Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w rankingu szanghajskim!

W opublikowanym najnowszym rankingu szanghajskim UPWr w obszarze food science and technology zajął 186. miejsce na 300 najlepszych uczelni na świecie, a wrocławska weterynaria znalazła się na miejscu 190.
31 lipca 2018 roku

Po raz pierwszy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu został odnotowany w rankingu szanghajskim w 2017 roku (za 2016 rok). W obrębie dyscypliny food science and technology zajęliśmy wtedy 255. miejsce wśród 300 najwyżej ocenionych uczelni na świecie. O sukcesie zdecydowała m.in. liczba cytowań – głównie prac autorów z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. W tym roku UPWr w tym obszarze znalazł się wyżej – wskakując na 186. miejsce. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się na miejscu 188, a SGGW w przedziale 101-150. Po raz pierwszy w rankingu znalazły się nauk weterynaryjne, czyli Wydział Medycyny Weterynaryjnej – został odnotowany na 190. miejscu. Z polskich uczelni w setce między 201 a 300 są jeszcze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata nazywany jest też rankingiem szanghajskim – od miasta, w którym znajduje się Uniwersytet Jiao Tong, przy którym istnieje Institute of Higher Education. To w tej placówce zrodził się pomysł stworzenia rankingu analizującego kadrę naukową i studentów pod kątem zdobywania nagród w znaczących konkursach naukowych, liczby cytowań i publikacji w najważniejszych czasopismach naukowych.

ranking1

W najnowszym rankingu pierwsze miejsce zajął Harvard University, a spośród europejskich uczelni najwyższą – trzecią pozycję – zajął Uniwersytet w Cambridge. Najlepszą techniczną uczelnią według ARWU jest Massachusetts Institute of Technology, który zajął czwarte miejsce. Spośród polskich uczelni odnotowano dwie: Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, które znalazły się w czwartej i piątej setce.

Ale w rankingu, oprócz całościowej oceny uczelni, uwzględniane są od niedawna też konkretne obszary badawcze i właśnie tutaj Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pojawił się w Rankingu Szanghajskim – w obrębie dyscypliny food science and technology i veterynary science.

Wskaźniki, według których przeprowadzono analizę na potrzeby rankingu szanghajskiego to: PUB – minimalna liczba dokumentów zarejestrowanych w bazie WOS dla odpowiednich dyscyplin badawczych,  CNCI – Category Normalized Citation Impact, czyli stosunek cytowań prac w obrębie danej dyscypliny i jednostki do średniej cytowań światowej; TOP – liczba publikacji wydana w TOP Journals (20% czasopism z najwyższym wskaźnikiem IF); IC – International Collaboration, czyli współpraca międzynarodowa, obliczana na podstawie stosunku liczby publikacji, w których występowało co najmniej 2 lub więcej autorów z innych krajów niż kraj do którego afiliowali autorzy publikacji, do wszystkich publikacji, dla konkretnej dyscypliny badawczej i afiliacji oraz AWARD – czyli uzyskane przez autorów wyróżniające, znaczące dla nauki nagrody w momencie zatrudnienia pełnoetatowego w danej jednostce.

Przy opracowaniu rankingu analizowano dane z lat 2012-2016.

***

Ranking szanghajski w ciągu 16 lat od swojego powstania nie zmienił metodologii. Dzięki temu uczelnie na całym świecie mogą porównywać swój dorobek, pozycję, ale też podejmować decyzje dotyczące budowy długofalowych strategii – mówi dr XUEJUN WANG, manager rankingu szanghajskiego.

ranking
Dr Xuejun Wang – menedżerka rankingu ARWU
fot. Krzysztof Wojciechowski (”Perspektywy”)

Rankingi akademickie stymulują zmiany w szkolnictwie wyższym, wskazują kierunki rozwoju.  Reprezentuje Pani największy i najbardziej prestiżowy na świecie ranking uczelni wyższych „Academic Ranking of World Universities”. Jak ranking klasyfikuje uczelnie, jakie kryteria bierze od uwagę?

