Dr hab. inż. Andrzej Zachwieja


 

Urodził się 5 czerwca 1959 r. w Strzelcach Opolskich. W rodzinnym mieście 1978 r. ukończył Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego. W roku 1984 ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pracę naukową i dydaktyczną podjął bezpośrednio po studiach, w 1984 r., na stanowisku asystenta stażysty, a następnie asystenta i starszego asystenta. Doktoryzował się w 1993 r. na Wydziale Zootechnicznym na podstawie rozprawy pt. „Uwarunkowania zmienności składu siary krów i poziomu frakcji białkowych w surowicy krwi cieląt” (promotor – prof. dr hab. Tadeusz Szulc). W 1994 r. został powołany na stanowisku adiunkta. W 2005 r. Rada Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt na podstawie dorobku naukowo-dydaktycznego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Współzależność między cechami fizykochemicznymi i biologicznymi siary krów a poziomem immunoglobulin w surowicy ich cieląt” nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Od 1 lipca 2008 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kierował 4. projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSzW i NCN, jako wykonawca uczestniczył w realizacji 6. innych projektów badawczych. Jest autorem i współautorem ponad 170. opracowań naukowych, referatów i doniesień, w tym 59. oryginalnych prac twórczych, 1 podręcznika, 6. monografii, 1 skryptu. Był opiekunem 22. prac magisterskich oraz 5 inżynierskich. Pod jego kierunkiem dwie osoby wykonały rozprawy doktorskie. Był recenzentem w 3. zakończonych przewodach doktorskich, w trzech kolejnych został powołany na recenzenta. Jest autorem kilkunastu recenzji artykułów naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych.

Ukończył Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego, odbył 6-miesięczny staż produkcyjny, 4 miesięczny staż naukowy na Królewskim Rolniczo-Weterynaryjnym Uniwersytecie w Kopenhadze oraz krótkoterminowe staże naukowe na uniwersytetach w Rostoku i Brnie. Uczestniczył w ponad 60 krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych oraz seminariach dla producentów mleka i żywca wołowego. Od roku 2005 jest członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, pełni funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej. Jest członkiem Zarządu Sekcji Chowu i Hodowli Bydła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (od 2006 r.), Rady Redakcyjnej czasopisma „Vyzkum Skotu” (Cattle Research) w Republice Czeskiej (od 2008 r.). Był wyróżniony 6 nagrodami Rektora za działalność naukowo-badawczą, Złotą i Srebrną Odznaką Związku Młodzieży Wiejskiej, odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”,, a także Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.