Powstanie park linearny Wrocław-Fabryczna

Park linearny Wrocław-Fabryczna powstanie na terenie nieczynnej bocznicy kolejowe we Wrocławiu – w rejonie ulic Strzegomskiej i Fabrycznej. Będzie to pierwsza inwestycja w mieście łącząca nowe obiekty biurowe z ogólnodostępnym terenem zielonym.
18 maja 2018 roku

– Koncepcja projektowa przekształcenia nieczynnej bocznicy kolejowej w park powstała w Pracowni Studialno-Projektowej Instytutu Architektury Krajobrazu – mówi dr Justyna Rubaszek, kierownik zespołu opracowującego projekt, w którego powstanie zaangażowane były również dr Anna Bocheńska-Skałecka, dr Magdalena Zienowicz, Aleksandra Kozołub, dr Elżbieta Szopińska i Anna Gizowska.

park_linearny1
Parki linearny powstanie na terenie nieczynnej bocznicy kolejowej w rejonie ulic Strzegomskiej i Fabrycznej
fot. Justyna Rubaszek

Autorska koncepcja projektowa parku wpisuje się w tendencje światowe przekształcenia terenów pokolejowych w tereny zieleni i jest pierwszą tego rodzaju koncepcją wykonaną dla Wrocławia z inicjatywy prywatnego inwestora, firmy Probulid. Parki linearne są istotnym elementem zielonej infrastruktury miasta – wiążą funkcjonalnie i przestrzennie rozproszone tereny zieleni i tereny otwarte, ułatwiają tym samym dostęp do nich. Ich linearny układ ma również istotne znaczenie ekologiczne.

Park o łącznej długości ok. 600 m planowany jest wraz z nowymi inwestycjami biurowymi powstającymi w rejonie ul. Strzegomskiej i Fabrycznej, będącym nowym centrum biznesowym Wrocławia. – To pierwsza w stolicy Dolnego Śląska inwestycja, w której wraz z obiektami biurowymi powstanie ogólnodostępny teren zieleni – dodaje Justyna Rubaszek.

park_linearny4
fot. Justyna Rubaszek

Dawna bocznica kolejowa służyła obsłudze zakładów przemysłowych Linke-Hofmann-Werke AG, a po wojnie Pafawagu, otaczając je od zachodu i południa. Nieczynne torowisko porasta dziś zieleń, z której wyłaniają się pozostałości infrastruktury kolejowej: tory, podkłady kolejowe, słupy trakcyjne. W nowym zagospodarowaniu istniejąca zieleń i dawna infrastruktura zostają wykorzystane, stając się inspiracją do kształtowania nowej kompozycji zachowującej poindustrialny charakter terenu. Zastany w terenie układ zieleni wzbogacają nowe liniowe nasadzenia drzew podkreślając ważne kierunki i kadry widokowe. Zieleń niska utrzymana jest w swobodnej naturalnej kompozycji. Układ i rysunek nawierzchni inspirowane są pierwotnym zagospodarowaniem: układem torowisk, dawnych zwrotnic i rozjazdów. Kompozycja jest dynamiczna i jednorodna na całości trasy.

park_linearny2
Wizualizacja parku

Wśród zieleni powstaną tereny do spacerów i biegania oraz miejsca wypoczynku. Funkcjom podstawowym towarzyszyć będą funkcje uzupełniające: wystawiennicza i edukacyjna. W sąsiedztwie budynków powstanie wystawa plenerowa związana z historią miejsca, wzdłuż historycznego muru ograniczającego teren zakładów punkty edukacji przyrodniczej. W krajobrazie istotnym elementem będą dawne i współczesne autorskie elementy detalu i wyposażenia, stalowa brama wejściowa od strony ul. Fabrycznej, podest z drewna i stali, instalacja „Przystanek” oraz ławki inspirowane formą dawnych ławek dworcowych. Na terenie parku przewiduje się iluminację, która podkreśli główne elementy kompozycyjne: linowy rysunek nawierzchni, szyn, pasów zieleni oraz punktowo elementy wertykalne istniejącej infrastruktury kolejowej i projektowanych instalacji. Na terenie placów wejściowych wprowadzono rozwiązania z zakresu małej retencji – ogrody deszczowe, które służą retencjonowaniu wody opadowej, umożliwiają jej stopniowe parowanie oraz infiltrację w głąb gruntu są także atrakcyjnym elementem krajobrazu.

park_linearny3
Wizualizacja parku

– Wrocławski park linearny może w przyszłości służyć nie tylko pracownikom i mieszkańcom terenów przyległych, ale, przedłużony o kolejny fragment bocznicy kolejowej, może stanowić zielony łącznik w systemie wrocławskich współczesnych promenad – ciągów spacerowych i rowerowych komponowanych w zieleni – mówi dr Rubaszek.

jr