Czerwcowe posiedzenie Senatu21 czerwca 2013 roku

Ostatnie w tym roku akademickim posiedzenie senatu rozpoczęło się od uroczystego wręczenia nominacji na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Annie Karczewskiej z Wydziału Przyrodniczo–Technologicznego oraz prof. Barbarze Kosowskiej z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. Wśród uchwalonych dokumentów senat przegłosował uchwały regulujące sprawy dydaktyczne. Ustalono obowiązki pracowników naukowo–dydaktycznych, zmieniono specjalności na Wydziale Nauk o Żywności oraz Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, a także przyjęto efekty kształcenia dla kierunku „podstawy dla rolnictwa tropikalnego” oraz zaktualizowano efekty kształcenia, między innymi dla kierunków: biotechnologia a także inżynieria i gospodarka wodna. Wysłuchano również informacji na temat przebiegu studiów doktoranckich, działalności Uniwersytetu Otwartego, a także działalności Biura Karier, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Absolwentów oraz Archiwum uczelnianego. W sprawach osobowych senat podjął m.in. uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

Protokół z majowego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Wprowadzono zmiany do porządku obrad dodając dodatkowe punkty w sprawach osobowych oraz zmiany nazwy punktów poświęconych okresowej ocenie nauczycieli akademickich.

Sprawozdanie rektora

Punkt porządku obrad poświęcony sprawozdaniu rektora został poprowadzony przez najstarszego z obecnych senatorów, prof. Józefa Nicponia. Rektor prof. Roman Kołacz przedstawił podstawowe tezy obszernego sprawozdania, uzupełniając swój komentarz prezentacją multimedialną. Oprócz omówienia działalności uczelni w roku 2012, podsumował szczegółowo m.in. sprawy osobowe, a w szczególności stan zatrudnienia oraz rozwój kadry naukowej, podkreślając wzrost liczby tytułów profesorów. Stanowi on największy wzrost w ostatnich pięciu latach. Wskazał również na spadek zainteresowania studiami doktoranckimi. Istotna aktywność uczelni związana jest z realizacją projektów edukacyjnych, między innymi prowadzeniem studiów na kierunkach zamawianych. Rektor zaznaczył, że uczelnia realizuje 7 takich projektów na łączną kwotę 19 mln zł. W kwestiach finansowych wyliczył główne przychody uczelni, które pochodzą z realizowanych 151 projektów badawczych. Natomiast dochody Uniwersytetu Przyrodniczego pochodzą głównie z dotacji dydaktycznej oraz z dotacji statutowej. Podsumowując rok ubiegły rektor prof. Roman Kołacz podkreślił, że nie spodziewał się, że jego drugą kadencję dotkną tak trudne czasy. Prof. Józef Nicpoń podziękował za przedstawienie różnorodnych aspektów działalności uczelni i otworzył dyskusję. Prof. Zbigniew Dobrzański podkreślił, że aktywność uczelni była lepsza niż w roku poprzednim, o czy może świadczyć choćby liczba uzyskanych patentów. Pogratulował rektorowi sukcesów i podkreślił, że kierowanie uczelnią to ciężka praca. Prof. Bożena Obmińska–Mrukowicz wyjaśniała, że zgodnie z rozporządzeniem MNiSW stosunek liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów wynosi 1:60, a na naszej uczelni jest on znacznie lepszy - 1:20. Dlatego możemy być zadowoleni z takiego wyniku. Istotnym jednak jest, aby angażować studentów w prace badawcze, czego wynikiem mogą być dobre publikacje. W dyskusji głos zabrał również prof. Bernard Kontny, dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, który powiedział, że wielkość uczelni określana jest liczbą studentów. Pomimo niepokojących wskaźników demograficznych, liczba studentów utrzymuje się na tym samym poziomie, a to zasługa wydziałów i powoływania nowych kierunków studiów. Prof. Stanisław Czaban dodał, że należy docenić starania władz w zakresie inwestycji oraz wspólnie starać się o to, aby następny rok nie był gorszy. Na zakończenie dyskusji rektor prof. Roman Kołacz podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju uczelni i wzrostu jej prestiżu. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności uczelni za 2012 rok została przyjęta w głosowaniu tajnym (33 głosy za, 2 głosy wstrzymujące się).

