Nasi kandydaci do Rady Doskonałości Naukowej

Do 1 kwietnia doktorzy habilitowani i profesorowie mogą zweryfikować swoje dane w systemie wyborczym – to pierwszy krok do głosowania nad kandydatami do Rady Doskonałości Naukowej.
26 marca 2019 roku

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Jej zadaniem jest dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Pierwsza kadencja rady rozpocznie się w czerwcu, a jej skład zostanie wybrany w demokratycznych wyborach w elektronicznym systemie wyborczym. Do 1 kwietnia osoby uprawnione do głosowania mogą sprawdzić swoje dane w systemie wyborczym radon.opi.org.pl oraz złożyć wniosek o aktualizację danych. Kartę do głosowania otrzymają doktorzy habilitowani i profesorowie, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie oraz mają aktualny adres e-mail. Głosowanie nad kandydaturami zgłoszonymi przez senaty będzie trwać od 12 do 30 kwietnia – do godziny 23:59. Do 10 maja kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę głosów, otrzymają informację o nominacji. 24 maja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaną opublikowane ostateczne wyniki głosowania.

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w tajnym głosowaniu wybrał troje kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej. Prof. Jacek Bania jest nominowany jako reprezentant dyscypliny naukowej weterynaria.

prof.-bania
Profesor Jacek Bania: – Pamiętajmy, że procedura o nadanie tytułu profesora przebiegać będzie tylko w Radzie Doskonałości Naukowej
fot. Tomasz Lewandowski

– Wydaje się, że Rada będzie miała większe kompetencje niż Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów. Pamiętajmy choćby, że cała procedura o nadanie tytułu profesora przebiegać będzie tylko w Radzie Doskonałości Naukowej. Część pracy, którą wykonywały dotychczas  komisje wydziałowe, przejęta zostanie przez Radę. Spowoduje to konieczność wypracowania nowych, niestosowanych dotychczas schematów postępowania. Wygląda na to, że członkowie nowego gremium nie będą mogli narzekać na brak zajęć – mówi prof. Jacek Bania, dla którego rekomendacja Senatu UPWr  jest zaskoczeniem. – Z pewnością nietrudno byłoby o wytypowanie wielu bardziej doświadczonych kandydatów do tych wyborów – dodaje prof. Bania, który przyznaje, że wyzwaniem dla Rady będzie zadbanie o balans pomiędzy dostrzeganiem doskonałości naukowej w osiągnięciach kandydatów do awansów a uwzględnianiem specyfiki dyscyplin reprezentowanych przez naukowców.

Senat jako reprezentanta technologii żywności i żywienia zarekomendował do Rady prof. Agnieszkę Kitę, od 2012 roku prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Profesor, która jest m.in. przewodniczącą komisji ds. rozwoju kadry naukowej, odpowiada za przygotowanie ankiety do oceny parametrycznej wydziału, a od 2015 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. – Rada Doskonałości Naukowej to dla mnie ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Kandydowanie na członka Rady to wyróżnienie i obdarzenie dużym zaufaniem przez senat, nie tylko macierzystej uczelni, ale również Politechniki Łódzkiej – podkreśla profesor Agnieszka Kita.

kita_lukaszewicz
Prof. Agnieszka Kita i prof. Ewa Łukaszewicz. Obie podkreślają, że rekomendacja to duże zobowiązanie
fot. Tomasz Lewandowski

Kandydatką reprezentującą zootechnikę i rybactwo z ramienia UPWr jest prof. Ewa Łukaszewicz, szefowa Zakładu Hodowli Drobiu. Zapytana, jak wyobraża sobie pracę w Radzie, odpowiedziała: – Samo kandydowanie, a bycie członkiem Rady Doskonałości Naukowej w szczególności, jest już dużym wyróżnieniem, a przede wszystkim dowodem uznania i zaufania społeczności akademickiej i dołożę wszelkich starań, aby godnie reprezentować naszą uczelnię i nie zawieść okazanego mi zaufania. Przede wszystkim będę rzetelnie, obiektywnie i zgodnie z własnym sumieniem wykonywać powierzone mi obowiązki. Tak jak zawsze będę starała się widzieć każdy problem wielopłaszczyznowo i rozwiązywać go z uwzględnieniem wielu aspektów. Nie można człowieka traktować jako maszynki do tworzenia wskaźników naukometrycznych, szczególnie pracowników naukowych szkół wyższych, obciążonych, poza pracą badawczą, działalnością dydaktyczną oraz administracyjno-biurokratyczną.

