„Czas na zawodowców” – UPWr realizuje nowy projekt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu będzie realizował projekt „Czas na zawodowców”. Na ten cel przeznaczono ponad 445 tys. zł.

9 marca 2018 roku

W środę, 7 marca, prof. Józef Sowiński – prorektor ds. studenckich i edukacji – podpisał w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu umowę partnerską dotyczącą projektu „Czas na zawodowców”. Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji i kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu Dolnego Śląska.  

czas_na_zawodowcow-2
fot. UMWD

Jak zauważa prorektor Sowiński, projekt „Czas na zawodowców” i udział w nim uczelni, wpisuje się w ideę programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, jako szeroko zakrojone działanie edukacyjne m.in. w obszarze żywności i żywienia, ochrony środowiska naturalnego, produkcji i przetwarzania surowców rolnych. Projekt umożliwi uczestnikom zdobycie specjalistycznej wiedzy w tych obszarach, a także kształtowanie postaw i kompetencji sprzyjających realizacji głównym celom Zielonej Doliny: tworzenia i wdrażania rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców regionu. Może być także modelowym przykładem efektywnego łańcucha powiązań pomiędzy dolnośląskimi uczelniami, samorządem oraz potrzebami biznesu.

UPWr przygotuje i zrealizuje w ramach projektu specjalistyczne zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodach pokrewnych wobec specjalizacji uczelni: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik ochrony środowiska, technik agrobiznesu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii. Będą one prowadzone w oparciu o know-how oraz infrastrukturę dydaktyczno-naukową UPWr i umożliwią uczniom poszerzenie perspektywy poznawczej, ale także budowanie i rozwój warsztatu poznawczego oraz zapoznanie się z uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości i – być może – przyszłym miejscem studiowania.

czas_na_zawodowcow-1
fot. UMWD

– Istotnym elementem projektu będzie także realizacja pięciu projektów uczniowsko-studenckich o charakterze edukacyjno-badawczym. Zespoły projektowe, w skład których wejdą uczniowie szkół branżowych oraz członkowie Studenckich Kół Naukowych UPWr, prowadzone przez tutorów – nauczycieli akademickich UPWr – będą wspólnie pracować nad osiągnięciem wymiernych rezultatów swoich projektów, które mogą stanowić mini-prototypy, opracowania merytoryczne zagadnień, raporty z realizacji procedur itp. Wspólna realizacja projektów umożliwi członkom zespołów kształtowanie umiejętności przydatnych w kontekście przyszłego środowiska pracy, jak umiejętność efektywnej pracy i rozumienia własnej roli w zespole. Ważne są również kompetencje społeczne, wyrobienie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za efekt pracy całego zespołu – twierdzi Urszula Siembieda z Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, jednostki odpowiedzialnej z ramienia uczelni za realizację projektu. Praca metodą projektu bazuje na aktywności ze strony uczestników, czyli wysiłku poznawczym, emocjonalnym i praktycznym zorientowanym na znany wszystkim uczestnikom cel, co ułatwia uczącemu się traktowanie proponowanych treści nauczania jako bliskich sobie.

czas_na_zawodowcow-3
fot. UMWD

Ponadto UPWr przygotuje i przeprowadzi w ramach projektu szkolenia dla nauczycieli zawodów w zakresie innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności w obszarze aktywizujących nauczania przedmiotów przyrodniczych i zawodowych związanych ze specjalizacją UPWr, a także w zakresie kompetencji społecznych i interpersonalnych.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na realizację swoich zadań otrzyma 445 520,00 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Poddziałania 10.4. Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie, 10 jednostek samorządu terytorialnego – organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach oraz Politechnika Wrocławska. Ogólna wartość projektu wynosi 5 035 758,00 złotych.

us, ds