Aktualizacja Strategii

Prof. Andrzej Drabiński, prorektor do spraw rozwoju uczelni zreferował propozycje zmian do strategii, przekazane w dniu 8 czerwca 2013 r. przez członków Konwentu oraz zmiany proponowane przez senatorów. Nawiązując do wniosków prof. Bożeny Obmińskiej-Mrukowicz zaznaczył, że dokumentami bezpośrednio związanymi z podejmowanym aktem są Główne kierunki rozwoju uczelni oraz Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 r. Uchwała w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2020 roku, stanowiącej załącznik do uchwały nr 90/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2020 roku, została przyjęta (33 głosy za, 2 głosy wstrzymujące się).

Obowiązki pracowników naukowych

Uchwałę ustalającą obowiązki pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i doktorantów, pensum dydaktyczne, warunki jego obniżenia i rozliczenia oraz liczebność grup studenckich w roku akademickim 2013/2014 omówił prof. Andrzej Drabiński. Zaznaczył, że szczególne znaczenie w rozmowach nad projektem miał punkt dotyczący wynagrodzenia dla nauczycieli wykładających w języku angielskim, czy też kwestia czasu pracy pracownika przeznaczonego w podziale na działalność dydaktyczną i naukową. Rektor prof. Roman Kołacz zaznaczył, że od dłuższego czasu toczy się dyskusja na forum KRASP, czy nie zrezygnować z pensum i nie stworzyć nowego systemu projakościowego, przyznawania dotacji dla uczelni. Prof. Józef Sowiński poinformował, że propozycje zmiany algorytmu obliczania pensum należy przekazywać do MNiSW.

Sprawy dydaktyczne

Senat jednomyślnie poparł uchwałę zreferowane przez prof. Józefę Chrzanowską, dziekan Wydziału Nauk o Żywności: w sprawie likwidacji na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka specjalności technologia żywności oraz żywienie człowieka, wynikającej z utworzenia nowego kierunku studiów – żywienie człowieka oraz uchwałę w sprawie powołania na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka specjalności zarządzanie jakością i towaroznawstwo.

Jednogłośnie przyjęto również uchwałę omówioną przez prof. Bernarda Kontnego, dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, w sprawie powołania na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na kierunku geodezja i kartografia na studiach niestacjonarnych I stopnia specjalności: geodezja i gospodarka nieruchomościami oraz geodezja i geoinformatyka. Zmiana wynika z potrzeby ujednolicenia stacjonarnej formy studiów z formą niestacjonarną.

    Prof. Adam Szewczuk, dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, zreferował uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku podstawy dla rolnictwa tropikalnego. Uchwała została podjęta (28 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, 3 głosy przeciw).

Przyjęto następujące uchwały zreferowane przez prof. Józefę Chrzanowską:

uchwalę dotyczącą zmiany załącznika do uchwały nr 71/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biotechnologia (31 głosów za, 1 głos wstrzymujący się);

uchwałę dotyczącą zmiany załącznika do uchwały nr 72/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku biotechnologia (29 głosów za, 1 głos wstrzymujący się);

uchwałę dotyczącą zmiany załącznika do uchwały nr 73/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka (29 głosów za, 1 głos wstrzymujący się);

uchwałę dotyczącą zmiany załącznika do uchwały nr 74/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka (27 głosów za, 1 głos przeciw);

uchwałę dotyczącą zmiany załącznika do uchwały nr 75/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku towaroznawstwo (jednomyślnie);

uchwałę dotyczącą zmiany załącznika do uchwały nr 76/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku żywienie człowieka (29 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się).

Senat jednomyślnie przyjął uchwały omówione przez prof. Bernarda Kontnego:

uchwałę w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 60/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria i gospodarka wodna;

uchwałę dotyczącą zmiany załącznika do uchwały nr 61/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria i gospodarka wodna.

Ostatnia przyjęta przez senat uchwała dotycząca dydaktyki związana była z określeniem efektów kształcenia i zatwierdzeniem planu studiów na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym (30 głosów za, 1 głos wstrzymujący się).

Studia doktoranckie

Informacja o przebiegu studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przedstawił prof. Tadeusz Trziszka prorektor do spraw nauki. Podsumowując obszerny dokument wskazał na wyraźną tendencję w opóźnianiu się procesu rozpoczynania przewodów doktorskich, zaznaczył, że na II roku studiów doktoranckich jest tylko 20 proc. otwartych przewodów. Najlepsza sytuacja jest na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Podkreślił zainteresowanie doktorantów wyjazdami zagranicznymi. Studia doktoranckie zostały poszerzone o ciekawą formę zajęć z przygotowywania wniosków o granty oraz z komercjalizacji badań. Prof. Andrzej Zachwieja, dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, wyjaśniając możliwe przyczyny powyższych opóźnień, wskazał na problem zmiany i weryfikacji tematów. Odniósł się również do problemu zdobywania grantów na realizację badań. Prof. Bożena Obmińska–Mrukowicz, uzupełniając wypowiedź przedmówcy podkreśliła, że taki stan rzeczy wynika ze specyfiki nauk przyrodniczych. Przewody doktoranckie na naszej uczelni to przewody doświadczalne i wymagają więcej pracy oraz weryfikacji przebiegu badań – powiedziała. Prof. Bożena Obmińska–Mrukowicz wskazała również na inny problem związany z przebiegiem studiów doktoranckich, jakim są godziny, które muszę zostać odpracowane przez studentów, a jest ich na naszej uczelni aż 90. W porównaniu do innych uczelni jest to bardzo duża liczba. Prof. Tadeusz Trziszka, podsumowując dyskusję, zaapelował do dziekanów o wsparcie i przyspieszenie procesu rozpoczynania przewodów.

Uniwersytet Otwarty

Informację o działalności Uniwersytetu Otwartego przedstawił prof. Jerzy Monkiewicz, dyrektor tej jednostki. Omówił tematykę prowadzonych zajęć, i sukcesy słuchaczy uniwersytetu. Zaznaczył także, że uniwersytet jest finansowany ze środków zewnętrznych, w ramach których pozyskano kwotę ponad 11 tys. zł. Prof. Tadeusz Trziszka pogratulował i przekazał wyrazy uznania nie tylko za działalność prof. Jerzego Monkiewicza na rzecz Uniwersytetu Otwartego, ale również za organizację Wieczorów Pawłowickich.

Działalność Biura Karier i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Działalności Biura Karier przedstawiła prof. Alina Wieliczko, prorektor do spraw współpracy z zagranicą i regionem, wskazując na największe sukcesy jednostki związane z otrzymaniem środków w ramach projektu Leonardo Da Vinci. Zwróciła uwage na to, że środki pozyskała jednoosobowa jednostka, co w porównaniu do innych uczelni, gdzie pracują kilkuosobowe zespoły, stanowi duży sukces. Między innymi z tego względu jednostka nie prowadzi jeszcze doradztwa zawodowego, co planowane jest w najbliższej przyszłości.     

Prof. Tadeusz Trziszka zaznaczył, że Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości został włączony do Działu Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji i będzie działał w ramach projekt Spin–Tech jako spółka z o.o.