Ranking Szanghajski (ARWU, Academic Ranking of World Universities) skupia się na najistotniejszych osiągnięciach badawczych. Aby porównywać ze sobą uniwersytety wykorzystuje sześć wskaźników: absolwenci, którzy zdobyli nagrody Nobla oraz medale Fieldsa; pracownicy dydaktyczni, którzy zdobyli nagrody Nobla oraz medale Fieldsa, cytowania pracowników naukowych, artykuły opublikowane w czasopismach „Nature” i „Science”, artykuły indeksowane w bazach Science Citation Index-expanded i Social Science Citation Index oraz indywidualne osiągnięcia naukowe. Wskaźniki te odnoszą się zarówno do jakości edukacji, jak i kadry akademickiej, która realizuje proces dydaktyczny. Ocenie podlega również indywidualny dorobek naukowy oraz osiągnięcia naukowe uniwersytetów.

Rankingi są trwałym elementem światowego krajobrazu szkolnictwa wyższego, zmieniają się wraz z nim. Jak ranking zmieniał się w ciągu piętnastu lat swojego istnienia?

Ranking ARWU został opracowany, by pomóc Uniwersytetowi Jiao Tong w Szanghaju w ocenie jego pozycji – i to w odniesieniu do najlepszych uczelni z innych krajów. W ciągu 15 lat ranking niewiele się zmienił pod względem metodologii. Dzięki temu uczelnie mogą śledzić swoje pozycje w tym okresie i porównywać je z osiągnięciami innych uniwersytetów. Ponadto w ubiegłych latach opracowaliśmy szereg nowych rankingów takich jak rankingi przedmiotowe czy rankingi uczelni chińskich.

Te nowe rankingi to, między innymi, klasyfikacja uniwersytetów dokonywana pod kątem dziedzin naukowych. W ubiegły roku ranking „by subject” objął 52 dziedziny nauki z obszarów nauk o życiu, nauk medycznych oraz nauk przyrodniczych i ścisłych. Z czego wynika zmiana? Wcześniej ranking obejmował 12 dziedzin.

W zeszłym roku, w ramach pozyskiwania danych do Rankingu Szanghajskiego, przeprowadziliśmy ankietę pod nazwą Academic Excellence i otrzymaliśmy informacje od kadry akademickiej stu najlepszych uczelni na świecie. Dzięki tym opiniom byliśmy w stanie zidentyfikować najważniejsze nagrody przyznawane akademikom, a ponieważ w naszym rankingu stanowi to ważny element oceny jakości uniwersytetów, pozwoliło nam to poszerzyć nasz ranking tak, by obejmował 52 dziedziny.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu znalazł się w trzeciej setce uniwersytetów prowadzących badania w dziedzinie food science and technology oraz veterynary science. Co decyduje o pozycji uczelni w rankingu „by subject”?

O pozycji w rankingu przedmiotowym decydują: średni zasięg oddziaływania czasopisma mierzący wpływ cytowań na podstawie danych z bazy InCites (CNCI), liczba artykułów opublikowanych przez pracowników (PUB), liczba artykułów opublikowanych w najlepszych czasopismach (TOP), procent artykułów opracowanych w ramach współpracy międzynarodowej (IC) oraz liczba pracowników, która uzyskała znaczące wyróżnienia w dyscyplinach analizowanych w rankingu (AWARD). Dla obszaru nauk o żywności i technologii będą to wagi procentowe dla trzech pierwszych kategorii 100, a dla wskaźnika współpracy międzynarodowej – 20. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uzyskał punktację dla poszczególnych wskaźników PUB – 36.4, CNCI – 70, IC – 45.8, TOP – 34.

W wielu krajach zainicjowano programy przyspieszenia rozwoju grupy wybranych uczelni „Excellence Initiatives”. Uniwersytety z Ligi Bluszczowej, ale nie tylko one, w strategię rozwoju wpisały poprawę pozycji na Liście Szanghajskiej. Jak Pani zdaniem ranking wpłynął na zmiany uczelni na świecie?

Ranking jest dla uniwersytetów popularnym narzędziem do określania pozycji na tle innych uczelni. Analizy wspierają podejmowanie strategicznych decyzji. Jako twórcy rankingu zachęcamy uczelnie do poznawania metodologii i analizy prezentowanych danych oraz do korzystania z tych części rankingu, które są przydatne i istotne w podejmowaniu decyzji. Zamierzamy poszerzać nasze zestawienie o nowe przedmioty i będziemy opracowywać nowe rankingi. Ponieważ w kwestii spójności metodologii jesteśmy bardzo ostrożni, nowe rankingi jesteśmy w stanie opracowywać jedynie w oparciu o rzetelne dane. Wiele lat zajęło nam poszerzenie naszego rankingu przedmiotowego, by obejmował dziś tak wiele przedmiotów.


kbk, ds