Szczególne święto WIKŚiG

Na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji co pięć lat obchodzi się rocznicę powstania. Piątkowe uroczystości związane z 65-leciem samodzielnego istnienia wydziału były jednak wyjątkowe. 
27 czerwca 2016 roku

– Jeszcze nigdy w historii wydziału nie obchodziliśmy jednocześnie jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej aż pięciu profesorów – mówił otwierając uroczystość dziekan, prof. Bernard Kontny. – Jest to zatem nasze święto szczególne, które chcemy obchodzić niezwykle uroczyście.

jubileusz2
fot. Bartosz Półrolnik

A rektor prof. Roman Kołacz w swoim wystąpieniu dodał: – Dzisiejsza piękna uroczystość wpisuje się w tegoroczne obchody 65-lecia naszej uczelni, które celebrować będziemy 14 listopada, podczas Święta Nauki.

Wiele powodów do gratulacji


Uroczystość z okazji jubileuszu 65-lecia WIKŚiG zostanie zapamiętana szczególnie także z jeszcze jednego powodu: pierwsi absolwenci polsko-chińskich studiów na architekturze krajobrazu otrzymali swoje podwójne magisterskie dyplomy.

jubileusz1
fot. Bartosz Półrolnik

Na podium w Auli Jana Pawła II poza władzami wydziału, zasiedli więc z jednej strony przedstawiciele Hunan Agricultural University w Changsha – z jego prezydentem profesorem Fu Shaohui na czele, z drugiej dostojni jubilaci, profesorowie:  Zofia Więckowicz, Andrzej Drabiński, Krzysztof Kuczewski, Marian Rojek, Jerzy Sobota. Za ich pracę w imieniu całej wspólnoty Uniwersytetu Przyrodniczego dziękował rektor Roman Kołacz, mówiąc m.in.:

– Każdy, kto przez te 65 lat wszedł w mury uczelni, pozostawia tu coś z siebie. Na wydziale, na którym prężnie działa Instytut Budownictwa, mogę powiedzieć, że każdy wnosi swoją cegiełkę w budowę wielkiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Mam jednak przeświadczenie, że niektórzy wznoszą nasz gmach z cegiełek, a inni – jak Profesorowie obchodzący dziś 45-lecie pracy zawodowej – z cegieł, a nawet wielkich skalnych bloków.

Imponujące osiągnięcia profesorów Zofii Więckowicz, Andrzeja Drabińskiego, Krzysztofa Kuczewskiego, Mariana Rojka, Jerzego Soboty gościom uroczystości jubileuszowych przedstawiali młodzi naukowcy, wychowankowie jubilatów. My prezentować je będziemy w kolejnych wydaniach „Głosu Uczelni” w tym tygodniu.

Warto też podkreślić, że jak na uczonych przystało – te szczególne jubileusze uczczono organizując interesujące seminaria naukowe w dziedzinach, którymi profesorowie się zajmują. Np. na jubileusz profesora Mariana Rojka jego współpracownicy zorganizowali seminarium o klimatycznych uwarunkowaniach rolnictwa w Polsce, a jubileusz prof. Jerzego Soboty to seminarium na temat współczesnych problemów prezentacji dorobku naukowego.  

Najlepsza weryfikacja


Jeśli miarą sukcesu jakiegoś akademickiego środowiska są goście biorący udział w ważnych dla niego wydarzeniach, to organizatorzy jubileuszu WIKŚiG mają powód do satysfakcji. W obchodach 65-lecia uczestniczyli nie tylko absolwenci, którzy mieli też swój zjazd,  nie tylko pracownicy UPWr, ale także liczni utytułowani przedstawiciele innych uczelni z kraju i z zagranicy. Nie zabrakło też menedżerów instytucji i przedsiębiorstw, z którymi wydział na co dzień współpracuje. W ich imieniu gratulacje pracownikom wydziału składała Joanna Gustowska, dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – instytucji, w której pracuje wielu absolwentów WIKŚiG. Dyrektor Gustowska podkreśliła pozytywne związki UPWr z gospodarką i udział pracowników wydziału w rozwiązywaniu konkretnych problemów regionu. Pani dyrektor odczytała też list gratulacyjny marszałka województwa dolnośląskiego.

jubileusz5
fot. Bartosz Półrolnik

Podczas uroczystości przewijał się wątek wyrażający szczególne uznanie dla wydziału i poszczególnych jego pracowników za ich działania na rzecz zrównoważonej i nowoczesnej gospodarki. Na te dokonania szczególny akcent położył też rektor Roman Kołacz, mówiąc: – Imponujący jest dorobek tego wydziału: trudno dziś wskazać instytucje lub poważne firmy działające w obszarze gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, budowli inżynieryjnych, w których nie ma naszych absolwentów, lub które nie korzystają z naszego doradztwa, wiedzy i pomocy merytorycznej. Nie ma lepszej geodezji na żadnej uczelni w dorzeczu Odry. Nota bene dorzeczu, zbadanym, opisanym i zagospodarowywanym zgodnie z Waszymi wskazaniami. Nie może być lepszej weryfikacji wartości pracy, niż zapotrzebowanie na jej efekty i uznanie przychodzące spoza murów kampusu grunwaldzkiego. Z dumą obserwuję też jak dzięki młodym pracownikom wydziału wychodzimy już poza granice. Myśl techniczna i środowiskowa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest obecna w europejskich i światowych zespołach badawczych i projektowych.