Stowarzyszenia absolwentów

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Jerzy Bieniek omówił działalność organizacji. Stowarzyszenie działa od 13 lat i zrzesza 500 absolwentów. Członkami organizacji są również absolwenci Wyższej Szkoły Rolniczej oraz Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wśród najnowszych działań stowarzyszania można wskazać, między innymi, udział jego członków w projekcie dotyczącym monitoringu losów absolwentów czy też realizację pomysłu publikacji wywiadów z absolwentami w Głosie Uczelni.

Działalność Archiwum

Uznanie w kierunku dla pracowników Archiwum Uczelnianego wyraził prof. Andrzej Drabiński, informując senat o działalności tej jednostki. Podkreślił, że prowadzone jest ono perfekcyjnie, obsługuje całą uczelnię, mimo że liczy jedynie dwóch pracowników.

Wyniki oceny nauczycieli akademickich

Wyniki oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, opracowane na podstawie wyników elektronicznego arkusza oceny za lata 2009-2012 – przedstawił prof. Józef Szlachta, pełnomocnik rektora do spraw oceny nauczycieli akademickich. Prezentując wyniki podkreślił, że brak nam jednoznacznie sprecyzowanych procedur. Przykładem takiej luki jest sytuacja pracowników, którzy nie podlegają ocenie (pracownik nie jest oceniany, gdy nie przepracował 12 miesięcy). Prof. Bernard Kontny podkreślił, że operowanie wskaźnikami bibliometrycznymi w ocenie tak odległych dziedzin jest nieuzasadnione. Prof. Józefa Chrzanowska wskazała na sytuację, gdzie zasłużony pracownik realizuje projekt, w którym trzeba najpierw patentować, a potem publikować i taka osoba we wskazanym okresie nie mogła otrzymać odpowiedniej liczby punktów za publikacje, mimo ogromu włożonej pracy, co jest niesprawiedliwe i krzywdzące. Prof. Bożena Obmińska Mrukowicz zaznaczyła, że przykrym jest fakt, iż ponad 9% pracowników dostało oceny negatywne. Gdy to znajdzie przełożenie w wynagrodzeniach, wówczas zaczną się kontrowersje. Prof. Adam Szewczuk przypomniał, że następna ocena odbędzie się już za dwa lata, ale nie mamy odpowiednich procedur, i może się okazać, że będziemy musieli wówczas zwalniać pracowników, którzy po raz drugi otrzymają ocenę negatywną - dodał. Prof. Tadeusz Trziszka zaznaczył, że musimy pochylić się nad oceną finalną, zaś materiał opracowany przez prof. Józefa Szlachtę stanowi doskonały materiał wyjściowy w tym zakresie.

W wyniku dyskusji uznano, że uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2009–2012 zostanie podjęta na następnym posiedzeniu senatu.

Sprawy osobowe

Senat przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Jerzemu Woźnickiemu. Głosowanie zostało poprzedzone zaprezentowaniem przez rektora sylwetki kandydata. Przyjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczące dalszego zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Czesława Wawrzeńczyka w Katedrze Chemii. Przedłużono również zatrudnienie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej dla prof. Józefa Nicponia.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie powołania mgr. Piotra Marszała na Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu a także mgr Ewy Hajdasz na Kierownika Studium Języków Obcych.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie wniosku Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Romualda Żmudy.

Podjęto również uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” prof. Czesławowi Wawrzeńczykowi, prof. Stanisławowi Jaskowi oraz mgr Urszuli Paszkowskiej –Szczerby.

Sprawy różne i interpelacje

Zaapelowano do rektora o uruchomienie łącznika pomiędzy budynkami Centrum Dydaktyczno–Naukowego oraz budynkiem melioracji, gdyż jego zamknięcie utrudnia poruszanie się i prace personelu.

Rektor prof. Roman Kołacz zaprosił na uroczystość wręczenia nominacji dla kierowników katedr i dyrektorów instytutów, która odbędzie się w środę, 26 czerwca w sali senatu.


Paulina Boroń-Kacperek