Listopadowe posiedzenie Senatu


22 listopada 2013 roku

Przyjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie zabudowanej nieruchomości we Wrocławiu, zatwierdzenia regulaminu Centrum Kształcenia na Odległość, wyrażenia opinii na temat regulaminów Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium Języków Obcych to najważniejsze decyzje podjęte podczas listopadowego posiedzenia Senatu. Wysłuchano ponadto informacji dotyczących problemów osób niepełnoprawnych, kształcenia na odległość, komercjalizacji badań, realizacji strategii rekrutacji oraz działalności rolniczych zakładów doświadczalnych. Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Włodzimierzowi Grajkowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Posiedzenie zaczęło się od uroczystego akcentu – powitania nowego członka Senatu, przedstawicielki doktorantów – lek. wet. Małgorzaty Kandefer-Goli.

Porządek obrad uzupełniono, na wniosek rektora, o punkty dotyczące zatwierdzenia zmian w składzie senackich komisji, statutowej i kadry naukowej. Uzupełniono również skład komisji skrutacyjnej. Poprawkę do protokołu zgłosił prof. Andrzej Drabiński, a dotyczyła ona zastępstwa prorektora ds. studenckich i kształcenia. Po przyjęciu tej poprawki protokół przyjęto jednomyślnie.

Obciążenie nieruchomości     

Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie zabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu w obrębie pl. Grunwaldzkiego przedstawił prof. Andrzej Drabiński, prorektor do spraw rozwoju uczelni. Zaznaczył, że wynika to z postępu prac budowlanych w Centrum Geo-Info-Hydro i konieczności zapewnienia odpowiedniej temperatury w okresie zimowym w powstającym budynku. Usługodawca dostarczający ogrzewanie do powstającego budynku, będzie mógł korzystać nieodpłatnie z działki uczelni. Kanclerz mgr Marian Rybarczyk wyjaśnił, że prowadzone są negocjacje z usługodawcą, które być może umożliwią korzystniejsze dla uczelni rozwiązanie. Senat jednomyślnie wyraził zgodę na przyjęcie przedstawionej uchwały.

Nowe regulaminy

Prof. Danuta Parylak – prorektor ds. studenckich i kształcenia, omówiła projekty regulaminów nadzorowanych przez nią jednostek, czyli Centrum Kształcenia na Odległość (CKnO), Studium Języków Obcych (SJO), Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego (MSP). W przypadku CKnO przygotowano nowy dokument, a w pozostałych regulaminach zaproponowano zmiany. Uwagę do zapisów wszystkich czterech projektów zgłosiła mgr Anna Dzięcioł-Solecka, dyrektor Działu Kadr i Spraw Socjalnych, wskazując, że zgodnie zasadami obowiązującymi na uczelni – pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnia kanclerz, z upoważnienia rektora, na wniosek kierownika jednostki, zaopiniowany przez prorektora ds. studenckich i kształcenia. Zgłoszoną poprawkę przyjęto we wszystkich dokumentach. Prof. Andrzej Drabiński pytał o zakres kształcenia na odległość, a w szczególności o kwestię prowadzenia przez pracowników zajęć dydaktycznych. Prof. Danuta Parylak wyjaśniła, że regulamin jest zgodny z uchwałą Senatu powołującą jednostkę, w której nie ma zapisu o prowadzeniu takich zajęć. W związku z tym ewentualne zmiany w regulaminie będą wymagały zmiany uchwały Senatu.

Ze względu na fakt, że CKnO jest jednostką ogólnouczelnianą, przyjęcie regulaminu odbywa się w drodze uchwały zatwierdzanej przez Senat, a nie jak w przypadku pozostałych jednostek, poprzez wyrażenie opinii. Senat jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu Centrum Kształcenia na Odległość na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wraz ze zgłoszoną poprawką.