Profesor Łukaszewicz, jako kandydatkę do Rady zgłosił Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, z którym jest związana od początku swojej kariery naukowej.

– Znając swoje 40-letnie doświadczenie w pracy zawodowej i dotychczasową postawę i działalność, nie sądziłam, by członkowie Senatu UPWr mogli mieć jakiekolwiek zastrzeżenia do mojej kandydatury i bardzo się cieszę, że moje przypuszczenia się potwierdziły! – przyznaje jednak z uśmiechem. Jakie wyzwania prof. Ewa Łukaszewicz widzi przed Radą? – Największym celem i wyzwanie będzie przede wszystkim przywrócenie (wprowadzenie) dobrych obyczajów akademickich i etosu pracownika naukowego, cieszącego się szacunkiem i sympatią środowiska naukowego i społeczeństwa. Trudno się zgodzić z faktem, że o wartości człowieka mają decydować wyłącznie cyfry! Wciąż z dumą podkreślam, że za moich czasów studenckich moi Mistrzowie nie mieli wysokich wskaźników IF i indeksu H, ale poza wiedzą przekazywali nam swoje pasje i szacunek dla drugiego człowieka.

Do Rady kandyduje również prof. Andrzej Kotecki z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, dyrektor Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej. Jako pierwszy rekomendował go Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a profesor pytany, czy było to dla niego zaskoczeniem, przyznaje: – Każda odpowiedź na to ciekawie postawione pytanie może wiązać się z „grzechem pychy”. Chciałbym zaznaczyć, że rekomendacja mojej osoby ze strony Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego do Rady Doskonałości Naukowej, nie jest jedyną, gdyż podobne działania podjęły trzy Rady Naukowe: Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PiB w Radzikowie, Instytutu Ochrony Roślin – PiB w Poznaniu oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PiB Puławy. Powracając do istoty pytania, rekomendacja Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest dla mnie dużym zaskoczeniem, a tym samym stanowi ogromne wyzwanie.

prof.-kotecki
Prof. Andrzej Kotecki (z mikrofonem) ma rekomendację m.in. Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
fot. Tomasz Lewandowski

Profesor Kotecki podkreśla, że Rada jest jednym z wielu ogniw, być może najważniejszym, związanych z Konstytucją dla Nauki 2.0.

– Statut w rozdziale pierwszym przedstawia organizacje i sposób działania oraz szczegółowy zakres zadań, a w rozdziale trzecim podaje tryb wyznaczania recenzentów. Z  formalnego – teoretycznego punktu widzenia, wszystko jest w porządku, jednak dopiero codzienna praktyka przełoży teorię na prozę życia i pozwoli sprawdzić, czy wszystkie akty prawne związane z Konstytucją 2.0 są kompatybilne. W moim przekonaniu praca w Radzie to służba wobec środowiska naukowego nastawiona nie na spektakularne sukcesy, lecz na pracę u podstaw. Parafrazując myśl Jana Zamoyskiego „ Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” można powiedzieć, że młodzieży chowanie na poziomie szkoły wyższej będzie takie, jaki będzie poziom profesur, habilitacji i doktoratów – przyznaje prof. Andrzej Kotecki i wyjaśnia: – W Radzie będzie działało osiem zespołów, w tym zespół  nauk rolniczych. W skład zespołu wchodzi po trzech członków z poszczególnych dyscyplin. Najliczniejszy  będzie zespół  nauk społecznych, który będzie reprezentował  11 dyscyplin, najmniej liczny zespół sztuki z trzema dyscyplinami. W skład zespołu nauk rolniczych wchodzi pięć dyscyplin: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria oraz zootechnika i rybactwo, co spowoduje, że zakres problematyki, którą będzie zajmował się zespół, będzie w większym stopniu jednorodny niż to miało miejsce w Centralnej Komisji w Sekcji Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Większa homogeniczność spowoduje, że praca będzie w zespole będzie bardziej efektywna.
kbk

Tagi