Chwost na lewą


Obecność profesorów z Hunan Agricultural University w Changsha – to kolejne wyjątkowe wydarzenie tego jubileuszu. Prezydentowi HAU, profesorowi Fu Shaohui, towarzyszyli prof. Rao Liqun, dyrektor Działu Współpracy i Wymiany Zagranicznej, prof. Yang Guoshun, dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz i tłumacz Wang Fangfang.

jubileusz4
fot. Bartosz Półrolnik

Dokumenty zatwierdzające przyznanie dyplomów pierwszym absolwentom wspólnych studiów odczytano w języku chińskim. 

Studia II stopnia na kierunku architektura krajobrazu, zakończone dwoma równoprawnymi dyplomami: wydanym przez Hunan Agricultural University i wydanym przez UPWr, to jedyne regularne studia polsko-chińskie na uczelniach polskich. Inicjatorem tej świetnie rozwijającej się współpracy z chińską uczelnią jest prof. Jerzy Sobota, obchodzący równocześnie z 65-leciem Wydziału, swoje 70. urodziny.

Prezydent HAU, profesor Fu Shaohui wręczył dyplomy chińskiego uniwersytetu, nadające tytuł magistra inżyniera architekta krajobrazu ze specjalnością „chińskie i polskie tradycje w kształtowaniu krajobrazu”: Annie Stępień, Ewie Aksiuczyc, Katarzynie Kadulskiej, Damianowi Ludwiczakowi, Joannie Lisiewicz, Monice Strzelec i Katarzynie Wójcik.

Wszyscy obserwatorzy zwrócili uwagę, że każdemu ze wzruszonych młodych ludzi, prof. Fu Shaohui przekłada chwost przy birecie na drugą stronę. Okazało się, że to zwyczajowy, symboliczny gest – takie pasowanie na absolwenta.

jubileusz3
fot. Bartosz Półrolnik

Miłą niespodzianką było wręczenie Annie Stępień nagrody specjalnej ufundowanej przez rektora – prezydenta Fu Shaohui: dostała dyplom i nagrodę finansową za najlepszy wynik na roku.

Zresztą jubileusz okazał się szczególny także ze względu na ilość nagród i wyróżnień, które wręczono zasłużonym pracownikom wydziału podczas tej uroczystości.

Świetne perspektywy i dobra pamięć


Każda rocznica to okazja do podsumowań, ale i wybiegania w przyszłość.

Pracownicy wydziału wchodzą w kolejną pięciolatkę z korzystnym bilansem. Dobre relacje z instytucjami gospodarczymi, międzynarodowa współpraca naukowa i dydaktyczna, świetne warunki lokalowe zyskane m.in. dzięki oddaniu do użytku Centrum Geo-Info-Hydro. I wreszcie pracownicy i studenci odnoszący wyjątkowe sukcesy.

jubileusz6
fot. Bartosz Półrolnik

Rektor Kołacz przypomniał w swoim wystąpieniu niektóre tegoroczne osiągnięcia: prof. Witold Rohm wyróżniony za innowacyjność badań przez Europejska Unię Nauk o Ziemi; dr hab. Krzysztof Sośnica uznany za najzdolniejszego młodego naukowca przez Fundację Nauki Polskiej START; studentki: Katarzyna Kobierska i Rohini Trojanowska oraz ich promotorzy: dr Katarzyna Tokarczyk-Dorociak i dr Łukasz Pardela laureatami nagród za najlepsze prace magisterskie w konkursie Wrocławskie Magnolie; prof. Jarosław Bosy wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk; prof. Mirosław Wiatkowski powołany na członka Komisji ds. Ochrony Powierzchni Ziemi Wyższego Urzędu Górniczego; dr hab. Elżbieta Bondar-Nowakowska, profesorowie Krzysztof Pulikowski i Romuald Żmuda wybrani do nowo powstałego Komitetu Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk.

jubileusz7
fot. Bartosz Półrolnik

Ale nie było by tych sukcesów – co mocno wybrzmiało podczas uroczystości – gdyby nie wielcy poprzednicy i ich praca. Dziekan, profesor Bernard Kontny, podkreślał w swoim wystąpieniu: – Historia wydziału to przede wszystkim wytężona praca dydaktyczna, naukowa i organizacyjna szeregu zasłużonych profesorów i nauczycieli akademickich. Nie sposób w krótkim wystąpieniu wymienić wszystkich, toteż pozwólcie Państwo, że wspomnę tylko kilka nazwisk tych naszych nauczycieli, których już zabrakło wśród nas: prof. Stanisław Bac, prof. Roman Hlibowicki, prof. Jan Wierzbicki, prof. Julian Wołoszyn, prof. Stanisław Marcilonek, prof. Marek Urban, prof. Józef Dzieżyc, prof. Czesław Opaliński, prof. Józef Szpindor, prof. Włodzimierz Parzonka, doc. Zdzisław Pogodziński.

Pamięć tych, którzy odeszli, uczczono podczas uroczystości minutą ciszy.

Rektor Roman Kołacz podkreślał, że dorobek poprzedników, to zobowiązanie dla dzisiejszych pracowników wydziału. Zobowiązanie do wysiłku, aktywności, zaangażowania. Ale nie miał też wątpliwości, że potrafią ten dorobek rozwinąć i wzbogacić: – Panie Dziekanie, gratuluję i dziękuję – mówił do profesora Kontnego – może być Pan dumny ze swojego wydziału. 

jc