Zmiany na UPWr: Rada Uczelni

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce skutkuje wieloma zmianami na polskich uczelniach. Jedną z nich jest powołanie nowego organu – rady uczelni. Jej przewodniczącym na UPWr został Marek Woron.

6 maja 2019 roku

Rada uczelni jest nowym organem w ustroju wszystkich uczelni publicznych w Polsce. Obok pracowników uczelni muszą zasiadać w niej również osoby z zewnątrz. Jej szczegółowe zadania określają uczelnie w swoich statutach. Rada uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności, a jej przewodniczący pełni funkcję pracodawcy w stosunku do rektora.


organy_uczelni_publicznej3


W skład Rady Uczelni na UPWr wchodzi 6 osób powoływanych przez senat, z czego 3 osoby są spoza uczelni, oraz przewodniczący samorządu studenckiego. Przewodniczącym rady wybieranym przez senat może być tylko członek pochodzący spoza uczelni.

Zasady funkcjonowania rady określa odpowiedni regulamin, rada podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy członków. Jej kadencja trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu. Ta sama osoba może być członkiem rady uczelni nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. Okresu członkostwa w radzie przez część kadencji nie wlicza się do liczby tych kadencji.

Członkowi rady uczelni powołanemu przez senat przysługuje miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość nie może przekroczyć 67% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora uczelni publicznej. Wysokość wynagrodzenia ustala Senat UPWr.

Zadania Rady Uczelni na UPWr:


 • opiniowanie projektu strategii uczelni

 • opiniowanie projektu statutu

 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni

 • monitorowanie zarządzania uczelnią

 • wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez senat

 • występowanie z wnioskiem do ministra o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla rektora

 • przyznawanie rektorowi dodatku zadaniowego

 • wydawanie zgody na dodatkowe zatrudnienie rektora

 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni

 • wyrażanie zgody na dokonanie przez uczelnię czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów środków trwałych oraz dokonanie przez uczelnię czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi na okres przekraczający 180 dni, gdy wartość tych składników przekracza 2 mln zł

 • uchwalanie i aktualizowanie programu naprawczego


W skład pierwszej Rady Uczelni weszli:


woron Przewodniczący – Marek Woron, kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, wieloletni członek Konwentu Uniwersytetu  Przyrodniczego we Wrocławiu. Swoją aktywność zawodową poświęca rozwojowi przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, zwłaszcza we współpracy ze środowiskiem akademickim. Organizuje szkolenia i mentoring pracowniczy, wspiera działalność społeczną i charytatywną. Jest założycielem Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki przy BCC.


han Dr Stanisław Han, biznesmen z tytułem doktora nauk biologicznych, założyciel i prezes firmy PPF Hasco-Lek SA. Zwolennik stałej partnerskiej współpracy na linii nauka – biznes. Działalność biznesową łączy ze wspieraniem lokalnych inicjatyw o charakterze społecznym czy sportowym. Od lat angażuje się w przedsięwzięcia charytatywne, w 2006 roku wspólnie z pracownikami stworzył fundację „HASCO-LEK”, która pomaga chorym i potrzebującym dzieciom.


tomko Ks. prof. Andrzej Tomko, były rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.  Obecnie jest dyrektorem Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT, delegatem Arcybiskupa Wrocławskiego ds. Dialogu z Judaizmem, członkiem Rady ds. Dialogu Międzykulturowego przy Prezydencie Miasta Wrocławia oraz Asystentem Środowisk Twórczych Archidiecezji Wrocławskiej. Aktywny uczestnik działań instytucji otoczenia biznesu (m.in. Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zachodniej Izby Gospodarczej, BCC). Współpracuje z instytucjami Parlamentu Europejskiego.


makol
Prof. Joanna Mąkol z Instytutu Biologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. W pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi systematyki, biologii i historii ewolucyjnej roztoczy oraz interakcji pasożyt – żywiciel. Jest beneficjentką stypendiów rządowych i staży naukowych w Finlandii, Norwegii i we Włoszech. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Akarologicznego i członkiem rad naukowych Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie oraz Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.


stefaniak
Prof. Tadeusz Stefaniak z Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Specjalista w zakresie immunologii i prewencji weterynaryjnej, współredaktor pierwszego podręcznika z neonatologii weterynaryjnej, wykonawca wielu projektów badawczych. Prezes Pro Animali, pierwszej spółki spin-off UPWr, producenta biopreparatów diagnostycznych i wspomagających zdrowie zwierząt.


szumny
Prof. Antoni Szumny, kierownik Katedry Chemii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z analizą związków naturalnych w surowcach roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem związków lotnych i olejków eterycznych ziół. Jest ekspertem NCBiR, NCN, NAWA oraz zagranicznych La Caixa Foundation i Research Foundation – Flanders (Belgia). Stale współpracuje z przedsiębiorstwami.


lipowska
Anna Lipowska, przewodnicząca Samorządu Studentów UPWr, studentka V roku odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Aktywna w działalności studenckiego ruchu naukowego (SKN Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia”), członkini komisji programowej swojego kierunku, Senatu UPWr i Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego. Wcześniej była przewodniczącą wydziałowego Samorządu Studentów.
Główne zmiany:

 • na uczelniach publicznych wprowadzono nowy organ – radę uczelni

 • rada uczelni zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdanie finansowe uczelni

 • przewodniczący rady pełni funkcję pracodawcy w stosunku do rektora

 • kadencja rady trwa 4 lata

 • w skład Rady Uczelni na UPWr wchodzi 6 osób powoływanych przez senat, z czego 3 osoby są spoza uczelni, oraz przewodniczący samorządu studenckiego
Kalendarz:


 • 27 marca – ogłoszenie przez MNiSW konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, w którym UPWr ma szanse zyskać status uniwersytetu badawczego

 • Od 1 maja stopnie i tytuły naukowe nadawane są w nowych dyscyplinach (jednak do 1 października – czyli wejścia w życie nowego statutu uczelni – nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopni i tytułów)

 • 31 maja mija ostateczny termin powołania Wiodących Zespołów Badawczych, ustalenia zasad rekrutacji i programu szkoły doktorskiej

 • 24 czerwca mija termin składania wniosków o przyznanie statusu uczelni badawczej  

 • 30 czerwca to ostateczny termin powołania przez senat Rady Uczelni

 • Między lipcem a wrześniem trwać będzie rekrutacja do Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej

 • Do 30 września funkcjonują wydziały w dotychczasowych strukturach, po tym dniu rady wydziałów i dziekani przestają być organami uczelni. Kompetencje rady wydziału przejmuje senat, a dziekana – rektor. Dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr nadal sprawują swoje funkcje.

 • Od 1 października obowiązuje nowy statut uczelni; kierunki studiów prowadzonych na uczelni zostają przyporządkowane do dyscyplin

 • W ostatnim kwartale 2019 r. ogłoszone zostaną wyniki konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

 • 31 sierpnia 2020 r. kończą się kadencje rektorów i senatu

 • 1 stycznia 2021 r. rozpoczyna się pierwsza ewaluacji jakości działalności naukowej za okres 2017-2020; Rada Doskonałości Naukowej zastępuje Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułówmj