65-lecie Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

– Od początku reagujemy na zmieniającą się rzeczywistość naukową i gospodarczą – mówi prof. Bernard Kontny, dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w związku z jubileuszem wydziału.
24 czerwca 2016 roku

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji obchodzi jubileusz 65-lecia. 45-lecie pracy naukowej świętuje przy tej samej okazji pięcioro zasłużonych profesorów wydziału: prof. Andrzej Drabiński, prof. Krzysztof Kuczewski, prof. Marian Rojek, prof. Jerzy Sobota oraz prof. Zofia Więckowicz. W najbliższych dniach na stronie „Głosu Uczelni” będzie można poznać ich bliżej w rozmowach o pracy, pasjach i życiu prywatnym. Dziś przypominamy historię wydziału i podsumowujemy jego osiągnięcia.

***

W powojennym Wrocławiu początki badań i kształcenia studentów na kierunku melioracji wodnych zaczynają się wraz z utworzeniem 15 grudnia 1945 roku Katedry Melioracji i Inżynierii Rolnej na Wydziale Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym, utworzonym zaledwie trzy miesiące wcześniej, w sierpniu, na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej, które były wtedy jedną uczelnią.

jubileusz-3
Rok 1950 – pracownicy i pierwsi absolwenci Katedry Melioracji i Inżynierii Rolnej. Na środku pierwszy dziekan Wydziału Melioracji Rolnych – prof. Stanisław Bac.
/fot. archiwum

Profesor Stanisław Bac senior, wybitny uczony Politechniki Lwowskiej, który zorganizował od podstaw tę katedrę, już cztery lata później doprowadził do utworzenia specjalizacji z melioracji rolnych, a w roku 1950 Oddziału Melioracji Rolnych, na którym naukę rozpoczęło pierwszych 50 studentów.

Samodzielny Wydział Melioracji Rolnych powstał w 1951 roku, jeszcze w ramach Uniwersytetu i Politechniki, a od 17 listopada działał w strukturach już samodzielnej Wyższej Szkoły Rolniczej. Pierwszym dziekanem został prof. Stanisław Bac, a prodziekanem zastępca profesora mgr Roman Hlibowicki – kierownik Katedry Miernictwa.

Na nowo powstałym wydziale powołano sześć katedr. Katedrą Melioracji Rolnych i Leśnych kierował prof. Bac, Budownictwa Wodnego doc. Jan Wierzbicki, Matematyki dr Rudolf Hohenberg, Miernictwa dr inż. Roman Hlibowicki, Gruntoznawstwa – Karol Tworowski, a Meteorologii i Klimatologii doc. Adam Schmuck.

jubileusz-2
Rok 1948. Seniorzy wydziału: prof. Stanisław Bac (z prawej) i prof. Jan Wierzbicki.
/fot. archiwum


To między innymi dzięki ich zaangażowaniu i wielu szeregowych pracowników udało się wyremontować budynek, który wydział dostał przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 42 – na skrzyżowaniu z ul. C. K. Norwida.

Kolejne zmiany następowały szybko. W 1954 roku zmieniono nazwę wydziału – melioracje rolne zastąpiły melioracje wodne.

– To jeden z dowodów na to, że świat nauki reagował na wymagania, jakie niosła otaczająca rzeczywistość. Zmiana nazwy, z pozoru może tylko semantyczna, tak naprawdę odzwierciedlała szersze spojrzenie na całą gospodarkę wodną w kraju – podkreśla dziekan Bernard Kontny, dodając, że również ta perspektywa przyświecała decyzji o uruchomieniu studiów na drugim kierunku – geodezja urządzeń rolnych. Dzisiaj ten kierunek nosi nazwę geodezja i kartografia i jest jednym z najsilniej rozwijających się naukowo na całej uczelni.


jubileusz-1
Początki Wydziału Melioracji Wodnych, który od 2000 r. funkcjonuje jako Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
/fot. archiwum

Rozwój wydziału oznaczał też poprawę warunków – pierwszym krokiem było otrzymanie dodatkowych pomieszczeń w gmachu Poczty Głównej przy ul. Krasińskiego 1, w których zlokalizowano Katedrę Budownictwa Wiejskiego oraz cztery sale dydaktyczne. Ale znacząca poprawa nastąpiła w 1969 roku. Wydziałowi przekazano wtedy zupełnie nowy budynek przy pl. Grunwaldzkim 24, do dzisiaj zresztą nazywanym „melioracją”. Dwa lata później wydział otrzymał również jedno skrzydło w drugim nowym budynku tzw. budynku „geodezji”.