Prof. Danuta Parylak, omawiając pozostałe regulaminy, wskazała na kwestie formalne. Zaproponowała więc, aby zmiany w trzech regulaminach, podejmowane w przyszłości, nie wymagały już opinii senatu. Uzupełniając swoją wypowiedź podkreśliła, że dwie spośród trzech jednostek mają nowych kierowników.

Dyrektor Anna Dzięcioł-Solecka zaproponowała, aby w regulaminie SWFiS zmienić zapis dotyczący zatrudnienia nauczycieli akademickich, na „co najmniej z tytułem magistra”, gdyż już obecnie w Studium pracują osoby z tytułem doktora.

W regulaminie SJO w zakresie obowiązków pracowników pojawił się zapis, że będą oni wykonywali między innymi tłumaczenia związanie z działalnością organizacyjną uczelni.

Senat jednomyślnie pozytywnie zaopiniował wszystkie projekty wraz z wniesionymi poprawkami i przyjął uchwały w w sprawie wyrażenia opinii w zakresie treści regulaminów: Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium Języków Obcych.

Problemy niepełnosprawnych

Prof. Danuta Parylak omówiła przedstawione senatorom sprawozdanie z działań pełnomocnika rektora do spraw osób niepełnosprawnych w 2013 roku. Poinformowała, że od października 2012 r. pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych jest dr Marta Czaplicka-Pędzich z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego. Pełnomocnik, zabierając głos, dodała, że w ostatnim roku o 14 osób zwiększyła się liczba niepełnosprawnych studentów. Dużym zainteresowaniem wśród studentów i pracowników cieszy się kurs języka migowego, który w 90 proc. dofinansowany jest przez PFRON. W ubiegłym roku zgłaszali się kandydaci z prośbą o pomoc w wyborze właściwego kierunku studiów. Sześciu studentów niepełnosprawnych nie porusza się samodzielnie, używają balkoniku lub wózka inwalidzkiego. Rektor podziękował Instytutowi Architektury Krajobrazu za inicjatywę podjęcia badań związanych z barierami architektonicznymi w mieście i na uczelni. W dyskusji głos zabrała dr Hanna Marszałek, wskazując na jeszcze jeden problem – brak informacji dla niepełnosprawnych, jak mają się poruszać po terenie uczelni. Rektor prof. Roman Kołacz podkreślił, że jest to bardzo istotna kwestia i zapewnił, że znajdą się pieniądze na oznaczenie budynków. Prof. Danuta Parylak dodała, że corocznie w budżecie zarezerwowane są środki związane ze studiowaniem niepełnosprawnych i należy zastanowić się, jak najlepiej można je wykorzystać.    

Kształcenie na odległość

Wstęp do oceny stanu zaawansowania kształcenia na odległość przedstawiła również prof. Danuta Parylak, zaznaczając, że jest to swoistego rodzaju ocena pracy Centrum Kształcenia na Odległość z perspektywy studentów. Szczegóły działalności jednostki przedstawiała dyrektor Centrum dr Joanna Markowska, wskazując że CKnO jest ogólnouczelnianą jednostką, a jej istotnym zadaniem jest budowanie ścieżek kariery studentów. Aby mogła ona sprawnie działać, zgodnie z najnowszymi technologiami ICT potrzebne jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt oraz uzupełnienie kadry. – Powinniśmy być wizytówką uczelni, a nie skansenem – podkreśliła dyrektor Markowska.

W dyskusji prof. Andrzej Kotecki pytał o koszty wymiany sprzętu; prof. Danuta Parylak wyjaśniła, że wynoszą one od 70 do 200 tys. zł. Dyrektor Markowska podkreśliła, że w tym roku Centrum podjęło się pilotażowej ankietyzacji kompetencji miękkich studentów pierwszego roku, a nie otrzymano na ten cel dodatkowych środków, ani nie zwiększono zatrudnienia. Prof. Józefa Chrzanowska zaproponowała, aby wykorzystać CKnO, które ma studio nagrań do tworzenia animacji i filmów na potrzeby dydaktyki. Podsumowując dyskusję rektor prof. Roman Kołacz podkreślił, że ta forma kształcenia jest akceptowana przez studentów i należy ją wzmocnić, szczególnie dla studentów studiów niestacjonarnych. Podziękował dr Joannie Markowskiej i pracownikom Centrum Kształcenia na Odległość za zaangażowanie.

