakłada również powstanie nowych treści programowych (19 sylabusów i zajęć).

IMSD ma wykształcić wysoko wykwalifikowanych naukowców przygotowanych do pracy w jednostkach badawczych i w przemyśle zarówno w kraju, jak i zagranicą. Szkoła pozwoli również na uzyskanie wysokich efektów realizowanych prac badawczych i rozwojowych, zwiększenie liczby publikacji, patentów i wdrożeń oraz wytworzenie nowych sieci powiązań i współpracy.

IMSD wpisuje się w działania UPWr zmierzające do uzyskania statusu uczelni badawczej, czyli uczelni inicjującej i prowadzącej badania o przełomowym dla nauki znaczeniu, kształcącej w oparciu o najlepsze i często niestandardowe techniki. 

Akademickie Biuro Karier


Kadra uczelnianego Biura Karier zostanie powiększona i przejdzie dodatkowe kursy i szkolenia podnoszące kompetencje. Dzięki temu 400 studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich może liczyć na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, warsztaty z pisania dokumentów aplikacyjnych i przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych, pracy zespołowej i zakładania własnej działalności gospodarczej. Na spotkania ze studentami będą zapraszani praktycy biznesu, przedstawiciele organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców. Biuro Karier planuje także budowę internetowej giełdy pracy.  

Otwarte zasoby edukacyjne


POWER 3.5 obejmuje zakup dostępu (4-letnia subskrypcja) i przystosowanie baz JOVE, stanowiących narzędzie otwartych zasobów edukacyjnych i wspierających zarządzanie informacją.

JOVE to międzynarodowa platforma zawierająca artykuły naukowe i dydaktyczne wzbogacone nagraniami wideo z laboratoriów prestiżowych uczelni światowych. Filmy przedstawiają światowe trendy i metodykę badań, najnowsze technologie i aparaturę badawczą. Wszystkie materiały publikowane są w języku angielskim z pełnym komentarzem dotyczącym sposobu prowadzenia i wyników badań.

Zakup subskrypcji nie tylko powiększy zasoby edukacyjne UPWr, ale i stworzy możliwość tworzenia własnych materiałów przez uczelnię, które mogłyby być publikowane na platformie.

power-2
fot. Shutterstock

Zarządzanie uczelnią


Projekt zakłada opracowanie nowych procesów i procedur oraz nowych wzorów dokumentów, które pozwolą na lepsze zarządzanie międzynarodowymi projektami naukowo-badawczymi i edukacyjnymi. Za ich przygotowanie odpowiedzialna będzie specjalizująca się w tym firma zewnętrzna.

Opracowana zostanie również otwarta, przejrzysta i oparta na kryterium osiągnięć procedura rekrutacji pracowników, która uzupełni wdrażanie strategii LOGO HR na UPWr, a system OMEGA-PSIR zostanie rozbudowany o moduły dedykowane naszej uczelni. 

Kompetencje pracowników


Projekt obejmie podnoszenie kompetencji pracowników administracyjnych i kadry kierowniczej uczelni.

Akademia Zarządzania Programami Europejskimi wzmocni systemowe zmiany na uczelni zmierzające do skuteczniejszego pozyskiwania i bezpiecznej realizacji projektów. Akademia obejmie szkolenia z metod zarządzania projektami i zespołem projektowym, zamówień publicznych w projektach europejskich, realizacji i rozliczania projektów unijnych, rozliczania faktur zagranicznych praz delegacji krajowych i zagranicznych.

Kadra zarządzająca i administracyjna może liczyć również na doszkalające kursy języka angielskiego i szkolenia podnoszące kompetencje ICT.


loga_unijne_wiedza_edukacja_rozwoj_fundusz_spol

mj