Doktorant UPWr zdobywcą stypendium im. Anny Pasek

Henryk Grzywna, doktorant II roku w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr, został laureatem X Konkursu Stypendialnego im. Anny Pasek, promującego najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych.
17 maja 2018 roku

Fundacja Anny Pasek powstała na początku 2008 roku z inicjatywy rodziców i najbliższych Anny ku jej pamięci. Działa aktywnie nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także ogólnopolskim i międzynarodowym, współpracując z jednostkami badawczymi, uniwersytetami, organizacjami ratowniczymi oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami. Główne cele fundacji to działalność naukowo-badawcza, rozwojowa i edukacyjna w obszarze systemów informacji geograficznej (GIS) i teledetekcji środowiska i ich zastosowania w naukach przyrodniczych oraz ochronie przyrody, działalność na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich oraz wspieranie działalności artystycznej i społecznej.

grzywna1
fot. archiwum prywatne

Laureat jubileuszowej edycji konkursu stypendialnego im. Anny Pasek, Henryk Grzywna, jest absolwentem kierunku inżynieria i gospodarka wodna. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wykorzystania narzędzi GIS i teledetekcji w monitoringu środowiska. Prowadzone przez niego badania dotyczą monitorowania wilgotności gleb w kontekście monitoringu suszy w rolnictwie, które realizuje pod kierunkiem dr hab. Beaty Olszewskiej. Uczestniczy w prowadzonych w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska UPWr badaniach terenowych dotyczących zmian stosunków wodnych w dolinie Odry wywołanych piętrzeniem stopniem wodnym w Brzegu Dolnym. Był członkiem, a w latach 2014-2015 prezesem Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, w którym tworzył podstawy pod zajęcia z modelowania hydrologicznego i hydraulicznego realizowane na zasadzie samokształcenia przez samych studentów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. 

W nagrodzonym projekcie będzie skupiał się na wykazaniu przydatności technik teledetekcyjnych do obrazowania zmienności czasowej i przestrzennej warunków wilgotnościowych. W swojej pracy będzie dążył do opracowania metodyki prognozowania suszy rolniczej na podstawie satelitarnych danych spektralnych m.in. dostarczonych przez satelitę Sentinel-2, możliwej do operacyjnego wykorzystania. 

grzywna2
Henryk Grzywna wraz z opiekunem naukowym dr hab. Beatą Olszewską oraz prezesem Fundacji dr. Pawłem Chrustkiem i przedstawicielem ESRI Polska – Edytą Wyką
fot. archiwum prywatne

– Dzisiaj, kiedy monitorujemy susze w rolnictwie, robimy to w oparciu o pomiary, które zbieramy w dość długim czasie. Do analizy potrzebujemy znać wielkość opadu, temperaturę, parowanie, wilgotności gleby i dopiero na podstawie długich ciągów pomiarów wyznaczamy wskaźniki, które nas informują czy w środowisku jest wystarczająca ilość wody. Kiedy obserwujemy, że pewne wartości są poniżej normy, przyjmujemy, że mamy do czynienia z suszą. My chcemy zrobić to samo, ale wykorzystując do tego wyłącznie zdjęcia satelitarne, a dokładniej obrazowanie spektralnego z satelity Sentinel-2. Dokładniej zaś chcemy na podstawie zależności między danymi uzyskanymi z badań polowych i tym, co uzyskamy z satelity, stworzyć metodologię, która tylko na podstawie zdjęcia pozwoli stwierdzić, czy w glebie jest wystarczająca ilość wody potrzebnej roślinom, czy też jej brakuje – tłumaczy Henryk Grzywna. I wyjaśnia, że tego typu metody pozwalają też na predykcje, a więc działania zapobiegawcze. – Jeżeli wiemy, że na przykład zmienią się warunki atmosferyczne, to można celowo zastosować systemy nawodnieniowe, które są wykorzystywane w rolnictwie.

Henryk Grzywna jest mieszkańcem Doliny Baryczy, w czasie wolnym obserwuje przyrodę swojej małej ojczyzny (korzystając z tras rowerowych, do czego gorąco zachęca) oraz poznaje jej ciekawą historię. Ma podstawowe wykształcenie muzyczne, grywa na akordeonie i fortepianie. 

***

Anna Pasek (1982-2007)
Geograf, doktorantka w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentka geologii w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, podróżnik i fotograf. Osoba niezwykle wrażliwa na piękno i ból otaczającego nas świata, zawsze niosąca pomoc i zrozumienie dla cierpienia innych. Swoje pasje naukowe i podróżnicze wiązała z górami i obszarami polarnymi. Była organizatorką i współorganizatorką wielu wypraw naukowych i turystyczno-poznawczych. Odwiedziła m.in. dzikie zakątki Norwegii, Islandii, Rosji, Indii, Bhutan. W ramach międzynarodowego programu stypendialnego Socrates/Erasmus spędziła pół roku w Arktyce, uczestnicząc w zajęciach w Centrum Uniwersyteckim na Svalbardzie (UNIS). Do każdej życiowej inicjatywy podchodziła z ogromnym zaangażowaniem, pasją i energią. Idee bardzo szybko przeradzała w działanie, które rodziło radość i optymizm w Niej samej a także we wszystkich tych, którzy byli wokół. Ostatnim celem Anny był wyjazd do Włoch i wspinaczka na Mont Blanc, z której to drogi, wraz ze swymi dwoma towarzyszami, już nie powróciła...

hg, opr. kbk