Rok 1970 to wprowadzenie na uczelniach instytutowej struktury organizacyjnej i kolejne zmiany na wydziale. Utworzono wtedy Instytut Budownictwa Wodnego i Ziemnego (szefem został prof. Julian Wołoszyn), Instytut Geodezji i Zastosowań Matematycznych (prof. Roman Hlibowicki), Instytut Melioracji Rolnych i Leśnych (prof. Stanisław Marcilonek), Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich (prof. Marek Urban) i Instytut Rolniczych Podstaw Melioracji (prof. Józef Dzieżyc). Dwa lata później otworzono studia na trzecim kierunku: budownictwo rolnicze (obecnie budownictwo).

jubileusz-5
Dziekan prof. Bernard Kontny wręcza absolwentom dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr
/fot. Tomasz Lewandowski


– Zmiany struktury organizacyjnej właściwie były stałym elementem rozwoju wydziału – mówi jego dziekan prof. Bernard Kontny. – W 1990 roku obok instytutów utworzono katedry. I ta mieszana struktura instytutowo-katedralna zachowała się do dnia dzisiejszego. Oczywiście po drodze zmieniliśmy nazwę, ale od 2000 roku istniejemy już jako Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Wtedy rozpoczęliśmy poszerzanie oferty kierunków studiów. W 2000 roku uruchomiliśmy architekturę krajobrazu, rok później gospodarkę przestrzenną, a w 2009 roku utworzyliśmy inżynierię bezpieczeństwa.

Dziekan nie kryje też satysfakcji, że zaledwie cztery lata temu – jako pierwszy w Polsce – Wydział uruchomił unikatowy kierunek studiów inżynieria i gospodarka wodna.

jubileusz-7
Studenci Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
/fot. Tomasz Lewandowski


– Mamy siedem kierunków: dwa techniczne, geodezję i budownictwo, oraz pięć tak zwanych kierunków dwu- lub wieloobszarowych, czyli trzy inżynierie, architekturę krajobrazu i gospodarkę przestrzenną. Kształcimy fachowców, którzy dobrze sobie radzą na rynku pracy, a swoje umiejętności sprawdzają również w studenckich kołach naukowych, które zawsze były oczkiem w głowie kolejnych dziekanów – dodaje prof. Kontny. Podkreśla, że w 2014 roku wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia. – A to oznacza, że jako jeden z niewielu wydziałów w kraju mamy pełne uprawnienia akademickie w dwóch obszarach naukowych: obszarze nauk rolniczych i weterynaryjnych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska oraz w obszarze nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Świętując jubileusz 65-lecia Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie sposób nie przypomnieć ostatniego przełomowego wydarzenia w jego historii – jak mówią i studenci, i pracownicy. To oddanie do użytku w grudniu 2014 roku nowego budynku dydaktycznego: Centrum Geo-Info-Hydro, wybudowanego z funduszy unijnych.

jubileusz-9
Władze wydziału i pracownicy dziekanatu przed budynkiem Geo-Info-Hydro.
/fot. Tomasz Lewandowski


– To był rzeczywiście skok w XXI wiek. W październiku zeszłego roku w GIH-u ruszyły zajęcia dydaktyczne. Laboratoria, pracownie, biblioteka wydziałowa naprawdę robią wrażenie i co tu kryć, wpływają też na satysfakcję i z pracy, i z nauki – uśmiecha się dziekan wydziału. Nie sposób też nie pochwalić się wspólnymi, polsko-chińskimi studiami II stopnia na kierunku architektura krajobrazu, kończącymi się podwójnym, polskim i chińskim dyplomem. Podczas uroczystości jubileuszowych wręczone zostaną dyplomy pierwszym absolwentom tych studiów w obecności rektorów obu uczelni.

kbk