Ocena realizacji strategii rekrutacji

Wprowadzenie do omówienia realizacji strategii rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 przedstawił prof. Andrzej Drabiński, prorektor do spraw rozwoju uczelni. Przypomniał, że strategia została przyjęta przez Senat w lutym tego roku. Podał dane statystyczne ilustrujące zmiany demograficzne: w roku akademickim 1990/1991 w Polsce kształciło się 390 tys. studentów; w roku 2005/2006 był najwyższy wskaźnik scholaryzacji w historii RP – prawie 2 mln studiujących i od tego czasu liczba studentów stale maleje. Z danych z kwietnia 2013 roku wynika, że w Polsce funkcjonuje 137 publicznych i 307 niepublicznych uczelni, z czego we Wrocławiu 10 publicznych i 14 niepublicznych. Od 1 października 2012 roku liczba studentów studiów stacjonarnych jest limitowana (limit MNiSW dla Uniwersytetu Przyrodniczego wynosi 8967). Podsumowując zaznaczył, że Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji przejęło w całości zadania związane z rekrutacją, a on sam po raz pierwszy przewodniczył Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i wszyscy, on i Biuro, nadal się uczą.

Podsumowanie wyników rekrutacji oraz główne działania zrealizowane w zakresie promocji rekrutacji omówiła mgr Paulina Boroń-Kacperek, dyrektor Biura Informacji, Promocji i Rekrutacji. Zaznaczyła, że prezentowane dane są syntezą informacji przekazanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Systemie POL-on. Na studia stacjonarne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zgłosiło się 7776 kandydatów, z czego na 24 kierunki studiów zostało przyjętych 2682 osoby. Na 9 kierunków studiów niestacjonarnych zarejestrowało się 1118 osób, z czego przyjęto 643 osoby. Promocja oferty edukacyjnej była oparta o: wykorzystanie strony internetowej www.up.wroc.pl oraz strony poświęconej rekrutacji www.rekrutacja.up.wroc.pl, poprzez reklamę w ogólnopolskich i regionalnych informatorach edukacyjnych, portalach edukacyjnych, informacyjnych i społecznościowych, reklamę zewnętrzną, a w mniejszym stopniu poprzez reklamę w prasie. Istotną metodę promocji rekrutacji stanowią: kampanie linków sponsorowanych, organizacja wizyt studyjnych oraz wyjazdów do szkół i obecność na imprezach targowych. Podsumowując swoje wystąpienie dyrektor Biura przedstawiała wnioski, które mogą mieć wpływ na realizację promocji rekrutacji w przyszłości. Oprócz poprawek technicznych, związanych z usprawnieniem procesu rekrutacji, zaproponowała wzmocnienie promocji najsilniejszych kierunków oraz wzmocnienie obecności na targach we wschodnich województwach kraju, a także wykorzystanie kontaktów bezpośrednich, na rzecz promocji nowych kierunków studiów. Poinformowała o działaniach związanych z opracowaniem nowych wydawnictw promocyjnych i wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych w postaci technologii mobilnych, a także wykorzystaniu do działań promocyjnych potencjału związanego z umiędzynarodowieniem uczelni.

