Nowa ocena parametryczna wydziałów UPWr

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych, w tym również wydziałów UPWr. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności otrzymał jako jednostka niejednorodna najlepszą ocenę – A+.
17 października 2017 roku

To pierwsza tak kompleksowa ocena parametryczna polskich jednostek naukowych od 2013 roku. Oceniono w niej prawie 1000 jednostek działających w ośmiu obszarach. Brane były po uwagę cztery kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. Na tej podstawie jednostki zaliczane były do kategorii naukowych A, B lub C. Dodatkowo wyłoniono jednostki wyróżniające się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji i zaliczono je do kategorii A+.

W tej właśnie kategorii znalazł się Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dziekan wydziału, prof. Anna Czubaszek nie kryje, że taka ocena parametryczna to sukces i potwierdzenie jakości badań, liczby publikacji i patentów zarejestrowanych przez pracowników naukowych.

wbinoz-1
fot. Tomasz Lewandowski

– Mamy bardzo dobre zespoły badawcze zajmujące się biotransformacjami, badaniami nad związkami polifenolowymi w owocach i warzywach, drożdżami, a zwłaszcza Yarrowia lipolytica, skrobią, naturalnymi powłokami polimerowymi i co ważne, dysponujemy świetnym sprzętem, dzięki któremu nasze badania analityczne są na wysokim poziomie. Za tymi badaniami idą publikacje w bardzo dobrych czasopismach, ale też i wnioski patentowe, co zaowocowało najwyższą oceną parametryczną. I to rzeczywiście jest powód do dumy dla całego naszego wydziału – mówi odpowiedzialna za przygotowanie wniosku do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) prodziekan prof. Agnieszka Kita.

– Żaden człowiek nie jest w stanie w pojedynkę wypracować takiego sukcesu. Pracował na niego cały wydział, wszyscy. I trzeba przyznać, że bardzo nam pomógł status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, co przełożyło się na publikacje w wysoko punktowanych czasopismach naukowych – dodaje prof. Józefa Chrzanowska, była dziekan wydziału, przyznając, że ocena KEJN-u to nie tylko efekt pracy całego WBiNoŻ, ale i wielu lat tej pracy.

Oceną A mogą pochwalić się dwa wydziały UPWr: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Ocenę B otrzymały natomiast Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Wydział Przyrodniczo-Technologiczny.

wbinoz-2
fot. Tomasz Lewandowski

Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porównaniu z ewaluacją z 2013 roku wzrosła liczba jednostek naukowych w kategoriach A+, A i C, zmalała natomiast w kategorii B. Uczelnie polepszyły swoje wyniki zwłaszcza w kryterium osiągnięć naukowych i twórczych, gdzie ocenia się m.in. liczbę i jakość publikacji w renomowanych czasopismach oraz monografii. W elektronicznych ankietach, na podstawie których KEJN dokonał oceny, uczelnie i instytuty przedstawiły ok. miliona efektów związanych z działalnością naukową. W ocenie wzięło udział ok. 180 ekspertów ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki, pracujących w 21 zespołach.

mj, kbk