Rektor zaprosił do dyskusji, w której poruszono kwestie związane z przebiegiem rekrutacji, a także najskuteczniejszych metod rekrutacji na studia. Wypowiedzi senatorów dotyczyły liczby studentów z zagranicy, możliwości docierania poprzez studentów do młodzieży ze szkół, czego przykładem mógłby być udział studentów z Wydziału Nauk o Żywności w akcji „Encyklopedia życia DNA”. Prof. Józefa Chrzanowska, dziekan Wydziału Nauk o Żywności, podkreśliła, że należy zaangażować się w promocję uczelni wśród młodzieży szkolnej, dlatego Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji powinno być wsparciem dla wszystkich imprez studenckich, podczas których zachęca się młodzież do studiowania – zaapelowała pani dziekan. Rektor zauważył, że brakuje informacji: do ilu szkół dotarli nasi studenci z promocją uczelni. Podkreślił także, że studenci są doskonałymi ambasadorami uczelni wśród młodzieży i jest to niezwykle istotna metoda promocji.

Prof. Tadeusz Trziszka, prorektor do spraw nauki i innowacji, podkreślił, iż w ramach działań promocyjnych powinniśmy akcentować, że absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mogą znaleźć pracę w przemyśle, gospodarce, agrobiznesie czy leczeniu zwierząt i są poszukiwani na rynku pracy.

Prof. Danuta Parylak, podkreśliła, że warto również organizować duże imprezy, takie jak „Studia w pigułce” na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym czy też, jak GISDay, na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. To nawet lepsze metody promocji rekrutacji, bo więcej osób jest w to zaangażowanych.

Prof. Roman Kołacz podziękował za dyskusję. Myślę że ten rok był dobry – powiedział na koniec, dodając, że trzeba utrzymać ten poziom. Wspomniał, że nie było dyskusji o promocji zagranicznej, a powinniśmy uruchomiać kierunki studiów w języku angielskim. Podał przykład kierunku podstawy dla rolnictwa tropikalnego i stwierdził, że trzeba zrobić wszystko, aby cieszył się on powodzeniem.

Ocena działalności RZD

Sprawozdanie z działalności Rolniczych Zakładów Doświadczalnych (RZD), stacji doświadczalnych, Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego w Swojcu oraz Ośrodka Edukacji Ekologicznej Samotwór, przedstawił prof. Tadeusz Szulc. Zaznaczył, że w ostatnim roku prawie nie było inwestycji. Istotne jest, że powstały nowe obiekty: Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego oraz wiwaria dla zwierząt.

Prof. Roman Kołacz, rozpoczynając dyskusję, podkreślił, że trzeba poważnie zastanowić się nad funkcjonowaniem RZD, głównie pod względem ekonomicznym. Podał przykład stacji badawczej w Radomierzu, do której ani razu nie wyjechali studenci zootechniki, bardzo mało studentów weterynarii i nie prowadzi się tam żadnych badań. Prof. Adam Szewczuk, dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, podkreślił, że w przypadku jego wydziału stacje doświadczalne to narzędzie pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Zaznaczył, że wydziały partycypują w kosztach utrzymania tych jednostek. Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt prof. Adam Zachwieja oraz dr hab. Krzysztof Kubiak – dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, podkreślili, że będą dokładać starań, aby ze stacji korzystało coraz więcej studentów.

Prof. Barbara Kutkowska poinformowała, że Uniwersytet Przyrodniczy popisał umowę o powołaniu terytorialnego Klastra „Sudecka Sieć Innowacji”, który daje możliwość utworzenia inteligentnych specjalizacji w regionie. Jest to największy i w zasadzie jedyny klaster terytorialny na Dolnym Śląsku. Poprosiła również, aby ci, którzy w latach 2014–2020 mają zamiar prowadzić badania naukowe w Sudetach, przekazali jej informację na ten temat. Klaster ten może być szansą na wykorzystanie stacji w Radomierzu.

Prof. Andrzej Drabiński podkreślił, że dzięki inicjatywie prof. Tadeusza Szulca jako wiceministra w MENiS uczelnie przejęły na własność użytkowane grunty, a jest to majątek, którego wartość rośnie. Należy postawić sobie pytanie, czy mamy koncepcje prowadzenia badań wielkoobszarowych i ile stacji badawczych jest nam potrzebnych?

Prof. Szulc ocenił, że można stworzyć warunki do prowadzenia badań, aby następnie wykorzystać to komercyjnie. Kończąc dyskusję, rektor Kołacz podsumował, że trzeba kontynuować dotychczasową politykę, ale należy racjonalnie gospodarować w RZD – jeśli stacja ma służyć dydaktyce i badaniom, bo tak powinna być wykorzystywana – dodał.

Komercjalizacja badań

Informację na temat komercjalizacji badań przedstawiał prof. Tadeusz Trziszka, prorektor do spraw nauki i innowacji. Podziękował mgr. Januszowi Gacy, dyrektorowi Działu Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji, za aktywność i efektywność pracy. Priorytetowym przedsięwzięciem są starania o KIC – Food4Future. Jest to o tyle ważne, że Uniwersytet Przyrodniczy został wyznaczony jako kluczowa instytucja do jego realizacji. Poinformował, że zarejestrowane będzie stowarzyszenie, dla którego opracowano już statut. W planach jest także zorganizowanie konferencji na temat KIC. Sukcesem jest uzyskanie dofinansowania na projekt w ramach programu Demonstrator+. Powołano również Radę Nauki i Biznesu ds. projektów badawczych i komercjalizacji.

W dyskusji prof. Zbigniew Dobrzański pytał dyrektora Janusza Gacę o możliwość przygotowania jednolitego zbioru aktów prawnych w zakresie komercjalizacji wyników badań, łączącego interesy sektora prywatnego oraz uczelni państwowych. W odpowiedzi dyrektor Gaca stwierdził, że nie jest to praktycznie możliwe.

Na koniec rektor prof. Roman Kołacz zaapelował, aby wszyscy dziekani powołali na swoich wydziałach rady biznesu i aby uwzględniać politykę wydziału w planowanych działaniach. Przypomniał także, że mamy też Konwent, którego członkami są pracodawcy i daje on również wiele możliwości w dziedzinie komercjalizacji badań.

Sprawy osobowe

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Nauk o Żywności o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Włodzimierzowi Grajkowi i podjął stosowną uchwałę.

Rektor przypomniał, że w związku z koniecznością odwołania dotychczasowego przedstawiciela doktorantów ze składu komisji senackich, senat powinien powołać w jego miejsce lek. wet Małgorzatę Kandefer-Goli.

Senat przyjął uchwały dotyczące zmiany składu: Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Kształcenia, Senackiej Komisji Statutowej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Sprawy różne i interpelacje

Rektor złożył gratulacje prof. Józefowi Sowińskiemu z okazji nadania mu przez Prezydenta RP tytułu naukowego profesora i zaprosił wszystkich senatorów na Otwarte Drzwi Studiów MBA, z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego.

Dr Hanna Marszałek poruszyła sprawę weryfikacji obecności studentów na wykładach (jest obowiązkowa, zapisana w regulaminie). Prof. Danuta Parylak odpowiadając wyjaśniła, że wymóg ten wynika z Krajowych Ram Kwalifikacji. Problemem jest też sposób rozliczania kompetencji społecznych; pozostaje to w gestii prowadzącego – dodała.

Prof. Tadeusz Trziszka podsumował wyniki ostatniego konkursu o granty Narodowego Centrum Nauki: z 42 złożonych wniosków, zaledwie 6 z całej uczelni, w tym 5 z Wydziału Nauk o Żywności oraz 1 z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, zostało ocenionych pozytywnie. Na Wydziale Nauk o Żywności, z którego wpłynęło 10 wniosków, było 50 proc. sukcesu. Pogratulował dziekan prof. Józefie Chrzanowskiej i zaapelował o większą aktywność. Rektor prof. Roman Kołacz zapowiedział, że w przypadku braku aktywności naukowej, odwoła kierowników jednostek.

Na koniec rektor podziękował wszystkim członkom Senatu za aktywną i cenną dyskusję.

pbk.